ANFIELD LA­EG­GER GRA­ES TIL END­NU EN MÅLFEST

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 18.00 Søn­derjy­skE - OB, 1 2,35 @ BWIN

Søn­derjy­skE fik sig en emo­tio­nel rut­sje­tur i Par­ken, da to scor­in­ger in­den for tre mi­nut­ter vend­te kam­pen på ho­ve­d­et og brag­te søn­derjy­der­ne på 2-1, før to ve­lud­før­te FC Kø­ben­havn-mål at­ter tip­pe­de tin­ge­ne og sik­re­de Lø­ver­ne sa­e­so­nens før­ste hjem­me­sejr.

Det er na­tur­lig­vis et åbent spørgs­mål, hvor­dan Søn­derjy­skE-spil­ler­ne føl­ger op på det tu­mul­ta­ri­ske op­gør, men sta­ti­stisk set kan de ly­se­blå dår­ligt øn­ske sig en bed­re mod­stan­der at rej­se sig mod end OB.

Søn­derjy­skE har nem­lig vun­det de se­ne­ste fem ind­byr­des op­gør mod OB, som skal se helt til­ba­ge til ok­to­ber 2013 for at fin­de den se­ne­ste sejr over søn­derjy­der­ne.

Ak­tu­elt er OB uden sejr i Superligaen si­den slut­nin­gen af juli, og det styr­ker tro­en på, at Søn­derjy­skE ta­ger sa­e­so­nens tred­je sejr i fre­da­gens tid­li­ge op­gør i Superligaen.

LØR­DAG KL. 13.30 Bour­ne­mouth - Man­che­ster Ci­ty Man. Ci­ty vin­der & over 2,5 mål 1,67 @ BWIN

Bour­ne­mouth har tabt de to før­ste kam­pe i den­ne sa­e­son, og der­med gen­ta­ger møn­stret fra de sid­ste to sa­e­so­ner sig alt­så for The Cher­ri­es, der blot hen­te­de hen­holds­vis et og tre po­int ef­ter de før­ste tre kam­pe i de to fo­re­gå­en­de sa­e­so­ner.

I al fair­ness fik Bour­ne­mouth en smu­le op­rejs­ning tirs­dag med 2-1-sej­ren ude over Bir­m­ing­ham i Liga Cup­pen, hvor Jer­main De­foe i øv­rigt fik lov at star­te in­de ef­ter rap­por­ter om util­freds­hed med ba­en­ke­plad­sen fra den 34-åri­ge forward.

Hel­ler ik­ke alt er fryd og gam­men hos Man­che­ster Ci­ty, der føl­te sig bort­dømt i no­gen grad, da det blot blev til 1-1 i hjem­me­kam­pen mod Ever­ton man­dag. Pep Gu­ar­di­o­las mand­skab hø­rer dog fort­sat til blandt de ab­so­lut­te mester­skabs­fa­vo­rit­ter, og det ef­ter­la­der ik­ke plads til for­hand­ling om sej­r­s­kra­vet i det­te op­gør.

15 af Ci­tys 20 ude­kam­pe i den­ne og sid­ste sa­e­son er endt med over 2,5 mål, og da Bour­ne­mouth og­så kan frem­vi­se et over­tal af må­l­ri­ge kam­pe med 12 af 20, så kom­bi­ne­rer vi tro­en på ude­sejr med, at der og­så fal­der mindst tre mål i kam­pen.

LØR­DAG KL. 17.30 AaB - AGF, X2 1,57 @ BWIN

In­drøm­met: det kan vir­ke en smu­le tri­vi­elt at an­be­fa­le spil imod AaB nok en­gang, men så la­en­ge mar­ke­dets od­ds ik­ke af­spej­ler hol­dets pra­e­sta­tio­ner, gi­ver det bå­de ge­vinst og me­ning at fort­sa­et­te.

AaB for­må­e­de nem­lig ik­ke at slet­te ind­tryk­ket af, at hol­det isa­er mang­ler of­fen­siv in­spira­tion og slag­kraft i 0-0-kam­pen ude mod AC Hor­sens, hvor­fra Ras­mus Würtz måt­te ud­gå ska­det. Det er et vel­e­tab­le­ret fak­tum, at AaB hø­ster fa­er­re po­int uden an­fø­re­ren, og selv om Würtz ik­ke har le­ve­ret si­ne bed­ste ind­sat­ser hidtil i den­ne sa­e­son, vil hans fra­va­er utvivl­s­omt på­vir­ke trup­pen.

Og­så Jores Okore er fort­sat ska­det for AaB, mens det i skri­ven­de stund er uvist, om Morten Ras­mus­sen bli­ver ska­des­fri til op­gø­ret som et ek­stra boost til det­te spil.

Imod spil­let ta­ler, at AaB har sik­ret sig lidt of­fen­siv ”X Fak­tor” i form af slo­vaki­ske Pa­vol Saf­ran­ko, der er ud­set til en start­plads, selv om han blot har tra­e­net få gan­ge med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter. Des­u­den skal det na­ev­nes, at Mor-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.