Sor­te fre­dag

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det var ugen der­på i dansk fod­bold. Den fo­re­gå­en­de fre­dag hav­de FC Kø­ben­havn og Brønd­by mødt hin­an­den i Par­ken, og det var en, ef­ter dan­ske stan­dar­der, uro­lig af­ten, hvor der blev sat ild til sto­lesa­e­der, og hvor 30 men­ne­sker blev an­holdt uden for sta­dion. I en kom­men­tar i Tips­bla­det lag­de Per Høy­er Han­sen ud med at ro­se sel­ve ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to klub­ber. ”Dan­mark har få­et et lo­kal­der­by på linje med Ran­gers-Cel­tic i Glas­gow, Milan-In­ter i Mila­no, Rø­de Stjer­nePar­tizan i Beo­grad og hvad de nu hed­der ude i det sto­re ud­land. Her på eg­nen hed­der det FC Kø­ben­havn-Brønd­by, og sid­ste ud­ga­ve af den­ne nyklas­si­ker op­le­ve­de man for en uge si­den i Par­ken (…) At dansk fod­bold har få­et en kamp med stor stem­ning som i de sto­re uden­land­ske liga­er, skal man ik­ke be­kla­ge,” men­te Per Høy­er Han­sen.

Han ad­va­re­de også mod at over­dri­ve til­sku­er­pro­ble­mer­ne i Su­per­liga­en, der slet ik­ke var at reg­ne for no­get sam­men­lig­net med i ud­lan­det. Til gen­ga­eld var han ik­ke im­po­ne­ret af ar­ran­ge­rin­gen af kam­pen.

”Den stør­ste bom­mert om­kring dy­sten sy­nes nem­lig at va­e­re be­gå­et af

Brønd­bys le­del­se i form af den ar­ran­ge­re­de ”fol­ke­march i gult og blåt” med af­gang fra Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård to ti­mer før kamp­start. Den hav­de man an­non­ce­ret blandt an­det under for­ri­ge uges Eu­ro­pa Cup-kamp mod

FK Tira­na, og det ar­ran­ge­ment vir­ke­de mildt sagt ik­ke sa­er­ligt gen­nem­ta­enkt. Eller sagt på an­den vis: Det var na­e­sten at in­vi­te­re al­skens van­da­ler og ty­vek­na­eg­te med i op­to­get gen­nem by­en med hvad der der­af fulg­te.”

”Hvis de im­pli­ce­re­de par­ter – FCK og Brønd­by og Par­ken – hav­de spil­let bed­re sam­men, hav­de kam­pen hel­ler ik­ke få­et så ke­de­ligt et ef­ter­spil.

Det bur­de ik­ke va­e­re nød­ven­digt at se mand­li­ge og kvin­de­li­ge po­li­ti­be­tjen­te med skjol­de og hjel­me med vi­si­rer og nak­ke­pu­der til en kamp i den dan­ske Superliga. Det er ik­ke rig­tig dansk fod­bold­stil – og ind­til vi­de­re lig­ner det he­le, hvad det for­hå­bent­lig også er: Hoo­liga­nis­me i

Pa­e­re­kø­bing.”

Der kom 1387 til­sku­e­re på Lyngby Sta­dion, da hol­det åb­ne­de Superliga -sa­e­so­nen mod Sil­ke­borg IF i mid­ten af juli.

Si­den da har der ik­ke va­e­ret fa­er­re til­sku­e­re til en Su­per­liga­kamp.

På det­te tid­li­ge tids­punkt i sa­e­so­nen, hvor al­le har spil­let fem hjem­me­kam­pe, har syv hold haft fle­re til­sku­e­re til hjem­me­kam­pe­ne sam­men­lig­net med he­le sid­ste sa­e­son, mens fem hold li­ge nu re­gi­stre­rer til­ba­ge­gang – et bil­le­de, der vil aen­dre sig i takt med, at de 14 hold mø­der hin­an­den ude og hjem­me.

Fa­er­re­st til­sku­e­re til en Superliga-kamp i sid­ste sa­e­son var der til AC Hor­sens-Vi­borg 3. de­cem­ber 2016, hvor 1044 til­sku­e­re duk­ke­de op.

Superliga-hol­de­ne vil gi­vet­vis hol­de godt øje med til­sku­er­tal­le­ne og sa­et­te ini­ti­a­ti­ver i gang for at hen­te folk på sta­dion, i takt med at vej­ret bli­ver køli­ge­re i de 10 re­ste­ren­de uger af ef­ter­års­sa­e­so­nen, der luk­ker med en man­dagskamp 11. de­cem­ber. (tbt)

ANDRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 30. SEP­TEM­BER 1994

– Su­per­liga­en skul­le ha­ve ny struk­tur, for­di man vil­le ud­vi­de fra 10 hold og va­ek fra den hid­ti­di­ge mo­del, hvor de to ne­der­ste hold al­le­re­de ef­ter ef­ter­års­sa­e­so­nen ryk­ke­de ned i kva­li­fi­ka­tions­ra­ek­ken. I ste­det skul­le 12 hold spil­le tre gan­ge mod hin­an­den. ”For­de­len med den nye form er ik­ke mindst den, at Superliga-klub­ber­ne får lidt me­re tryg­hed. Der sker in­gen nedryk­ning midt­vejs, og det er så­le­des mu­ligt at bud­get­te­re me­re re­a­li­stisk – i hvert fald for et år ad gan­gen,” sag­de Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør Claus Ro­de Jen­sen.

– Ry­an Gig­gs var ble­vet klip­pet, og det var et stort pro­blem. Den 20-åri­ge Man­che­ster Uni­ted-fløj hav­de la­vet en af­ta­le med Re­e­bok, og de hav­de be­talt for den ud­ga­ve, hvor Gig­gs hav­de krøl­ler. Så­dan så han ud på det re­k­la­me­ma­te­ri­a­le, tøjpro­du­cen­ten hav­de la­vet. ”Vi tro­e­de først, det var en dår­lig jo­ke, da vi hør­te, at han var ble­vet klip­pet. Men da vi op­da­ge­de, at det var sand­he­den, var det ba­re for­fa­er­de­ligt. Vi har brugt en for­mue på no­get, hvor man­den har mas­ser af hår. Nu lig­ner han et med­lem af po­p­grup­pen Ta­ke That, og det er ik­ke li­ge­frem den re­k­la­me, vi har brug for,” sag­de en tals­mand til Sun­day Mir­ror. – Det kvin­de­li­ge dan­ske hånd­bold­lands­hold hav­de vun­det eu­ro­pa­mester­ska­bet ved at be­sej­re Tys­kland i fi­na­len i Ber­lin med 27-23. Det fejre­de Tips­bla­det med en idol­pla­kat af Anja An­der­sen, Sus­an­ne Munk Laurit­sen, Ul­rik Wil­bek og al­le de andre eu­ro­pa­me­stre. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.