KAN TOTTENHAM HOL­DE PÅ HAR­RY KANE?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - HARRY KANE - TEKST: THO­MAS PYNDT

Det kra­e­ve­de et ma­na­ger­skif­te i Tottenham, før Har­ry Kane gik fra at va­e­re le­jes­vend i an­dre klub­ber til at bli­ve top­sco­rer for sit fa­vo­rit­hold. Men nu er han ble­vet så god så hur­tigt, at der snak­kes om hans frem­tid, for kan Tottenham hol­de på de­res an­grebs­stjer­ne, hvis de ik­ke vin­der nog­le tro­fa­e­er? Et af de var­me­ste nav­ne på ryg­tebør­sen er Re­al Madrid, som Tottenham mø­der to gan­ge i Cham­pions Le­ague over de na­e­ste par uger.

Som an­fø­rer for det en­gel­ske lands­hold var det en del af sid­ste uges ar­bej­de for Har­ry Kane at mø­de pres­sen før den sid­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp hjem­me på Wem­bley mod Slove­ni­en. Og ef­ter en van­vit­tig sep­tem­ber med 13 mål i ot­te klub- og land­skam­pe hav­de med­ført en stri­be ryg­te­ba­se­re­de hi­sto­ri­er om et kom­men­de bud fra Re­al Madrid på 200 mil­li­o­ner eu­ro (1,5 mil­li­ar­der kro­ner), var det na­tur­ligt, at der og­så blev li­stet et spørgs­mål om en mu­lig frem­tid i ud­lan­det ind un­der­vejs. Det sva­re­de lands­holds­an­fø­re­ren på, som den hø­fli­ge mand han er, og selv om Har­ry Kane på in­gen må­de kun­ne be­skyl­des for at gi­ve for me­get va­ek af si­ne over­vej­el­ser, blev det al­li­ge­vel til en hi­sto­rie.

The Sun skrev så­le­des i de­res over­skrift, at ”Re­al po­s­si­bi­li­ty: Har­ry Kane puts Re­al Madrid on red alert,” mens Go­al.com kald­te de­res hi­sto­rie over ci­ta­tet ”Har­ry Kane re­fu­ses to ru­le out Madrid.” Den slags over­skrif­ter kun­ne selv­føl­ge­lig kun ska­be be­kym­rin­ger blandt Tottenham-til­ha­en­ger­ne, for det vil­le ik­ke va­e­re før­ste gang, at man mi­ste­de en stor pro­fil til kon­ge­klub­ben i den span­ske ho­ved­stad. Først tog Luka Mod­ric den vej i 2012 ef­ter fi­re fi­ne sa­e­so­ner på Whi­te Hart La­ne, og året ef­ter fulg­te Ga­reth Ba­le trop, så selv om Spurs har va­e­ret sta­er­ke i de se­ne­ste par sa­e­so­ner og bå­de er brudt ind i den en­gel­ske top fi­re og har kva­li­fi­ce­ret sig til Cham­pions Le­ague to år i tra­ek, ta­enk så hvad Tottenham kun­ne ha­ve va­e­ret i dag med Mod­ric på midt­ba­nen og Ba­le på kan­ten...

Men hvad var det egent­lig, Kane sva­re­de på spørgs­må­let, om han no­gen­sin­de kun­ne fin­de på at skif­te til en klub uden­for Pre­mi­er Le­ague?

”Jeg vil­le al­drig si­ge nej, jeg vil­le al­drig si­ge ja. I fod­bold ved man al­drig, hvad der kan ske, og man kan al­drig af­vi­se no­get. Det er ik­ke no­get, som jeg helt sik­kert vil, men det kun­ne ske. Det ved man al­drig. Men som du [spør­ge­ren] sag­de: Li­ge nu er jeg me­get glad for at va­e­re, hvor jeg er, og det er det ene­ste, der be­ty­der no­get. Vi må se, hvad der sker, men li­ge nu er det det ene­ste, jeg fo­ku­se­rer på,” lød det fra må­l­kon­gen, hvil­ket alt­så var nok til at sa­et­te yder­li­ge­re ild i glø­de­r­ne un­der bå­let af ryg­ter om hans frem­tid.

I Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le har den for­sva­ren­de dob­bel­te Cham­pions Le­ague-vin­der to of­fen­si­ve spil­le­re i ver­dens­klas­se, om­end al­dren­de for Ro­nal­dos ved­kom­men­de, mens Isco cen­tralt og­så er ved at vok­se sig stor, men helt på top­pen har der al­tid va­e­ret spørgs­måls­tegn om Ka­rim Ben­ze­ma.

