TOP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 5O TRANSFERS FRA SOMMEREN 2016 - Fo­to: Jens Dres­ling / Ritzau

HANY MUKHTAR

Of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 35/2906/6 Hen­tet for 11,8** mil­li­o­ner kro­ner i Ben­fi­ca Vur­de­ring:

Han har ko­stet Brønd­by IF en del mil­li­o­ner, men den ty­ske kre­a­tør har vist sig at va­e­re al­le pen­ge­ne va­erd. Dyg­tig, tek­nisk sta­erk og to­ne­an­gi­ven­de midt­ba­ne­spil­ler, der isa­er som 2017 er skre­det frem og­så er ble­vet en af­gø­ren­de spil­ler i de sto­re kam­pe for Brønd­by IF. En af de bed­ste of­fen­si­ve spil­le­re, Superligaen har få­et til i de se­ne­ste sa­e­so­ner, og lig­ner på al­le må­der en mand, Brønd­by IF kan sa­el­ge vi­de­re, isa­er hvis det til na­e­ste sa­e­son skul­le lyk­kes at kom­me i et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil. ** Sam­let pris for le­je i sid­ste sa­e­son og fri­køb den­ne som­mer.

KARLO BARTOLEC

Høj­re ba­ck Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 27/2371/2 Hen­tet for 4 mil­li­o­ner kro­ner i NK Loko­mo­ti­va Vur­de­ring:

Var lidt af et scoop for FC Nord­s­ja­el­land sid­ste som­mer. En bra­ek­ket fod i ef­ter­å­ret sat­te Bartolec ud i et par må­ne­der, men el­lers har kro­a­ten spil­let fast – og som of­test fuld tid – for FCN. Han lig­ner en spil­ler, FC Nord­s­ja­el­land kan sky­de af­sted til ud­lan­det med pa­en fortje­ne­ste om 12-18 må­ne­der.

ROBIN OLSEN

Må­l­mand Kam­pe/mi­nut­ter i Superligaen: 53/4770 Hen­tet for 4,5 mil­li­o­ner kro­ner i PAOK Vur­de­ring:

Robin Olsen spil­le­de sig mar­kant op gen­nem 2016 ef­ter et ra­ed­sels­fuldt halvt år i gra­e­ske PAOK, der gik ska­evt fra be­gyn­del­sen. Robin Olsen har isa­er i de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, hvor FC Kø­ben­havn har va­e­ret un­der pres, va­e­ret so­lid.

HJÖRTUR HERMANNSSON

Midt­stop­per Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 35/2951/1 Hen­tet for 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i PSV Eind­ho­ven Vur­de­ring:

Det var egent­lig ik­ke no­gen selv­føl­ge, at Hermannsson skul­le spil­le, men det gjor­de han fra start i sid­ste sa­e­son og gjor­de det fint i Brønd­bys opblom­string. I mod­sa­et­ning til så man­ge af Brønd­bys køb de se­ne­ste 10-12 har har Hermannsson det, man på mo­der­ne trans­fer­sprog kal­der resa­le-va­lue, vi­de­resalgs­po­ten­ti­a­le qua sin al­der.

ER­NE­ST ASAN­TE

Forward/Kant­spil­ler Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 36/2280/11 Hen­tet for 2 mil­li­o­ner kro­ner i Sta­ba­ek Vur­de­ring:

Mens den ja­ev­nal­dren­de Mo­ham­med Fel­lah ik­ke har gjort me­get va­e­sen af sig, har det an­det FCN-køb fra Tip­pe­liga­en ka­stet me­get af sig. Ud over at gi­ve de man­ge un­ge gha­ne­se­re i klub­ben en er­fa­ren lands­mand at la­e­ne sig op ad har Asan­tes spe­ed og spil­for­stå­el­se va­e­ret en ge­vinst. Man kan ar­gu­men­te­re, at han kun­ne ha­ve sco­ret end­nu fle­re mål, men alt i alt er Asan­te pra­e­cis den ty­pe støt­te­spil­ler, der er brug for blandt de man­ge un­ge spil­le­re i FC Nord­s­ja­el­lands første­hold­strup.

