KUNSTEN AF LUK­KE AF MED MANÉR

Vil lands­hol­det vi­de, hvor­dan man får en per­fekt af­slut­ning på en kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring, kan spil­ler­ne kig­ge mod kam­pen mod Island for 16 år si­den, som Dan­mark vandt 6-0.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANMARK - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Når det dan­ske lands­hold på søn­dag luk­ker kva­li­fi­ka­tio­nen mod Ru­ma­e­ni­en, bli­ver det på hjemmebane i Par­ken. Af­ha­en­gigt af re­sul­ta­ter­ne tors­dag af­ten, som ik­ke ken­des ved de­ad­li­ne på det­te blad, er fle­re sce­na­ri­er mu­li­ge for lands­hol­det, der un­der al­le om­sta­en­dig­he­der vil for­sø­ge at slut­te kva­li­fi­ka­tio­nen godt af med en min­de­va­er­dig kamp – og dem er der fak­tisk ik­ke så man­ge af på hjemmebane.

Når Dan­mark i den al­ler­sid­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp har op­nå­et et stort og til­freds­stil­len­de re­sul­tat, har det of­te va­e­ret på ude­ba­ne. Det var til­fa­el­det ved de jom­fru­e­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner i 1980’er­ne, til EM i 1984 og tu­ren til Me­xi­co to år se­ne­re, og det er og­så sva­ert at glem­me, da Pe­ter Sch­mei­chel i en regn af fyr­va­er­ke­ri red­de­de 0-0 hjem i Gra­e­ken­land, så lands­hol­det kom til VM i Frank­rig. Og da lands­hol­det i 1999 ful­dend­te et flot co­me­ba­ck i pulj­en og sik­re­de sig en play­off-bil­let frem mod EM i 2000, var det i Na­po­li, at dan­sker­ne over­ra­sken­de slog Ita­li­ens kom­men­de vi­ce­eu­ro­pa­me­stre.

De ulyk­ke­li­ge kva­li­fi­ka­tions­af­slut­nin­ger har og­så of­te va­e­ret på ude­ba­ne. Ne­der­la­get i Ru­ma­e­ni­en i 1989 mar­ke­re­de en­de­gyl­digt af­slut­nin­gen på de go­de ti­der i fir­ser­ne, og fi­re år se­ne­re fej­l­e­de de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre i for­sø­get på at kom­me til VM, da hol­det tab­te i Spa­ni­en. Beg­ge gan­ge hav­de ét po­int va­e­ret nok.

HVAD MORTEN OL­SEN MEN­TE OM FOD­BOLD

Men der er und­ta­gel­ser, for gen­nem en lang lands­holds­hi­sto­rie har Dan­mark og­så hjem­me i Kø­ben­havn for­må­et at af­slut­te kva­li­fi­ka­tio­nen med kam­pe, man hu­sker. Det var for ek­sem­pel til­fa­el­det i 2001, da Morten Ol­sen var i gang med sin før­ste kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring, og han hav­de ledt sit hold frem til så god en ud­gangs­po­si­tion, at Dan­mark med en sejr hjem­me over Island den 6. ok­to­ber – som dan­sker­ne på ude­ba­ne hav­de be­sej­ret 2-1 – vil­le va­e­re sik­ker på pul­jens før­ste­plads. Sejren kom, og den blev over­be­vi­sen­de.

In­den op­gø­ret i Par­ken hav­de Island va­e­ret på sight­se­e­ing på Chri­sti­a­nia. Figh­ter­ne fra Nor­dat­lan­ten hav­de na­ep­pe købt sig fat­ti­ge i den lo­ka­le urt, så det var ik­ke grun­den til den mar­kan­te do­mi­nans, som hjem­me­hol­det hav­de fra kam­pens start. I ste­det var den me­re simp­le for­kla­ring et sta­er­kt dansk mand­skab. Thomas Sø­ren­sen var på mål, og der var ele­gan­ce og styr­ke i mid­ter­for­sva­ret per­so­ni­fi­ce­ret af René Hen­rik­sen og Mar­tin Laur­sen, mens er­far­ne Thomas Hel­veg og Jan He­intze pas­se­de ba­ck­er­ne og ivrigt kom med frem. Stig Tøf­ting og Thomas Gra­ve­sen sty­re­de midt­ba­nen og sør­ge­de for plads til Mar­tin Jør­gen­sen og Den­nis Rom­me­da­hl på flø­je­ne. An­gre­bet be­stod af må­l­far­li­ge Jon Da­hl To­mas­son og Eb­be Sand.

Al­le­re­de ef­ter et kvar­ter stod der 2-0 tak­ket va­e­re scor­in­ger af Rom­me­da­hl og Sand. Ved fejrin­ger­ne af de to mål lag­de man ma­er­ke til en skra­em­men­de ta­endt Thomas Gra­ve­sen, der i gla­e­de skub­be­de rundt med si­ne hold­kam­me­ra­ter. In­den pau­sen fik han ka­na­li­se­ret ener­gi­en over i si­ne to før­ste lands­holds­scor­in­ger, først et ele­gant vip over ke­e­pe­ren og der­na­est et drøn fra 30 me­ter.

”Når man hen mod slut­nin­gen af 1. halv­leg i lør­dags var sik­ker på, at det­te ik­ke kun­ne bli­ve en gen­ta­gel­se af den be­røm­te 14-2 over Island i 1967, skyld­tes det sim­pelt­hen, at isla­en­din­ge­ne umu­ligt vil­le va­e­re i stand til at sco­re to mål!” skrev Tips­bla­det i repor­ta­gen fra kam­pen.

An­den halv­leg blev me­re af­da­em­pet, men Eb­be Sand score­de igen, og Jan Mi­cha­el­sen luk­ke­de med sit før­ste land­skamps­mål. Det blev 6-0 til Dan­mark i den mest over­be­vi­sen­de kva­li­fi­ka­tions­af­slut­ning, et dansk lands­hold har pra­este­ret.

”Spil­ler­ne har sagt med ho­ved og fød­der, hvad jeg me­ner om fod­bold,” sag­de Morten Ol­sen ef­ter kam­pen.

Kam­pen mod Island blev spil­let i dag for pra­e­cis 16 år si­den. Søn­dag skal det dan­ske lands­hold føl­ge ek­semp­let og ty­de­lig­gø­re Åge Ha­rei­des fod­bold­fi­lo­so­fi mod Ru­ma­e­ni­en. +

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.