AR­SE­NAL VIN­DER MÅLRIG PREMIEREKAMP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

Sil­ke­borg IF – FC Hels­in­gør, Beg­ge hold sco­rer

1,70 @ BWIN

Sil­ke­borg ind­vie­de JYSK Park som nyt sta­dion sid­ste fre­dag, da AGF blev be­sej­ret med 2-1 i en højdra­ma­tisk kamp for­an knap 9.500 til­sku­e­re. Helt så in­tens bli­ver kulis­sen na­ep­pe, når op­ryk­ker­ne fra FC Hels­in­gør kom­mer på be­søg, men hvis Sil­ke­borgs eg­ne drøm­me om at for­vand­le den nye hjem­me­ba­ne til et fort, skal der na­tur­lig­vis pra­este­res uan­set hvad.

FC Hels­in­gør har vun­det de sid­ste to kam­pe, og der­med må op­ryk­ker­nes start på li­vet i Su­per­liga­en si­ges at va­e­re god­kendt. I for­hold til det­te spil er det be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at kun OB er lyk­ke­des med at hol­de tra­e­ner Chri­sti­an Løn­strups spil­le­re fra at score, og sa­et­ter vi det lange lys på, er det in­ter­es­sant, at FC Hels­in­gør har sco­ret mål i 20 af den­ne og sid­ste sa­e­sons 24 ude­kam­pe, når po­kal­kam­pe og play­off-op­gø­ret mod Vi­borg med­ta­el­les.

Sil­ke­borg har spil­let 18 hjem­me­kam­pe i den­ne og for­ri­ge saeson, og hol­det har sco­ret mindst ét mål i 14 af dis­se.

Et op­ryk­ker­hold fyldt med selv­til­lid på et nyt sta­dion, som hjem­me­hol­det vil be­va­re en vis au­ra af magi om­kring ind­by­des til scor­in­ger, så an­be­fa­lin­gen bli­ver, at beg­ge hold kom­mer på må­l­tav­len i fre­da­gens Su­per­liga-op­gør.

Ar­se­nal – Lei­ce­ster, Ar­se­nal vin­der & beg­ge hold sco­rer

2,85 @ BWIN

Pre­mi­e­re­kam­pe er al­tid en sva­er stør­rel­se, men vi vover pel­sen med et spil på, at Ar­se­nal ta­ger den for­ven­te­de hjem­me­sejr over Lei­ce­ster, som sam­ti­dig får sco­ret i kam­pen.

Ar­se­nal er ik­ke ba­re for­hånds­fa­vo­rit­ter, men kan og­så pra­le af at va­e­re la­en­ge­re frem­me i for­be­re­del­ser­ne, da hol­det al­le­re­de i søn­dags vandt Com­mu­ni­ty Shield på straf­fes­park over Chel­sea ef­ter 1-1 i den or­di­na­e­re spil­le­tid.

Sam­ti­dig har Lei­ce­ster spil­let en ra­ek­ke ven­skabs­kam­pe, hvor re­sul­ta­ter­ne har va­e­ret svin­gen­de. Men nu er det al­vor igen, og med to scor­in­ger i ge­ne­ral­prø­ven mod Borus­sia Mön- cheng­lad­bach, der blev be­sej­ret med 2-1, vi­ste Ja­mie Var­dy, at han fort­sat ved, hvor må­let står.

Det er en vig­tig de­tal­je før pre­mi­e­re­kam­pen mod Ar­se­nal, som alt­så luk­ke­de mål ind i 10 af sid­ste sa­e­sons 19 hjem­me­kam­pe, mens Lei­ce­ster score­de mindst ét mål i 12 af hol­dets kam­pe på frem­med gra­es.

En af und­ta­gel­ser­ne var ude­kam­pen mod Ar­se­nal, men i de fi­re fo­re­gå­en­de kam­pe mel­lem de to hold med Ar­se­nal som va­ert har hjem­me­hol­det vun­det, mens Lei­ce­ster har pra­este­ret at score. Vi spil­ler på en gen­ta­gel­se af det sce­na­rie her til et od­ds, der na­e­sten tredob­ler ind­sat­sen.

Ever­ton – Sto­ke, X

3,80 @ BWIN

Den nye Premier League-saeson bli­ver start­skud­det på et eks­pe­ri­ment, der ba­se­rer sig på Mar­tin­ga­le-sy­ste­met, og så er prin­ci­pi­el­le mod­stan­de­re af det­te alt­så ad­va­ret på for­hånd. Idéen er at spil­le kon­se­kvent på, at Ever­tons kam­pe ender uafgjort. Ender kam­pen uafgjort, gen­ta­ges ind­sat­sen i den kom­men­de kamp. Ender kam­pen ik­ke uafgjort, for­dob­les ind­sat­sen. Det­te sker, ind­til Ever­ton igen spil­ler uafgjort. Så nulstil­les ind­sat­sen til det op­rin­de­li­ge ud­gangs­punkt.

