ET SPLIT­TET LAND(SHOLD)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

Søn­da­gens bil­le­der af cen­tral­mag­ten Madrids vol­de­li­ge for­søg på at af­hol­de den ca­ta­lan­ske be­folk­ning fra at gå til stem­m­eur­ner­ne ved den af­stem­ning om selv­sta­en­dig­hed, Madrid har er­kla­e­ret for ulov­lig, er na­ep­pe gå­et for­bi no­gens na­e­se. Tan­ker­ne strøg straks til­ba­ge den vol­de­li­ge un­der­tryk­kel­se, Ca­ta­lo­ni­en tid­li­ge­re har le­vet un­der se­ne­st un­der ge­ne­ral Fran­cos dik­ta­tur fra 1939 til 1975, der for­bød al ca­ta­lansk, hvad end det var sprog el­ler kul­tur.

De­mon­stra­tio­ner­ne og vol­den i Bar­ce­lo­nas ga­der fik FC Bar­ce­lo­na til at luk­ke for ad­gan­gen for til­sku­e­re og la­de hol­det spil­le for luk­ke­de dø­re i søn­da­gens op­gør mod Las Pal­mas på Camp Nou. Ge­rard Piqué var én af dem, der men­te, at kam­pen over­ho­ve­det ik­ke skul­le va­e­re spil­let. Han stod si­den frem i mixed zo­ne og var me­get be­va­e­get, da spørgs­må­le­ne gik på de cir­ka 900 sår­e­de ef­ter den bruta­le vold fra cen­tral­mag­tens Gu­ar­dia Ci­vil og ef­ter­føl­gen­de spørgs­mål om hans frem­tid på det span­ske fod­bold­lands­hold som ca­ta­la­ner. Med øj­ne­ne va­e­det i tå­rer fik for­svars­spil­le­ren sagt, at hvis han er så stort et pro­blem for Spa­ni­ens lands­hold, så er han klar til at tra­e­de til­ba­ge, før det al­le­re­de be­bu­de­de lands­holds­stop ef­ter VM i Rusland na­e­ste som­mer. Et VM, Spa­ni­en er snub­len­de ta­et på at kva­li­fi­ce­re sig til. Kva­li­fi­ka­tion kan ske med sejr over Al­ba­ni­en fre­dag i Ali­can­te og ita­li­ensk po­int­tab til Ma­kedo­ni­en el­ler se­ne­st ude mod Is­ra­el man­dag med spa­ni­er­ne tre po­int for­an ita­li­e­ner­ne og bedst ind­byr­des.

Men det har va­e­ret sva­ert for Piqué at kon­cen­tre­re sig om de af­gø­ren­de kval­kam­pe, si­den han lan­de­de i Madrid i star­ten af den­ne uge. Til trods for fryg­ten for de­mon­stra­tio­ner, ud­lod det span­ske fod­bold­for­bund at luk­ke den før­ste tra­e­ning for of­fent­lig­he­den. Og gan­ske som fryg­tet var la­eg­ter­ne spa­ek­ket med ra­di­ka­le, høj­re­o­ri­en­te­re­de. Sma­e­desan­ge­ne gjal­de­de ind over tra­e­nings­ba­nen, da ca­ta­la­ne­ren, der of­te har age­ret pro­vo­ke­ren­de på de so­ci­a­le me­di­er over for sty­ret i Madrid, be­t­rå­d­te gra­es­set i Las Rozas ud for den span­ske ho­ved­stad.“Skrid, du fortje­ner ik­ke at ba­e­re det­te logo, din hund!” lød nog­le af til­svi­nel­ser­ne. Land­stra­e­ne­ren Ju­len Lope­te­gui modt­og så­gar til­råb over at ha­ve ud­ta­get for­sva­re­ren, og man gik så langt som til og­så at gi­ve ham be­syv med om hans ba­ski­ske et­ni­ci­tet – en an­den af de nord­li­ge span­ske re­gio­ner, der i man­ge år har ka­em­pet for selv­sta­en­dig­hed og løs­ri­vel­se fra Spa­ni­en. Til­rå­be­ne fort­sat­te fra start til slut, og Gu­ar­dia Ci­vil måt­te end­nu en gang tra­e­de til i den ver­se­ren­de kon­flikt. Den­ne gang over for en spa­ni­er med et skilt med or­de­ne: “Jeg øn­sker ik­ke, at du for­la­der lands­hol­det. Jeg øn­sker, at de smi­der dig ud. Du er kval­men­de!”

