AFMATNINGEN AF EN GYLDEN GE­NE­RA­TION

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHILE - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Ilø­bet af det for­gang­ne år har fle­re hi­sto­ri­er vist, at chi­le­ner­ne er po­si­ti­ve an­gå­en­de VM-slut­run­den i 2018.

I ju­ni for­tal­te en chi­lensk rej­sear­ran­gør det rus­si­ske nyheds­bu­reau Sput­nik, at man reg­ner med, an­tal­let af chi­le­ne­re i Rusland vil over­sti­ge det, der var til slut­run­den i Syd­afri­ka i 2010. Der er 14.000 ki­lo­me­ter mel­lem Moskva og San­ti­a­go, men det er ik­ke no­get pro­blem for fod­boldsu­lt­ne chi­le­ne­re. ”Fod­bold til­tra­ek­ker al­tid man­ge fø­lel­ser, så folk fo­ku­se­rer ik­ke på pengene. Folk har al­tid haft pen­ge nok til at rej­se til fod­bold­be­gi­ven­he­der, det har vi set i 20 år,” sag­de Ma­ria Jo­se Ca­bre­ra del Rio fra rej­se­bu­reau­et Mun­do Tour til Sput­nik.

Og iføl­ge lands­holdspro­fi­len Ar­tu­ro Vi­dal er der no­get at rej­se ef­ter. Han tror, at Chile kan bli­ve ver­dens­me­ster.

”Vi er me­get kra­e­ven­de med, hvad vi øn­sker. Det er me­get sva­ert at bli­ve ver­dens­me­ster, men vi kan bli­ve det. Med en ind­sats kan man op­nå me­get. Hvis vi står sam­men, kan I for­ven­te no­get stort,” sag­de Vi­dal i de­cem­ber 2016 til fifa.com.

Hvor­for skul­le Vi­dal og hans lands­ma­end ik­ke va­e­re op­ti­mi­sti­ske? Ef­ter 105 år uden lands­hold­stro­fa­e­er vandt Chile i 2015 Co­pa Améri­ca med fi­na­le­sejr over Argentina, og året ef­ter gen­tog La Ro­ja be­drif­ten mod sam­me mod­stan­der. I år nå­e­de hol­det fi­na­len i Con­fe­de­ra­tions Cup. Ved bå­de VM 2010 og 2014 gik Chile vi­de­re fra grup­pen, og det har ik­ke va­e­ret hver­dagskost i lan­dets 87 år lan­ge VM-hi­sto­rie – det er kun sket før med bron­zen på hjem­me­ba­ne i 1962 og ot­ten­de­dels­fi­na­len i Frank­rig i 1998. Ud­over Vi­dal rå­der chi­le­ner­ne over yder­li­ge­re en ver­dens­stjer­ne i form af Ale­xis Sán­chez, og trup­pen er sam­men­spil­let og ru­ti­ne­ret. De 24 spil­le­re, der for cir­ka en må­ned si­den mød­te Bo­li­via, hav­de til­sam­men spil­let 1211 land­skam­pe – i gen­nem­snit 50 kam­pe per spil­ler.

Men i FIFA-in­ter­viewet sag­de Vi­dal også: ”Først skal vi kva­li­fi­ce­re os godt; ef­ter­la­de et godt ind­tryk.”

Begge de­le har Chile haft sva­ert ved.

DÅRLIGT 2017

Den sy­da­me­ri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion er som be­kendt en lang­va­rig af­fa­e­re. 10 hold mø­der hin­an­den ude og hjem­me, så al­le lan­de skal spil­le he­le 18 kam­pe, in­den stil­lin­gen lig­ger fast. Og når sto­re fod­bold­na­tio­ner som Argentina, Bra­si­li­en, Chile, Co­lom­bia og Uru­gu­ay skal spil­le om kun fi­re di­rek­te plad­ser, vil der una­eg­te­lig bli­ve kamp om at kom­me med.

For Chile star­te­de det frem­ra­gen­de, da VMkva­li­fi­ka­tio­nen gik i gang i ef­ter­å­ret 2015. To må­ne­der ef­ter fi­na­le­sej­ren i Co­pa Améri­ca på hjem­me­ba­ne ind­led­te chi­le­ner­ne med at slå Bra­si­li­en med 2-0 og fulg­te op med en ka­o­tisk 4-3-sejr over Peru i Li­ma. Men der­ef­ter hal­te­de det. Chile tab­te blandt an­det 3-0 i Uru­gu­ay, og man­den bag så stor en del af frem­gan­gen, land­stra­e­ner Jor­ge Sampa­o­li, sag­de op. For fjer­de gang i tra­ek valg­te fod­bold­for­bun­det en ar­gen­ti­ner som ny tra­e­ner, og Ju­an An­to­nio Pizzi for­sva­re­de det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab, men i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen fort­sat­te re­sul­ta­ter­ne med at svin­ge frem og tilbage, og chi­le­ner­ne tab­te hjem­me til Argentina og ude mod Pa­ragu­ay. Det hjalp lidt i regn­ska­bet, da 0-0 i San­ti­a­go mod det no­to­risk dår­li­ge ude­hold Bo­li­via blev for­vand­let til en 3-0-sejr, for­di ga­ester­ne hav­de brugt en ulov­lig spil­ler, men det re­sul­tat blev fulgt op af et 3-0-ne­der­lag i Ecu­a­dor.

