VIL­LA VEN­DER HJEM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME - TEKST: NI­CK­LAS VIN­DE

Det span­ske fod­bold­for­bunds lo­ka­ler i Las Rozas ud for Madrid ryster sta­dig af ef­ter­ska­el­ve­ne fra an­hol­del­sen af pra­esi­dent Án­gel María Vil­lar og hans va­eb­ne­re tid­li­ge­re på som­me­ren. Ry­stet er po­sen og­så ble­vet af land­stra­e­ner Ju­len Lope­te­gui før den ska­eb­nesvan­gre VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ita­li­en på San­ti­a­go Ber­nabéu lør­dag af­ten. Ud af den me­get om­ryste­de po­se røg nem­lig nav­net David Vil­la. 35-åri­ge David Vil­la med fle­re me­dal­jer på bry­stet end selv den mest gar­ve­de ame­ri­kan­ske ma­ri­ne­in­fan­te­rist.

Ef­ter VM i Bra­si­li­en i 2014 sag­de han el­lers far­vel og tak til Spa­ni­ens lands­hold. Han tog over At­lan­ten til New York Ci­ty, og man an­så det som en ak­tiv pen­sion på li­ge fod med Xa­vis skif­te til Qa­tar. Men i takt med at da­ge­ne er gå­et i den span­ske tra­e­nings­lejr i Madrid, sy­nes det ty­de­ligt, at der ek­si­ste­rer en helt spe­ci­elt au­ra om­kring spansk lands­holds­fod­bolds al­l­ti­me-top­sco­rer. Det øjen­syn­li­ge be­vis på det­te er Chel­sea-spil­le­ren Álva­ro Mora­tas af­gi­vel­se af num­mer syv til ‘El Gu­a­je’.

Vil­la er ef­ter 62 mål i 93 kam­pe i MLS he­vet hjem i fra­va­e­ret af Die­go Cos­ta, der ik­ke la­en­ge­re er en del af Chel­seas trup og end­nu ik­ke har un­der­skre­vet en af­ta­le med At­léti­co Madrid. Som er­stat­ning for bra­si­li­ansk­fød­te Cos­ta stod land­stra­e­ner Lope­te­gui med val­get mel­lem frem­ti­dens spil­le­re som San­dro og Ma­ri­a­no Díaz el­ler prø­ve­de kra­ef­ter som Aritz Aduriz og David Vil­la. Her trak sidst­na­evn­te det la­eng­ste strå.

Det er sam­ti­dig i fra­va­e­ret af Die­go Cos­ta, at man i dis­se da­ge og­så over­ve­jer an­dre stra­te­gi­er for den span­ske of­fen­siv. I for­be­re­del­ser­ne frem mod lør­da­gens stor­kamp kig­ges der me­get til­ba­ge på EM-fi­na­len i 2012, hvor Spa­ni­en kør­te Ita­li­en midt over med 4-0. Her spil­le­de man med Cesc Fà­bre­gas som falsk 9’er, og i lands­holds­re­gi er den tak­tik sja­el­dent set ek­se­kve­ret bed­re end den juli­af­ten i Kiev.

Mod et ita­li­ensk for­svar, der of­te be­står af tre mand i form af An­drea Barzag­li, Leo­nar­do Bonuc­ci og Gi­o­r­gio Chiel­li­ni vil­le det­te må­ske va­e­re et op­lagt vå­ben. Er det den­ne for­ma­tion, man va­el­ger at gå med, kan Marco Asen­sio – det hot­te­ste navn i spansk fod­bold pt. – få en nøg­lerol­le. Mens de stør­ste nav­ne fra Spa­ni­ens gyld­ne ae­ra fal­der fra i en lind strøm, er Asen­sio må­ske det navn, der gi­ver al­ler­størst håb for frem­ti­den for ‘La Ro­ja’. Den 21-åri­ger mall­orca­ner var blot ni år, da David Vil­la de­bu­te­re­de på lands­hol­det. Han har på klub­plan skub­bet Ga­reth Ba­le ud af Re­al Madrids star­top­stil­ling, og un­der lands­hol­dets åb­ne tra­e­nings­pas kun­ne man iagt­ta­ge ham bli­ve prø­vet af som falsk 9’er. Spa­ni­en har ge­ne­relt set i ny­e­re tid haft sva­ert ved at spil­le med en egent­lig 9’er, hvor spa­ni­er­nes hang til bold­be­sid­del­se har luk­ket den egent­li­ge an­gri­ber in­de. David Vil­la og Fer­nan­do Tor­res er to an­gri­be­re, der al­li­ge­vel har lyk­ke­des med at ek­se­kve­re de­res kva­li­te­ter i det span­ske sy­stem, men i de­res fra­va­er er ra­ek­ken af spil­le­re, der er mis­lyk­ket, lang. Men hvad, der er ty­de­lig do­ku­men­ta­tion på har fun­ge­ret mod Ita­li­en tid­li­ge­re, er den fal­ske 9’er. Her vil­le det i så fald va­e­re ung­dom­men i form af Marco Asen­sio, Ju­len Lope­te­gui skul­le sa­et­te sin lid til. Med en de­ci­de­ret an­gri­ber vil­le val­get må­ske fal­de på Vil­la, for som sport­sa­vi­sen AS’ di­rek­tør Al­fredo Relaño skrev det for­le­den:

“Det vil­le va­e­re ma­er­ke­ligt at hen­te Vil­la fra USA til Spa­ni­en uden at brin­ge ham i kamp mod Ita­li­en.”

David Vil­la er ik­ke ba­re i form med 11 mål i de se­ne­ste 10 kam­pe for sit klubhold, han har og­så hi­sto­ri­en med sig. 59 mål i 97 land­skam­pe. Det er fle­re end no­gen an­den spa­ni­er. Ni­ck­las Vin­de er jour­na­list med bo­pa­el i Madrid. Han har bo­et og ar­bej­det en år­ra­ek­ke i Spa­ni­en og vil frem­over skri­ve ugent­li­ge klum­mer til Tipsbladet om spansk fod­bold.

Foto: Ju­an Car­los Hi­dal­go/Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.