BENEDIKT RÖCKER

Midt­stop­per Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 40/3430/0 Hen­tet for 1,5 mil­li­o­ner kro­ner i Greut­her Fürth Vur­de­ring:

Röcker kan bli­ve ud­stil­let mod hur­ti­ge forwards, når Brønd­bys midt­ba­ne­pres glip­per, men of­test har ty­ske­ren va­e­ret en på­li­de­lig mand og god på de­fen­si­ve død­bol­de. Fint at få en dyg­tig for­svars­spil­ler for re­la­tivt be­sked­ne pen­ge i 2. Bun­des­liga.

HALLUR HANSSON

Cen­tral midt­ba­ne­spil­ler Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 33/2755/4 Hen­tet for én mil­li­on kro­ner i Vend­sy­s­sel FF Vur­de­ring:

Li­ge­som Søn­derjy­skE for­sø­ger AC Hor­sens at po­si­tio­ne­re sig som en klub, der fin­der de bed­ste spil­le­re fra 1. di­vi­sion, og fa­e­rø­ske Hansson vi­ste sig at va­e­re en god han­del for østjy­der­ne, der fak­tisk sat­te trans­fer­re­kord for ae­ra­en ef­ter na­er-kon­kur­sen i 2015 ved at hen­te midt­ba­ne­spil­le­ren i Hjør­ring.

PHILIP ZINCKERNAGEL

Forward Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 30/1455/4 Hen­tet for 300.000 kro­ner i FC Hels­in­gør Vur­de­ring:

Det tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land-ta­lent har brugt en sa­e­son på at vaen­ne sig til Superligaen ef­ter tre sa­e­so­ner i HB Kø­ge og Hels­in­gør. Er kom­met godt i gang i den­ne sa­e­son og lig­ner en spil­ler, der kan bi­dra­ge som fast mand for Søn­derjy­skE.

NI­CK­LAS HELENIUS

An­gri­ber Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 29/2335/10 Hen­tet på le­je i AaB

Vur­de­ring:

Han kun­ne ha­ve sco­ret end­nu hyp­pi­ge­re, men Helenius fandt sig selv i Sil­ke­borg og var va­er­di­fuld for hol­det med så­vel må­le­ne som ev­nen til at hol­de på bol­den. Det er gan­ske for­stå­e­ligt, at OB ger­ne vil­le ha­ve ham og skrev kon­trakt for­an Sil­ke­borg, der ik­ke har sam­me øko­no­mi­ske for­må­en som den fyn­s­ke klub. Men godt år for Helenius, der var gå­et helt i sort i Aal­borg.

MAR­TIN ØRNSKOV

Cen­tral midt­ba­ne­spil­ler Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 37/3087/1 Hen­tet på fri trans­fer fra Brønd­by IF Vur­de­ring:

Han fik ska­el­dud som sja­el­dent set før af hjem­me­pu­bli­kum i Brønd­by. Men i Lyng­by pas­se­de Ørnskov godt til det de­fen­si­ve ar­bejds­ra­se­ri, der i pe­ri­o­der ken­de­teg­ne­de Lyng­by på vej mod en me­get flot bron­ze­me­dal­je i 2016/2017. Godt set af Lyng­by og David Nielsen.

JES­PER JUELSGÅRD

Midt­stop­per/Ven­stre ba­ck Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 28/2468/2 Hen­tet for 800.000 kro­ner i Brønd­by IF Vur­de­ring:

Trå­d­te i ka­rak­ter i for­å­ret, da AGF’s de­fen­siv var al­ler­mest sår­bar. På si­ne lidt ae­l­dre da­ge er Juelsgård ble­vet en ha­bil mid­ter­for­sva­rer, der kan spil­le fod­bold ef­ter man­ge år på ba­ck­en. Hvor plad­sen i frem­ti­den skal fin­des er uvist – men mon ik­ke ch­eftra­e­ner Rid­ders­holm er glad for en for­svars­spil­ler, der kan spil­le i mid­ter­for­sva­ret og på kant i bå­de for­sva­ret og på midt­ba­nen.