Fransk­man­den har va­e­ret i Madrid si­den 2009 og står no­te­ret for gan­ske im­po­ne­ren­de 181 mål i 371 kam­pe, men han har kun i kor­te­re pe­ri­o­der ramt det ni­veau, man må­ske for­ven­te­de, og ak­tu­elt er den snart 30-åri­ge an­gri­ber end­da fi­ber­ska­det. Så på ryg­tebør­sen gi­ver spe­ku­la­tio­ner­ne om et køb af Kane be­stemt me­ning, og de bli­ver na­ep­pe min­dre i de kom­men­de uger, hvor Tottenham to gan­ge i Cham­pions Le­ague-re­gi skal op imod net­op Re­al Madrid.

Før­ste gang bli­ver på San­ti­a­go Ber­na­beu på tirs­dag, før de to mø­des igen på Wem­bley ons­dag den 1. novem­ber, og det er tve­kam­pe, som den formsta­er­ke Kane gla­e­der sig me­get til, blandt an­det for­di han så kom­mer op imod et par af si­ne tra­e­nings­ivri­ge for­bil­le­der i Ga­reth Ba­le og spe­ci­elt Chri­sti­a­no Ro­nal­do

”Jeg har al­drig mødt Ro­nal­do, men jeg er selv­føl­ge­lig fan. Jeg er fan af al­le sto­re fod­bold­spil­le­re, og han er en af de bed­ste, spe­ci­elt for spil­le­re i min ge­ne­ra­tion.”

”Vi kom­mer nok ik­ke så me­get op imod hin­an­den i lø­bet af kam­pen, men det er al­tid godt at spil­le mod de bed­ste i ver­den. De har et af de bed­ste for­svar med Ra­mos, Mar­ce­lo og den slags spil­le­re. Jeg vil te­ste mig selv mod de bed­ste, og det har de helt sik­kert va­e­ret i de se­ne­ste par år. Det bli­ver spa­en­den­de, og jeg går ef­ter at le­ve­re en ind­sats på ni­veau med dem, jeg har le­ve­ret for ny­lig. Jeg har nok al­drig før haft så me­get selv­til­lid,” sag­de Tottenham-an­gri­be­ren sidst, han var i Cham­pions Le­ague-kamp og le­ve­re­de et per­fekt hat­tri­ck på Cy­pern mod APOEL ef­ter mål med ven­stre, høj­re og ho­ve­det.

Det var hans sjet­te hat­tri­ck i 2017, og et par da­ge ef­ter le­ve­re­de han end­nu en hi­sto­risk pra­e­sta­tion, da hans to mål i Hud­der­s­fi­eld send­te ham op på 84 Pre­mi­er Le­ague-scor­in­ger, hvil­ket er pra­e­cis det sam­me an­tal, som Cri­sti­a­no Ro­nal­do nå­e­de i seks sa­e­so­ner og 196 kam­pe for Man­che­ster Uni­ted. Men Kane gjor­de det alt­så et par år hur­ti­ge­re via 123 kam­pe.

LIDT SHEARER OG LIDT SHERINGHAM

I star­ten var der el­lers ik­ke no­get, der ty­de­de på, at Har­ry Kane skul­le bli­ve re­kor­der­nes mand, tva­er­ti­mod var han en lang­som star­ter i for­hold til Cri­sti­a­no Ro­nal­do og an­dre of­fen­si­ve te­e­na­ge-fa­eno­me­ner. Så­le­des var Kane na­e­sten 21 år, før han i sin ni­en­de liga­kamp for før­ste gang kom på scor­ing­s­tav­len for Tottenham i Pre­mi­er Le­ague-re­gi (helt pra­e­cis 20 år og 253 da­ge), hvil­ket var me­get langt fra for ek­sem­pel Ro­nal­do, der hav­de sco­ret ni i 68 kam­pe for Man­che­ster Uni­ted i den al­der, og end­nu la­en­ge­re fra po­rtu­gi­se­rens hold­kam­me­rat Way­ne Roo­ney (42 mål i 132 liga­kam­pe) og Li­ver­pools tid­li­ge­re te­e­na­ge-fa­eno­men Mi­cha­el Owen, der hav­de sco­ret 50 mål i 98 liga­kam­pe, da han hav­de sam­me al­der som Kane.

Men det gjor­de selv­føl­ge­lig ik­ke gla­e­den min­dre for den un­ge Tottenham-an­gri­ber, der score­de i 5-1 sej­ren over Sun­der­land den 7. april 2014, for det hav­de han ka­em­pet for i man­ge, man­ge år.

