I NI­GE­RIA ER ET VM ME­RE END EN FEST

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - NIGERIA - TEKST: THOMAS PYNDT

OB’s midt­ba­ne­mand Izun­na Uzo­chukwu er ik­ke be­kym­ret før lør­da­gens po­ten­ti­elt af­gø­ren­de VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mel­lem Ni­ge­ria og Zam­bia, for selv om ni­ge­ri­a­ner­ne kom i en me­get sva­er grup­pe, og selv om kva­li­fi­ka­tio­nen til de afri­kan­ske mester­ska­ber in­den da var kik­set to gan­ge i tra­ek, så har ”Su­per Eag­les” gen­fun­det for­men på det helt rig­ti­ge tids­punkt.

Pra­e­di­ka­tet ”dø­de­ns grup­pe” er selv­føl­ge­lig en kli­che, men det klin­ge­de al­li­ge­vel sandt, da grup­pe B ma­ni­feste­re­de sig i lod­tra­ek­nin­gen af de sid­ste pul­jer i den afri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. For den tal­te tre af de fem afri­kan­ske lan­de, der var med ved VM i Brasilien i 2014, og så var Zam­bia, de afri­kan­ske me­stre fra 2012, smidt med ind som en me­get van­ske­lig out­si­der i grup­pen, der og­så tal­te top­se­e­de­de Al­ge­ri­et, Ni­ge­ria og Ca­mero­un.

Men det blev slet ik­ke så ta­et, og grup­pen le­ve­de kun op til sit pra­e­di­kat på den må­de, at Ni­ge­ria hur­tigt tog li­vet af de an­dre lan­des VM-drøm­me. Først vandt man 2-1 i Zam­bia, der­ef­ter 3-1 hjem­me over Al­ge­ri­et og en­de­lig 4-0 hjem­me over Ca­mero­un, før 1-1 i Ya­o­undé gjor­de, at der sta­dig er lidt spa­en­ding på, før lør­da­gens hjem­me­kamp mod Zam­bia, der lig­ger num­mer to i grup­pen, tre po­int ef­ter top­hol­det Ni­ge­ria.

Med en sejr kan Zam­bia alt­så ryk­ke op på si­den af Ni­ge­ria før den sid­ste spil­ler­un­de, hvor ”Su­per Eag­les” luk­ker mod det al­ge­ri­ske lands­hold, der var så sta­er­kt i Brasilien, men har skuffet i den­ne om­gang, mens Zam­bia hjem­me ta­ger imod Ca­mero­un, der og­så er va­ek. Men det er mest te­o­ri. For­vent­nin­gen er, at Ni­ge­ria be­sej­rer Zam­bia på hjem­me­ba­nen i Uyo, godt 500 ki­lo­me­ter øst for ho­ved­sta­den La­gos, for sidst Zam­bia vandt den tve­kamp er snart 20 år si­den (15. de­cem­ber 1997), og si­den da har Ni­ge­ria vun­det fi­re af de syv kam­pe mel­lem de to, mens lands­hol­det alt­så kø­rer rig­tig godt for ti­den.

”Jeg gla­e­der mig til at se kam­pen, og jeg er ik­ke nervøs, for de spil­le­re, der er ud­ta­get, er dyg­ti­ge nok til at få gjort ar­bej­det fa­er­digt, så vi al­le­re­de på lør­dag li­ge ef­ter kam­pen mod Zam­bia kan se frem til at skul­le til VM i Rusland,” ly­der det fra OB’s ni­ge­ri­an­ske midt­ba­ne­mand Izun­na Uzo­chukwu, der fik sin fo­re­lø­big ene­ste land­skamp for godt to år si­den, da Ni­ge­ria var i kri­se og blandt an­det kun fik 0-0 hjem­me mod Tan­za­nia i hans de­but, der og­så var en kva­li­fi­ka­tions­kamp til de afri­kan­ske mester­ska­ber.

”Det var ba­re en skidt pe­ri­o­de for Ni­ge­ri­as lands­hold på det tids­punkt. Vi gjor­de alt, hvad vi kun­ne, for at skaf­fe go­de re­sul­ta­ter og få hol­det med til de afri­kan­ske mester­ska­ber, men desva­er­re lyk­ke­des det ik­ke. Nu er hol­det på plads rent men­talt, og de spil­le­re, der er ud­ta­get, har vist, at de er dyg­ti­ge nok. De ar­bej­der rig­tig hårdt sam­men for at kom­me til Rusland så tid­ligt som mu­ligt, så bå­de hol­det og lan­det kan gla­e­de sig til det.”

”Det var en sva­er kva­li­fi­ka­tions­grup­pe til VM, men hol­det fik en rig­tig god start. Det ni­ge­ri­an­ske lands­hold har man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, og nog­le af dem spil­ler end­da i en af de stør­ste liga­er i ver­den, Så jeg er ik­ke over­ra­sket over, at de lig­ger num­mer et i grup­pen,” si­ger Izun­na Uzo­chukwu om et lands­hold, der gan­ske rig­tigt er kraf­tigt pra­e­get af en be­stemt li­ga, nem­lig den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague.

