DE UDEN­LAND­SKE TRA­E­NE­RE MANG­LER I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGA-TRAENERE - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Kun seks ud af 32 cheftraenere, der har tra­e­net en Su­per­liga-klub si­den som­me­ren 2014, har va­e­ret ud­la­en­din­ge. Su­per­liga­en kan gå glip af va­er­di­fuld vi­den, me­ner en Su­per­liga-di­rek­tør og le­der i en stor uden­land­sk klub.

Der var så­vel for­mid­dags- som ef­ter­mid­dagstra­e­ning, da Ran­ders FC man­dag i den­ne uge bød den ny hol­land­ske ch­eftra­e­ner Ri­car­do Mo­niz vel­kom­men. Hol­la­en­de­ren hav­de va­e­ret tek­nisk tra­e­ner i Ham­bur­ger SV, da Mi­cha­el Grav­gaard i slut­nin­gen af sin kar­ri­e­re spil­le­de i den nordty­ske klub, og da Óla­fur Kri­stjáns­son tors­dag i sid­ste uge sag­de op til Ran­ders FC’s over­ra­skel­se, tog det kun Mi­cha­el Grav­gaard to døgn at hy­re den nu 53-åri­ge hol­la­en­der.

Det tog hel­ler ik­ke dan­ske sport­s­skri­ben­ter, in­klu­siv na­er­va­e­ren­de che­fre­dak­tør, man­ge mi­nut­ter at fin­de frem til Mo­niz’ lan­ge CV i fod­bold­ver­de­nen, et CV der skil­ler sig ud fra de fle­ste i Dan­mark.

Ef­ter en kar­ri­e­re som for­svars­spil­ler i min­dre hol­land­ske klub­ber har Mo­niz ar­bej­det i by­er­ne Nu­e­nen, Abu Dha­bi, Rot­ter­dam, Zürich, Eind­ho­ven, Lon­don, Ham­borg, Salz­burg, Bu­da­pe­st, Gdansk, Mün­chen, Not­ting­ham og se­ne­st igen i Eind­ho­ven.

Ran­ders FC bli­ver Mo­niz’ 16. stil­ling som fod­bold­le­der og 10. land si­den den ak­ti­ve kar­ri­e­re, og en af de sto­re på­virk­nin­ger var et par år som tek­nisk tra­e­ner og der­ef­ter ch­eftra­e­ner i Red Bull Salz­burg, del af det sto­re Red Bul­l­fod­bold­pro­jekt, hvor man med Ralf Rang­ni­ck som nu­va­e­ren­de che­fi­de­o­log spil­ler med me­get højt og ri­si­ko­be­to­net pres­spil og di­rek­te an­grebs­fod­bold.

Brønd­by IF’s Ale­xan­der Zor­ni­ger er del af sam­me sko­le ef­ter at ha­ve va­e­ret ch­eftra­e­ner for RB Leipzig fra 2012 til 2015, hvor Zor­ni­ger tog hol­det fra fjer­de­bed­ste ra­ek­ke i Re­gio­nal­liga Nor­dost til 2. Bun­des­liga, hvor man til le­del­sens skuf­fel­se ik­ke ryk­ke­de di­rek­te op i før­ste for­søg med Zor­ni­ger.

Og nu skal Ran­ders FC og­så til at spil­le sti­len med højt pres, kry­dret med Ri­car­do Mo­niz’ sto­re fo­kus på tek­nik og in­di­vi­du­el ud­vik­ling af spil­ler­ne, et fo­kus der brin­ger min­del­ser om en an­den hol­la­en­der, René Meu­lenste­en, der ud over et kort og storm­fuldt op­hold i Brønd­by IF blev kendt som en tra­e­ner, der ef­ter Alex Fer­gu­sons me­ning var en af de bed­ste spil­ler-ud­vik­le­re over­ho­ve­det i ver­den.