Har­ry Edward Kane blev født den 28. juli 1993 i Chin­g­ford i den nor­døst­li­ge ud­kant af Lon­don, og han blev født ind i en fa­mi­lie af Tottenham-til­ha­en­ge­re, der ger­ne tog tu­ren ot­te ki­lo­me­ter ind mod cen­trum for at se de lo­ka­le hel­te på Whi­te Hart La­ne. Og den lil­le Har­ry kom hur­tigt med på sta­dion, selv om han på be­rømt vis fak­tisk be­gynd­te kar­ri­e­ren hos Spurs’ ae­r­ke­ri­va­ler fra Ar­se­nal, hvor han spil­le­de et års tid, da han var ot­te år gam­mel, hvil­ket si­den har med­ført en del bil­le­der på de so­ci­a­le me­di­er af Tot­ten­hamtop­sco­re­ren med rød­far­vet hår i en Ar­se­nal­trø­je.

”Jeg ane­de det ik­ke, før jeg la­e­ste om det i avi­ser­ne. Det er egent­lig ret sjovt, men sam­ti­dig bli­ver man og­så lidt ae­r­ger­lig, og jeg spurg­te da og­så: ”Hvor­for for­lod han os?” Men i den al­der flyt­ter dren­ge rundt, som de vil,” sag­de Ar­se­nal-ma­na­ger Ar­se­ne Wen­ger for et par år si­den om den an­gri­ber, som Ar­se­nal har mang­let i så man­ge år, men som de alt­så hav­de i klub­ben i en en­kelt sa­e­son i star­ten af nul­ler­ne.

Men el­lers spil­le­de Kane for lo­ka­le Rid­geway Rovers, hvor og­så David Beck­ham trå­d­te si­ne før­ste fod­bold­støv­ler knap 20 år tid­li­ge­re, før han som 11-årig ef­ter nog­le uger i Wat­ford en­de­lig blev en del af fa­vo­rit­klub­ben Tottenham. Han var ik­ke et ly­sen­de ta­lent, men han ar­bej­de­de hårdt for sa­gen.

”Har­ry var en spil­ler, der al­tid vil­le for­bed­re sig med den enor­me ar­bejds­ind­sats, han lag­de for da­gen, og den men­ta­li­tet han vi­ste dag­ligt ved at in­ve­ste­re så me­get tid i sig selv. Han hav­de en fan­ta­stisk vil­je til at for­bed­re sig, og han vil­le al­tid ar­bej­de ek­stra ef­ter trae-

ning. Han blev be­sat af for­skel­li­ge for­mer for af­slut­nin­ger, og han brug­te enor­me ma­eng­der af tid på at for­bed­re den del af sit spil,” sag­de for ek­sem­pel den tid­li­ge­re Tottenham-ung­dom­stra­e­ner Alex Ing­let­hor­pe til Daily Te­le­graph i ja­nu­ar 2015.

Og da Kane blev lidt ae­l­dre, fik han end­da og­så en an­grebs­le­gen­de som tra­e­ner i form af den tid­li­ge­re lands­holds­an­gri­ber Les Fer­di­nand.

”Vi ar­bej­de­de me­get med hans skud. Jeg sag­de al­tid til Tim [Sherwood, der var co-tra­e­ner på Tot­ten­hams U/21-hold], at hans be­va­e­gel­ser min­de­de mig om Ted­dy Sheringham, den må­de han kun­ne fal­de til­ba­ge i hul­ler­ne og au­to­ma­tisk fin­de den smar­te­ste po­si­tion, men sam­ti­dig ram­mer han bol­den som Alan Shearer.”

”Se på Alans mål, man­ge af dem er spar­ket ind med ren kraft. Det var sja­el­dent, at han prik­ke­de dem ind. Så­dan er Har­ry. Når han ram­mer bol­den, går den ind,” sag­de Fer­di­nand i den sam­me Daily Te­le­graph-ar­ti­kel med en be­skri­vel­se, der kun kun­ne ha­ve gla­e­det den un­ge Kane, der hav­de Sheringham som sit sto­re for­bil­le­de, når han fulg­te Tottenham fra la­eg­ter­ne, mens Alan Shearer er den mest scoren­de spil­ler i Pre­mi­er Le­ague no­gen­sin­de.

Så­dan en kom­bi­na­tion af ta­len­ter slog da og­så ef­ter­hån­den me­re og me­re ud på ung­doms­hol­de­ne, og i 2009/10-sa­e­so­nen score­de Kane 18 mål i 22 kam­pe for U/18-hol­det, mens fol­ke­ne på første­hol­det be­gynd­te at la­eg­ge ma­er­ke til ham.

