NI­CK­LAS BENDT­NERS STØR­STE FAN SPIL­LER 2. DI­VI­SION FOR FREM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - NICKLAS BENDTNER - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Når Dan­mark fre­dag af­ten mø­der Po­len, vil den 22-åri­ge Fre­man­gri­ber Da­ni­el Holm hol­de et ek­stra vå­gent øje med kam­pen. For i mod­sa­et­ning til de fo­re­gå­en­de land­skam­pe er Ni­ck­las Bendt­ner med i den dan­ske trup, og ham har Holm va­e­ret fan af, si­den han som dreng så den da­va­e­ren­de Ar­se­nal-te­e­na­ger sco­re to gan­ge i sin U/21-de­but. Ni­ck­las Bendt­ner har pra­e­get Da­ni­el Holm gen­nem he­le hans egen fod­bold­kar­ri­e­re, men hvad kan man som ung an­gri­ber la­e­re af Ro­sen­borg-spil­le­ren? Hvor­for til­ta­lers Bendt­ners per­son­lig­hed Holm? Og hvor­dan kan man som am­bi­tiøs fod­bold­spil­ler ha­ve et for­bil­le­de, hvis kar­ri­e­re­ud­vik­ling har ta­get ham fra Pre­mi­er Le­ague til Nor­ge, og som har la­vet li­ge så man­ge skan­da­ler, som han har la­vet mål? 17. maj 2006 var en be­tyd­nings­fuld dag i in­ter­na­tio­nal fod­bold.

På Sta­de de Fran­ce i Pa­ris så na­e­sten 80.000 til­sku­e­re, da Bar­ce­lo­na ind­led­te et år­ti som Eu­ro­pas før­en­de klub. Ca­ta­lo­ni­er­ne vandt de­res an­den Cham­pions Le­ague-ti­tel ved at be­sej­re Ar­se­nal med 2-1 ef­ter en fi­na­le, hvor Jens Le­h­mann tid­ligt var ble­vet ud­vist, hvor Sol Camp­bell al­li­ge­vel brag­te eng­la­en­der­ne for­an, hvor Thier­ry Hen­ry for­spild­te ad­skil­li­ge mu­lig­he­der for at la­ve fle­re en­gel­ske mål, og hvor ind­skift­nin­ger af An­drés Inies­ta, Hen­rik Lars­son og Juli­a­no Bel­let­ti vend­te kam­pen.

Da­ni­el Holm hu­sker ik­ke, at Cham­pions Le­ague-fi­na­len blev spil­let den dag. Den nu­va­e­ren­de an­gri­ber for Frem i 2. di­vi­sion min­des i ste­det en va­e­sent­ligt min­dre kamp, der blev spil­let i Brønd­by et par ti­mer for­in­den, og hvor en an­den Ar­se­nal-an­gri­ber hav­de va­e­sent­ligt stør­re tra­ef­sik­ker­hed end Hen­ry ne­de i Pa­ris.

Den­gang var Da­ni­el Holm 11 år gam­mel, og ved 18-ti­den sat­te han sig for­an fjern­sy­net hjem­me hos sin mor i Val­by og ta­end­te for TV2 Zulu. Det dan­ske U/21-lands­hold skul­le mod Spa­ni­en spil­le den sid­ste test­kamp in­den EM i Portu­gal, og på et hold med spil­le­re som Da­ni­el Ag­ger, Ras­mus Würtz og Tho­mas Ka­h­len­berg hav­de land­stra­e­ner Flem­m­ing Ser­rits­lev og­så fun­det plads til 18-åri­ge Ni­ck­las Bendt­ner, der var op til fem år yn­gre end si­ne med­spil­le­re. Al­li­ge­vel var han bedst af al­le den ma­jaf­ten på Brønd­by Sta­dion. I sin før­ste U/21-land­skamp score­de han beg­ge mål i 2-0-sej­ren, og for­an ska­er­men i Val­by var Da­ni­el Holm tryl­le­bun­det. Han var selv en ta­lent­fuld fod­bold­spil­ler med drøm­me om at bli­ve pro­fes­sio­nel målsco­rer, og her kom så en dansk an­gri­ber, han kun­ne se op til.

