TOPSCOREREN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MONTENEGRO-DANMARK -

Med må­let mod West Ham har Chri­sti­an Eriksen nu lagt sig ale­ne på top­pen af li­sten over dan­ske­re med mål i Pre­mi­er League, og som den ene­ste ak­ti­ve på top­sco­rer­li­sten kan han bå­de ud­byg­ge fø­rin­gen og se frem til at ind­ta­ge før­ste­plad­sen i man­ge sa­e­so­ner end­nu, med min­dre Ni­ck­las Bendt­ner ven­der tilbage til Eng­land på et tids­punkt. Og det hø­je må­l­tal skyl­des ik­ke kun an­tal­let af kam­pe, Eriksen er også den na­est­mest ef­fek­ti­ve dan­sker i Pre­mi­er League, kun over­gå­et af Ron­nie Eke­lund, der score­de fem mål for Sout­hamp­ton i 1994/95-sa­e­so­nen.

t fa­se, hvor Dan­mark ik­ke hav­de la­vet så man­ge mål i den se­ne­ste kva­li­fi­ka­tion, og det pra­e­ge­de man­ge af dem.”

”Det var også der­for, at vi spil­le­de en ven­skabs­kamp mod Lie­ch­tenste­in bag­ef­ter, for jeg hav­de hå­bet, at vi kun­ne smadre dem, og vi score­de også fem, så det var okay. Men så spil­le­de vi mod Ar­me­ni­en og score­de kun et en­kelt mål, og Chri­sti­an bra­end­te et straf­fes­park, og så blev det ba­re 1-0,” forta­el­ler Åge Hareide om de sid­ste syv må­ne­der af 2016, der alt­så be­gynd­te så godt, men end­te med ne­der­lag til Po­len i Warszawa og, end­nu va­er­re, til Mon­te­ne­gro i Par­ken, hvor der var mas­ser af dan­ske chan­cer men in­gen mål til land­stra­e­ne­rens sto­re fru­stra­tion.

For den kamp har han si­den set igen og igen, og ”re­sul­ta­tet bli­ver fand­me ik­ke an­der­le­des,” som han si­ger det. Men så luk­ke­de 2016 med en 4-1 sejr over Ka­sak­h­stan og to mål af Eriksen, og selv om 2017 be­gynd­te med 0-0 i Ru­ma­e­ni­en, var den po­si­ti­ve bøl­ge be­gyndt at rul­le.

”Vi måt­te ha­ve en sta­erk mod­stan­der før kam­pen mod Po­len, så vi fik fat i Tys­kland i håb om, at de kun­ne gi­ve os no­get at ar­bej­de med rent de­fen­sivt og sam­ti­dig gi­ve os de­fen­siv kraft til at stå imod Po­len. Det gav os en god ind­gang til kam­pe­ne mod Ka­sak­h­stan ude og Po­len i Par­ken,” si­ger land­stra­e­ne­ren om en ven­skabs- og EM-fi­na­leju­bila­e­um­skamp, der end­te 1-1 med Eriksen som målsco­rer.

Han score­de også i 3-1 sej­ren i Al­maty på et straf­fes­park, og mod Po­len fol­de­de han sig så helt ud som den stor­spil­ler, man gang på gang har set for Ajax og Tot­ten­ham, for han lag­de op til bå­de det før­ste og det an­det mål, hav­de en af­gø­ren­de fod i det tred­je og sat­te et flot punk­tum med et skud fra di­stan­cen til det over­va­el­den­de slut­re­sul­tat 4-0, før den dan­ske stor­form rul­le­de vi­de­re hen over Ar­me­ni­en med et en­kelt fris­parks­mål fra den dan­ske 10’er i 4-1 sej­ren mod den tid­li­ge­re angst­mod­stan­der.

Så selvtillid av­ler selvtillid, og Eriksen har nu sco­ret i fi­re land­skam­pe i tra­ek.

”Ja, der er et godt mo­men­tum, og andre har også meldt sig på, for ek­sem­pel Thomas Dela­ney [der score­de tre mål i Ar­me­ni­en]. Dy­na­mi­k­ken i hol­det er an­der­le­des, for vi har spil­le­re med for­skel­li­ge og go­de kom­pe­ten­cer, og så kom­mer vi godt frem, spe­ci­elt med Chri­sti­an på bol­den, for han kan bå­de af­slut­te selv og se andre mu­lig­he­der.”

