GURUEN FRA ÁLAVA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

Seks kam­pe, 0 po­int og en målsco­rer på 1-10. Alavés’ an­den sa­e­son i La Pri­me­ra ef­ter genop­stan­del­sen fra Se­gun­da-ra­ek­ker­ne har ind­til vi­de­re va­e­ret alt an­det end suc­ces­fuld. Og i sid­ste uge blev den ba­ski­ske klub sa­e­so­nens før­ste til at af­ske­di­ge sin tra­e­ner. Den 36-åri­ge ar­gen­ti­ner Lu­is Zu­beldía fik kun fi­re kam­pe i sa­e­det, og han nå­e­de end ik­ke at se hol­det score.

Men den­ne klub har va­e­ret igen­nem langt va­er­re ting end at lig­ge sidst i lan­dets bed­ste ra­ek­ke. Da fod­bold­klub­ben lå og svøm­me­de rundt i Se­gun­da B, som te­o­re­tisk set er en ama­tør­ra­ek­ke, blev man kun red­det af eje­ren af ba­sket­bal­l­klub­ben Ba­s­ko­nia, José An­to­nio Qu­e­re­je­ta eller blot kal­det Jo­se­an. På knap seks år steg hol­det i gra­der­ne fra ama­tør­ra­ek­ker­ne til Co­pa del Rey-fi­na­len mod FC Bar­ce­lo­na. Den blot an­den fi­na­le i klub­bens 96 år lan­ge hi­sto­rie. Den an­den fi­na­le er nok den, vi ken­der Alavés bedst for. Ef­ter at ha­ve slå­et Kai­ser­slau­tern med sam­men­lagt 9-2 i se­mi­fi­na­len i 2001, tab­te spa­ni­er­ne UEFA Cup-fi­na­len til Liverpool i Dort­mund ef­ter for­la­en­get spil­le­tid. Jor­di Cruyff, søn af Jo­han, ud­lig­ne­de til 4-4 i kam­pens sid­ste mi­nut, men på tragisk vis måt­te man se Liverpool ha­e­ve tro­fa­e­et ef­ter en 5-4-sejr på et gol­den go­al. Så­gar et selv­mål i an­den halvleg af den for­la­en­ge­de spil­le­tid. Selv­må­let stod Del­fí Ge­li bag. Han er nu pra­esi­dent i Giro­na FC, den nye dreng i klas­sen i La Liga.

Tilbage til red­nings­man­den Jo­se­an Qu­e­re­je­ta, der via sit fir­ma Sa­ski Ba­s­ko­nia over­tog 83 pro­cent af ak­tier­ne i Depor­ti­vo Alavés – fod­bold­klub­ben i by­en Vi­to­ria-Ga­steiz i den ba­ski­ske Álava-provins. Klub­ben ryk­ke­de ned blot to år ef­ter fi­na­len i Dort­mund, men strøg tilbage til den øver­ste ra­ek­ke igen. Dog kun for de­fi­ni­tivt at ryk­ke ud i 2006 og for­bli­ve va­ek fra det fi­ne­ste sel­skab i et år­ti. Den da­va­e­ren­de ejer Dmi­try Pi­ter­man hav­de ef­ter­ladt klub­ben i ru­i­ner, og da den ukrainsk-ame­ri­kan­ske for­ret­nings­mand solg­te sin ak­tie­ma­jo­ri­tet i klub­ben og for­lod ik­ke ba­re Depor­ti­vo Alavés men Den Ibe­ri­ske Halvø, ef­ter­lod han klub­ben be­gra­vet i Se­gun­da B med en ga­eld på knap 190 mil­li­o­ner kro­ner. Avi­sen El Con­fi­den­ci­al brug­te sta­er­ke ord som: “Han ud­så Depor­ti­vo Alavés som det op­ti­ma­le of­fer til at stja­e­le så me­get som over­ho­ve­det mu­ligt.” Alavés kom under ad­mi­ni­stra­tion i 2011 og lig­ne­de en klub, der var ved at bli­ve fjer­net fra over­fla­den. Man hav­de end ik­ke råd til ma­te­ri­a­ler. Es­sen­ti­el­le ting som bol­de var nog­le af de før­ste ind­køb, der blev gjort, da klub­ben fik sin liv­gi­ven­de øko­no­mi­ske ind­sprøjt­ning. Den to me­ter hø­je tid­li­ge­re ba­sket­ball­spil­ler Jo­se­an Qu­e­re­je­ta hav­de gjort det før. I 1988 tog han en mid­del­må­dig ba­sket­bal­l­klub, der ka­em­pe­de for over­le­vel­se i den bed­ste span­ske ra­ek­ke, til top­pen af eu­ro­pa­ei­sk ba­sket­ball. Det var sam­me mo­del, som han hav­de haft suc­ces med hos Ba­s­ko­nia-hol­det, han vil­le be­nyt­te til at få fod­bold­klub­ben på ret køl. Qu­e­re­je­ta lag­de pengene, men over­lod sel­ve le­del­sen af klub­ben til pra­esi­dent Al­fonso Fer­nán­dez de Tro­có­niz. I 2013 var hol­det tilbage i Se­gun­da Di­vi­sión og i 2016 var det igen La Liga-hold, der ga­e­ste­de hjem­me­ba­nen Men­dizor­roza.