”Han kun­ne det he­le – han var unik. Han hav­de fart, han hav­de en fan­ta­stisk tek­nik på trods af sin stør­rel­se, han var sta­erk, og han var god i luf­ten. Han lig­ne­de faktisk en mi­niZ­la­tan. Det var jeg me­get fa­sci­ne­ret af,” hu­sker Da­ni­el Holm.

Og så var Bendt­ner ba­re an­der­le­des, end­da udansk. Un­der den ef­ter­føl­gen­de slut­run­de brok­ke­de han sig til land­stra­e­ne­ren, da han blev ud­skif­tet mod Hol­land, og trup­pens yngste­mand in­si­ste­re­de på, at han og­så bur­de va­e­re med i den na­e­ste kamp.

”Jeg vil me­ne, jeg på ny skal star­te på ba­nen mod Ukrai­ne. ”Dun­can” står jo ba­re derop­pe, mens jeg del­ta­ger me­re i spil­let,” sag­de Bendt­ner i Ek­stra Bla­det om sam­men-

lig­nin­gen med langt me­re er­far­ne Mor­ten Ras­mus­sen, hvil­ket gav en va­el­dig bal­la­de. Pres­sen ka­ste­de sig over an­grebs­fejden, som ”Dun­can” ufor­va­ren­de var ble­vet en del af, DBU’s kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling måt­te sko­le te­e­na­ge­ren i, hvor­dan man om­tal­te si­ne med­spil­le­re, og hie­rar­ki­ets tun­ge le­de­re, blandt an­dre Leon Andreasen, var util­fred­se med den nye dreng i klas­sen. Men Da­ni­el Holm var vild med det.

”Den men­ta­li­tet har jeg og­så al­tid selv haft, og jeg kan dra­ge nog­le pa­ral­lel­ler til min egen kar­ri­e­re. Jeg har al­tid ment, at hvis man ik­ke tror på sig selv, hvem skul­le så? Jeg var me­get fa­sci­ne­ret af, at der var en, der for­an ka­me­ra­et tur­de si­ge, han var god. Det hav­de jeg ik­ke hørt en dansk fod­bold­spil­ler si­ge før.”

”Jeg er imod det med, at man stil­ler sig op for­an ka­me­ra­et og si­ger ”ham den an­den fortje­ner og­så at spil­le”. Hvis man er god nok, skal man si­ge det,” hu­sker Da­ni­el Holm om den­gang, han be­gynd­te at føl­ge Ni­ck­las Bendt­ner.

”Li­ge si­den har jeg holdt ved, og jeg har set hans kam­pe li­ge si­den som fan. Han er mit sto­re idol.”

BENDT­NER-HÅR OG LY­SE­RØ­DE STØVLER

Som åre­ne gik, blev Da­ni­el Holm selv en dyg­tig fod­bold­spil­ler. Med Brønd­by vandt han U/17-liga­en to år i tra­ek og hav­de med­spil­le­re som Andreas Christensen, Riza Dur­mi­si, Pi­er­re Emi­le Højb­jerg og An­drew Hjulsa­ger. Han blev top­sco­rer for sit hold og fik kam­pe på U-lands­hol­de­ne. Han blev ryk­ket op i Brønd­bys første­hold­strup, hvor han dog al­drig fik de­but, og han har spil­let i 2. di­vi­sion for Hvi­d­ov­re og aktuelt for Frem. Ni­ck­las Bendt­ner har va­e­ret med ham he­le vej­en.

