DILDO-BRØDRENE OG PORTUGISISK FOD­BOLDS DO­NALD TRUMP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TRANSFERSKAEBNER -

Bru­no de Car­val­ho er en af de me­re ex­cen­tri­ske klubpra­esi­den­ter i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Spor­ting CP-bos­sen sty­rer sin Lis­sa­bon­klub på så kon­tro­ver­si­el vis, at det har få­et The In­de­pen­dent til at dø­be ham ”po­rtu­gi- sisk fod­bolds Do­nald Trump”, og han har i hvert fald ten­dens til at gø­re tin­ge­ne på sin helt egen må­de. For ek­sem­pel har han er­kla­e­ret krig mod den mest magt­ful­de mand i Portu­gals fod­bolds­fa­e­re, su­pera­gen­ten Jor­ge Men­des. De Car­val­ho vil ik­ke ha­ve no­get med ham at gø­re, og han har for­budt si­ne spil­le­re at ha­ve Men­des som rå­d­gi­ver. Blandt an­det har klub­bens gul­da­eg Wil­li­am Car­val­ho brudt bån­de­ne til Gesti­fu­te-bos­sen. Det var og­så kon­tro­ver­si­elt, da pra­esi­den­ten for nog­le år si­den fy­re­de den el­lers gan­ske suc­ces­ful­de Marco Silva (i dag Wat­ford) for ik­ke at ba­e­re of­fi­ci­elt klub­tøj i en cupkamp. I vir­ke­lig­he­den hand­le­de det om, at De Car­val­ho vil­le ha­ve Ben­fi­cas stjer­ne­tra­e­ner Jor­ge Jesus, og ham lyk­ke­des det at hen­te, mens Silva som en del af sin fra­tra­e­del­ses­ord­ning fik for­bud mod at ta­ge job i en an­den portugisisk klub. De Car­val­ho vi­ser sig in­di­mel­lem og­så på ba­en­ken til kam­pe­ne, hvis det pas­ser ham. Men han har en po­pu­la­ri­tet, som Trump kun kan drøm­me om: I marts blev han gen­valgt som pra­esi­dent med 86,13 pro­cent af stem­mer­ne.

Der­for la­der han sig hel­ler ik­ke kue i det ska­en­de­ri, som Spor­ting i kølvan­det på trans­fer­vin­du­ets luk­ning har ind­ledt med West Ham. Sa­gens om­drej­nings­punkt er før­na­evn­te Wil­li­am Car­val­ho, der i lø­bet af som­me­ren har va­e­ret sat i for­bin­del­se med Lon­don-klub­ben, men som sta­dig var Spor­ting-spil­ler, da vin­du­et luk­ke­de. Fre­dag den 1. sep­tem­ber er­kla­e­re­de West Ham-de­le­jer David Sul­li­van på klub­bens hjem­mesi­de, at man vil­le ha­ve gjort Car­val­ho til klub­bens dy­re­ste spil­ler, men at Spor­ting af­vi­ste til­bud­det, ind­til po­rtu­gi­ser­ne sent på De­ad­li­ne Day vend­te til­ba­ge med en ac­cept, hvor­ef­ter West Ham trak sig, for­di et la­e­ge­tjek ik­ke kun­ne nås. Den på­stand re­a­ge­re­de Spor­ting kraf­tigt på. Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tø­ren Nu­no Sa­rai­va har på Fa­ce­book af­vist, at der ind­løb et til­bud. Han kal­der David Sul­li­van for en løg­ner i et ind­la­eg, hvor han og­så skri­ver, at ”fod­bol­din­du­stri­en ik­ke er en kulis­se til en po­r­no­film, hvor al­le obs­kø­ni­te­ter er til­ladt” – en re­fe­ren­ce til, at West Ham-ejer­ne David Sul­li­van og David Gold blev mil­li­o­na­e­rer i po­r­no­bran­chen. Den for­tid har og­så Bru­no de Car­val­ho no­te­ret sig. Midt på ugen sag­de han på Spor­ting TV, at der ik­ke var no­get be­vis for et West Ham-til­bud.

”Hen­ven­del­ser, helt sik­kert – jeg har få­et hen­ven­del­ser for na­e­sten he­le trup­pen: Jeg si­ger så­le­des: West Ham-sup­por­ter­ne kal­der hr David Sul­li­van og hans bror for Dildo-brødrene (…) Hvor­for skul­le jeg øn­ske at gi­ve en ju­le­ga­ve til min fjen­de? Jeg øn­ske­de ik­ke at gi­ve dem no­get! Dis­se bud­brin­ge­re, dis­se kra­en­ke­de jom­fru­er, West Hams pra­esi­dent... Vi må forta­el­le sand­he­den!” har­ce­le­re­de De Car­val­ho.

La­ek­ke­de emails i bri­tisk pres­se an­ty­de­de godt nok, at der var fal­det et bud på 25 mil­li­o­ner eu­ro, men re­sul­ta­tet ef­ter et af vin­du­ets mest bizar­re klubslags­mål er, at Wil­li­am Car­val­ho sta­dig spil­ler i Spor­ting – og at West Ham-ejer­ne Sul­li­van og Gold har få­et et li­det flat­te­ren­de til­navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.