KVIST, KAOSFODBOLD OG CHRI­STI­AN ERIKSEN

Tre spørgs­mål til man­den bag Eriksen på midt­ba­nen

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHRISTIAN ERIKSEN -

Hvad er for­skel­len på at spil­le en de­fen­siv midt i 4-3-3 bag Chri­sti­an Eriksen nu og under Mor­ten Ol­sen?

”Det, jeg ser som den sto­re for­skel, er, at han får bol­den lidt an­der­le­des i den for­stand, at det me­re er an­den­bol­de, han får. I og med at vi spil­ler me­re di­rek­te og har lidt me­re med ka­os-si­tu­a­tio­ner, be­ty­der det, at mod­stan­der­ne ik­ke al­tid står li­ge så kom­pakt som under Mor­ten, hvor vi he­le ti­den byg­ge­de op ne­de­fra.”

”Det gør, at rum­me­ne nog­le gan­ge er stør­re for Chri­sti­an, end de var under Mor­ten, hvor mod­stan­de­ren nem­me­re kun­ne ha­ve ham med ryg­gen mod de­res mål, og he­le ti­den luk­ke om­rå­der­ne ned. Vi var ik­ke go­de nok til at spil­le ham i stør­re rum, mens han nu får an­den­bol­de fra for ek­sem­pel Cor­ne­li­us og fra Ni­co­lai Jør­gen­sen, og han får dem med front mod mod­stan­de­rens mål. Jeg får også bol­de, jeg nem­me­re kan spil­le ind på ham, for­di det er an­den­bol­de, og mod­stan­de­ren ik­ke står helt ord­net. Så der er stør­re rum at spil­le bol­den ind i til ham.”

”Han lø­ber li­ge så me­get, som han gjor­de under Mor­ten, så på den må­de har han ik­ke aen­dret så me­get i sit spil. Han er jo som han er, og det er rig­tig rig­tig godt.”

”Egent­lig er det lidt sjovt for os som fod­bold­folk, at kaosfodbold på nog­le må­der kan vir­ke godt for ham. Vi var i hvert fald ik­ke go­de nok til at spil­le ham i de rig­ti­ge om­rå­der under Mor­ten. Det fandt vi ik­ke de rig­ti­ge løs­nin­ger på – eller ret­te­re mod­stan­de­ren fandt løs­nin­ger­ne på at luk­ke ham ned, mens det er sva­e­re­re at fin­de løs­nin­ger, når spil­let er så di­rek­te.”

Er han ble­vet en an­den spil­ler i hold-hie­rar­ki­et og i sin rol­le på hol­det?

”Jeg sy­nes egent­lig, at han er me­get lig den per­son, han al­tid har va­e­ret. Det er klart, at han har få­et no­get me­re er­fa­ring i Tot­ten­ham, og at han har få­et det til at fun­ge­re rig­tig godt der­ov­re, men jeg kan ik­ke se no­gen aen­dring på ham i tra­e­nin­ger­ne eller i hans en­ga­ge­ment. Han prø­ver he­le ti­den at fin­de de go­de hul­ler, at sky­de på mål, at sa­et­te andre op.”

”Jeg tror også, at man skal pas­se på med at si­ge, at der er en stor for­an­dring i ham, for ting går op, og ting går ned, og Chri­sti­an var en del af et hold, der desva­er­re ik­ke al­tid fik fun­det de rig­ti­ge løs­nin­ger under Mor­ten. På den må­de er man en del af et he­le, og jeg var da selv ved at bli­ve depor­te­ret til Sve­ri­ge un­der­vejs.”

”Nu spil­ler vi lidt an­der­le­des. Der er stør­re rum, og den der kaosfodbold har sjovt nok gi­vet ham nog­le fle­re mu­lig­he­der for for ek­sem­pel skud. Mod­stan­de­rens for­svar er ik­ke i kon­trol på sam­me må­de, som de var i sto­re de­le under Mor­ten.”

Hvad er din for­nem­mel­se før de sid­ste kam­pe i Mon­te­ne­gro og hjem­me mod Ru­ma­e­ni­en?

”Det er su­per­s­pa­en­den­de, og ef­ter to go­de sej­re kan vi jo gå ind og tro på, at vi vinder hver kamp, så hvor­for ik­ke vin­de begge kam­pe og gå vi­de­re der­fra.”

”Jeg hå­ber i hvert fald, at kam­pen mod Mon­te­ne­gro kom­mer til at gå så­dan, at vi med kam­pen mod Ru­ma­e­ni­en i Par­ken har en mu­lig­hed for at sik­re os en an­den­plads og play­off, eller at vi kan gå di­rek­te til VM på en før­ste­plads. Det kun­ne va­e­re en rig­tig, rig­tig sjov ting for dansk fod­bold, for de dan­ske fans og for hol­det at ha­ve så­dan en kamp.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.