Som ung kna­egt stod Holm for­an spej­let i Val­by og sat­te sit hår som ido­let, som ta­lent­fuld Brønd­by-spil­ler be­t­rå­d­te han Ves­teg­nens pla­e­ner med ly­se­rø­de støvler. Han køb­te Ar­se­nal-trø­jer og se­ne­re Wol­fsburgs med Bendt­ner på ryg­gen, og han så al­le de kam­pe, han kun­ne kom­me til – i Ar­se­nal, Sun­der­land, Ju­ven­tus, Wol­fsburg, Not­ting­ham Fo­rest og Ro­sen­borg.

”Det var dels for­di, jeg var fan og kun­ne li­de den må­de, han gik til tin­ge­ne på, men jeg var og­så me­get im­po­ne­ret af hans fod­bold­ta­lent og hans kun­nen. I de tid­li­ge år så vi no­get, som i hvert fald jeg ik­ke hav­de set lig­nen­de i Dan­mark.”

”Jeg var helt sik­ker på, at han vil­le nå til den eu­ro­pa­ei­ske top – og­så for­di, han hav­de nog­le fa­er­dig­he­der, som in­gen an­dre hav­de. Det var kun Zla­tan, der som stor an­gri­ber hav­de det sam­me. Jeg var sik­ker på, at han vil­le en­de i en top tre-liga på et stor­hold,” si­ger Da­ni­el Holm.

I be­gyn­del­sen gik det godt. Ef­ter U/21-EM blev dan­ske­ren le­jet ud til Bir­m­ing­ham i Cham­pions­hip, og i sin før­ste sa­e­son som se­ni­o­r­spil­ler score­de han 11 gan­ge i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. Da han vend­te hjem til Ar­se­nal, for­la­en­ge­de han sin af­ta­le med fem år, og han vandt Arsè­ne Wen­gers til­lid og fik mas­ser af spil­le­tid på første­hol­det.

”Det var et godt skridt, han tog, da han kom til Bir­m­ing­ham og blev top­sco­rer for klub­ben. Han kom til­ba­ge som en lidt me­re ud­vik­let spil­ler, og han fik og­så chan­cen. I de tid­li­ge år gjor­de han man­ge go­de ting,” si­ger Da­ni­el Holm, der ivrigt stu­de­re­de den syv år ael­dre lands­mand.

I spil­lesti­len har de el­lers ik­ke me­get til fa­el­les. Mens Ni­ck­las Bendt­ner er den fy­sisk sta­er­ke 9’er, der bå­de er spil­sta­tion og en trus­sel i luf­ten, lø­ber hur­ti­ge Da­ni­el Holm hel­le­re i dyb­den. Og så er­kla­e­rer han med et smil, at han ik­ke er så glad for at ta­ge de du­el­ler med tun­ge for­sva­re­re, som Bendt­ner al­tid er in­vol­ve­ret i. Men al­li­ge­vel har Holm kun­net la­de sig in­spi­re­re.

”Jeg har kig­get me­get på hans blik for spil­let. Når jeg ser hans kam­pe, sy­nes jeg, han ser nog­le ting, som hans hold­kam­me­ra­ter ik­ke gør. Det er li­ge me­get, om det har va­e­ret i Ar­se­nal, Wol­fsburg el­ler Ro­sen­borg – han har al­tid set fod­bold på en må­de, jeg godt kan li­de. Han ser nog­le af­le­ve­rin­ger og nog­le hul­ler i ba­nen, som jeg ik­ke tror, at de an­dre spil­le­re ser. Jeg har og­så al­tid selv haft et godt blik for spil­let, så det har jeg kig­get me­get på. Det er løb, han ta­ger, men det er og­så må­den, han sa­et­ter si­ne hold­kam­me­ra­ter i sce­ne med spil og stik­nin­ger.”

