KORT CO­ME­BA­CK FOR VIL­LA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det blev ik­ke til me­get spil­le­tid for den mest om­tal­te span­ske lands­holds­spil­ler in­den nøg­le­kam­pen mod Ita­li­en i VM-kva­li­fi­ka­tions­grup­pe G. Ef­ter tre års pau­se var 35-åri­ge David Vil­la el­lers kaldt hjem fra New York Ci­ty FC, hvor han har haft stor suc­ces, men land­stra­e­ner Ju­len Lope­te­gui hav­de ik­ke me­get brug for den mest scoren­de span­ske lands­holds­spil­ler gen­nem ti­der­ne. For Vil­la blev først skif­tet ind i de sid­ste mi­nut­ter, og da­gen ef­ter gik det galt til tra­e­ning.

”Vi er me­get gla­de for re­sul­ta­tet mod Ita­li­en, en di­rek­te ri­val der kra­e­ve­de der op­ti­ma­le fra os. Det ene­ste tri­ste er Vil­las ska­de. Han tra­e­ne­de så godt om søn­da­gen, men i den sid­ste ak­tion ma­er­ke­de han desva­er­re no­get,” sag­de land­stra­e­ne­ren til On­da Cero om den al­dren­de an­gri­ber, der fik pro­ble­mer med en ma­vemu­skel og der­for skuf­fet måt­te rej­se til­ba­ge til New York før kam­pen mod Lie­ch­tenste­in, hvor han el­lers nok kun­ne ha­ve lagt på sin span­ske må­lt­o­tal på 59 i 8-0 sej­ren.

Men mod Ita­li­en blev der alt­så ik­ke me­get brug for ham, for som man og­så kun­ne la­e­se i Tips­bla­det, valg­te Lope­te­gui at stil­le op uden en de­ci­de­ret an­gri­ber, som man og­så gjor­de, da Ita­li­en blev be­sej­ret med he­le 4-0 i EM-fi­na­len i Ki­jev i 2012.

Den­ne gang var det Isco, der spil­le­de den fal­ske ni’er med Inies­ta bag sig og David Silva og Marco Asen­sio på kan­ter­ne, og det fun­ge­re­de frem­ra­gen­de. For Isco la­ve­de de to før­ste mål, før Spa­ni­en slut­te­de me­re tra­di­tio­nelt med Mora­ta på top­pen og den af­slut­ten­de scor­ing til 3-0, i øv­rigt på et van­vit­tigt op­la­eg af cen­ter­for­sva­rer Ser­gio Ra­mos, der tog det me­get lan­ge løb i en om­stil­ling og la­ve­de det fla­de ind­la­eg, som Mora­ta kun­ne spar­ke ind bag en stran­det Buf­fon.

Med sej­ren er Spa­ni­en me­get ta­et på den di­rek­te vej til VM i Rusland, mens det lig­ner play­off-kam­pe for Ita­li­en. (pynd­ten)

D

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.