Ever­ton er valgt til eks­pe­ri­men­tet, for­di hol­det ty­pisk hol­der en høj ra­te af uaf­gjor­te kam­pe: i lø­bet af de sid­ste tre saesoner er 11,7 af The Tof­fe­es’ kam­pe endt uafgjort, og det kan in­gen an­dre hold mat­che, selv om Man­che­ster Uni­ted i sid­ste saeson gjort et flot for­søg med 14 uaf­gjor­te resultater.

Mar­tin­ga­le-sy­ste­met er bå­de vel­kendt og kon­tro­ver­si­elt i spil­kred­se. I det­te til­fa­el­de lå­ner vi alt­så idéen med at dob­le ind­sat­sen op, når spil­let ta­bes. Sam­ti­dig be­nyt­ter vi os af od­ds, der nor­malt er bed­re end ved spil på rou­let­tens rø­de eller sor­te mu­lig­he­der.

Med en bund­løs økonomi bør eks­pe­ri­men­tet gi­ve over­skud før eller si­den. Pro­ble­met er, at de fa­er­re­ste er in­de­ha­ve­re af en uudtøm­me­lig teg­ned­reng. Det er der­for vig­tigt, at man på for­hånd har gjort sig det klart, hvad den øko­no­mi­ske smer­te­gra­en­se for eks­pe­ri­men­tet er.

Og for at ek­sem­pli­fi­ce­re kra­ve­ne, har vi gen­nem­gå­et Ever­tons resultater de sid­ste to saesoner med 10 kr. som den star­ten­de ind­sats – og od­ds 3,00 som (et me­get lavt sat) od­ds på det uaf­gjor­te re­sul­tat i al­le kam­pe.

I sa­e­so­nen2015/16 vil­le det kra­e­ve, at 5.950 kr. i alt kom på ar­bej­de. Ef­ter en sti­me på ot­te kam­pe uden et uafgjort re­sul­tat, vil­le 2.560 kr. va­e­re det stør­ste, en­kelt­stå­en­de be­løb, der skul­le sa­et­tes på spil. Her vil­le ge­vin­sten til gen­ga­eld va­e­re 7.680 kr. til od­ds 3,00. Og over hele sa­e­so­nen vil­le de 5.950 kr. alt­så va­e­re for­vand­let til 8.670 kr., sva­ren­de til en til­ba­ge­be­ta­ling på 46 pro­cent.

I 2016/17-sa­e­so­nen for­del­te Ever­ton si­ne uaf­gjor­te kam­pe me­re ja­evnt. Det mak­si­ma­le en­kel­tind­skud vil­le der­for va­e­re 320 kr., som skul­le i spil tre gan­ge i lø­bet af sa­e­so­nen. I alt vil­le ind­sat­sen ly­de på 2.470 kr. med en ge­vinst på 3.630 kr. Det sva­rer til en til­ba­ge­be­ta­ling på 147 pro­cent. Og sta­tus for de sid­ste to saesoner vil­le alt­så ha­ve va­e­ret, at 8.420 kr. var for­vand­let til 12.300 kr.

Er oven­stå­en­de sta­ti­stik en ga­ran­ti for, at eks­pe­ri­men­tet går godt i den­ne saeson? På in­gen må­de. Me­get kan gå galt. En sti­me på fx 14 kam­pe uden uaf­gjor­te Ever­ton-resultater vil stil­le sto­re krav til øko­no­mi­en. Og det kan vi­se sig at bli­ve ufat­te­ligt dyrt, hvis man glem­mer at spil­le en run­de, hvor de blå fra Li­ver­pool de­ler i po­r­ten med da­gens mod­stan­der. Ri­si­ko føl­ger med an­dre ord af­kast, og ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet” er ik­ke er uden po­ten­ti­el­le slag­si­der.

Følg der­for kun med for et be­løb, der kan tå­le at bli­ve tabt. Eller over­vej at nø­jes med at føl­ge med fra si­de­linj­en vel vi­den­de, at det så ik­ke er eg­ne pen­ge, der sa­et­tes på spil. Uan­set hvad: vel­kom­men til en ny saeson i Premier League. Og vel­kom­men om­bord på ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”, som vi na­tur­lig­vis lø­ben­de op­da­te­rer et regn­skab for sa­e­so­nen igen­nem.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 10 kr. Sam­let ind­skud: 10 kr.

Sam­let ge­vinst: 0 kr.

Sal­do: -10 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.