Og så var der det med selv­til­li­den. I 2009 gav Bendt­ner i The Gu­ar­di­an et in­ter­view, der si­den­hen skul­le kom­me til at for­føl­ge ham.

t

At han se­ne­re blev et le­ven­de me­me på de so­ci­a­le me­di­er kan spo­res til­ba­ge til et af de ci­ta­ter, han den­gang gav:

”In­den for fem år vil jeg va­e­re top­sco­rer i Pre­mi­er Le­ague, og jeg øn­sker at va­e­re kendt som en ver­dens­klas­se­an­gri­ber. Og det kom­mer til at ske. Tro mig, det kom­mer til at ske.”

Den se­ne­re ned­t­ur kom til at ram­me så me­get hår­de­re på grund af ci­ta­ter som det­te. Lord-vit­tig­he­der­ne, de pho­tos­hop­pe­de bil­le­der af Bendt­ner med Bal­lon d’Or, var alt sam­men et re­sul­tat af den ut­ro­li­ge og – vi­ste det sig se­ne­re – mal­pla­ce­re­de sel­vop­fat­tel­se, dan­ske­ren hav­de. Men Da­ni­el Holm var vild med ci­ta­tet og er det sta­dig.

”Jeg har al­tid godt kun­net li­de at si­ge, hvad jeg fø­ler i ste­det for at pak­ke det ind. Det fa­sci­ne­re­de mig, og jeg kig­ge­de me­get på de ting, han sag­de. Hvis han hav­de et ind­tryk af, at han kun­ne bli­ve ver­dens bed­ste an­gri­ber, sag­de han det. Det var jeg glad for,” si­ger Holm, der an­er­ken­der, at ud­ta­lel­sen i dag kan frem­stå som vir­ke­lig­heds­fjern.

”Det er rig­tigt, men det var det, han føl­te på det tids­punkt, og så skal man si­ge det – og man skal gå ef­ter. Man kan li­ge så godt spil­le no­get an­det, hvis man ik­ke går ef­ter at bli­ve så god som mu­ligt. Jeg tror, at man­ge har det på den må­de, men for­skel­len er, at han sag­de det højt. Det var jeg stor fan af. At det ik­ke blev ind­fri­et, er som det er, men han sag­de det højt, og han gik ef­ter det. Det var in­spi­re­ren­de.”

STA­DIG ET IDOL

Be­der man Da­ni­el Holm na­ev­ne si­ne bed­ste Bendt­ner-min­der, fin­der han hur­tigt en god hånd­fuld frem i hukom­mel­sen. Det før­ste Pre­mi­er Le­ague-mål, det Ar­se­nal-an­gri­be­ren he­a­de­de ind mod Tot­ten­ham ef­ter 1,8 se­kun­der på ba­nen. Hat­tri­ck­et mod Por­to i Cham­pions Le­ague og må­let mod Bar­ce­lo­na på Camp Nou run­den ef­ter. Og mest min­de­va­er­digt: Scor­in­gen mod Portu­gal i 2009.

”Hans mål in­de i Par­ken er for mig per­son­ligt det stør­ste øje­blik. Han tog den ned med bry­stet og flug­te­de i sam­me be­va­e­gel­se op i net­ta­get. Det var helt vildt, og det er no­get, jeg al­drig glem­mer. Jeg sad der­hjem­me og fik gå­se­hud; og­så for­di jeg selv spil­ler fod­bold og ved hvor sva­er en de­tal­je, det er. At så stor en spil­ler kun­ne ven­de sig på den må­de var unikt.”