”Han er jo en frem­ra­gen­de spil­ler to­talt set. Jeg snak­ker med man­ge tra­e­ne­re rundt om­kring, tra­e­ne­re der kan va­erds­a­et­te ham og kan se, hvad han kan som fod­bold­spil­ler. Han er en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler og sand­syn­lig­vis end­nu bed­re, end hvad folk tror. Han har fan­ta­sti­ske fød­der, han la­ver go­de op­la­eg, han har go­de af­slut­nin­ger, også fra di­stan­cen, hvil­ket er vig­tigt i dag hvad an­går at få tryk­ket bol­den igen­nem ta­et­te for­svar med to blok­ke for­an fel­tet.”

”Jeg bli­ver li­ge fa­sci­ne­ret, når jeg ser At­le­ti­co Madrid spil­le, for de har he­le hol­det stå­en­de med 10 mand for­an fel­tet. Jeg har jo spil­let mod dem med Malmö, så jeg ved, hvor­dan det er. Vi pres­se­de dem på hjem­me­ba­ne, men vi kun­ne ik­ke få et skud igen­nem, for der var så man­ge krop­pe mel­lem bol­den og må­let.”

”Men med lands­hol­det kan vi så spil­le en lang bold, så vi får en du­el, og en du­el er ufor­ud­si­ge­lig, for hvem ved, hvor bol­den kom­mer hen? Det er sva­e­re­re for mod­stan­de­ren end at spil­le en bold di­rek­te op i fød­der­ne, for så kan mod­stan­de­ren nem­me­re kon­trol­le­re det.”

”Så nog­le gan­ge kan det va­e­re godt at gå luft­vej­en, og der er det vig­tigt at ha­ve spil­le­re som Chri­sti­an, der kan fan­ge an­den­bol­de­ne og ta­ge det der­fra. Som han gjor­de det ved det an­det mål mod Po­len, hvor han vandt en bold fra Glik. Det er også en af kva­li­te­ter­ne ved Chri­sti­an, det gen­pres han har i sig. Hur­ti­ge fød­der, op i gen­pres, over­ra­ske mod­stan­de­ren,” si­ger Åge Hareide før de to af­gø­ren­de VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Mon­te­ne­gro og Ru­ma­e­ni­en, hvor den før­ste ik­ke kun er vig­tig for Dan­mark, men også for hjem­me­hol­det.

Så mon ik­ke der kom­mer et højt pres fra Mon­te­ne­gro med plads til de lan­ge bol­de og ef­ter­føl­gen­de an­den­bol­de til Eriksen?

”Ja, der bli­ver plads til det. De er også hår­de i pres­set, så vi skal ik­ke slå bol­de­ne li­ge op på vo­res folk. De ka­em­per hårdt, så det bli­ver en me­get me­get sva­er kamp, men jeg tror, at vi har selv­til­li­den in­den i os. Vi har le­ve­ret en god pra­e­sta­tion, og så hand­ler det om at kom­me tilbage til den, så jeg tror, at det er fuldt mu­ligt at slå dem.”

”Og det er også en stor kamp for Dan­mark, men Dan­mark har kul­tu­ren til at gå ind i et slut­spil, det har Mon­te­ne­gro ik­ke. Det er me­get vig­tigt, for det sa­et­ter al­tid en tvivl. Jeg kom­mer fra Nor­ge, så jeg ved det. Det er så vig­tigt, og det er der­for, at sven­sker­ne al­tid kom­mer med. Det er kul­tu­ren. Dan­mark hav­de det sam­me i fir­ser­ne. Vi har va­e­ret der, og så kan vi kom­me der igen,” si­ger Åge Hareide.

Og til det for­mål hja­el­per det be­stemt med en Chri­sti­an Eriksen, der en­de­lig har fun­det sit ni­veau på lands­hol­det. +

Fo­to: Tim Ire­land/ Ritzau Fo­to

Åge Hareide si­ger tak for kam­pen til Chri­sti­an Eriksen ef­ter sej­ren over Ka­sak­h­stan i Par­ken. Fo­to: Ta­riq Mik­kel Khan/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.