77

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Alavés er der.

Cro­to­ne det sam­me i Se­rie A.

Men va­erst har det va­e­ret for Crystal Pa­la­ce, der står med nul po­int og li­ge­som Alavés og Cro­to­ne med nul scor­in­ger at vi­se ef­ter sa­e­son­star­ten. Al­le­re­de i før­ste run­de peb hjem­me­pu­bli­kum af det pas­nings­spil, Frank De Bo­er hav­de sat hol­det til at spil­le mod Hud­der­s­fi­eld, og ef­ter ne­der­lag til Li­ver­pool, Swan­sea og Burn­ley var Frank De Bo­er ik­ke la­en­ge­re ma­na­ger for Crystal Pa­la­ce, 77 da­ge ef­ter han hav­de før­ste ar­bejds­dag i Lon­don.

Da Frank De Bo­er sid­ste år var ch­eftra­e­ner for In­ter, holdt han 85 da­ge.

”At få en fy­re­sed­del ef­ter 85 da­ge var smer­te­fuldt, da han er en god tra­e­ner. Han ved alt om spil­let og er af­ha­en­gig af fod­bold. Han er kra­e­ven­de og vil gø­re alt i sin magt for at gø­re det godt for Crystal Pa­la­ce. Hans DNA er Ajax. Vi er beg­ge op­dra­get i Ajax og Ajax-fi­lo­so­fi­en, og og­så i Bar­ce­lo­na. Man ved, Frank ik­ke er ki­ck and rush,” sag­de De Bo­ers tvil­ling Ro­nald til Daily Mir­ror i slut­nin­gen af ju­ni. Crystal Pa­la­ce har i mor­gen Sout­hamp­ton, før tre sva­e­re kam­pe mod Man­che­ster-klub­ber­ne og mester­hol­det Chel­sea ven­ter.

AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 13. SEP­TEM­BER 1996

– AaB hav­de hen­tet en ny an­gri­ber i form af den 24-åri­ge Vi­borg-spil­ler Sø­ren Fre­de­rik­sen. Men Tipsbladet var skep­tisk, for kun­ne han kon­kur­re­re med spil­le­re som Sø­ren An­der­sen, St­ef­fen Hø­jer, Pe­ter Ras­mus­sen eller Jes­per Grønkja­er? ”Han må for­sø­ge at slå én af hol­dets fi­re me­get of­fen­si­ve spil­le­re af. Eller gø­re li­ge­som Jens Jes­sen. Flyt­te fra an­gre­bet, ned over wing­ba­ck­en til en plads som ba­ck. Med sta­dig stør­re ano­ny­mi­tet – og dyg­tig­hed. Om­sko­ling er sta­dig ti­dens lø­sen,” fo­re­slog Tipsbladet.

– For 10. gang var Årets Kamp­pro­gram ble­vet kå­ret i Dan­mark, og AGF vandt sin fjer­de ti­tel. Tips­bla­dets Ni­els Idskov, Frits Ahl­strøm fra UEFA og Årets Sport­sjour­na­list, Hen­rik Brandt fra Jyl­lands-Po­sten, ud­gjor­de jury­en, der pla­ce­re­de år­hu­si­a­ner­ne øverst. ”Ud­over den bå­de ind­holds- og lay­out­ma­es­si­ge flot­te pra­e­sen­ta­tion af da­gens mod­stan­der skri­ver en spil­ler til til­ha­en­ger­ne, li­ge­som bå­de di­rek­tør og tra­e­ner hen­ven­der sig til pu­bli­kum. Og­så bil­led­ma­es­sigt er AGF-pro­gram­met i top, li­ge­som det ge­ne­relt er stilsik­kert, ik­ke in­de­hol­der over­flø­di­ge vit­tig­he­der og lig­nen­de eller for man­ge an­non­cer,” be­grun­de­des det i Tipsbladet.

– Brønd­by hav­de i UEFA Cup­pen slå­et schweizi­ske Aa­rau med he­le 5-0, blandt an­det tak­ket va­e­re et hat­tri­ck af Pe­ter Møl­ler. På tri­bu­nen more­de fan­se­ne sig. ”Hul­let som en schweizerost, Aa­rau, Aa­rau,” re­fe­re­re­de Tipsbladet, at der blev sun­get. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.