Han hu­sker og­så må­let for Wol­fsburg mod Bay­ern Mün­chen i den ty­ske Su­per Cup, da han sled sig for­an Jero­me Bo­a­teng og sty­re­de Ke­vin De Bruy­nes fla­de ind­la­eg op i net­ta­get. Det var i 2015, men el­lers er det fa­el­les for de stør­ste øje­blik­ke, at de lig­ger man­ge år til­ba­ge og fandt sted, da Bendt­ner sta­dig kun­ne reg­nes som et ungt, spa­en­den­de ta­lent. Det na­e­ste skridt mod at bli­ve en sta­bil to­pan­gri­ber, der le­ve­re­de uge ef­ter uge i en stor klub, kom al­drig; tva­er­ti­mod da­le­de hans ni­veau. Da han var i be­gyn­del­sen af 20’er­ne, var Ni­ck­las Bendt­ner jo­ker og lej­lig­heds­vis star­ter på et Pre­mi­er Le­ague-hold; sidst i 20’er­ne, hvor han bur­de va­e­re bedst, spil­ler han i Nor­ge. Ik­ke en kar­ri­e­re­ud­vik­ling, som en ung og am­bi­tiøs spil­ler kan se op til, så hvor­for er Ro­sen­borg-an­gri­be­ren sta­dig Da­ni­el Holms idol?

”Jeg spør­ger og­så mig selv om det nog­le gan­ge. Det er sva­ert at for­kla­re. Når man bli­ver fa­sci­ne­ret af no­get som dreng, tror jeg ba­re, det ha­en­ger ved. Uan­set hvor gam­mel man bli­ver, ser man for ek­sem­pel sta­dig op til sin far – uden at jeg skal dra­ge no­gen pa­ral­lel­ler der. Men han har fulgt mig li­ge si­den, og jeg har set op til ham som ung. Det vil jeg bli­ve ved med.”

”Jeg sy­nes, at hans fa­er­dig­he­der er så unik­ke og frem­tra­e­den­de, at jeg er li­geg­lad hvil­ket ni­veau, han spil­ler på. Han skin­ner al­tid igen­nem. Det syn­tes jeg og­så, det gjor­de i Ar­se­nal, hvor han ik­ke var den stør­ste stjer­ne. Men hans fa­er­dig­he­der var unik­ke,” si­ger Da­ni­el Holm og gi­ver sit bud på, hvor­for det al­drig blev bed­re med Bendt­ner.

”Han har va­e­ret uhel­dig på nog­le tids­punk­ter, og han har la­vet nog­le dum­me ting uden for ba­nen, som sik­kert og­så har ko­stet ham. Og så har han la­vet nog­le un­der­li­ge kar­ri­e­re­valg – blandt an­det sy­nes jeg ik­ke, at ud­lej­nin­gen til Ju­ven­tus var sa­er­ligt klog. Det var hel­ler ik­ke sa­er­ligt klogt af ham at ta­ge til Wol­fsburg. Han pas­se­de ik­ke ind i tysk fod­bold. Han var 26-årig, og jeg sy­nes, han skul­le ha­ve ta­get en min­dre klub i Eng­land. Da han var ud­le­jet til Sun­der­land, vi­ste han jo, at han kun­ne la­ve mål. En­gelsk fod­bold hav­de pas­set til ham. En klub som Hull blev na­evnt, så jeg sy­nes, han skul­le ha­ve valgt en så­dan klub og va­e­re ble­vet en stjer­ne.”

Da­ni­el Holm kom­mer selv ind på dem: Episo­der­ne uden for ba­nen. Der har va­e­ret man­ge, og de spa­en­der fra de uskyl­di­ge – den­gang det blev en hi­sto­rie, at hans dan­kort blev af­vist på et pizze­ria – over de sa­e­re – da han span­ke­de en taxa på Nør­re­bro – til de al­vor­li­ge – dom­men for sprit­kør­sel i 2013.

”Det er ik­ke det bed­ste idol at ha­ve uden for ba­nen, men jeg har al­tid haft den men­ta­li­tet, at man skal til­gi­ve folk. Hvad der er gjort i for­ti­den, hø­rer net­op til for­ti­den, og der­for skal man kom­me vi­de­re. Jeg tror, det er der­for, så man­ge har no­get imod ham. De kig­ger på det, han har la­vet uden for ba­nen, som har va­e­ret uac­cep­ta­belt, og så har de sva­ert ved at skel­ne mel­lem på og uden for ba­nen. Jeg har haft den men­ta­li­tet, at man skal til­gi­ves,” si­ger Da­ni­el Holm om Bendt­ner, der og­så har få­et kri­tik for si­ne ad­skil­li­ge ”nu er jeg ble­vet mo­den”-in­ter­view, der of­te er ble­vet fulgt op af end­nu en skan­da­le.