TAL­LE­NE

Om den nye ret­ning gi­ver Ran­ders fle­re po­int og bed­re mu­lig­he­der i de nedryk­nings­kam­pe, der li­ge nu lig­ner det sand­syn­li­ge sce­na­rie til maj, må va­e­re us­agt et styk­ke tid end­nu.

Men at Ran­ders FC hen­ter en uden­land­sk tra­e­ner, og til­med én, der ik­ke har va­e­ret i dansk fod­bold før, er tem­me­lig us­a­ed­van­ligt.

Si­den som­me­ren 2014 har 32 for­skel­li­ge ma­end va­e­ret Su­per­liga-tra­e­ner for de 17 klub­ber, der har va­e­ret i lan­dets bed­ste ra­ek­ke i sam­me pe­ri­o­de.

Ud af de 32 mand fin­der man kun seks ud­la­en­din­ge.

Det er FC Kø­ben­havns Stå­le Sol­bak­ken, Brønd­by IF’s Ale­xan­der Zor­ni­ger, og tre mand, der har va­e­ret i Ran­ders FC i form af Co­lin Todd (des­u­den brand­sluk­ker i ef­ter­å­ret 2016 i Es­b­jerg), Óla­fur Kri­stjáns­son (var først ch­eftra­e­ner i FC Nord­s­ja­el­land fra som­me­ren 2014 til de­cem­ber 2015) og nu Ri­car­do Mo­niz. Sid­ste mand er Auri Sk­ar­ba­li­us, der i for­å­ret 2016 var vi­kar på ch­eftra­e­ner­po­sten i Brønd­by IF.

t Kun de to ’rø­de ty­re’ Ale­xan­der Zor­ni­ger og Ri­car­do Mo­niz var uden er­fa­ring fra Su­per­liga­en fra før som­me­ren 2014, så hvis vi ser bort fra pas­set, har 30 ud af 32 cheftraenere i Su­per­liga­en i pe­ri­o­den va­e­ret sa­er­de­les be­kendt med liga­en og dansk fod­bold i for­vej­en.

Går vi end­nu la­en­ge­re til­ba­ge, vi­ser det sig, at der kun har va­e­ret fi­re nye uden­land­ske cheftraenere i Su­per­liga­en i de snart ot­te år, det­te år­ti har va­ret. Til sam­men­lig­ning prø­ve­de Su­per­liga-klub­ber­ne 13 nye uden­land­ske cheftraenere fra 2000 til 2009.

Dis­se tal går stik imod tren­den i re­k­rut­te­ring af spil­le­re i Su­per­liga­en, hvor der isa­er si­den 2003 er kom­met man­ge uden­land­ske spil­le­re til Su­per­liga­en. Der var 69 uden­land­ske spil­le­re i Su­per­liga­en i 2003/2004, hvil­ket var ste­get til 174 i 2016/2017-sa­e­so­nen.

UD­LA­EN­DIN­GE

I den ki­ne­si­ske stor­by Shang­hai ar­bej­der den tid­li­ge­re ung­dom­stra­e­ner i Brønd­by IF Mads David­sen i dag som tek­nisk di­rek­tør, de fa­cto sport­s­di­rek­tør, i stor­klub­ben Shang­hai SIPG, der i na­e­ste uge spil­ler re­tur­kamp i Asi­ens Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­ler mod ja­pan­ske Urawa Red Di­a­monds.

I tra­e­ner­sta­ben i Shang­hai er der an­sat­te fra Ki­na, Portu­gal, Bra­si­li­en, Eng­land og Hol­land, og pra­e­sen­te­ret for Tips­bla­dets op­gø­rel­se over uden­land­ske cheftraenere i Su­per­liga­en er den dan­ske sport­s­di­rek­tør i Shang­hai be­kym­ret for, om Su­per­liga­en går glip af va­er­di­fuld vi­den og tra­e­ne­rev­ner ved ik­ke at hy­re fle­re ud­la­en­din­ge.

