GAM­MEL LANDSHOLDSSTJERNE ER NY LANDSTRAENER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det er to år si­den, at den da­va­e­ren­de ru­ma­en­ske landstraener Ang­hel Ior­da­nescu un­dre­de sig over, hvor­dan hans hold kun­ne lig­ge num­mer syv på ver­dens­rangs­li­sten. Han lan­ge­de blandt an­det ud ef­ter kva­li­te­ten af spil­le­re, han hav­de til rå­dig­hed.

”En­gang hav­de vi spil­le­re på de stør­ste hold i Eu­ro­pa. I dag ry­ger vo­res hold ud af Eu­ro­pa hur­ti­ge­re, end de har gjort i de se­ne­ste 11 år, og de spil­le­re, som er i sta­er­ke liga­er, er – med få und­ta­gel­ser – bred­despil­le­re i små klub­ber,” sag­de han iføl­ge The Gu­ar­di­an.

I dag er Ru­ma­e­ni­en ik­ke la­en­ge­re num­mer syv på ver­dens­rangs­li­sten, tva­er­ti­mod er hol­det da­let til num­mer 41. Ior­da­nescu er hel­ler ik­ke la­en­ge­re landstraener. Men po­in­ten med spil­ler­ma­te­ri­a­let er god nok. I den 25 mand sto­re trup, der op­rin­de­ligt blev ud­ta­get til søn­da­gens kamp mod Dan­mark, spil­ler 12 til dag­lig hjem­me i Ru­ma­e­ni­en. Kun Vlad Chi­ri­ches, Bog­dan Lo­bont, Co­stel Pan­ti­li­mon og Fl­or­in An­do­ne spil­ler i de stør­ste liga­er, de to først­na­evn­te i Se­rie A, sidst­na­evn­te i La Li­ga, og Chi­ri­ches og Lo­bont er re­ser­ver i hen­holds­vis Na­po­li og Ro­ma.

Der­for kan man godt ar­gu­men­te­re for, at 41-åri­ge Cos­min Con­tra, der 17. sep­tem­ber over­tog land­stra­e­nerjob­bet fra Chri­stoph Daum, er Ru­ma­e­ni­ens stør­ste navn.

Hel­ler ik­ke hans kar­ri­e­re var uden dår­li­ge pe­ri­o­der el­ler op­hold i klub­ber, hvor han ik­ke spil­le­de. Men ba­ck­en hav­de og­så man­ge høj­de­punk­ter. Han re­pra­e­sen­te­re­de sit land ved to slut­run­der, EM i 2000 og 2008, og han var en vig­tig brik på det Alavés-hold, der nå­e­de UEFA Cup­fi­na­len mod Li­ver­pool i 2000. Ef­ter­føl­gen­de spil­le­de han for blandt an­dre Milan og At­léti­co Madrid, og han var en del af Mi­cha­el Laud­rups Ge­ta­fe-hold, der i 2008 var ta­et på at slå Bay­ern Mün­chen ud af UEFA Cup­pen. Con­tra score­de i beg­ge op­gør mod ty­sker­ne.

Som tra­e­ner har Con­tra al­le­re­de va­e­ret vidt om­kring trods sin, for job­bet, un­ge al­der. Han har tra­e­net syv for­skel­li­ge klub­ber, tre i Ru­ma­e­ni­en, tre i Spa­ni­en og Gu­angzhou Ever­gran­de i Ki­na. Con­tra har vun­det bå­de den ru­ma­en­ske po­kal­tur­ne­ring og liga­cup­pen, og han har va­e­ret med til at red­de Ge­ta­fe fra nedryk­ning, men han er og­så ble­vet fy­ret ad­skil­li­ge gan­ge. Midt i sep­tem­ber blev han så løst fra sin af­ta­le med Di­na­mo Buka­rest for at over­ta­ge lands­hol­det fra Chri­stoph Daum. Han har al­le­re­de sat sit pra­eg ved at ud­ta­ge tre spil­le­re, Mi­hai Ba­la­sa, Alex Io­ni­ta and Ni­cu­sor Ban­cu, der al­drig tid­li­ge­re har va­e­ret med, og 34-åri­ge Ovi­diu Ho­ban er med ef­ter at ha­ve sid­det ude i he­le 2017.

”Jeg ved, jeg ik­ke er el­sket af al­le, og mi­ne valg vil bli­ve kom­men­te­ret. Jeg ved, der er 20 mil­li­o­ner tra­e­ne­re. Jeg lover de­di­ka­tion og ar­bej­de, og jeg hå­ber, at mi­ne valg bli­ver go­de. Jeg vil igen gø­re det til en god op­le­vel­se for spil­ler­ne at kom­me på lands­hol­det.”

”Jeg mang­ler er­fa­ring. Jeg er 41 år gam­mel, og jeg har ik­ke 15 års tra­e­ner­ar­bej­de. Men jeg har an­dre ting, som en er­fa­ren tra­e­ner må­ske ik­ke har. Når for­bun­det har valgt mig, må jeg ha­ve den tra­e­ner­pro­fil, de øn­sker,” sag­de Con­tra i for­bin­del­se med sin an­sa­et­tel­se.

Al­le­re­de in­den den­ne lands­holdsu­ge var Ru­ma­e­ni­en uden chan­ce for at kom­me med til VM. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.