31

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

For kun an­den gang i sa­e­so­nen fik An­dreas Cor­ne­li­us chan­cen fra start for Ata­lan­ta, men det var i stor­kam­pen hjem­me mod Ju­ven­tus, så den dan­ske an­gri­ber kun­ne kun va­e­re til­freds med ud­vik­lin­gen. Desva­er­re blev for­nø­jel­sen kort. Selv om Ata­lan­ta net­op hav­de få­et re­du­ce­ret til 1-2, vur­de­re­de ch­eftra­e­ner Gi­an Pi­ero Gas­pe­ri­ni nem­lig, at der kom for få bol­de op til ”Cor­ner,” så ef­ter 31 mi­nut­ter skif­te­de han an­gri­be­ren ud med den me­re be­va­e­ge­li­ge Jo­sip Ili­cic, der kun­ne gå la­en­ge­re ned i ba­nen og va­e­re me­re med i op­spil­let. Og det vir­ke­de. For fem­te gang i sa­e­so­nen fik Ata­lan­ta vendt et tru­en­de tab til po­int, hvil­ket og­så gjor­de den kor­te op­tra­e­den lidt nem­me­re at ac­cep­te­re for An­dreas Cor­ne­li­us:

”Jeg hav­de da hå­bet på at la­ve to kas­ser, og at vi så vandt kam­pen, men så­dan er fod­bold jo, og der er go­de og dår­li­ge kam­pe. Jeg ta­ger det stil­le og ro­ligt.”

”Jeg er glad for det po­int. Vi har va­e­ret sta­bi­le i år og få­et man­ge po­int, selv om vi star­te­de lidt dår­ligt og tab­te to kam­pe til Ro­ma og Na­po­li. Re­sten har vi få­et po­int i el­ler vun­det, og vi har mødt man­ge go­de hold og har spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. Så som hold er vi star­tet godt, og jeg sy­nes og­så selv, at min start har va­e­ret fin på trods af i går,” sag­de an­gri­be­ren man­dag til tips­bla­det.dk. Lands­holds­forwar­den er fo­re­lø­big no­te­ret for seks kam­pe, et mål og en as­sist i lø­bet af 188 mi­nut­ters spil­le­tid for Ata­lan­ta. (pynd­ten) – Brønd­by hav­de få­et ny tra­e­ner­duo. Kort ef­ter sit kar­ri­e­re­stop blev Morten Ol­sen an­sat, og som as­si­stent fik han klub­bens tid­li­ge­re spil­ler Jo­hn Frandsen, li­ge­som Ol­sen en se­ri­øs og hård prof. ”Man kan bli­ve helt svedt ved tan­ken,” ci­te­re­de Tips­bla­det en unavn­gi­ven tid­li­ge­re spil­ler, mens Morten Ol­sen selv kom­men­te­re­de over­be­vis­nin­gen om, at pi­sken nu skul­le svin­ges på Ves­teg­nen: ”En­hver ved vist, hvad jeg står for...”

– I lidt over et år hav­de Jo­han Cruyff va­e­ret ma­na­ger i FC Bar­ce­lo­na, men et par må­ne­der in­de i hans an­den sa­e­son hav­de klub­ben al­le­re­de et hul op til Re­al Madrid ef­ter at ha­ve tabt tre ude­kam­pe i tra­ek uden at sco­re. Og nu kom så Re­al Madrid til Camp Nou. ”Den evigt eks­pe­ri­men­te­ren­de hol­land­ske tra­e­ner Jo­han Criyff har klod­set i den grad i det, at han har få­et klub­le­del­sen imod sig. Kam­pen er mu­lig­vis hans sid­ste chan­ce for at sik­re sin frem­tid på den an­svars­ful­de post,” ana­ly­se­re­de Tips­bla­det.

– På KB’s yng­lin­ge­hold rend­te en spa­en­den­de ta­lent­duo rundt. Tvil­lin­ger­ne Mar­tin og Mi­cha­el Jo­han­sen på 17 år vak­te op­sigt, bå­de for­di der var to af dem, og for­di de var en­dog me­get dyg­ti­ge til at spil­le fod­bold. Sam­men­lig­nin­ger med brød­re­ne Laud­rup brød de sig dog ik­ke om. ”Jeg kan ik­ke li­de, at vi er ble­vet kaldt det nye brød­re­par på lands­hol­det. Det er fak­tisk ube­ha­ge­ligt. Man kan jo gå i stå,” sag­de Mar­tin Jo­han­sen til Tips­bla­det. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.