”Vi må for­mode, at klub­ber­ne va­el­ger den fag­ligt dyg­tig­ste tra­e­ner og den per­son og le­der, som er bedst eg­net til at fø­re klub­bens stra­te­gi vi­de­re,” si­ger Mads David­sen.

”Men i for­hold til sidst­na­evn­te punkt nog­le gan­ge vir­ker det nog­le gan­ge lidt til­fa­el­digt, og man må spør­ge sig selv, om der over­ho­ve­det er en stra­te­gi. Hvis fag­lig­he­den er høj, bør det pa­ra­me­ter ta­el­le hø­je­re end det mang­len­de kend­skab til en liga,” si­ger Mads David­sen.

”Marco Silva er ek­semp­let i Eng­land, da han blev kri­ti­se­ret for in­tet at ken­de til liga­en og spil­ler­ne, da han kom til Hull, men hans fag­lig­hed er så høj, at han er ble­vet en suc­ces i Pre­mi­er Le­ague - nu hos Wat­ford,” si­ger Mads David­sen med hen­vis­ning til 40-åri­ge Marco Silva, der ef­ter kor­te op­hold i Spor­ting Clu­be og Olym­pi­akos er ved at ska­be sig et sta­er­kt navn i Pre­mi­er Le­ague.

Ef­ter Mads David­sens me­ning er det vig­tigt og­så at se ud over ch­eftra­e­ner-rol­len i dis­kus­sio­nen om de re­la­tivt få uden­land­ske tra­e­ne­re i dansk fod­bold.

”Jeg vil­le per­son­ligt øn­ske, at Dan­mark ud­vi­de­de de­res net­va­erk på spe­ci­a­li­st­om­rå­det,” si­ger Mads David­sen.

”Vi har for ek­sem­pel ik­ke år­ti­ers er­fa­ring i Dan­mark med hver­ken per­for­man­ce-ana­ly­se, tek­nisk scou­ting el­ler sport­svi­den­skab, så her skul­le vi hel­le­re re­k­rut­te­re eks­per­ter ude­fra til vo­res mil­jø­er,” si­ger Mads David­sen.

”Men vo­res net­va­erk er ge­ne­relt for lil­le, for­di vi ik­ke kom­mer nok ud el­ler rej­ser nok in­ter­na­tio­nalt. Det er en for­del for en klub med ny in­spira­tion ude­fra, og vi kan la­e­re rig­tigt me­get af an­dre stør­re fod­bold­lan­de. Jeg har nydt at sam­ar­bej­de med ot­te-ti for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter i sta­ben i min tid i Ki­na. Men igen, så hand­ler det først og frem­mest om klub­bens over­ord­ne­de stra­te­gi. Man skal fast­hol­de den og fin­de den tra­e­ner, der pas­ser bedst til det, uag­tet hvor ved­kom­men­de kom­mer fra,” si­ger Mads David­sen.

I Ran­ders FC hav­de Mi­cha­el Grav­gaard dan­ske ch­eftra­e­ner-kan­di­da­ter i over­vej­el­ser­ne bå­de i som­me­ren 2016, da Co­lin Todd skul­le er­stat­tes, og da Óla­fur Kri­stjáns­son i sid­ste uge sag­de ch­eftra­e­ner-stil­lin­gen op.

Sam­men med FC Kø­ben­havn og Brønd­by, og i de to se­ne­ste sa­e­so­ner FC Nord­s­ja­el­land og Es­b­jerg fB, er Ran­ders FC i den smal­le kreds af klub­ber, der de se­ne­ste år har haft uden­land­ske Su­per­liga-tra­e­ne­re. Iføl­ge Mi­cha­el Grav­gaard er det, og­så ef­ter snart to ek­stremt be­gi­ven­heds­ri­ge og til ti­der tu­mul­ta­ri­ske år i Ran­ders FC, et be­vidst valg, at Ran­ders FC har set ud over Dan­marks gra­en­ser i an­sa­et­tel­sen af nye cheftraenere.

