HOLD OG­SÅ ØJE MED:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

MAN­CHE­STER UNI­TED-BASEL

Bå­de Man­che­ster Uni­ted og Jo­se Mourin­ho er til­ba­ge i

Cham­pions Le­ague ef­ter en sa­e­sons fra­va­er, og må­let er klart at få Uni­ted vi­de­re fra grup­pe­spil­let, hvil­ket fak­tisk kun er lyk­ke­des to gan­ge i de se­ne­ste seks år. Til det for­mål vir­ker en grup­pe med Ben­fi­ca, Basel og CSKA Moskva gan­ske med­gø­r­lig, men det er og­så va­erd at be­ma­er­ke, at Uni­ted end­nu ik­ke har slå­et den schweizi­ske me­ster på Old Traf­ford i Cham­pions Le­ague-re­gi. I marts 2003 blev det 1-1 i det an­det grup­pe­spil, og i sep­tem­ber 2011 slut­te­de det 3-3 på en me­get sen ud­lig­ning af As­hley Yo­ung, før Basel send­te Uni­ted i Eu­ro­pa Le­ague og selv snup­pe­de an­den­plad­sen ved at vin­de 2-1 på hjem­me­ba­ne, mens Ben­fi­ca i øv­rigt snup­pe­de før­ste­plad­sen i grup­pen den­gang.

FEYENOORD-MAN­CHE­STER CI­TY

Først blev det 1-1 mod Juventus og der­ef­ter 0-0 mod Dy­na­mo

Ki­jev, men da grup­pen skul­le af­gø­res, gik det galt for Feyenoord den­gang i novem­ber 2002. Med en sejr over Newcast­le var hol­la­en­der­ne gå­et vi­de­re, men selv om De Ku­ip var fyldt, og hjem­me­hol­det fik vendt 0-2 til 2-2, så tab­te de til sidst på et mål af Craig Bel­la­my.

Det var den se­ne­ste gang, der blev spil­let Cham­pions Le­ague-fod­bold i Rot­ter­dam, men nu ven­der den sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­ring til­ba­ge ef­ter 15 års uøn­sket pau­se for Feyenoord-til­ha­en­ger­ne, og det be­gyn­der igen, som det slut­te­de den­gang, nem­lig med en­gelsk mod­stand.

Fod­bold­ver­de­nen har dog for­an­dret sig i den pe­ri­o­de, for den­gang i 2002 hav­de Newcast­le kun gra­e­ske Ni­kos Da­bizas og po­rtu­gi­si­ske Hu­go Vi­a­na i den star­top­stil­ling, som Sir Bob­by Rob­son valg­te, mens Pep Gu­ar­di­o­la sag­tens kan stil­le et sta­er­kt Ci­ty-hold helt uden bri­ter i dag.

Feyenoord var no­get me­re in­ter­na­tio­na­le den­gang med seks ud­la­en­din­ge fra start, men der mang­le­de dog en dan­sker, da Jon Da­hl To­mas­son var skif­tet til AC Milan ef­ter UEFA Cup-tri­um­fen i 2002, hvor hol­det hav­de hjem­me­ba­ne­for­del i fi­na­len mod Dort­mund. Dan­ske­ren er der så til gen­ga­eld nu i form af top­sco­rer Ni­co­lai Jør­gen­sen, der gla­e­der sig til at spil­le Cham­pions Le­ague på De Ku­ip.

”Der er ik­ke rig­tigt no­gen af de sto­re hold, der for­ven­ter no­get, når de skal mø­de os på et sta­dion, der eks­plo­de­rer fuld­sta­en­dig. Det er et fedt sted at spil­le som hjem­me­hold. Det er vir­ke­lig et sva­ert sted at kom­me,” som den dan­ske an­gri­ber si­ger det i et in­ter­view i det net­op ud­kom­ne Cham­pions Le­ague-ma­ga­sin.

TOTTENHAM-DORT­MUND

”Dort­mund er en klub, hvor jeg ger­ne vil spil­le. Jeg tror, jeg vil­le pas­se godt til den fod­bold, man spil­ler der. Dort­mund spil­ler flot, of­fen­siv fod­bold.”

Så­dan sag­de Chri­sti­an Erik­sen til De Te­le­graaf til­ba­ge i maj

2013, da han hav­de et år til­ba­ge af kon­trak­ten med Ajax og over­ve­je­de sin vi­de­re frem­tid. Og Dort­mund var in­ter­es­se­re­de, for der var et hul på hol­det med Ma­rio Götze på vej til Bay­ern Mün­chen, og Jür­gen Kl­opp hav­de kig på dan­ske­ren, Ke­vin De Bruy­ne og Hen­rikh Mk­hi­tary­an.

Men det end­te med ar­me­ni­e­ren fra Sjakh­tar Do­netsk, der og­så hav­de gjort op­ma­er­k­som på sig selv, da Ar­me­ni­en slog Dan­mark 4-0 i Par­ken, mens Erik­sen la­en­ge så ud til at bli­ve i Am­ster­dam. Men så valg­te bra­si­li­an­ske Wil­li­an Tottenham fra og Chel­sea til, og så blev der plads til Erik­sen i Tottenham li­ge før, trans­fer­vin­du­et luk­ke­de, hvil­ket in­gen af par­ter­ne har haft grund til at for­try­de.

Nu kom­mer dan­ske­ren så i kamp mod Dort­mund i en tid­lig nøg­le­kamp i grup­pe H, der og­så ta­el­ler Re­al Madrid, men selv om Erik­sen vi­ste stor­form for Dan­mark mod først Po­len og så Ar­me­ni­en, og selv om Tottenham har hjem­me­ba­ne­for­del, er in­tet gi­vet, for hver­ken Ar­se­nal to gan­ge el­ler Tottenham i sid­ste sa­e­son har haft Cham­pions Le­agu­esuc­ces med sto­re Wem­bley som hjem­me­ba­ne, hvil­ket man kan la­e­se me­get me­re om i det nye Cham­pions Le­ague-ma­ga­sin.

Og sidst Erik­sen og Tottenham mød­te Dort­mund gik det i øv­rigt hel­ler ik­ke så godt, for ty­sker­ne vandt 3-0 hjem­me og 2-1 ude i 1/8-fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague for halvan­det år si­den.

Ni­co­lai Jør­gen­sen har sco­ret igen for Feyenoord på De Ku­ip. Fo­to: Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.