Så­le­des er Lei­ce­ster-trio­en Wil­fri­ed Ndi­di, Ke­le­chi Ihe­a­na­cho og Ahmed Musa al­le tre med i truppen med Ndi­di som en vig­tig mand på den cen­tra­le midt­ba­ne, og så har man Chel­seas Vi­ctor Mo­ses på kan­ten og Ar­se­nals Alex Iwo­bi i kamp for en plads fra start, ef­ter han var ude med en ska­de i de se­ne­ste kam­pe mod Ca­mero­un.

Bå­de Mo­ses og Iwo­bi har spil­let man­ge kam­pe for de en­gel­ske ung­domslands­hold, men de er og­så beg­ge født i La­gos og har valgt de­res fø­de­land som lands­hold, hvil­ket har for­sta­er­ket Ni­ge­ria, mens de to ba­re er ble­vet bed­re og bed­re i Pre­mi­er Le­ague. Og nu er det na­e­ste ta­lent klart på af­fry­rings­ram­pen i den 20-åri­ge Chel­sea-ba­ck Ola Ai­na, der er født i Lon­don og har spil­let 37 U-land­skam­pe for Eng­land, men nu og­så har valgt at ven­de til­ba­ge til fa­mi­li­ens rød­der i Ni­ge­ria. Det tog dog tid at få aen­dret hans fod­bold­ma­es­si­ge na­tio­na­li­tet, så den ak­tu­el­le le­jes­vend i Hull er end­nu ik­ke de­bu­te­ret for Ni­ge­ria, men er be­stemt i spil til kam­pen mod Zam­bia.

Sidst men langt fra mindst er der to spil­le­re, der fik de­res gen­nem­brud i Pre­mi­er Le­ague, før de skif­te­de til lu­kra­ti­ve kon­trak­ter i Ki­na. An­gri­be­ren Odion Ig­ha­lo score­de man­ge mål i et par år for Wat­ford, før han ryk­ke­de til Chang­chun Ya­tai, mens den dyb­t­lig­gen­de midt­ba­ne­mand Jo­hn Obi Mi­kel spil­le­de he­le 10 sa­e­so­ner i Chel­sea og nå­e­de 374 kam­pe for Lon­don-klub­ben, før han i som­mer skif­te­de til Ti­anjin Te­da.

Så den ty­ske landstraener Ger­not Ro­hr har et kraf­tigt en­gelsk isla­et på det ni­ge­ri­an­ske lands­hold, men Izun­na Uzo­chukwu er ik­ke i tvivl om, hvem der er hol­dets vig­tig­ste spil­ler.

”Det er me­get vig­tigt, at Mi­kel er til­ba­ge på hol­det. For mig er han den vig­tig­ste spil­ler. Han er en god spil­ler, og han har mas­ser af er­fa­ring, så han er al­tid god at ha­ve lig­gen­de dybt på midt­ba­nen,” si­ger OB’eren om den 30-åri­ge Mi­kel.

Han har haft en pe­ri­o­de, hvor ska­der ko­ste­de land­skam­pe, men nu er han til­ba­ge i fuldt vi­gør som hol­dets mest ru­ti­ne­re­de mand med 80 land­skam­pe, plus de seks han fik ved OL i Rio sid­ste som­mer, hvor Ni­ge­ria vandt bron­ze og i kvart­fi­na­len be­sej­re­de Dan­mark med 2-0, blandt an­det på et sja­el­dent mål af Mi­kel.

VM-LARMEN I LA­GOS

Ef­ter OL-guld i 1996 og sølv i 2008 fik Ni­ge­ria alt­så fuldt hus med me­dal­jer med 3-2 sejren over Hon­du­ras i bron­ze­kam­pen i Be­lo Ho­rizon­te, mens Brasilien fik en lil­le re­van­che over Tys­kland i OL-fi­na­len på Ma­ra­ca­na. Og det sam­me fik Ni­ge­ria over Dan­mark, for til­ba­ge i halv­fem­ser­ne, hvor for­vent­nin­gen egent­lig var, at Ni­ge­ria vil­le bli­ve det afri­kan­ske lands­hold, der tog skrid­tet op blandt de al­ler­bed­ste ved VM, stop­pe­de Dan­mark de­res vi­de­re vej ved slut­run­den i Frank­rig i 1998 med en me­ri­te­ren­de 4-1 sejr i brød­re­ne Laud­rups na­est­sid­ste land­skamp for Dan­mark.