”Vi vend­te det he­le på ho­ve­det med Ri­car­do. Vi vil­le ha­ve én, der ik­ke kend­te Su­per­liga-

en og isa­er ik­ke spil­ler­ne på for­hånd. Ri­car­do har in­gen me­ning om, hvem Kas­per Eng­hardt er, og hvad han kan. Det hav­de, og det her si­ger jeg ik­ke for at for­na­er­me el­ler rin­ge­ag­te no­gen, en af de me­re kend­te dan­ske tra­e­ner­nav­ne haft. Det var ik­ke et af­gø­ren­de kri­te­ri­um, men det var så af­gjort et plus at fin­de en tra­e­ner uden en hold­ning til spil­ler­ne, så vi kan star­te på et fuld­sta­en­digt blankt styk­ke pa­pir,” si­ger Mi­cha­el Grav­gaard.

”Det er ik­ke for­di, pas­set er af­gø­ren­de for os. Men det er helt be­vidst, at vi ser ud over Dan­marks gra­en­ser,” si­ger Mi­cha­el Grav­gaard.

”Ri­car­do Mo­niz har me­re tek­nik i sin sto­retå, end jeg no­gen­sin­de rå­de­de over i min kar­ri­e­re, og han er en frem­ra­gen­de tra­e­ner. Jeg la­er­te så me­get af ham i den kor­te tid, jeg hav­de ham som tra­e­ner i Ham­borg. Fra Ham­borg og Salz­burg har han det ty­ske i sig. Han har ar­bej­det med spil­le­re som Ivi­ca Oli og David Ja­rolím, der ik­ke kun­ne no­get sa­er­ligt tek­nisk, men som var ma­ski­ner in­de på ba­nen. Det var jo og­så på grund af min indstil­ling, at jeg over­ho­ve­det fik et ene­ste mi­nut i Ham­borg. De hav­de Jero­me Bo­a­teng, som nok var cir­ka 48 gan­ge så god, som jeg no­gen­sin­de hav­de va­e­ret, men som de ik­ke helt sto­le­de på, for­di han hav­de den for­ker­te at­ti­tu­de til tra­e­ning og kamp. Ri­car­do er for­met af at ha­ve ar­bej­det med nog­le helt sinds­sygt sto­re ta­len­ter men og­så af at ha­ve set, hvad hårdt ar­bej­de be­ty­der for en spil­ler og et hold. Den kom­bi­na­tion kan no­get,” si­ger Mi­cha­el Grav­gaard.

”Ri­car­do Mo­niz kom­mer til at stil­le nog­le krav, som er ret udan­ske. I Dan­mark vil vi ty­pisk ger­ne ha­ve al­le med, og­så de sva­ge­ste, og så­dan me­ner jeg be­stemt og­så, det skal va­e­re i vo­res sam­fund. Men i et dybt pro­fes­sio­nelt kon­kur­ren­ce­mil­jø må det alt­så ik­ke va­e­re de dår­lig­ste, der sa­et­ter stan­dar­den. Vo­res dan­ske og skan­di­na­vi­ske op­dra­gel­se sid­der jo og­så i man­ge af top­tra­e­ner­ne. Der kan det va­e­re rig­tig sundt, at der kom­mer en ud­la­en­ding og sa­et­ter nye stan­dar­der, li­ge­som Zor­ni­ger gjor­de det i Brønd­by. Når Kas­per Fi­sker kom­mer til Brønd­by og si­ger, tin­ge­ne er tre gan­ge så in­ten­se, så si­ger Kas­per det jo ik­ke for at ta­le ned om Ran­ders. Man kan ba­re kon­sta­te­re, at det lyk­ke­des Zor­ni­ger at kom­me ude­fra og gø­re tin­ge­ne på en ny må­de i Brønd­by IF,” si­ger Mi­cha­el Grav­gaard.