Den før­ste sa­e­son tilbage i det fi­ne sel­skab blev et sandt even­tyr. Til trods for, at den nye tra­e­ner Mauri­cio Pel­le­gri­no ik­ke blot selv skul­le fin­de sig til­ret­te i Vi­to­ria-klub­ben, skul­le han også få 18 nye spil­le­re til at fun­ge­re sam­men, for klub­bens suc­ces­ful­de for­søg på at over­le­ve i La Liga blev byg­get på le­je­de spil­le­re og me­get få ind­køb. Man skul­le ik­ke sa­et­te sig for stramt og ri­si­ke­re end­nu en tur i kre­di­to­rer­nes tør­re­tum­b­ler. Der blev le­jet ar­bejds­kraft i bå­de Bar­ce­lo­na, Madrid og Man­che­ster. De to stør­ste nav­ne Marcos Ll­oren­te og Theo Her­nán­dez var ud­le­jet fra hen­holds­vis Re­al Madrid og At­léti­co Madrid, og da de hav­de hjul­pet klub­ben til at slut­te på en hi­sto­risk ni­en­de­plads og spil­le sig frem til Co­pa del Rey-fi­na­len, røg de begge re­tur til ho­ved­sta­den og begge til Re­al Madrid. Af de 11, der spil­le­de fi­na­len mod Bar­ce­lo­na, hav­de kun seks af dem en kon­trakt, der løb la­en­ge­re end til ud­gan­gen af sid­ste sa­e­son. Så sport­s­di­rek­tør Ser­gio Fer­nán­dez kun­ne se frem til en li­ge så travl som­mer an­no 2017, som han hav­de i 2016. 14 nye an­sig­ter er der at fin­de på hold­kor­tet i for­hold til sid­ste sa­e­son. Her­un­der seks nye le­jes­ven­de med velklin­gen­de nav­ne som Bo­jan Kr­kic og Mu­nir El Had­da­di. På en fri trans­fer er også kom­met Zi­ne­di­ne Zi­da­nes ae­ld­ste søn, En­zo, men in­gen af de man­ge nye dren­ge i klas­sen har ind­til vi­de­re fun­det den har­moni, der var at fin­de på Mauri­cio Pel­le­gri­nos be­ton­so­li­de mand­skab. Pel­le­gri­no fik li­ge­som så man­ge af spil­ler­ne også blot fik en en­kelt sa­e­son i Alavés, in­den Sout­hamp­ton hen­te­de ham over Den En­gel­ske Ka­nal. Sig­nin­gen af hans er­stat­ning Lu­is Zu­beldía lig­ne­de fra start et fejl­cast. I Marca skrev Lu­is Ar­tu­ro He­nao fra det sy­da­me­ri­kan­ske Fox Sport al­le­re­de ved kon­trak­tun­der­skri­vel­sen en kro­nik med over­skrif­ten: “Det vil bli­ve sva­ert for Zu­beldía at fal­de til.” Han be­grun­de­de ud­sag­net med tra­e­ne­rens il­tre tem­pe­ra­ment, der hjem­me i Sy­da­me­ri­ka al­le­re­de hav­de ko­stet tra­e­ne­ren ad­skil­li­ge bort­vis­nin­ger, samt at han al­drig lyk­ke­des med at ind­fri In­de­pen­di­en­te Me­del­líns for­vent­nin­ger om at kla­re sig vi­de­re fra grup­pe­spil­let i Co­pa Li­berta­do­res samt nå frem til liga­fi­na­len. Det til trods for at va­e­re i be­sid­del­se af et af Co­lom­bi­as sta­er­ke­ste mand­ska­ber. I Spanien ind­fri­e­de han hel­ler in­gen for­vent­nin­ger, kan man vist ro­ligt si­ge. Men fi­re kam­pe var alt, han fik til at be­vi­se sig. Nu er det Gi­an­ni De Bi­a­sis tur. Han kom­mer fra en pe­ri­o­de på seks år som land­stra­e­ner for Al­ba­ni­en og har tid­li­ge­re haft et op­hold hos Le­van­te i spansk fod­bold.

In­ve­ster og sa­elg. Det har va­e­ret Jo­se­an Qu­e­re­je­tas man­tra, si­den han gik ind i sport først med ba­sket­ball og si­den med fod­bold. Og de man­ge ud­skift­nin­ger i trup­pen så­vel op til for­ri­ge som op til in­de­va­e­ren­de sa­e­son vi­ser sit ty­de­lig be­vis på det. Den før­ste sa­e­son kla­re­de man det til UG med den an­den­hø­je­ste po­int­høst no­gen­sin­de, men i år kan den snus­for­nuf­ti­ge til­gang må­ske ko­ste dem de­res ek­si­stens i La Pri­me­ra. Men hvis no­gen ved, hvor­dan man ta­ger no­get fra småt til stort, så er det om no­gen Jo­se­an Qu­e­re­je­tas. Han star­te­de sit for­ret­nings­im­pe­ri­um med at sa­el­ge slik. Det blev si­den til en ka­e­de, og nu stra­ek­ker hans for­ret­nin­ger sig fra bo­lig­bran­chen og helt ind i sport­sin­du­stri­en. Han er guruen fra Álava. +

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.