VM-kva­li­fi­ka­tio­nens sen­sa­tions­hold er langt va­ek hjem­me­fra

Når Syrien og Au­stra­li­en tors­dag den 5. ok­to­ber spil­ler VM-play­off, har hjem­me­hol­det rejst la­en­ge­re til kam­pen end ude­hol­det. For Syrien er ha­er­get af bor­ger­krig, og lands­hol­det, der kom­mer ta­et­te­re og ta­et­te­re på en uven­tet VM-del­ta­gel­se, må ik­ke spil­le

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SYRIEN-AUSTRALIEN - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Ija­nu­ar be­gynd­te de igen at spil­le fod­bold i Alep­po. Ef­ter man­ge år uden or­ga­ni­se­re­de kam­pe slog Al-It­ti­had lo­kal­ri­va­ler­ne AlHur­riya med 2-1 for­an nog­le hund­re­de til­sku­e­re, et stort an­tal po­li­ti­be­tjen­te i kam­pu­ni­form og en pla­kat af pra­esi­dent Bas­har alAs­sad. Alep­po var før bor­ger­kri­gen Sy­ri­ens stør­ste by, men blev smadret af kon­flik­ten. Ef­ter fem år var der igen ro­ligt nok til, at man kun­ne spil­le fod­bold. I hvert fald of­fi­ci­elt.

”Det­te er en me­di­e­krig, der skal vi­se, at re­gi­met har få­et Alep­po tilbage og gjort det sik­kert (…) Det er løgn. Ef­ter al blod­spil­det og mar­ty­rer­nes død er det be­styr­ten­de at se, at re­gi­met la­der som om, in­tet er sket. De spil­ler fod­bold på ru­i­ner­ne af Alep­po,” ud­tal­te en op­po­si­tions­jour­na­list ef­ter kam­pen i en CNNar­ti­kel.

Men selv om fod­bol­den er vendt tilbage til by­er som Alep­po, må der sta­dig ik­ke spil­les land­skam­pe i Syrien på grund af sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen. Des­u­den er lan­dets sto­re sta­dio­ner iføl­ge men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner ble­vet brugt som mi­li­ta­er­ba­ser og fa­engs­ler – no­get som fod­bold­for­bun­det over for ESPN har be­na­eg­tet. Under al­le om­sta­en­dig­he­der har FIFA ik­ke til­ladt det sy­ri­ske lands­hold at spil­le i Syrien, og det har ik­ke op­t­rå­dt på hjem­me­ba­ne si­den 2010.

Men på trods af krig og på trods af de mang­len­de hjem­me­kam­pe har lands­hol­det li­ge nu hi­sto­risk med­gang og er på vej mod Sy­ri­ens før­ste VM-del­ta­gel­se. Hol­det slut­te­de på tred­je­plad­sen i sin pul­je i den asi­a­ti­ske VM-kva­li­fi­ka­tion og har der­med spil­let sig i play­off-run­den. Vinder sy­rer­ne sam­men­lagt to kam­pe over Au­stra­li­en, skal de mø­de fjer­de­plad­sen fra den nord- og mel­le­ma­me­ri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion om en plads ved slut­run­den i Rusland.

Den før­ste play­off-kamp skal spil­les tors­dag i na­e­ste uge, men må alt­så ik­ke af­vik­les i Syrien – så hvor skal den så spil­les?

MACAO ELLER MALAYSIA

Det var ta­et på, at Syrien måt­te tra­ek­ke sig fra tred­je run­de af den asi­a­ti­ske VM-kva­li­fi­ka­tion, der be­gynd­te sid­ste ef­ter­år. Lands­hol­det mang­le­de et sted at spil­le si­ne hjem­me­kam­pe, og det er sva­ert at fin­de en va­ert, når man re­pra­e­sen­te­rer et land med me­get få al­li­e­re­de i in­ter­na­tio­nal po­li­tik. Der var dog mu­lig­he­der. Macao, et ki­ne­sisk ter­ri­to­rie kendt for si­ne man­ge ka­si­no­er og an­den gam­bling­virk­som­hed, meld­te sig, for­di Syrien skul­le mø­de Ki­na og Syd­korea, der begge vil­le tra­ek­ke fans og der­med ka­si­no­kun­der til. De po­ten­ti­el­le va­er­ter vil­le be­ta­le 150.000 dol­lars per kamp, hvis Syrien vil­le spil­le der, men iføl­ge BBC faldt af­ta­len til jor­den, for­di in­ter­na­tio­na­le sank­tio­ner van­ske­lig­gjor­de pen­ge­over­førs­len, og i Macao var man ik­ke in­ter­es­se­ret i at be­ta­le sy­rer­ne kon­tant. Få da­ge før den før­ste hjem­me­kamp mod Syd­korea trå­de Malaysia så til.

”Malaysia vil vi­se, at man er cen­trum for den is­la­mi­ske fi­nans­ver­den og et pro­g­res­sivt land,” har Tim Harcourt fra UNSW Bu­si­ness School i Syd­ney for­talt au­stral­ske Fox Sports.

