FLE­RE UDEN­LAND­SKE CHEFTRAENERE I SU­PER­LIGA­EN, TAK!

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

For mig har de­bat­ten om uden­land­ske og dan­ske spil­le­re al­tid va­e­ret sva­er og pra­e­get af, at be­gre­ber­ne blan­des sam­men. Su­per­liga­en hav­de ik­ke nå­et det nu­va­e­ren­de ni­veau el­ler flot­te pra­e­sta­tio­ner i Eu­ro­pa uden top­spil­le­re som Marcus Al­l­bäck og Da­me N’Doye i FC Kø­ben­havn el­ler Ra­de Pri­ca og Tim Sparv i AaB og FC Midtjyl­land. Der har så og­så va­e­ret alt for man­ge lot­to­kupo­ner, som er kom­met til liga­en på en dvd og en god for­bin­del­se mel­lem en agent og sport­s­di­rek­tø­ren i en Su­per­liga-klub, men det ha­en­ger me­re sam­men med mang­len­de stra­te­gisk ar­bej­de og mang­len­de kom­pe­ten­cer i re­k­rut­te­rin­gen, end at det skul­le va­e­re pro­ble­ma­tisk at hen­te fod­bold­spil­le­re i ud­lan­det.

På sam­me må­de er der ef­ter min vur­de­ring nog­le al­vor­li­ge mang­ler i de­bat­ten om de dan­ske spil­le­re.

Der er en ten­dens til at over­vur­de­re isa­er un­ge dan­ske­res ni­veau og ik­ke mindst de­res frem­tids­mu­lig­he­der vold­somt.

Skå­ret lidt hårdt til fin­des der en idé om, at un­ge dan­ske­re man­ge ste­der ba­re mang­ler at få chan­cen of­te­re i ste­det for ae­l­dre uden­land­ske spil­le­re, før det ene Ajax-ag­ti­ge Su­per­liga-hold ef­ter det an­det stry­ger til tops på en co­ck­tail af lo­ka­le dren­ge og sun­de va­er­di­er.

For mig at se er det uto­pi, at man i an­det end helt ek­stre­me, en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de kan ry­ge til tops uden ba­e­ren­de spil­le­re fra ud­lan­det.

På sam­me må­de bør Su­per­liga-klub­ber­ne i de kom­men­de år som mini­mum skue mod ud­lan­det, når der skal hy­res cheftraenere.

Det bli­ver jeg na­ep­pe po­pu­la­er på i Dansk Tra­e­ner Uni­on, men selv­om der er so­lid fag­lig­hed i Dan­mark, sker den tak­ti­ske, tek­ni­ske og sport­svi­den­ska­be­li­ge nyta­enk­ning alt­så i stør­re liga­er og fod­bold­lan­de end Dan­mark.

In­gen si­ger, at en ny tra­e­ner fra Ar­gen­ti­na, Tys­kland el­ler Bel­gi­en ab­so­lut skal ha­ve 14 lands­ma­end med i tra­e­ner­sta­ben og spil­ler­trup­pen.

Til gen­ga­eld er det en rig­tig god idé at la­de sig in­spi­re­re af det, der sker i stør­re fod­bold­lan­de end Dan­mark – bå­de ved at dan­ske tra­e­ne­re og klub­ber sy­ste­ma­tisk rej­ser til ud­lan­det og for­ma­li­se­rer fle­re sam­ar­bej­der, og ved at hy­re cheftraenere, der ik­ke ken­der Su­per­liga­en og Dan­mark på for­hånd, men som til gen­ga­eld kan no­get nyt.

Ale­xan­der Zor­ni­ger har mu­lig­vis si­ne be­gra­ens­nin­ger, som det i hvert fald vir­ke­de til i RB Leipzig og VfB Stutt­g­art, men tak­tisk og men­ne­ske­ligt har ty­ske­ren ta­endt bål un­der en klub, der hav­de brug for net­op det.

I da­gens ud­ga­ve af Tipsbladet be­ly­ser vi bru­gen af uden­land­ske tra­e­ne­re i Su­per­liga­en og de for­de­le og ulem­per, det gi­ver at re­k­rut­te­re i og uden­for Dan­mark.

Som Mads David­sen i ki­ne­si­ske Shang­hai SIPG er in­de på i ar­tik­len, er det mest vig­ti­ge over­ho­ve­det at ha­ve en sam­men­ha­en­gen­de, kva­li­fi­ce­ret stra­te­gi for ar­bej­det i en klub. Og der kan det va­e­re en rig­tig god idé at skrue stra­te­gi­en sam­men, så man og­så kan rum­me en af de tu­sind­vis af tra­e­ne­re i Eu­ro­pa med den hø­je­ste tra­e­n­er­li­cens i ste­det for at hol­de sig til de 135, der iføl­ge de se­ne­ste tal er i Dan­mark.

Selv­føl­ge­lig er det en god idé at kun­ne re­la­te­re sig til bå­de spil­le­re og tra­e­ne­re i en dansk Su­per­liga-klub, men i Stå­le Sol­bak­ken og Ale­xan­der Zor­ni­ger har vi to go­de ek­semp­ler på, at man ik­ke be­hø­ver ta­le dansk for at va­e­re en god Su­per­liga-tra­e­ner.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/blogs.

Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tipsbladet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.