FEM NØGLEKAMPE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-KVALIFIKATION -

PORTUGAL – SCHWEIZ

Der er ik­ke sco­ret på Schweiz i 2017 – man har fak­tisk ik­ke tabt en kamp i or­di­na­er spil­le­tid si­den op­varm­nings­kam­pen mod Belgien før EM 2016, og Schweiz har un­der Vla­di­mir Pet­ko­vic vist sig at va­e­re et vold­somt sva­ert hold at ned­bry­de. Ved så­vel EM 2016 og VM 2014 røg man først ef­ter for­la­en­get spil­le­tid.

Så gør det min­dre, at schweizer­nes an­gri­be­re ik­ke for al­vor bat­ter.

Men kan schweizer­ne hol­de Cristiano Ronaldo va­ek fra mål i Lis­sa­bon? Su­per­stjer­nen var ska­det, da Schweiz vandt den om­vend­te kamp i sep­tem­ber sid­ste år med 2-0 ef­ter en aty­pisk dår­lig pe­ri­o­de i kam­pen af po­rtu­gi­ser­ne, og i Portugal tror man, der er nok gods i hol­det til at over­vin­de de so­li­de schweize­re, der i øv­rigt vil stå sta­er­kt i to­er­regn­ska­bet.

TYR­KI­ET-ISLAND

Island er to­er, si­de om si­de med Kro­a­tien og med tre Su­per­liga-spil­le­re i truppen og he­le ni mand med en for­tid i dansk klub­fod­bold.

Det bli­ver sa­er­de­les ta­et – og sik­kert og­så hårdt - i provins­by­en Eske­se­hir i 800 me­ters høj­de mod Tyr­ki­et, der fik EM-re­van­che i sid­ste run­de over Kro­a­tien med en 1-0 sejr, ef­ter ru­ma­en­ske Mir­cea Lu­cescus re­ge­rings­tid blev ind­ledt med et skuf­fen­de 0-2 ne­der­lag i Lu­cescus nu tid­li­ge­re adop­te­re­de hjem­land Ukrai­ne.

Island tab­te i Tyr­ki­et for to år si­den, da man al­le­re­de var kvalificeret til EM, men vandt 2-0 for et år si­den, da Fa­tih Te­rims hold mi­ste­de kon­cen­tra­tio­nen i to si­tu­a­tio­ner umid­del­bart før pau­sen.

USA-PA­NA­MA

Pa­na­ma kom­mer til Or­lan­do med en lang ra­ek­ke spil­le­re, der har spil­let over 80 land­skam­pe. I juli for­må­e­de mel­le­ma­me­ri­ka­ner­ne at spil­le uaf­gjort mod USA i Gold Cup, og det sam­me gjor­de man i for­å­ret 2016 i Pa­na­ma Ci­ty.

Ame­ri­ka­ner­nes VM-kva­li­fi­ka­tion har va­e­ret helt usa­ed­van­lig usik­ker med en fy­ring af Jür­gen Kl­in­s­mann for et lil­le års tid si­den.

19-åri­ge Chri­sti­an Puli­sic fra Borus­sia Dort­mund er det helt sto­re – og ene­ste – lys­punkt for ame­ri­ka­ner­ne, hvor Bru­ce Are­na for­sø­ger at få en sid­ste slut­run­de ud af de ra­ek­ke spil­le­re om­kring 30 år – og for pro­fi­ler­ne Cl­int Demp­sey og DeMarcus Beas­ley na­er­me­re om­kring 35.

Det kun­ne lig­ne en me­re sna­e­ver kamp, end man skul­le tro, og med end­nu en uaf­gjort kom­mer Pa­na­ma ta­et på en sen­sa­tio­nel VM-kva­li­fi­ka­tion.

EGYPTEN-REPUBLIKKEN CONGO

Héctor Cú­per har byg­get vi­de­re på det kol­lek­tiv, ame­ri­kan­ske Bob Brad­ley skab­te på det egyp­ti­ske lands­hold.

”Héctor Cú­per har gjort et godt styk­ke ar­bej­de som landstraener. Isa­er for­sva­ret ser rig­tig sta­er­kt ud, og jeg sy­nes, det lover godt for bå­de de afri­kan­ske mester­ska­ber og for VM-kva­li­fi­ka­tio­nen se­ne­re på året,” sag­de Bob Brad­ley til Tips­bla­det i be­gyn­del­sen af 2017.

Egyp­ter­ne nå­e­de fi­na­len i AFCON, som de tab­te til Ca­mero­un, så det er en sta­erk en­hed, der med Mo­ha­med Sa­lah som den sto­re in­di­vi­du­a­list en­de­gyl­digt kan ude­luk­ke den on­de ånd fra 2014-kva­li­fi­ka­tio­nen Gha­na i kamp om VM-bil­let­ter, no­get der vil stil­le egyp­ter­ne så uen­de­lig me­get bed­re før kam­pen i Gha­na til novem­ber.

Egyp­ter­ne har ik­ke va­e­ret til VM i fod­bold si­den 1990, hvor man skab­te pro­ble­mer for Eng­land og Hol­land i den ind­le­den­de pul­je.

BRASILIEN-CHILE

Det chi­len­ske hold vir­ke­de slidt, da man i sid­ste lands­holds­sam­ling tab­te 0-3 hjem­me til Pa­ragu­ay og 0-1 i Bolivia, hvor hjem­me­hol­det ik­ke hav­de no­get at spil­le for og Pa­ragu­ay kun hav­de en te­o­re­tisk chan­ce for at blan­de sig.

Det lover dår­ligt for chi­le­ner­ne, der først får be­søg af Ecu­a­dor, der sta­dig har en te­o­re­tisk chan­ce for en fem­te­plads og der­med kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod New Ze­aland. Og va­er­re bli­ver det i na­e­ste uge med en kamp mod Brasilien. Bra­si­li­a­ner­ne kva­li­fi­ce­re­de sig som det før­ste hold til VM, men ve den landstraener el­ler bra­si­li­an­ske lands­holds­spil­ler, der ta­ger let på en land­skamp. Brasilien har vun­det de fi­re VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe hjem­me i 2016 og 2017 med sam­let 13-0, og der er ik­ke me­gen grund til at tro, man ta­ger let på en af­gø­ren­de kamp for 2015- og 2016-Co­pa Améri­ca-vin­de­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.