”Malaysia vil etab­le­re sig som hjem­sted for is­la­mi­ske fi­nan­ser, selv om lan­det ik­ke er i Mel­le­mø­sten. Man vil vi­se, at man ik­ke er et

land med lav­t­løn­ne­de ar­bej­de­re, men en fremad­stormen­de tek­no­lo­gisk su­per­magt. Man vil vi­se sig som et første­ver­densland. Der er stor fo­kus på mul­ti­me­di­e­sek­to­ren, og man er me­get åb­ne over for in­ve­ste­rin­ger.”

Iføl­ge Tim Harcourt hand­ler va­ert­s­ska­bet for Sy­ri­ens kam­pe om stor­po­li­tik.

”Det hand­ler om at vi­se, hvem der er den mest so­fi­sti­ske­re­de og mo­der­ne is­la­mi­ske na­tion.”

39.700 TOM­ME PLAD­SER

Langt stør­ste­delen af den sy­ri­ske lands­hold­strup spil­ler i Syrien eller andre lan­de i Mel­le­mø­sten, så tu­ren til Malaysia er lang. Sid­ste ef­ter­år åb­ne­de lands­hol­dets kva­li­fi­ka­tions­pulj­en i Us­be­ki­stan, og der­na­est fulg­te så en rej­se på 20 ti­mer fra Tasj­kent over Istan­bul til Ku­a­la Lum­par og en­de­lig en bus­tur på 60 ki­lo­me­ter til by­en Se­rem­bran.

På Sta­di­um Tu­an­ku Ab­dul Ra­h­mans mud­re­de ba­ne spil­le­de hol­det 0-0 mod bå­de Syd­korea og Iran, men tred­je kamp mod Us­be­ki­stan blev med få da­ges var­sel flyt­tet på grund af et lo­kalt ar­ran­ge­ment. I ste­det ryk­ke­de Syrien 70 ki­lo­me­ter va­ek til Sta­di­um Hang Je­bat i Mel­a­ka, hvor ba­sen har va­e­ret si­den.

”Vi hør­te, at vo­res hjem­me­ba­ne skul­le va­e­re Qa­tar, så Li­ba­non eller Macao. Jeg ved ik­ke, hvad der pra­e­cist er sket. Der bur­de ik­ke va­e­re al­le dis­se af­vis­nin­ger og ik­ke-ac­cep­ter,” si­ger lands­holds­an­fø­rer Ab­dul­ra­zak al-Hus­se­in i en stor repor­ta­ge, som ESPN har skre­vet om Syrien.

I ar­tik­len re­fe­re­res det, hvor­dan spil­ler­ne jo­ker om an­tal­let af fans til de­res kam­pe – de hå­be­de for ek­sem­pel, at der vil­le kom­me tre til den før­ste kamp mod Syd­korea. Hjem­me i Syrien kun­ne lands­hol­det tra­ek­ke ti­tu­sind­vis af til­sku­e­re, men i Malaysia er støt­ten først og frem­mest kom­met fra sy­ri­ske ud­veks­lings­tu­de­ren­de, og til­sku­er­tal­le­ne har va­e­ret la­ve. Flest var i Mel­a­ka mod Ki­na i ju­ni – 4.737. På sam­me sta­dion kom der i au­gust kun 300 til­sku­e­re mod Qa­tar. Det sa­et­ter sit pra­eg på et sta­dion med plads til 40.000, forta­el­ler dan­ske Ken Il­sø, der spil­ler i den ma­lay­si­ske liga for Ke­dah FC.

”Sta­dion er for­holds­vis stort og åbent, og der er brug for en del til­sku­e­re, hvis man vil ha­ve en god stem­ning. Det har der va­e­ret de gan­ge, jeg har be­søgt sta­dion med Ke­dah FA. På et tomt sta­dion bli­ver det ik­ke in­ter­es­sant at spil­le i Mel­a­ka,” si­ger dan­ske­ren, der har go­de og dår­li­ge ting at si­ge om Sta­di­um Hang Je­bat.

”For­hol­de­ne er go­de ef­ter ma­lay­sisk må­le­stok, men in­ter­na­tio­nal stan­dard er det ik­ke. Der et for­nuf­tigt op­da­te­ret om­kla­ed­nings­rum, men sam­ti­dig har man en fø­lel­se af, at sta­dion ik­ke er gjort fa­er­digt. Gra­es­set er klas­sisk asi­a­tisk – lang­hå­ret og tykt. Det gør spil­let lang­som­me­re, med­min­dre det har reg­net.”

