FCK-KAMP BLEV NY MARKØR FOR LYNG­BY

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Da Tips­bla­det ons­dag ef­ter­mid­dag fik en kort te­le­fonsnak med David Ni­el­sen, var der in­tet, der in­di­ke­re­de, at sto­re for­an­drin­ger var på vej. Det hand­le­de om Lyng­bys kamp mod FC Kø­ben­havn, om hvor­dan op­gø­re­ne mod FCK sa­e­so­nen før hav­de mar­ke­ret for­skel­li­ge ting for op­ryk­ker­ne på vej­en mod den sen­sa­tio­nel­le bron­ze­pla­ce­ring, og hvad søn­da­gens se­ne kamp nu skul­le bru­ges til. Den da­va­e­ren­de Lyng­by-tra­e­ner var op­ti­mist og snak­ke­de om ”en god chan­ce” mod de for­sva­ren­de me­stre, og at Lyng­by trods den tun­ge pla­ce­ring i ra­ek­ken ”ik­ke var in­de i no­gen dår­lig pe­ri­o­de.”

Men fi­re da­ge se­ne­re stod David Ni­el­sen i År­hus som ny­slå­et AGF-tra­e­ner i ste­det for den fy­re­de Glen Riddersholm, mens Lyng­by for­frem­me­de as­si­stent Thomas Nør­gaard til en kamp, der nu uan­set re­sul­ta­tet vil­le frem­stå som en ny markør for klub­ben. Og det blev end­da til en po­si­tiv en af slagsen.

For trods ta­bet af de­res ka­ris­ma­ti­ske ch­eftra­e­ner le­ve­re­de Nør­gaard en li­ge så en­ga­ge­ret ind­sats på si­de­linj­en, og han hav­de sat sit hold godt op til kamp, hjul­pet på vej af en sløv FCKind­sats før pau­sen og et tid­ligt fø­rings­mål sat ind af un­ge Mat­hi­as Hebo.

Des­u­den var fron­tan­gri­ber Mayron Ge­or­ge skarp og play­ma­ker Mik­kel Ry­gaard frem­ra­gen­de i 3-1-sejren, der alt­så blev end­nu en markør for Lyng­by – ba­re uden del­ta­gel­se af David Ni­el­sen, der dog ger­ne i DR Spor­ten søn­dag af­ten kom­men­te­re­de sit gam­le holds tri­umf:

”Det var in­gen over­ra­skel­se. Det gjor­de vi og­så sidst, vi spil­le­de mod dem,” sag­de den nye AGFtra­e­ner om Lyng­bys sejr over FC Kø­ben­havn. (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.