TRAVL UGE VEN­TER JO­NAS HEBO OG HIK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Mens det me­ste af fod­bold­ver­de­nen har fo­kus skar­pt ret­tet mod de VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, der ven­ter nu og i de kom­men­de da­ge, er der sta­dig mas­ser at ta­ge sig til i de la­ve­re ra­ek­ker. For ek­sem­pel i HIK der lør­dag dra­ger til Fyn for at spil­le en vig­tig kamp mod Ma­ri­en­lyst om en plads i top fi­re og der­med ad­gang til op­ryk­nings­spil­let fra 2. di­vi­sion, før ons­da­gen by­der på po­kal­kamp i Hel­lerup mod Sil­ke­borg med et gan­ske sa­er­ligt in­ci­ta­ment for midt­ba­ne­man­den Jo­nas Hebo Ras­mus­sen.

For kan HIK vin­de den kamp, ven­ter Lyng­by i na­e­ste run­de og der­med en di­rek­te tve­kamp mod lil­le­bror Mat­hi­as Hebo, der score­de sit før­ste Su­per­liga-mål i søn­dags, da Lyng­by flot be­sej­re­de FCK med 3-1 trods tra­e­ner­skif­tet fra David Ni­el­sen til Thomas Nør­gaard da­gen før.

”Det er en rig­tig stor gu­lerod. Jeg kan hu­ske, den­gang vi med Hvi­d­ov­re slog Brønd­by i po­ka­len, der trak vi FCK bag­ef­ter, men at spil­le for HIK mod Lyng­by, der er en na­bo­klub og har min lil­le­bror på hol­det... Det vil­le jeg vir­ke­lig se frem til.”

”Det vil­le va­e­re mand mod mand he­le kam­pen li­ge­som hjem­me i bag­ha­ven i gam­le da­ge. Han har jo man­ge re­van­cher til go­de, så det vil­le han nok og­så sa­et­te pris på, selv om han i en kamp mel­lem HIK og Lyng­by vil­le va­e­re fa­vo­rit til at vin­de,” si­ger Jo­nas Hebo.

Men det er selv­føl­ge­lig at fo­re­gri­be be­gi­ven­he­der­nes gang, selv om en så­dan kamp vil­le kun­ne ka­ste hi­sto­ri­er af sig om for ek­sem­pel den­gang en 16-årig Mat­hi­as blev skif­tet ind for Hvi­d­ov­re, så brød­re­ne nå­e­de at spil­le fem mi­nut­ter på sam­me hold, før de­res kar­ri­e­rer trak dem til nye klub­ber hver for sig.

Sto­re­bror Jo­nas var in­den da ta­lent i Ar­se­nal på hold med blandt an­dre Ja­ck Wils­he­re, før han vend­te til­ba­ge til barn­dom­mens Hvi­d­ov­re og fort­sat­te over Vej­le, Helsingør og Hvi­d­ov­re igen, indtil han nu er lan­det med gla­e­de og suc­ces i HIK.

Han kom til i vin­ter, da Hel­lerup-klub­ben ka­em­pe­de i nedryk­nings­spil­let, men med we­e­ken­dens sejr over Kol­ding ryk­ke­de HIK op i top fi­re af 2. di­vi­sions pul­je 2 med ud­sigt til en plads i op­ryk­nings­spil­let. Men fem klub­ber lig­ger in­den for tre po­int i kam­pen om fi­re plad­ser, så det er ta­et, og lør­da­gens mod­stan­der fra Ma­ri­en­lyst lig­ger øverst.

”Det er et af de al­ler­bed­ste hold i vo­res ra­ek­ke. Vi slog dem godt nok 1-0 hjem­me, men det var i en kamp, hvor hvert hold hav­de en halv­leg, så jeg tror, at det bli­ver spa­en­den­de på søn­dag og en rig­tig god kamp mel­lem to hold, der beg­ge er vant til at spil­le på kunst­gra­es. Det sam­me ga­el­der i øv­rigt og­så mod Sil­ke­borg på ons­dag, så det er en uge, vi gla­e­der os rig­tig me­get til,” si­ger midt­ba­ne­man­den på et hold, der har som klar am­bi­tion at slut­te i top fi­re.

”Da jeg kom i vin­ter, var jeg en af man­ge nye spil­le­re, og det var ik­ke så let at spil­le et hold sam­men i nedryk­nings­spil­let, hvor man na­er­mest har kni­ven for stru­ben i hver kamp. Men det lyk­ke­des, og så har vi få­et to go­de for­svars­spil­le­re ind, mens vi har byg­get på of­fen­sivt.”

”HIK er i det he­le ta­get en fan­ta­stisk 2. di­vi­sions­klub med am­bi­tio­ner om me­re, og her er en fed tra­e­nings­kul­tur, go­de hold­kam­me­ra­ter og et sta­er­kt tra­e­ner­team.”

”Vi har spe­ci­elt va­e­ret sta­er­ke på hjemmebane, så hvis vi bli­ver en lil­le smu­le bed­re på ude­ba­ne, sy­nes jeg, at det ser for­nuf­tigt ud,” si­ger Jo­nas Hebo før ude­kam­pen på Fyn og hjem­me­kam­pen mod Sil­ke­borg, som ik­ke fyl­der så me­get på HIK-hol­det end­nu, men selv­føl­ge­lig kom­mer til det. Og 2. di­vi­sions­hol­det tror på, at der er en mu­lig­hed.

”Ja, det sy­nes jeg. Jeg går ud fra, at det er sjove­re for os at spil­le den, end det er for Sil­ke­borg. Nu har vi spil­let mod la­ve­re-ran­ge­ren­de hold for at kva­li­fi­ce­re os til den her kamp, og selv om det ik­ke er Brønd­by el­ler FCK, der kom­mer for­bi, så er det et Su­per­liga-hold, som det bli­ver spa­en­den­de at må­le sig imod.”

”Vi har man­ge un­ge spil­le­re, der må­ske ik­ke har prø­vet at mø­de et Su­per­liga-hold før, så de skal ud at prø­ve sig af, mens der så og­så er os ru­ti­ne­re­de, der har va­e­ret på po­ka­le­ven­tyr før. Jeg har selv prø­vet at slå Brønd­by ud med Hvi­d­ov­re og og­så va­e­ret ta­et på mod AGF. Det er al­tid nog­le sjove kam­pe, og de har folk som Ro­bert Skov og Sam­my Skyt­te, der er med på U/21-lands­hol­det og bra­ger igen­nem i øje­blik­ket. De bli­ver sjove at spil­le imod, og jeg hå­ber da, at vi kan dril­le Sil­ke­borg lidt, og så må vi se, hvor langt det ra­ek­ker,” si­ger Jo­nas Hebo Ras­mus­sen med ud­sigt til en tve­kamp mod lil­le­bror i Lyng­by, hvis det ra­ek­ker he­le vej­en til en sejr. (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.