NÅR WOZNIACKI KAN, KAN FODBOLDSPILLERNE OG DBU OGSÅ

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter under bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få også de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tips­bla­det

Ide kom­men­de to uger og igen til novem­ber i play­of­f­kam­pe ude og hjem­me fin­der vi ud af, hvem der skal til VM i Rusland. Det er og vil fort­sat va­e­re dybt fa­sci­ne­ren­de at føl­ge ska­eb­ner­ne i ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te fod­bold­t­ur­ne­ring. Men før vi ka­ster os ud i flo­den af fed og me­dri­ven­de fod­bold, hå­ber jeg, fans og isa­er fod­bold­spil­le­re og le­de­re vil ta­ge en smut­tur med til USA. Sid­ste fre­dag of­fent­lig­gjor­de New York Ti­mes en op­sigtsva­ek­ken­de tekst skre­vet af Gri­go­rij Rodtjen­kov, tid­li­ge­re chef for an­tido­ping-la­bo­ra­to­ri­et i Moskva.

Rodtjen­kov var en af ho­ved­for­cer­ne bag af­slø­rin­ger af sy­ste­ma­tisk, stats­kon­trol­le­ret do­ping i Rusland, fo­re­ta­get ef­ter sam­me møn­ster som i Sov­jet-ti­den, som af­slø­ret i McLa­ren-rap­por­ten.

Selv­sam­me rap­port, som af­slø­re­de over 1000 an­gi­ve­ligt dope­de sport­s­u­dø­ve­re i rus­sisk sport, her­un­der et be­ty­de­ligt an­tal fod­bold­spil­le­re.

I sin tekst i New York Ti­mes for­tal­te Rodtjen­kov om IOC og sport­s­ver­de­nens for­søg på at se bort fra do­ping-af­slø­rin­ger­ne, der iføl­ge man­ge kri­ti­ke­re, her­un­der man­ge na­tio­na­le sport­s­for­bund, bur­de be­ty­de, at Rusland bli­ver ude­luk­ket fra vin­ter-OL i Syd­korea til fe­bru­ar.

Rodtjen­kov be­skrev et sy­stem, der byg­ger på frygt, som tvin­ger man­ge sport­s­stjer­ner til at dope sig mod de­res egen vil­je, pra­e­cis som Rodtjen­kov i sin egen ud­la­eg­ning hand­le­de på or­drer, der stam­me­de fra en af sport­s­ver­de­nens mest magt­ful­de fi­gu­rer, Vi­ta­ly Mut­ko, der ud over at va­e­re en af Vla­di­mir Pu­tins na­er­me­ste be­tro­e­de også spil­le­de ho­ved­rol­len po­li­tisk og or­ga­ni­sa­to­risk, da Rusland sik­re­de sig VM ved den kon­tro­ver­si­el­le dob­belt­af­stem­ning med Qa­tar i de­cem­ber 2010. I sid­ste uge var der UEFA-kon­gres. Pra­esi­den­ten Alek­s­an­der Če­fe­rin var i by­en med et for­slag om, at eu­ro­pa­ei­ske lan­de og EU bur­de ind­fø­re lov­giv­ning, der be­gra­en­ser stør­rel­sen på trans­fer­be­løb i fod­bold.

For mig vak­te den idé min­der om Jakob Hau­gaards 1994-pak­ke som nyvalgt fol­ke­tings­po­li­ti­ker om med­vind på cy­kel­sti­er­ne og Nu­tel­la i fel­tra­tio­ner­ne – let­købt, da det ik­ke har no­gen gang på jord.

Til gen­ga­eld var der ik­ke ét pip om kri­tik­ken mod Ruslands VM, her­un­der brug af nord­kore­an­ske sla­ve­ar­bej­de­re på sta­dion i Sankt-Pe­ters­borg, og do­ping-af­slø­rin­ger­ne. Må­ske for­di Če­fe­rin er i spid­sen for den FIFA-ko­mité, der skal hol­de øje med, tin­ge­ne går rig­tigt til i Rusland? Eller er det for­di, Če­fe­rin blev valgt på Ruslands nå­de, i øv­rigt med de nor­di­ske fod­bold­for­bund som ivri­ge støt­ter?

I ju­ni i år kun­ne Daily Mails dyg­ti­ge, un­der­sø­gen­de jour­na­list Ni­ck Har­ris af­slø­re, at Ruslands VM-hold ved slut­run­den i Bra­si­li­en i 2014 var i kik­ker­ten, i FIFA-sy­ste­met, for mi­stan­ke om, at det hold også hav­de va­e­ret del af det stats­sty­re­de do­ping­pro­gram.

Kan DBU le­ve med at kom­me til VM i Rusland og bli­ve truk­ket mod va­ert­s­na­tio­nen Rusland, uden at FIFA har hand­let på McLa­ren-rap­por­ten og få­et til­freds­stil­len­de svar fra de rus­si­ske va­er­ter om de enor­me do­ping-skyg­ger, der ha­en­ger over rus­sisk top­sport?

Og må­ske end­nu vig­ti­ge­re: Kan I, spil­le­re på Dan­marks A-lands­hold? Og je­res fag­for­e­ning Spil­ler­for­e­nin­gen?

Der fin­des fle­re spil­le­re der­u­de, der li­ge­som nor­ske Tom Høg­li ik­ke gi­der kor­rup­tion, snyd og for­skel­s­be­hand­ling. Men få som Høg­li ta­ler højt om det, selv­om det ik­ke tje­ner ekstra pen­ge eller fle­re po­int til Høg­lis hold FC Kø­ben­havn og Nor­ges lands­hold. Sig fra. Råb op.

Ca­ro­li­ne Wozniacki, der om no­gen ik­ke har no­get at vin­de øko­no­misk med hen­des po­r­te­føl­je af sponso­rer, gjor­de det op til In­di­an Wells-tur­ne­rin­gen, hvor Ma­ria Sja­ra­pova fik lov at stil­le op, selv­om hen­des do­ping-ka­ran­ta­e­ne end­nu ik­ke var ud­lø­bet. I fod­bold­spil­lets navn er IOC og FIFA ved at be­gra­ve do­pings­a­gen mod de rus­si­ske myn­dig­he­der.

Hvis no­gen har brug for in­spira­tion, kan de ka­ste blik­ket tilbage til USA, hvor Rodtjen­ko­vs of­fer er at va­e­re gemt va­ek i vid­nes­be­skyt­tel­ses­pro­gram med fa­mi­li­en sid­den­de i Rusland. Eller se de NFL-spil­le­re, der pro­teste­rer mod for­skel­s­be­hand­ling, over­greb og i nog­le til­fa­el­de mord på sor­te, selv­om lan­dets pra­esi­dent på Twit­ter ska­ber sig tos­set over den fre­de­li­ge pro­test.

Spil­ler­ne har den per­fek­te ram­me til at si­ge fra og stil­le krav, isa­er det lyk­kes Dan­mark at kom­me med til slut­run­den ef­ter det lan­ge, snørk­le­de for­løb, kva­li­fi­ka­tio­nen har va­e­ret.

Giv lyd – det vil fun­ge­re langt bed­re, end når en sur che­fre­dak­tør som un­der­teg­ne­de brum­mer sig ha­es og får skri­ve­kram­pe i af­magt over alt det, der er i vej­en med det fod­bold-VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.