Mod Us­be­ki­stan fik Syrien den før­ste sejr i Malaysia. Det blev 1-0, da an­gri­be­ren Omar Kh­ar­bin i til­la­eg­sti­den pa­nenka’ede et straf­fes­park i mål. For­se­el­sen var ble­vet be­gå­et mod Firas al-Kha­tib, der var vendt tilbage ef­ter seks års lands­holds­pau­se. Al-Kha­tib har under bor­ger­kri­gen støt­tet op­rø­rer­ne i pro­test mod sty­ret. I 2017 vend­te han dog tilbage, vel­vi­den­de at man­ge tid­li­ge­re ven­ner vil­le ven­de ham ryg­gen, for­di As­sad bru­ger lands­hol­det som pro­pa­gan­da­red­skab.

”Hvad der end sker, vil 12 mil­li­o­ner sy­re­re el­ske mig. De andre 12 mil­li­o­ner vil slå mig ihjel,” har Al-Kha­tib sagt om det kom­plek­se i at va­e­re sy­risk lands­holds­spil­ler an­no 2017.

Men de go­de resultater i Malaysia fort­sat­te på trods af van­ske­li­ge vil­kår – 2-2 mod Ki­na tak­ket va­e­re en ud­lig­ning fem mi­nut­ter in­de i til­la­eg­sti­den og 3-1 over Qa­tar. Og da sy­rer­ne i sid­ste run­de spil­le­de 2-2 i Iran, igen med en ud­lig­ning i til­la­eg­sti­den, mens Us­be­ki­stan kun fik 0-0 mod Syd­korea, var hol­det klar til to play­of­f­kam­pe mod Au­stra­li­en. Og Syrien ven­der tilbage til Malaysia.

RISIKO FOR REGN

Det sy­ri­ske lands­hold er sta­dig ube­sej­ret med Malaysia som hjem­me­ba­ne, men iføl­ge au­stralsk pres­se ar­bej­de­de fod­bold­for­bun­det al­li­ge­vel på at flyt­te play­of­f­kam­pen tilbage til Mel­le­mø­sten. Jor­dan, Qa­tar og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter var i spil, men 13. sep­tem­ber er­kla­e­re­de det asi­a­ti­ske fod­bold­for­bund, at kam­pen skul­le spil­les i Malaysia. På da­va­e­ren­de tids­punkt var der ba­re 22 da­ge til kam­pen, og Fox Sports har for­talt, hvor­dan det au­stral­ske for­bund ope­re­re­de med pla­ner for fly­rej­ser, ho­tel­ler og tra­e­nings­ba­ner for al­le fi­re po­ten­ti­el­le spil­le­ste­der.

Men au­stra­li­er­ne slip­per for den tør­re he­de i Mel­le­mø­sten. Til gen­ga­eld kan vej­ret sta­dig få be­tyd­ning for kam­pen, spår Ken Il­sø.

”Kli­ma­et er dej­ligt i om­rå­det og Malaysia ge­ne­relt. Vi har haft us­a­ed­van­ligt me­get regn de sid­ste 4 da­ge i Ke­dah-provin­sen, men Mel­a­ka har va­e­ret som det ple­jer: Tørt i lø­bet af da­gen med en­kel­te af­ten­by­ger. Reg­nen bli­ver alt­af­gø­ren­de for hvil­ken kamp, vi kan for­ven­te os. Hvis det reg­ner mildt, kan vi få en kamp med godt tem­po. Reg­ner det for me­get, su­ger jor­den alt van­det lyn­hur­tigt – og det bli­ver me­get nemt en mud­der­pøl, hvor spil­ler­ne ik­ke kan stå fast, uan­set hvil­ke for­mer for knop­per de bru­ger under støv­ler­ne. Reg­ner det slet ik­ke, bli­ver det en lang­som kamp, for­di gra­es­set sim­pelt­hen ta­ger me­re fart fra bol­den, end det kor­te eu­ro­pa­ei­ske gra­es gør,” si­ger dan­ske­ren om kam­pen, der spil­les 20.30 lo­kal tid.

”Malaysia er varmt på den­ne års­tid, med­min­dre reg­nen har kø­let luf­ten en smu­le. Så man kan for­ven­te at se dryps­ved fra spil­ler­ne to mi­nut­ter in­de i op­varm­nin­gen. Jeg er vant til at score på det sta­dion, så mon ik­ke min tid­li­ge­re hold­kam­me­rat Rob­bie Kru­se for­mår at gø­re mig kun­sten ef­ter?” spår Il­sø, der spil­le­de sam­men med den 28-åri­ge an­gri­ber i Düs­sel­dorf.

Men Kru­se og de andre au­stra­li­e­re skal ta­ge sig i agt. Det er ik­ke med sy­rer­nes go­de vil­je, at de spil­ler 7500 ki­lo­me­ter fra hjem­lan­det, men ind­til nu er det gå­et ret godt, når de har gjort det. +

Det sy­ri­ske lands­hold fejrer et af må­le­ne i 2-2-kam­pen mod Ki­na i ju­ni for­an tom­me tri­bu­ner. Kam­pen var end­da den bedst be­søg­te af Sy­ri­ens kam­pe i Malaysia. Der var 4.737 til­sku­e­re. Fo­to: Da­ni­el Chan/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.