”Den kamp kan jeg godt hu­ske. VM i 1998 er det før­ste VM, jeg kan hu­ske. Jeg var ba­re en lil­le dreng [på ot­te år], så det står ik­ke så klart, men jeg kan hu­ske, hvor­dan larmen kom ud af hu­se­ne, når Ni­ge­ria spil­le­de, og bag­ef­ter var det helt vildt ude på ga­der­ne. Men vi tab­te til Dan-

mark, og nu bor jeg selv i Dan­mark. Det er me­get sjovt,” si­ger det tid­li­ge­re FC Midtjyl­land-ta­lent, der nu er at fin­de på Fyn.

”Der var rig­tig man­ge go­de spil­le­re med i 1998, men jeg har al­tid godt kun­ne li­de Sun­day Oli­seh, som jo og­så spil­le­de på den cen­tra­le midt­ba­ne. Og da jeg fik de­but på lands­hol­det, var han landstraener, så det var en me­get stor ae­re for mig. Han var vir­ke­lig en rol­lemo­del for mig, da jeg vok­se­de op, og han var en fan­ta­stisk spil­ler, bå­de for lands­hol­det og på klubhol­de­ne,” si­ger Izun­na Uzo­chukwu om en af for­ti­dens man­ge hel­te.

Men nu står nye spil­le­re klar til at løf­te den fol­ke­ri­ge na­tion, for VM-slut­run­der­ne be­ty­der no­get i Ni­ge­ria, der fak­tisk har va­e­ret med hver gang si­den 1994 bort­set fra VM i Tys­kland i 2006.

”VM er me­re end en stor fest. Det er en god ting for os som land. Ni­ge­ria har al­tid ger­ne vil­let va­e­re en del af de bed­ste i fod­bol­dens ver­den, så det ga­el­der om at kom­me med til VM og med til de afri­kan­ske mester­ska­ber. Folk var me­get tri­ste, da det kik­se­de med de afri­kan­ske mester­ska­ber to gan­ge, og det måt­te ba­re ik­ke gå galt med VM.”

”Så jeg er me­get glad for, at gut­ter­ne har gi­vet de­res al­ler­bed­ste, og at vi må­ske kan sik­re os bil­let­ter­ne til VM før den sid­ste kamp. Det er en me­get vig­tig ting for lan­det, ik­ke kun for spil­ler­ne. Det har det al­tid va­e­ret,” si­ger OB’eren uden be­kym­ring for kam­pen mod Zam­bia og med mas­ser af op­ti­mis­me om­kring det VM, der så ven­ter i Rusland.

”Jeg tror, at vi kom­mer til at se et an­det hold end tid­li­ge­re. Der er man­ge go­de spil­le­re, men der er og­så man­ge un­ge spil­le­re på vej frem, som kan hja­el­pe lands­hol­det med at sa­et­te et af­tryk på VM-slut­run­den. Så på den må­de er det an­der­le­des,” si­ger han.

Ni­ge­ria hav­de sin bed­ste slut­run­de i de­bu­ten i 1994, hvor man kun var to mi­nut­ter fra at gå vi­de­re til kvart­fi­na­len, før Ro­ber­to Bag­gio ud­lig­ne­de for den se­ne­re fi­na­list fra Ita­li­en og si­den af­gjor­de 1/8-fi­na­len med et straf­fes­park i den for­la­en­ge­de spil­le­tid. Der­ef­ter fulg­te 1/8-fi­na­len mod Dan­mark i 1998, før det blev til exit ef­ter grup­pe­spil i bå­de 2002 (i en me­get sva­er grup­pe med Argentina, Sve­ri­ge og Eng­land) og me­re skuf­fen­de i 2010 mod Argentina, Gra­e­ken­land og Syd­korea,, mens det i Brasilien blev til en tabt 1/8-fi­na­le til Frank­rig.

Nu er VM i Rusland forja­et­ten­de ta­et på, og lør­dag af­ten kan der me­get vel va­e­re stor fest i Ni­ge­ria, hvis det går, som Izun­na Uzo­chukwu for­ven­ter i kam­pen mod Zam­bia. Og så er spørgs­må­let, om OB’eren vil bru­ge lidt af som­mer­fe­ri­en på en VM-kamp el­ler to i det Rusland, som han jo ken­der ef­ter sit kor­te mel­lem­spil i Am­kar Perm?

”Man ved al­drig, hvad der sker. VM er til som­mer, og alt kan ske i fod­bold. Det kan va­e­re, at jeg ta­ger der­over for at se en kamp, det kan va­e­re, at jeg skal der­over for at spil­le med. Det kan man al­drig vi­de. Men hol­det vil helt sik­kert gø­re sit bed­ste,” ly­der det op­ti­mi­stisk fra midt­ba­ne­man­den på Fyn. +

Jo­hn Obi Mi­kel er Ni­ge­ri­as vig­tig­ste spil­ler, me­ner Izun­na Uzo­chukwu, der gla­e­der sig til lør­da­gens af­gø­ren­de VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mel­lem Ni­ge­ria og Zam­bia. For han tror på, at Ni­ge­ria vin­der og der­med sikrer sig en plads ved VM i Rusland. Fo­to: Vi­ctor R. Cai­va­no/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.