Lands­holdskri­se i Sa­ra­je­vo

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

For før­ste gang i si­ne ot­te kam­pe som land­stra­e­ner for Dan­mark hav­de Bo Jo­hanns­son prø­vet at ta­be en kamp, men så var det til gen­ga­eld og­så gå­et helt galt. I Sa­ra­je­vo hav­de Dan­mark tabt 3-0 til Bos­ni­en, og Per Høy­er Han­sen kri­ti­se­re­de ind­sat­sen. ”Ef­ter et års suc­ces­hi­sto­rie om­kring Bo Jo­hans­son og den po­si­ti­ve stem­ning i lands­hold­strup­pen og alt det ae­vl er hol­det alt­så ik­ke bed­re, end at det ta­ber 0-3 til en mod­stan­der, der kom­mer fra Eu­ro­pas mest for­pin­te land ef­ter en for­fa­er­den­de krig, der har på­vir­ket hver ene­ste spil­ler på Bos­ni­enHer­ce­g­ovi­nas mand­skab,” skrev Høy­er Han­sen un­der ru­brik­ken ”Ud­bomb­ning i Bos­ni­en”.

I ar­tik­len for­tal­te jour­na­li­sten, hvor­dan lands­hol­det på tu­ren fra ho­tel­let til sta­dion var kørt gen­nem kir­ke­går­de og hav­de pas­se­ret en øde­lagt skøjte­hal fra OL 13 år for­in­den.

”Hvis man over­ho­ve­det kan ta­le om in­spira­tion i så stor en tra­ge­die, var det hjem­me­hol­det, der fandt den for­le­den. På et vådt og glat og lov­lig lang­hå­ret gra­esta­ep­pe på bu­let un­der­lag spil­le­de Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na sin tred­je land­skamp for­an et for­vent­nings­fuldt hjem­me­pu­bli­kum, der i det trø­ste­lø­se regn­vejr på det uover­da­ek­ke­de an­la­eg ska­er­me­de de­res ho­ve­d­er med pa­raply­er og pla­stikpo­ser,” be­skrev Høy­er fra Sa­ra­je­vo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.