KVALIFIKATIONERNES AF­SLUT­NING

Si­den Sepp Pionteks mand­skab i 1984 kva­li­fi­ce­re­de sig til EM, har det dan­ske lands­hold del­ta­get i 18 kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­ger, in­klu­siv den ak­tu­el­le. Gan­ske be­ma­er­kel­ses­va­er­digt er kun to af tur­ne­rin­ger­ne af­slut­tet med et uaf­gjort re­sul­tat, mens dan­skern

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANMARK -

EM 1984 Gra­e­ken­land-Dan­mark 0-2

For før­ste gang si­den EM i 1964 kva­li­fi­ce­re­de det dan­ske lands­hold sig til en stor slut­run­de. I At­hen slog dan­sker­ne Gra­e­ken­land med 2-0 på mål af Pre­ben Elkja­er og Al­lan Si­mon­sen, og så kun­ne Eng­land ik­ke nå før­ste­plad­sen, trods en 4-0-sejr i Luxem­bourg.

VM 1986 Ir­land-Dan­mark 1-4

Det kun­ne na­e­sten ik­ke gå galt in­den sid­ste kamp i Ir­land, men Sepp Piontek tog in­gen chan­cer og udt­og Sø­ren Ler­by, selv om han sam­me dag hav­de en po­kal­kamp med Bay­ern Mün­chen. Ved stil­lin­gen 1-3 blev Ler­by ta­get ud og flø­jet til Tys­kland, hvor han sam­me af­ten kom på ba­nen for sit klubhold. Dan­mark vandt 4-1 og skul­le til VM for før­ste gang.

EM 1988 Dan­mark-Wa­les 1-0

Det spr­ud­le­de ik­ke la­en­ge­re for fir­ser­lands­hol­det. I fi­re kva­li­fi­ka­tions­kam­pe score­de lands­hol­det ba­re fi­re gan­ge, og end ik­ke den 1-0sejr, som Pre­ben Elkja­er med sit sid­ste land­skamps­mål sik­re­de i den af­slut­ten­de kamp, var nok til EM-bil­let­ter. Dan­mark måt­te ven­te 28 da­ge, til Tjek­kos­lo­vaki­et slog Wa­les, så wa­li­ser­ne ik­ke kun­ne over­ta­ge før­ste­plad­sen.

VM 1990 Ru­ma­e­ni­en-Dan­mark 3-1

I Buka­rest skul­le Dan­mark ba­re bru­ge ét po­int ef­ter at ha­ve slå­et sam­me mod­stan­der 3-0 en må­ned for­in­den, men trods en god start med en hur­tig Flemming Povls­en-scor­ing kla­ske­de hol­det sam­men, og ru­ma­e­ner­ne vandt 3-1.

EM 1992 Dan­mark-Nor­dir­land 2-1

Idra­etspar­ken var i gang med at bli­ve renove­ret, så Dan­mark af­slut­te­de kva­li­fi­ka­tio­nen i Oden­se, hvor Flemming Povls­en score­de to gan­ge mod Nor­dir­land. Det var dog li­ge­gyl­digt, ef­ter­som Ju­goslavi­en kun hav­de smidt po­int i dan­sker­nes 2-1-sejr i Beo­grad, så Bal­kan­lands­hol­det fik EM-plad­sen – i før­ste om­gang.

VM 1994 Spa­ni­en-Dan­mark 1-0

Sig nav­net José Ma­ri Ba­kero, og man­ge lands­holds­fans vil au­to­ma­tisk ta­en­ke på kam­pen i Se­vil­la i novem­ber 1993. Dan­mark skul­le bru­ge ét po­int, men Fer­nan­do Hi­er­ro score­de kam­pens en­li­ge mål, da Ba­kero for­hin­dre­de Pe­ter Sch­mei­chel i at kom­me ud til et hjør­ne­s­park.

EM 1996 Dan­mark-Ar­me­ni­en 3-1

Dan­mark var så godt som sik­ker på en EM­plads in­den sid­ste kamp. Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens lands­hold lå godt nok fem po­int ef­ter Spa­ni­en på an­den­plad­sen, men ba­re ét po­int var nok til en plads blandt de bed­ste to­e­re, hvis et af fi­re an­dre mu­li­ge re­sul­ta­ter gik hjem. Det var dog slet ik­ke nød­ven­digt at få hja­elp fra an­dre, da dan­sker­ne sik­kert vandt 3-1 i Par­ken.

VM 1998 Gra­e­ken­land-Dan­mark 0-0

Li­ge­som i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i 1984 luk­ke­de Dan­mark i At­hen. Ét po­int var nok, og det sik­re­de Pe­ter Sch­mei­chel med en flot kamp.