DAN­SKE­RE

I FC Kø­ben­havn bru­ger man over 100 mil­li­o­ner kro­ner på første­hol­det om året. I Brønd­by IF er man et godt styk­ke over 60 mil­li­o­ner kro­ner, og i Ran­ders er man ik­ke langt fra 30 mil­li­o­ner kro­ner.

De pen­ge bru­ger de tre klub­ber i ud­strakt grad, isa­er si­den 2015, til at re­k­rut­te­re spil­le­re i ud­lan­det, i FC Kø­ben­havns til­fa­el­de via et bredt scou­tin­g­ar­bej­de og i Brønd­by via Ale­xan­der Zor­ni­gers go­de kon­tak­ter i de tysk­spro­ge­de liga­er.

I en ra­ek­ke Su­per­liga-klub­ber og klub­ber ne­de på na­est­bed­ste ni­veau, der har va­e­ret i liga­en på et tids­punkt si­den 2014, er spil­ler­bud­get­tet og res­sour­cer­ne langt fra de sam­me som i de sto­re Su­per­liga-klub­ber, og det er i Ha­der­s­lev et ar­gu­ment for, at man i Søn­derjy­skE be­vidst er gå­et ef­ter dan­ske cheftraenere og le­de­re om­kring Su­per­liga-hol­det.

”Jeg kan sag­tens for­stå, at FC Kø­ben­havn gør, som de gør. Det vil­le va­e­re un­der­ligt, hvis de an­sat­te tra­e­ne­re på sam­me må­de som os,” si­ger Hans-Jør­gen Hay­sen, sport­s­chef i Søn­derjy­skE.

”Vi er ik­ke i Eu­ro­pa Le­ague el­ler Cham­pions Le­ague hvert år, og vi har ik­ke en ra­ek­ke scouts til at un­der­sø­ge spil­le­re i he­le ver­den. Der­i­mod er Dan­mark et stort mar­ked for os. Vi hen­ter blandt an­det man­ge spil­le­re i 1. di­vi­sion, vi ef­ter vo­res egen me­ning har held til at for­vand­le til pro­fi­ler. Så kend­ska­bet til det dan­ske mar­ked, og­så for en ch­eftra­e­ner, er vig­tigt for os. Det er fint, hvis en ny tra­e­ner ken­der det hol­land­ske el­ler ty­ske mar­ked ind­gå­en­de, men der går alt­så langt imel­lem, at vi har råd til hen­te en spil­ler i Bun­des­liga­en el­ler AEres­di­vi­sio­nen. Vi har gen­nem man­ge år haft held med vo­res dan­ske stra­te­gi, så den hol­der vi fast i,” si­ger Hans-Jør­gen Hay­sen.

”De to gan­ge, jeg har va­e­ret med til at an­sa­et­te en ch­eftra­e­ner, har vi va­eg­tet va­er­di­er­ne i klub­ben. Vi er en ar­bej­der­klub, som en ny ch­eftra­e­ner skal va­e­re med til at ud­vik­le, men som den ny ch­eftra­e­ner og­så skal for­stå. Over tid vil vi ger­ne for­dob­le bud­get­tet, men det

t kom­mer alt­så ik­ke til at ske i mor­gen. En ny tra­e­ner skal ken­de og gå med på vil­kå­re­ne i Søn­derjy­skE, og der har det va­e­ret et kri­te­ri­um for mig at fin­de en dansk tra­e­ner.”

”Der­med ik­ke sagt, at det rød­be­de­far­ve­de pas er af­gø­ren­de. Da jeg se­ne­st an­sat­te en ch­eftra­e­ner, hav­de jeg mindst li­ge så man­ge uden­land­ske cheftraenere som dan­ske in­de i over­vej­el­ser­ne. Hvis jeg ik­ke hav­de fun­det den ret­te kan­di­dat, var jeg ik­ke gå­et ned på 3. og 4. hyl­de for ab­so­lut at få en dan­sker. Så hav­de jeg an­sat en uden­land­sk tra­e­ner,” si­ger Hans-Jør­gen Hay­sen.

