WALES-ØSTRIG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-KVALIFIKATION -

2. sep­tem­ber, klok­ken 20.45 på Car­diff Ci­ty Sta­di­um i Car­diff

Det var et fint lil­le min­de om det, der var sid­ste som­mer, da det wa­li­si­ske fod­bold­for­bund lag­de et vi­deoklip ud fra tirs­da­gens lands­hold­stra­e­ning, hvor en ung fan slet ik­ke kun­ne for­stå, at det var Ga­reth Ba­le, der stod for­an ham. ”Are you actu­al­ly Ga­reth Ba­le?” spurg­te han. ”No, I’m fa­ke,” sag­de Re­al Madrid-stjer­nen med et grin, før han hev sin tra­e­nings­trø­je af og fora­e­re­de den til den un­ge til­ha­en­ger.

Det var vir­ke­lig ”To­get­herStron­ger,” som slo­ga­net lød, da Ba­le og Wales im­po­ne­re­de al­le ved EM i Frank­rig og nå­e­de he­le vej­en til se­mi­fi­na­len, men si­den da er det gå­et knap så godt.

Wales er godt nok sta­dig ube­sej­re­de i VM-kva­li­fi­ka­tions­grup­pe D, men ef­ter åb­nings­sej­ren over Mol­d­ova har de spil­let fem kam­pe i tra­ek uaf­gjort, så nu er der fi­re po­int op til Ser­bi­en og Ir­land på de to plad­ser, der gi­ver sik­ker og mu­lig ad­gang til slut­run­den i Rusland, og med kun fi­re kam­pe til­ba­ge er kra­vet klart: Det skal va­e­re slut med at spil­le uaf­gjort.

Før­ste mu­lig­hed for tre po­int er hjem­me mod Østrig, der skuf­fe­de ved EM og ik­ke er kom­met ud af ned­t­u­ren ef­ter­føl­gen­de, men dog sta­dig lig­ger li­ge med Wales med ot­te po­int. Så helt nemt er det ik­ke, og op­ga­ven bli­ver kun van­ske­li­ge­re af, at Sto­kes Joe Al­len og Aston Vil­la-ba­ck­en Neil Tay­l­or beg­ge er i ka­ran­ta­e­ne, sidst­na­evn­te med den ek­stra dag han fik for den alt for vold­som­me ta­ck­ling, der bra­ek­ke­de Seamus Co­le­mans skin­ne­ben i 0-0 kam­pen mod Ir­land, mens Joe Led­ley har va­e­ret klub­løs si­den kon­trak­t­ud­lø­bet med Crystal Pa­la­ce.

Det er tre af de fa­ste fra sid­ste som­mer, og så er der selv­føl­ge­lig Ga­reth Ba­le, der spil­le­de så frem­ra­gen­de ved EM og om tre mål går for­bi Ian Rush som den mest scoren­de wa­li­ser no­gen­sin­de, for hvor står han hen­ne ef­ter end­nu en sva­er sa­e­son­start i Re­al Madrid, hvor han blev buhet ud ef­ter søn­da­gens se­ne 2-2 mod Va­len­cia?

”Der har va­e­ret et par pe­ri­o­der, hvor han har va­e­ret un­der hårdt pres, men han kan jo ba­re vi­se si­ne me­dal­jer frem. Han har vun­det Cham­pions Le­ague tre gan­ge, og han har sva­ret al­le si­ne kri­ti­ke­re. Jeg har set ham vok­se i de se­ne­ste fi­re-fem år, og den­ne sid­ste epi­so­de vil ik­ke rø­re ham over­ho­ve­det. Han er al­tid en hi­sto­rie, for han er en af ver­dens bed­ste spil­le­re. Ting bli­ver sagt, og så­dan er det, men in­gen skal va­e­re i tvivl om, hvad han kan,” sag­de land­stra­e­ner Chris Co­le­man om sin sto­re stjer­ne, som Wales hå­ber på kan skaf­fe tre til­tra­eng­te po­int mod først Østrig og der­ef­ter ude mod Mol­d­ova.

For så er EM-se­mi­fi­na­li­ster­ne til­ba­ge på VM-spo­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.