DEN AN­DEN WIL­LI­AM KVIST

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

FC Hels­in­gør har med en ak­tu­el ni­en­de­plads få­et en flot start på li­vet i Su­per­liga­en, og det na­e­sten uden at kø­be etab­le­re­de Su­per­liga­nav­ne.

Ind er kom­met spil­le­re som Mark Leth Pe­der­sen og Da­ni­el Jør­gen­sen fra FC Roskil­de, Jo­nas Hen­rik­sen fra AB og Ni­co­las Mortensen fra Fremad, men i vin­du­ets sid­ste uge kom et af Su­per­liga­ens mest vel­kend­te nav­ne så til at stå på en spil­ler­kon­trakt: Wil­li­am Kvist.

FC Hels­in­gø­rs nyind­køb er ba­re ik­ke ham, der har spil­let 248 Su­per­liga-kam­pe, vun­det syv dan­ske mester­ska­ber og er vi­ce­an­fø­rer på det dan­ske lands­hold. I ste­det dre­jer det sig om en 23-årig sven­sker, der i for­å­ret fik 23 mi­nut­ters spil­le­tid hos 1. di­vi­sions­nedryk­ker­ne fra AB – og hvem er han så?

”Det er en spil­ler med et rig­tigt højt tek­nisk po­ten­ti­a­le,” si­ger AB-tra­e­ner Sø­ren Bjerg.

”Han er hur­tig på fød­der­ne, og han har uden tvivl nog­le ev­ner, sa­er­ligt i spil­let én-én of­fen­sivt, og som og­så før­hen, da AB ryk­ke­de op i 1. di­vi­sion, var ret kamp­af­gø­ren­de i man­ge kam­pe og fik sco­ret en del mål.”

”Han hav­de sva­ert ved at slå igen­nem i 1. di­vi­sion, og fik hel­ler ik­ke me­get spil­le­tid un­der Per Frandsen. Da vi over­tog et hold, der lå håb­løst sidst, valg­te vi at prø­ve at styr­ke de­fen­si­ven, stå la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen og bru­ge fy­sisk sta­er­ke­re spil­le­re, og det gik ud over Wil­li­am,” for­kla­rer tra­e­ne­ren om, hvor­for sven­ske­ren ik­ke fik me­get spil­le­tid i for­å­ret.

Wil­li­am Kvist har spil­let seks U-land­skam­pe for Sve­ri­ge og var som te­e­na­ger til prø­ve­tra­e­ning i klub­ber som Dort­mund og In­ter.

Som ung­doms­spil­ler var han i Hels­ing­borg – hvor han sta­dig bor, så tu­ren til tra­e­ning går over Øre­sund – og i hjem­lan­det har han og­så va­e­ret for­bi Häs­sle­holm, Öre­bro og Land­skro­na, in­den han som 20-årig kom til Dan­mark, da Ris­høj hav­de få­et øj­ne­ne op for ham.

Han har al­drig spil­let i Alls­venskan, i Dan­mark har han mest va­e­ret i 2. di­vi­sion, og det kneb med at få spil­le­tid på sid­ste sa­e­sons dår­lig­ste 1. di­vi­sions­hold. Og nu skal han så spil­le Su­per­liga, hvor Sø­ren Bjerg al­li­ge­vel ik­ke vil af­vi­se, at han kan gø­re sig ga­el­den­de.

”I ti­der­nes mor­gen hav­de jeg i HIK et U/19-hold, der lå i den na­est­bed­ste ra­ek­ke med et an­greb, der hed An­dré Ri­el og Da­ni­el El­ly Pe­der­sen [nu­va­e­ren­de Frem-top­sco­rer]. Jeg tror ik­ke, at man­ge den­gang reg­ne­de med, at An­dré Ri­el vil­le bli­ve Su­per­lig­a­spil­ler. Men det er han alt­så ble­vet, og han gør det fan­ta­stisk. Det vil Wil­li­am og­så kun­ne. Jeg tror, at han pas­ser fan­ta­stisk til en tra­e­ner som Chri­sti­an Løn­strup. Spil­le­re, der lig­ger på vip­pen, er tit af­ha­en­gi­ge af spil­lestil og tra­e­ner­syn, og med li­ge net­op den må­de, Hels­in­gør spil­ler op, og Chri­sti­an ta­en­ker fod­bold, vil jeg be­stemt ik­ke af­vi­se det,” si­ger Bjerg om mu­lig­he­den for Su­per­liga-suc­ces til Hels­in­gø­rs nyind­køb.

Til gen­ga­eld me­ner han ik­ke, at der er man­ge lig­he­der mel­lem den nye og den gam­le Wil­li­am Kvist.

”Wil­li­am er en tek­nisk be­ga­vet kant­spil­ler, der og­så kan spil­le 10’er, hvor Wil­li­am er en de­fen­siv 6’er, så det vil jeg ik­ke li­ge­frem si­ge,” gri­ner Sø­ren Bjerg. (Stan)

Foto: Lars Poul­sen/Ritzau Foto

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.