”Det kan jeg godt for­stå. Det virker ik­ke så tro­va­er­digt, når han si­ger det, vel? Men jeg ser det go­de i men­ne­sker, og jeg tror på, at når han si­ger det na­e­ste gang, skal det nok bli­ve godt igen.”

LAVPUNKTET I FO­REST

For Da­ni­el Holm har det al­tid va­e­ret en pri­o­ri­tet at se Ni­ck­las Bendt­ners kam­pe. I Wol­fsburg-ti­den holdt han øje med, om dan­ske­ren blev skif­tet ind, og gjor­de han det, skynd­te Holm sig at ta­en­de. Det var me­re be­sva­er­ligt at kom­me til at se Not­ting­ham Fo­rest, men den tro­fa­ste fan køb­te sig for en hånd­fuld pund ad­gang til kam­pe­ne via eng­la­en­der­nes hjem­mesi­de. Den Bendt­ner, han så, når an­gri­be­ren var på ba­nen i Cham­pions­hip, hav­de nå­et kar­ri­e­rens lav­punkt.

”Da han var i Not­ting­ham, tro­e­de jeg, at nu var det slut. Jeg så et par kam­pe med ham, og jeg syn­tes, hans ni­veau var dår­ligt. Han la­ve­de in­gen go­de pra­e­sta­tio­ner. Han så tung ud, og han var ik­ke i form. Han blev hel­ler ik­ke sat i sce­ne af si­ne hold­kam­me­ra­ter.”

”Jeg har al­tid tro­et, at han en dag vil­le ta­ge til­ba­ge til FCK. Når al­le mu­lig­he­der i ud­lan­det var op­brugt, hav­de jeg al­tid tro­et, at de vil­le ha­ve ham, men det vil­le de ik­ke en­gang. Men så tog han til Ro­sen­borg, og det syn­tes jeg var et klogt valg. Det har det og­så vist sig at va­e­re.”

Ef­ter fem mål i de se­ne­ste seks liga­kam­pe og ik­ke mindst so­li­de pra­e­sta­tio­ner og en scor­ing mod Ajax i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen er Ni­ck­las Bendt­ner til­ba­ge på det dan­ske lands­hold før de vig­ti­ge kam­pe mod Po­len og Ar­me­ni­en. Og Da­ni­el Holm me­ner, han har no­get at bi­dra­ge med.

”Hvis man ta­ger hans stør­ste sa­e­so­ner, da han var 22-23 og spil­le­de i Ar­se­nal, er han sta­dig un­der. Men jeg sy­nes, han er ta­et på. Jeg sy­nes vir­ke­lig, han har va­e­ret god i de se­ne­ste par kam­pe. Det ni­veau, han vi­ste over to kam­pe mod Ajax, har in­gen dan­ske an­gri­be­re, og jeg tror ik­ke, de kom­mer i na­er­he­den af det. Jeg ved godt, at Ajax har mi­stet nog­le spil­le­re, men når man ser Bendt­ner do­mi­ne­re Ajax i luf­ten og på krop­pen, ser ham sco­re et mål og sa­et­te si­ne hold­kam­me­ra­ter i sce­ne, sy­nes jeg ba­re, det vi­ser hans ni­veau – og­så ef­ter dan­ske stan­dar­der,” si­ger Da­ni­el Holm.

