HAR DAVID NI­EL­SEN TRUPPEN, RIDDERSHOLM AL­DRIG FIK?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Me­get er ble­vet skre­vet og sagt om AGF’s fy­ring af Glen Riddersholm og an­sa­et­tel­se af David Ni­el­sen. No­get har va­e­ret rig­tigt, no­get har va­e­ret for­kert, me­get får vi først af­da­ek­ket i de kom­men­de uger og må­ne­der. Hvil­ket vi selv­føl­ge­lig og­så har ta­enkt os at gø­re i Tips­bla­det-re­gi. Vi la­eg­ger ud med det, der er oven van­de. Su­per­liga-hol­dets re­sul­ta­ter har ik­ke stå­et mål med di­rek­tio­nens og be­sty­rel­sens målsa­et­ning, stra­te­gi og løf­ter, og der har så af­gjort va­e­ret gnid­nin­ger i le­del­ses­stil og i for­hold til målsa­et­nin­ger­ne mel­lem di­rek­tø­ren Ja­cob Ni­el­sen, se­kun­da­ert be­sty­rel­sen, og Glen Riddersholm.

Da Glen Riddersholm i sin tid gav sit før­ste sto­re in­ter­view til Tips­bla­det som FCM-tra­e­ner, na­evn­te han blandt an­det drøm­men om at va­e­re klub­bens svar på Alex Fer­gu­son el­ler Ar­sené Wen­ger, der ar­bej­de­de lang­sig­tet og byg­ge­de en klub op, der sa­e­son ef­ter sa­e­son vil­le lig­ge i top­pen.

Fi­re år se­ne­re, na­er­mest til da­to­en ef­ter ar­tik­len i Tips­bla­det, til­t­rå­d­te Glen Riddersholm som ch­eftra­e­ner i AGF med et me­re nøg­ter­nt syn på tra­e­ner­ger­nin­gen.

Der var an­dre klub­ber i ind- og ud­land i spil i det hal­ve år ef­ter op­si­gel­sen (straks ef­ter veks­let til en fy­ring af FCM’s le­del­se, der ik­ke vil­le ha­ve Riddersholm gå­en­de indtil nytår), og der var nok hel­ler ik­ke man­ge il­lu­sio­ner om et Fer­gu­son’sk for­løb i den jy­ske ho­ved­by, hvor ter­mosta­ten til sa­e­de­var­men gik i styk­ker, den­gang Leon An­drea­sen og Morten ”Dun­can” Ras­mus­sen hav­de le­ver­postej­mad­der i mad­kas­sen i fol­ke­sko­ler­ne ude i Ham­mel og Tilst.

Men det lyk­ke­des al­drig Glen Riddersholm at sam­men­sa­et­te et AGF-hold, der uge ef­ter uge pra­este­re­de godt og ef­fek­tivt fod­bold­spil og lå med i kam­pen om top 6.

Den bed­ste pe­ri­o­de kom i for­å­ret, da man be­gynd­te at spil­le de­fen­sivt og fik skabt en be­lej­rings­men­ta­li­tet, som truppen tri­ve­des langt bed­re un­der end de kon­stan­te be­brej­del­ser for ik­ke at lig­ge i top 6.

På det tids­punkt var for­hol­det mel­lem ch­eftra­e­ner og le­del­se al­le­re­de brudt sam­men, og­så i en grad, så le­del­sen i det tid­li­ge for­år un­der­søg­te mu­lig­he­den for al­le­re­de at hen­te David Ni­el­sen el­ler en an­den tra­e­ner ind for­ud for nedryk­nings­kam­pe­ne.

Fra min re­dak­tør­stol i cy­kel­af­stand af Fre­densvang er spørgs­må­let, om Riddersholm over­ho­ve­det hav­de en chan­ce.

Man bur­de ik­ke va­e­re kol­lap­set, som det ske­te i sid­ste sa­e­son mod Brønd­by og Sil­ke­borg og for en må­ned si­den mod Ran­ders FC, og spil­lesti­len lig­ne­de ik­ke no­get til top 6.

Men det gjor­de spil­ler­trup­pen hel­ler ik­ke før den­ne som­mers ud­skift­nin­ger, hvor man i hvert fald på pa­pi­ret – og i ta­bel­len – har til­slut­tet sig fel­tet på fi­re-seks klub­ber, der ka­em­per om de to sid­ste bil­let­ter i me­dal­je­slut­spil­let.

Sid­ste sa­e­sons trup var Su­per­liga­ens fjer­de­dy­re­ste, men hver­ken må­lt spil­ler for spil­ler el­ler kol­lek­tivt var hol­det i na­er­he­den af at ha­ve de sport­s­li­ge kva­li­te­ter til top 6.

Søn­derjyskE, Ran­ders FC og på lan­ge stra­ek og­så OB, AaB og Sil­ke­borg hav­de spil­ler for spil­ler bed­re trup­per end AGF, og var som mini­mum bed­re sam­men­spil­let end år­hu­si­a­ner­ne, der si­den re­tu­ren til Su­per­liga­en i juli 2015 har gi­vet 35 spil­le­re Su­per­liga­de­but i AGF-trøj­en.

La­eg der­til, at ch­eftra­e­ner Riddersholm ik­ke just vi­ger udenom kon­flik­ter, og at hans na­er­me­ste støt­te i or­ga­ni­sa­tio­nen, sport­s­chef Jens An­der­s­son, stop­pe­de i de­cem­ber 2016.

Det sand­syn­li­ge sce­na­rie var et brud se­ne­st ved Rid­ders­holms kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2018, og så blev det i den­ne Su­per­liga-pau­se, for­ud for tv-pen­gej­ag­ten ef­ter 13. run­de og frem mod slut­nin­gen af grund­spil­let, hvor AGF skal i top 6. Og før an­dre klub­ber fik den tan­ke at an­sa­et­te David Ni­el­sen.

Er AGF et top 6-hold i den­ne sa­e­son? Det er i hvert fald ryk­ket be­ty­de­ligt ta­et­te­re på med for­nuf­tig re­k­rut­te­ring, om­end man sta­dig har et ga­ben­de hul, hvor nye folk skal vi­se de­res va­erd – og sco­re mas­ser af mål – hvis Morten ”Dun­can” Ras­mus­sen fal­der fra ef­ter at ha­ve va­e­ret med til at red­de AGF i for­ri­ge og sid­ste sa­e­son.

Det kan godt va­e­re, David Ni­el­sen stil­ler spil­ler­ne lidt an­der­le­des op, men der er ik­ke den sto­re va­e­sens­for­skel mel­lem den ny, fag­ligt og men­ne­ske­ligt velanskrev­ne AGF-ch­eftra­e­ner og for­ga­en­ge­ren i det fod­bold­fag­li­ge ar­bej­de.

Det er i ke­mi­en med le­del­sen, og med sport­s­che­fen Pe­ter Chri­sti­an­sen, som David Ni­el­sen ken­der sa­er­de­les godt, en stor del af for­skel­len i før­ste om­gang skal fin­des.

Så skal man hå­be i År­hus, det go­de ar­bej­de i Lyng­by i sid­ste sa­e­son, der og­så skyl­des en fan­ta­stisk sa­e­son af Jes­per Han­sen i må­let, kan over­sa­et­tes til tro og sej­re i de na­e­ste 15 Su­per­liga-kam­pe, hvor alt hand­ler om top 6.

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.