Bør al­le kam­pe spil­les sam­ti­dig?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

IDan­mark var der gå­et halvan­det år si­den, Hel­ge San­ders pla­ner om en pirat­liga hav­de re­vo­lu­tio­ne­ret dansk fod­bold og re­sul­te­ret i ind­fø­rel­sen af pro­fes­sio­na­lis­me. Men ud­vik­lin­gen var først li­ge gå­et i gang. Di­vi­sions­for­e­nin­gens for­mand Hans BjergPe­der­sen for­tal­te i et in­ter­view med Tips­bla­det, hvor­dan man yder­li­ge­re vil­le frem­me spor­ten – for ek­sem­pel over­ve­je­de man at ved­ta­ge, at al­le kam­pe skul­le spil­les på sam­me tid.

”Det, som man må­ske kun­ne pe­ge på, og som San­der og­så har va­e­ret in­de på, er at en af­vik­ling på sam­me tids­punkt mu­lig­vis kun­ne va­e­re vej­en frem. For det gi­ver folk en for­nem­mel­se af, at nu bli­ver der spil­let, og så bli­ver der spil­let (…) Der lig­ger nog­le prak­ti­ske pro­ble­mer i det, som skal lø­ses. Jeg tror og­så nok, at man må se i øj­ne­ne, at før­end det kan ind­fø­res med en vis form for ret­fa­er­dig­hed, så skal man li­ge­som ha­ve fun­det frem til no­get, der lig­ner en su­per­liga” sag­de Hans Bjerg-Pedersen.

Man hav­de og­så over­ve­jet at ind­fø­re man­dagskam­pe, men for­man­den var ik­ke til­ha­en­ger af dem.

”Dels lig­ger der nog­le prak­ti­ske van­ske­lig­he­der i det om­kring rej­se­tids­punk­ter. Dels skal folk hjem fra ar­bej­de, og det må­ske al­ler­mest af­gø­ren­de er, at der lig­ger et enormt ud­bud af af­tenskole­un­der­vis­ning om man­da­gen. Og selv om man­den ik­ke skal til det, så er det mu­ligt, at ko­nen skal, og så er der alt­så en, der skal va­e­re ba­by­sit­ter,” ar­gu­men­te­re­de Hans Bjerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.