EM 2000 Ita­li­en-Dan­mark 2-3

Det blev kun til to po­int i de før­ste fi­re kam­pe, og EM-del­ta­gel­sen var langt va­ek, men så tog fan­den ved lands­hol­det, der slut­te­de af med fi­re sej­re i tra­ek. Den sid­ste kamp i Ita­li­en var et bil­le­de på he­le grup­pen. Dan­mark star­te­de skidt og kom bag­ud 2-0 mod de se­ne­re EM­fi­na­li­ster, men så vend­te lyk­ken, og Bo Jo­hans­sons dren­ge sej­re­de 3-2, hvil­ket sik­re­de play­off-kam­pe mod Is­ra­el. Is­ra­e­ler­ne blev sam­men­lagt slå­et 8-0.

VM 2002 Dan­mark-Island 6-0

Den mest over­be­vi­sen­de luk­ning af en kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring le­ve­re­de Morten Ol­sens lands­hold i 2001. Som man kan la­e­se me­re om her på si­der­ne, slut­te­de lands­hol­det med 6-0 over Island.

EM 2004 Bosnien-Dan­mark 1-1

I na­est­sid­ste kamp score­de Mar­tin Laur­sen i fem­te til­la­egs­mi­nut til 2-2 mod Ru­ma­e­ni­en, og der­med skul­le Dan­mark ba­re bru­ge ét po­int i Bosnien for at kom­me til EM i Portugal. Bosnien kom tid­ligt for­an, men Mar­tin Jør­gen­sen ud­lig­ne­de in­den pau­sen, og Dan­mark kør­te po­in­tet i hus.

VM 2006 Ka­sak­h­stan-Dan­mark 1-2

Det he­le slut­te­de i Ka­sak­h­stan, hvor Mi­cha­el Grav­gaard og Jon Da­hl To­mas­son score­de, men da var hå­bet så godt som va­ek. Sam­me dag vandt Tyr­ki­et i Al­ba­ni­en og tog pul­jens an­den­plads.

EM 2008 Dan­mark-Island 3-0

Li­ge­som seks år for­in­den luk­ke­de Dan­mark med en sik­ker sejr hjem­me over Island, men den­ne gang var den nyt­tes­løs. Re­elt var det slut al­le­re­de i fjer­desidst kamp, da Dan­mark i År­hus tab­te 3-1 til Spa­ni­en, og for før­ste gang si­den 1980 skul­le EM af­vik­les uden dansk del­ta­gel­se.

VM 2010 Dan­mark-Un­garn 0-1

Af­slut­nin­gen på en flot kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring blev lidt af et an­tik­li­maks. Fi­re da­ge for­in­den hav­de Dan­mark i et gyn­gen­de Par­ken sik­ret sig VM-bil­let­ter, da Jakob Poul­sen mod Sve­ri­ge score­de kam­pens ene­ste mål. Der­for var kam­pen mod Un­garn li­ge­gyl­dig, og på en kold af­ten tab­te dan­sker­ne ef­ter en bleg ind­sats.

EM 2012 Dan­mark-Portugal 2-1

En flot kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring med kun ét ne­der­lag kul­mi­ne­re­de, da Mi­cha­el Kro­hn-De­hli og Ni­ck­las Bendt­ner score­de i Par­ken i den af­slut­ten­de kamp mod fa­vo­rit­ter­ne fra Portugal. Cristiano Ronaldo re­du­ce­re­de til al­ler­sidst på fris­park, men han og hold­kam­me­ra­ter­ne måt­te i play­off-kam­pe, mens dan­sker­ne tog den di­rek­te bil­let.

VM 2014 Dan­mark-Mal­ta 6-0

Det så pa­ent ud, men stor­sej­ren over Mal­ta hav­de in­gen be­tyd­ning. Fi­re da­ge for­in­den hav­de Ita­li­en med en sen ud­lig­ning for­hin­dret dansk sejr i Par­ken, og Dan­mark slut­te­de som dår­lig­ste to­er uden VM-mu­lig­hed.

EM 2016 Portugal-Dan­mark 1-0

I Bra­ga tab­te Dan­mark den sid­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp til den evi­ge po­rtu­gi­si­ske ri­val, og så over­tog Al­ba­ni­en i ste­det an­den­plad­sen ved at vin­de i Ar­me­ni­en tre da­ge se­ne­re. Dan­mark måt­te i play­off-kam­pe, og med Zla­tan Ibra­him­ovic i top­form tog sven­sker­ne EM-plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.