Og­så på Øster­bro i den an­den en­de af den øko­no­mi­ske ska­la i Su­per­liga­en be­to­nes det hos FC Kø­ben­havn, at na­tio­na­li­te­ten ik­ke har va­e­ret sty­ren­de for, at Stå­le Sol­bak­ken er ch­eftra­e­ner, og at Ro­land Nils­son og Ariël Ja­cobs var det ef­ter nord­man­dens før­ste pe­ri­o­de i ho­ved­stads­klub­ben.

“For FC Kø­ben­havn hand­ler det ene og ale­ne om, at vi skal ha­ve den bed­ste tra­e­ner, vi kan få. Der er na­tio­na­li­tet min­dre va­e­sent­lig, mens kva­li­tet og fag­lig kom­pen­ten­ce er af­gø­ren­de,” ly­der det fra di­rek­tør i FC Kø­ben­havn An­ders Hørs­holt.

Mads David­sen kan føl­ge ar­gu­men­ta­tio­nen om at ken­de det dan­ske mar­ked og de lo­ka­le spil­le­re, når res­sour­cer­ne ik­ke er de stør­ste. Men det bør ef­ter David­sens me­ning ik­ke hol­de dan­ske klub­ber fra at hy­re en uden­land­sk tra­e­ner med de ret­te kva­li­fi­ka­tio­ner.

”Ulem­per­ne vil va­e­re, at tra­e­ne­ren in­tet kend­skab har til den respek­ti­ve klub, trup, mod­stan­der­ne el­ler liga­en. Det ga­el­der bå­de i for­hold til eg­ne styr­ker, men og­så i for­hold til mod­stan­de­r­a­na­ly­se og ik­ke mindst re­k­rut­te­ring. Her kan der så ar­gu­men­te­res for, at klub­ben for­hå­bent­lig har en lo­kal for­ank­ret stab, som kan af­hja­el­pe på dis­se om­rå­der. Jeg ved af er­fa­ring ved at kom­me fra dansk fod­bold til ki­ne­sisk fod­bold, at det ta­ger om­kring seks-ot­te må­ne­ders hårdt ar­bej­de og rig­tigt, rig­tigt man­ge kam­pe, før man er 100 pro­cent in­de i hol­de­ne, spil­ler­ne og liga­en,” si­ger Mads David­sen.

Li­ge­som for Hay­sen og Grav­gaard er det ev­ner­ne, ik­ke pas­set, der ta­el­ler for Mads David­sen. Men net­op der­for skal man og­så kig­ge uden for Dan­mark.

”Det cen­tra­le er, at klub­ben skal ha­ve en klar og ty­de­lig stra­te­gi, som bli­ver fast­holdt og er stør­re end tra­e­ne­ren. Så bli­ver det me­re ty­de­ligt og let­te­re at re­k­rut­te­re over tid.”

”I Dan­mark er vi ved at få et stør­re in­ter­na­tio­nalt net­va­erk, så vi ik­ke kun re­k­rut­te­rer fra Ran­ders til År­hus, for­di vi ken­der de på­ga­el­den­de folk og spil­le­re. Vi skal bre­de mu­lig­he­der­ne ud og der­af for­hå­bent­lig får en me­re pro­fes­sio­nel re­k­rut­te­rings­pro­ces. Det vil og­så mini­me­re fejl­e­ne og der­med fy­rin­ger­ne over tid,” si­ger Mads David­sen. +

Sven­ske Hans Ba­cke var ch­eftra­e­ner i FC Kø­ben­havn fra 2001 til 2005 og in­den da i AaB i 1998 til 2000. Ba­cke vandt DM med AaB i 1998/1999 og to mester­ska­ber med FC Kø­ben­havn. Fo­to: Tho­mas Wil­mann/Pol­fo­to

David Ni­el­sen er en af de Su­per­liga­tra­e­ne­re, der har ar­bej­det i ud­lan­det. Fo­to: Ernst van Nor­de/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.