SERBIEN SEJRER SIG TIL VM-BIL­LET­TEN I ØSTRIG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 18.00 Ge­or­gi­en - Wa­les, Beg­ge hold sco­rer 2,15 @ BWIN

Alt er sta­dig åbent for bå­de Serbien, Ir­land og Wa­les i top­pen af Grup­pe D, men det vil be­stemt ik­ke ska­de sidst­na­evn­tes chan­cer, hvis kuf­fer­ter­ne kan pak­kes med tre po­int hjem fra Tbi­li­si.

Her har Ge­or­gi­en imid­ler­tid va­e­ret sta­er­ke i lø­bet af de sid­ste par år, og fak­tisk er hol­det nu op­pe på 10 hjem­me­kam­pe i tra­ek, hvor det er lyk­ke­des at sco­re. Vi skal der­med til­ba­ge til 0-2-ne­der­la­get til Tys­kland i marts 2015 for at fin­de det se­ne­ste ek­sem­pel på, ge­or­gi­er­ne må­l­lø­se har for­ladt eget gra­es.

Wa­les har på den an­den si­den sco­ret mål i syv af den­ne VMkva­li­fi­ka­tions ot­te kam­pe, og der er in­gen tvivl om, hol­det vil gå ben­hårdt ef­ter sejren i Tbi­li­si. Wa­les er utvivl­s­omt sva­ek­ke­de af, at Ga­reth Ba­le igen er ska­det, men på den an­den si­de har Re­al Madrid-stjernen alt­så ”kun” bi­dra­get med fi­re af de hid­ti­di­ge 12 scor­in­ger i den­ne VM-kva­li­fi­ka­tion, hvor isa­er Aa­ron Ram­sey har pra­este­ret godt i Ba­les fra­va­er.

Ge­or­gi­en har flair for mål og kan spil­le frit, mens Wa­les vil gå de­ter­mi­ne­ret ef­ter sejren. Det lig­ner op­skrif­ten på en kamp, hvor der sag­tens kan fal­de mål i beg­ge en­der, og når od­ds er op­pe i 2,15, bli­ver det we­e­ken­dens før­ste an­be­fa­ling her­fra.

FRE­DAG KL. 20.45 Ir­land – Mol­davi­en, 1 & un­der 2,5 mål 2,70 @ BWIN

Ir­land slog Mol­davi­en med 3-1 på ude­ba­ne for et år si­den, men ef­ter­føl­gen­de har de grønne øbo­e­re blot sco­ret tre gan­ge i fem VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Og de mang­len­de mål har nu ud­vik­let sig til et re­sul­tat­ma­es­sigt pro­blem, som sa­et­ter hol­det un­der pres før det­te op­gør.

Lad os va­e­re ae­r­li­ge: Mol­davi­en er in­gen skra­em­men­de mod­stan­der. Hol­det ind­ta­ger en 156.-plads på ver­dens­rang­li­sten un­der lan­de som Ta­hi­ti, Mal­di­ver­ne og Sa­lo­mo­nø­er­ne, og i den­ne VM-kva­li­fi­ka­tio­nen har hø­sten va­e­ret på to po­int ef­ter et par uaf­gjort re­sul­ta­ter mod Ge­or­gi­en.

Men Mol­davi­en er i det mind­ste sty­ret uden om de­ci­de­re­de mas­sa­krer i mø­de­r­ne med Wa­les, Serbien og Ir­land. Det kan selv­føl­ge­lig nå at ske i fre­da­gens kamp, men for Ir­land er de tre po­int trods alt vig­ti­ge­re end at vin­de kam­pen stort.

Man­dag ven­ter nem­lig en fi­na­le om VM-del­ta­gel­sen mod Wa­les, som al­le over­sky­den­de kra­ef­ter utvivl­s­omt skal spa­res til. bwin gi­ver od­ds 1,87 på, at Ir­land vin­der kam­pen med en­ten 1-0, 2-0 el­ler 3-0, men her ska­e­rer vi det sid­ste re­sul­tat fra i jag­ten på et hø­je­re od­ds ud fra en tan­ke om, at Ir­land ik­ke er i form til at le­ve­re an­det end pligtsej­ren.

FRE­DAG KL. 20.45 Østrig – Serbien, 2 2,05 @ BWIN

Serbien står fort­sat med al­le trum­fer på hån­den i Grup­pe D, hvor Wa­les og Ir­land dog jag­ter fø­rer­hol­det så in­ten­sivt, at in­tet end­nu er sik­kert.

Sik­kert er det dog, at Østrig har ud­spil­let sin rol­le i for­hold til at kva­li­fi­ce­re sig til som­me­rens VM-slut­run­de, hvil­ket re­elt ske­te for et år si­den, da tre kam­pe mod Serbien, Wa­les og Ir­land blot ka­ste­de et po­int af sig. Si­den da har Østrig blot for­må­et at be­sej­re Mol­davi­en, og selv Ge­or­gi­en slap fra ErnstHap­pel-Sta­dion i Wi­en med po­int i den se­ne­ste kamp i sep­tem­ber.

En skuf­fen­de ud­vik­ling for et hold, som ale­ne i lø­bet af 2017 er dum­pet fra 31.- til 57.-plad­sen på FIFA’s of­fi­ci­el­le ver­dens­rang­li­ste. I sam­me pe­ri­o­de er Serbien ac­ce­le­re­ret fra 45.- til 32.-plad­sen, og det skyl­des selv­føl­ge­lig pri­ma­ert en VM-kva­li­fi­ka­tion, hvor hol­det end­nu ik­ke har tabt.

Tre uaf­gjor­te re­sul­ta­ter plet­ter per­fek­tio­nen, men på ude­ba­ne har Serbien va­e­ret na­e­sten nå­des­lø­se og blot til­ladt Wa­les at stja­e­le po­int i sid­ste novem­bers 1-1-af­fa­e­re.

Det be­ty­der, at en sejr over Østrig en­de­gyl­digt vil sen­de Serbien til VM. Og med tan­ke på hjem­me­hol­dets pa­u­v­re form og ga­ester­nes mo­ti­ve­ren­de gu­lerod, vir­ker od­ds 2,05 på en ude­sejr her som et gan­ske vel­be­talt spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.