Den lands­hold­stra­e­ning, der nor­malt ple­jer at va­e­re et fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­de med mas­ser af børn på tri­bu­ner­ne, var li­ge­som så man­ge an­dre ste­der i Spa­ni­en la­vet om til de­mon­stra­tions­forum. Selv­om man of­te hø­re folk si­ge, at po­li­tik og sport ik­ke hø­rer sam­men, så er det i Spa­ni­en una­eg­te­lig to ting, der er uad­skil­le­li­ge. Den føl­gen­de dag stil­le­de Piqué op til en halv ti­mes pres­sese­an­ce på op­for­dring fra kom­mu­ni­ka­tions­fol­ke­ne i fod­bold­for­bun­det. Her vil­le han ik­ke sva­re på spørgs­må­let om, hvor vidt han er så­kaldt in­de­pen­dis­ta – alt­så for ca­ta­lansk selv­sta­en­dig­hed. “Det er spørgs­må­let til én mil­li­on kro­ner. Det kan jeg ik­ke sva­re dig på, for så vil jeg mi­ste halv­de­len af mi­ne fans. Vi fod­bold­spil­le­re er glo­ba­le fi­gu­rer, og nog­le folk sa­et­ter po­li­tik over alt,” lød det fra Ge­rard Piqúe, der fik en halv ti­me i krydsild og slog fast, at han fort­sa­et­ter på det span­ske lands­hold til trods for søn­da­gens ud­ta­lel­se. Men det er ik­ke al­le, det er fal­det i li­ge god jord hos. Blandt an­dre har Marcas di­rek­tør Ju­an Ig­na­cio Gal­lar­do i en kro­nik gi­vet ud­tryk for, at Piqué er helt for­kert på den. ”Man kan ik­ke re­pra­e­sen­te­re lands­hol­det for et land, man øn­sker at løs­ri­ve sig fra,” skri­ver Gal­lar­do i en be­stemt to­ne.

Piqué blev sat for mi­kro­fo­nen for at dys­se lidt på den po­le­mik, der her­sker om­kring lands­hol­det udadtil. Men det er ik­ke kun bil­le­det udadtil, der er ved at kra­ke­le­re. Der her­sker og­så po­le­mik in­ter­nt. Man kom­mer ik­ke udenom, at lan­dets po­li­ti­ske spa­en­din­ger og­så er ryk­ket med ind på fod­bold­for­bun­dets in­stal­la­tio­ner i Madrid, hvor spil­le­re af for­skel­li­ge po­li­ti­ske over­be­vis­nin­ger er sam­let.

”Ge­rard Piqué og Ser­gio Ra­mos dan­ner ik­ke ba­re ver­dens bed­ste for­svars­duo, men står og­så i spid­sen for hver de­res frak­tion på lands­hol­det. De re­pra­e­sen­te­rer vidt for­skel­li­ge over­be­vis­nin­ger, og som iko­ner i hen­holds­vis FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid er de klar over, at de beg­ge spil­ler en so­ci­al rol­le, der ra­ek­ker langt ud over sport. De to kamp­ha­ners for­skel­li­ge over­be­vis­nin­ger har of­te før va­e­ret ro­den til uro på hol­det, og den­ne gang er kløf­ten dy­be­re end no­gen­sin­de. Det må va­e­re landstraener Lope­te­gu­is stør­ste ho­ved­pi­ne dis­se da­ge,” skrev El País-jour­na­li­sten Die­go Tor­res.

Der tid­li­ge­re har fo­re­gå­et in­ter­ne kam­pe mel­lem de to for­svars­spil­le­re, men mest om­kring de­res for­skel­lig­hed på ba­nen. Nu ra­ek­ker det alt­så ind i den po­li­ti­ske de­bat, hvor Piqué så of­te har talt po­si­tivt om den ca­ta­lan­ske selv­sta­en­dig­heds­kamp og i søn­dags gik of­fent­ligt ud og an­greb lan­dets mi­ni­ster­pra­esi­dent Ma­ri­a­no Ra­joy ef­ter po­li­tiets vol­de­li­ge ind­greb mod ci­vil­be­folk­nin­gen i Bar­ce­lo­na. Ra­mos der­i­mod har va­e­ret stil­le om­kring sit po­li­ti­ske stå­sted, indtil han den­ne uge lag­de et bil­le­de på In­s­ta­gram med ham på top­pen af et kort over Spa­ni­en da­ek­ket i det span­ske flag, der stra­ek­ker sig helt op over Ca­ta­lo­ni­en. Et op­slag, der til­sy­ne­la­den­de er ble­vet slet­tet igen.

De se­ne­ste man­ge lands­holds­sam­lin­ger har me­di­eom­ta­len og spørgs­må­le­ne til så­vel tra­e­ner som hold­kam­me­ra­ter gå­et på Ge­rard Piqué. Hold­kam­me­ra­ter­ne har få­et nok og har meldt ud, at de er tra­et­te af, at spørgs­må­le­ne fra jour­na­li­ster­ne al­drig om­hand­ler hver­ken kam­pen, VM el­ler an­dre sport­s­li­ge ting. Det har la­en­ge kun dre­jet sig om Piqué og gør det i dis­se da­ge me­re end no­gen­sin­de. Det sto­re spørgs­mål er alt­så, om det er et pro­blem, at Piqué fort­sat er en del af det span­ske lands­holds? Selv sag­de han, at han ik­ke øn­sker at for­la­de lands­hol­det gen­nem bag­dø­ren. Så mon ik­ke han for­bli­ver en del af La Ro­ja-fa­mi­li­en til og med VM uan­set ud­vik­lin­gen i re­gio­nen i nord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.