Helt skidt har 2017 va­e­ret. Chile har tabt tre ud af fi­re VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, og i se­ne­ste lands­holdsu­ge for cir­ka en må­ned si­den tab­te lands­hol­det hjem­me med 3-0 til Pa­ragu­ay og 1-0 i Bo­li­vi­as høj­der. Før de to kam­pe lå Chile num­mer fi­re, nu er de rut­sjet ned under play­off-plad­sen som num­mer seks.

TRAET OVER­FALDS­FOD­BOLD

I en år­ra­ek­ke har det lig­get fast, hvor­dan Chile har spil­let fod­bold. Der har va­e­ret fuld fart over fel­tet med højt pres og hid­si­ge sprin­ter, og hol­det er al­tid gå­et of­fen­sivt til va­er­ks. Men som Tim Vi­ck­e­ry, sy­da­me­ri­kansk kor­re­spon­dent for blandt ESPN og Wor­ld Soc­cer, har skre­vet om, er pro­duk­ti­vi­te­ten gå­et ned ad bak­ke. Godt nok nå­e­de Chile fi­na­len i Con­fe­de­ra­tions Cup, men det var først og frem­mest tak­ket va­e­re må­l­mand Clau­dio Bra­vos ak­tio­ner i se­mi­fi­na­lens straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce. Hol­det fik kun én sejr i tur­ne­rin­gen, og chi­le­ner­ne har ik­ke sco­ret i de se­ne­ste fi­re land­skam­pe. La Ro­jas gyld­ne ge­ne­ra­tion har op­nå­et sto­re resultater, men nu er spørgs­må­let, om der er me­re ener­gi tilbage i de spil­le­re, der har spur­tet, ta­ck­let og spar­ket sig til frem­gan­gen. I 3-0-ne­der­la­get til Pa­ragu­ay hav­de de fem ba­ger­ste spil­le­re al­le run­det 30 år. Og Ar­tu­ro Vi­dal ta­ler ik­ke la­en­ge­re om at vin­de ver­dens­mester­ska­bet.

”Si­tu­a­tio­nen er fryg­te­lig. Men det vig­tig­ste er, at vi sta­dig har chan­cen, og vi kom­mer til at figh­te til det sid­ste. Med en må­ned me­re under ba­el­tet bur­de vi va­e­re i stand til at ta­ge seks po­int. Jeg er trist og slå­et ud, men jeg har en hel del håb,” sag­de Vi­dal ef­ter de se­ne­ste land­skam­pe til La Ter­ce­ra.

Den 30-åri­ge Bay­ern Mün­chen-stjer­ne har al­le­re­de er­kla­e­ret, at han stop­per lands­holdskar­ri­e­ren ef­ter slut­run­den i Rusland. En stor sten i den mosaik, der har ud­gjort det skin­nen­de chi­len­ske lands­hold for­svin­der, og fle­re kan føl­ge ef­ter. Men det kan bli­ve end­nu tid­li­ge­re, hvis Chile ik­ke kva­li­fi­ce­rer sig.

Ak­tu­elt har Chile ét po­int op til bå­de Peru og Argentina, der lig­ger á po­int på fjer­de- og fem­te­plad­sen. Og pro­gram­met for de sid­ste to kam­pe er van­ske­ligt: Tors­dag den 5. ok­to­ber mø­der Chile Ecu­a­dor på hjem­me­ba­ne, tirs­dag den 10. skal de til Bra­si­li­en. Spe­ci­elt kam­pen mod bra­si­li­a­ner­ne bli­ver uhy­re sva­er. De fem­dob­bel­te ver­dens­me­stre har ba­det sig gen­nem kva­li­fi­ka­tions­pulj­en med en målsco­re på 38-11, og de har ik­ke tabt, si­den de mød­te chi­le­ner­ne i al­ler­før­ste kamp. Des­u­den har Bra­si­li­en al­drig tabt en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp på hjem­me­ba­ne.

An­det­steds i det­te blad kan man la­e­se, hvor­dan Ju­an An­to­nio Pizzis for­ga­en­ger Jor­ge Sampa­o­li har rejst i Eu­ro­pa for at ta­le med de ar­gen­tin­ske lands­holds­spil­le­re og un­der­vist dem i, hvor­dan lands­hol­det skal spil­le. Ef­ter de dår­li­ge resultater mod Pa­ragu­ay og Bo­li­via har også Pizzi brugt sep­tem­ber på en eu­ro­pa­ei­sk rund­t­ur, hvor han har mød­tes med si­ne pro­fi­ler, men den chi­len­ske land­stra­e­ner har ik­ke be­hø­vet at for­kla­re dem, hvor­dan de skal spil­le. Det ved de godt, for de har spil­let på sam­me må­de i åre­vis. Nu er spørgs­må­let ba­re, om de sta­dig kan.

Ale­xis Sán­chez blev kri­ti­se­ret i den chi­len­ske pres­se ef­ter 3-0-ne­der­la­get til Pa­ragu­ay, for­di man men­te, han ta­enk­te me­re på sin si­tu­a­tion i Ar­se­nal end lands­hol­det. I bag­grun­den ses Gary Me­del og Leo­nar­do Va­len­cia. Fo­to: Fe­lix Este­ban/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.