HALLGRIMUR JONASSON

For­svars­spil­ler Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 26/2044/2 Hen­tet på fri trans­fer fra OB Vur­de­ring:

Del af en flot Lyng­by-sa­e­son og en Lyng­by-de­fen­siv, der holdt stand på nøg­le­tids­punk­ter i sid­ste sa­e­son. I år kom­mer Jonasson og hold­kam­me­ra­ter­ne på mar­kant hår­de­re ar­bej­de, hvil­ket blandt an­det 0-3 i Ho­bro i sid­ste we­e­kend vid­ner om.

JO­NAS BOR­RING

Kant­spil­ler

Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 37/2234/4

Hen­tet i en byt­te­han­del med Brønd­by, der fik Marcos Ureña Vur­de­ring:

Jo­nas Bor­ring blev i 2008 Su­per­liga­ens dy­re­ste spil­ler hand­let mel­lem to klub­ber i ra­ek­ken. Her ni år se­ne­re er Bor­ring i gang med sit an­det op­hold i klub­ben, og selv­om der var fi­ne kam­pe i 2008-2012 og lidt spil­le­tid på A-lands­hol­det, har Bor­ring va­e­ret me­re sta­bil og en god mand for Jess Thorup på kan­ten. Bor­ring er og­så del af FC Midtjyl­lands ar­se­nal af hø­je, sta­er­ke spil­le­re, mod­stan­de­ren er nødt til at gar­de­re sig for, og mens fle­re dy­re FC Midtjyl­land-køb de to se­ne­ste sa­e­so­ner er slå­et fejl, har FC Midtjyl­land få­et man­ge km og go­de pra­e­sta­tio­ner ud af Bor­ring, der den­ne gang kom til FCM via en byt­te­han­del med Brønd­by IF.

IBRAHIM MORO

Cen­tral midt­ba­ne­spil­ler Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 31/2667/1 Hen­tet på fri trans­fer i Ada­na De­mir­spor Vur­de­ring:

Hen­tet til re­la­tivt sent i trans­fer­vin­du­et sid­ste som­mer og vi­ste sig som en af de stør­ste åben­ba­rin­ger i flok­ken af nye spil­le­re i Superligaen. So­lid, fy­sisk sta­erk og god i rol­len, hvor bol­den skal skub­bes vi­de­re til de of­fen­si­ve, me­re kre­a­ti­ve kra­ef­ter. Sil­ke­borg valg­te hur­tigt at for­hand­le en for­la­en­gel­se, før stør­re klub­ber kom for godt i gang om­kring den gha­ne­si­ske pro­fil.

JES­PER HAN­SEN

Må­l­mand Kam­pe/mi­nut­ter i Superligaen: 35/3092 Hen­tet på fri trans­fer i Ba­stia Vur­de­ring:

Må­ske ho­ved­år­sa­gen til, at Lyng­by blev Su­per­liga-tre­er i sid­ste sa­e­son. Han­sen stod en af si­ne bed­ste sa­e­so­ner, hvil­ket in­klu­de­rer en sa­e­son med DM i Farum i 2011/2012, og red­de­de of­te Lyng­by, der fak­tisk ind­kas­se­re­de ret man­ge af­slut­nin­ger i sid­ste sa­e­son. Solgt med flot pro­fit til FC Midtjyl­land den­ne som­mer.

MARVIN POURIÉ

An­gri­ber Kam­pe/mi­nut­ter/mål i Superligaen: 36/2572/11 Hen­tet på fri trans­fer i FC Kø­ben­havn Vur­de­ring:

På grund af pri­sen får Pourié li­ge nøj­ag­tig en pil op, selv­om han ik­ke kun­ne sco­re, da Ran­ders jag­te­de top 6-slut­spil­let. Ty­ske­ren har sco­ret et ri­me­ligt an­tal mål, men han har og­så for­møblet chan­cer, så det lug­te­de bra­endt på sta­dion i Ran­ders, hvor Pourié li­ge­som i eks­klub­ber­ne ken­des for sit il­tre temperament. In­te­gra­tio­nen af Pourié og den­nes kva­li­te­ter er me­get vig­tig for Ran­ders’ succes og fi­a­sko i det, der teg­ner til at bli­ve en me­get hård sa­e­son.

Fo­to: Jens Dres­ling / Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.