At Ni­ck­las Bendt­ner har et ni­veau, som in­gen an­dre dan­ske an­gri­be­re, fast­hol­der han, selv om for ek­sem­pel Ni­co­lai Jør­gen­sen sid­ste sa­e­son blev top­sco­rer i AEres­di­vi­sio­nen, og Kas­per Dol­berg la­ve­de mål i beg­ge Ajax’ Eu­ro­pa Le­ague-se­mi­fi­na­ler.

”Ja, det sy­nes jeg. Man skal og­så ta­en­ke på hvil­ke hold, de spil­ler på. Jeg tror, Bendt­ner vil­le ha­ve end­nu nem­me­re ved at shine i Ajax. Sid­ste sa­e­son hav­de de Amin Yo­u­nes og Ber­trand Tra­oré, som vil­le ha­ve spil­let ham, når han vil­le ha­ve det. Ik­ke for at for­k­lej­ne de an­dre to, men jeg tror ik­ke, de vil­le pra­este­re li­ge så godt i Ro­sen­borg. Han har stør­re fa­er­dig­he­der end de to, styr­ke, over­blik og ho­ved­spil, og han har me­re er­fa­ring.”

Man­dag ef­ter­mid­dag mød­te Ni­ck­las Bendt­ner op i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør, hvor han hil­ste hjerte­ligt på hold­kam­me­ra­ter­ne og jo­ke­de med Ni­co­lai Jør­gen­sen om, at han vil­le gem­me sig, mens Fey­eno­ord-an­gri­be­ren la­ve­de in­ter­view. Men og­så Bendt­ner mød­te pres­sen, og han ud­tal­te blandt an­det, at han ik­ke var skuf­fet over den lan­ge lands­holds­pau­se – han var ik­ke klar før nu.

”Det er jeg enig i. Jeg så hans kam­pe og hans ni­veau, og det var da­len­de. Jeg tro­e­de, han var fa­er­dig. Og jeg sy­nes hel­ler ik­ke, han skul­le va­e­re med i star­ten i Ro­sen­borg, for der var han ik­ke pran­gen­de. Det er før­ste de se­ne­ste to må­ne­der, han er ved at kom­me til­ba­ge.”

”Men man har ik­ke hørt ham si­ge det før. En­gang vil­le ha­ve han ba­re ha­ve sagt, at han skul­le med uan­set hvad. Det er og­så en af grun­de­ne til, at jeg tror, han har lagt al­le de ting bag sig,” si­ger Da­ni­el Holm.

Er Bendt­ner rent faktisk mod­net den­ne gang? Det er i hvert fald en me­re re­flek­te­ret mand, der er­ken­der, at han har va­e­ret for dår­lig til det dan­ske lands­hold. Men ci­ta­ter­ne fra Hels­in­gør stri­der og­så mod den spil­ler, Bendt­ner var en­gang; spra­de­bas­sen der of­fent­ligt ha­ev­de­de, at han var bed­re end Mor­ten ”Dun­can” Ras­mus­sen, hvil­ket fik Da­ni­el Holm til at fal­de for Ar­se­nal-te­e­na­ge­ren.

”Ja, det gør de faktisk. Men han har jo ret i det, han si­ger.”+

En uforg­lem­me­lig se­kvens i Frem-spil­le­ren Da­ni­el Holms fod­bol­du­ni­vers: Ni­ck­las Bendt­ner ta­em­mer bol­den med bry­stet og sco­rer mod Portu­gal i sep­tem­ber 2009. På det tids­punkt var Bendt­ner 21 år gam­mel - og Da­ni­el Holm 14. Foto: Ta­riq Mikkel Khan/Ritzau...

Ni­ck­las Bendt­ner score­de to mål mod Spa­ni­en i sin før­ste U/21-land­skamp, og så hav­de Da­ni­el Holm få­et sig et nyt idol. På bil­le­det kom­mer Bendt­ner for­an Javi­er Gar­ri­do Be­ho­bi­de, den­gang ven­stre ba­ck i Re­al So­cie­dad, i AEK Lar­na­ca-spil­ler. Foto: Jens...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.