”Vi kun­ne hur­tigt se, at Har­ry var en dyg­tig af­slut­ter. Når re­ser­ver­ne hav­de vun­det, spurg­te vi al­tid ”hvor man­ge score­de Har­ry?” Vi vid­ste, at han kun­ne kla­re skrid­tet op, det var ba­re et spørgs­mål om, at han fik chan­cen,” sag­de da­va­e­ren­de Tottenham-for­sva­rer Mi­cha­el Daw­son til FourFourTwo-ud­ga­ven fra ju­ni 2015.

Men den chan­ce var ik­ke nem at få i Tottenham, hvor Led­ley King var den ene­ste spil­ler fra eget aka­de­mi, der hav­de etab­le­ret sig på første­hol­det over en la­en­ge­re år­ra­ek­ke, og hvor en ny an­gri­ber hel­le­re blev hen­tet ude­fra end ne­de­fra. Fra 2009 og frem kom Pe­ter Crouch, Lou­is Saha, Em­ma­nu­el Ade­bay­or, Cl­int Demp­sey og Ro­ber­to Sol­da­do til klub­ben, mens den un­ge Kane blev sendt på lån med va­ri­e­ren­de suc­ces.

Før­ste gang var i 10/11-sa­e­so­nen, hvor han score­de fem mål i 18 kam­pe for Le­ague One­klub­ben Leyton Ori­ent, mens han og­så blev i Lon­don sa­e­so­nen ef­ter, da han ryk­ke­de et skridt op til Mil­lwall i Cham­pions­hip, score­de syv mål og blev kå­ret til Sa­e­so­nens Un­ge Spil­ler i klub­ben.

På det tids­punkt hav­de An­dre Vil­las-Boas over­ta­get ef­ter Har­ry Red­k­napp, der hav­de gi­vet den 18-åri­ge Kane Tottenham-de­but i au­gust 2011 i en Eu­ro­pa Le­ague-play­of­f­kamp mod Hearts, hvor han hav­de bra­endt et straf­fes­park. Men po­rtu­gi­se­ren sag­de, at han tro­e­de på den un­ge an­gri­ber og gav der­ef­ter num­mer 37 Pre­mi­er Le­ague-de­but med de sid­ste fem mi­nut­ter mod Newcast­le i sa­e­sonåb­ne­ren. Tottenham tab­te dog 2-1 på St. Ja­mes’ Park, og så blev Ade­bay­or og Demp­sey hen­tet ind, mens Kane røg på lån til Norwich.

Det var nu sta­dig Pre­mi­er Le­ague, så det var en god mu­lig­hed for an­gri­be­ren, der dog al­drig rig­tig fik mu­lig­hed for at ta­ge den, da han bra­ek­ke­de fo­den få uger in­de i le­je­af­ta­len. I ste­det blev det Lei­ce­ster i for­å­ret 2013, hvor han spil­le­de på hold med Kas­per Sch­mei­chel, score­de to mål i 15 kam­pe og var ble­vet skif­tet ind i den af­gø­ren­de play­off-se­mi­fi­na­le, hvor Ant­ho­ny Kno­ck­a­ert bra­end­te straf­fes­park til sidst, og Wat­ford i ste­det løb op i den an­den en­de og score­de til 3-1 ved Troy De­e­ney, og der­med nå­e­de op­ryk­nings­fi­na­len mod Crystal Pa­la­ce, som de dog tab­te.

Så bå­de Wat­ford og Lei­ce­ster måt­te bli­ve i The Cham­pions­hip, mens Kane vend­te til­ba­ge til Tottenham i Pre­mi­er Le­ague, hvor det gik skidt trods ind­køb af su­per-an­gri­be­ren Ro­ber­to Sol­da­do fra Va­len­cia og play­ma­ke­ren Chri­sti­an Erik­sen fra Ajax. Kane fik et en­kelt ind­hop i Pre­mi­er Le­ague, mens han til gen­ga­eld fik spil­le­tid uden mål i Eu­ro­pa Le­ague, før der plud­se­lig ske­te no­get, der aen­dre­de mu­lig­he­der­ne for ham.

EN GAVE FRA JERMAIN DEFOE

Den 16. de­cem­ber 2013 blev An­dre Vil­lasBoas fy­ret ef­ter et 0-5 ne­der­lag hjem­me til

t Li­ver­pool, og en uge se­ne­re blev U/21tra­e­ner Tim Sherwood for­frem­met til ma­na­ger, hvil­ket var godt nyt for an­gri­be­ren, der hav­de spil­let un­der ham i man­ge år. For Sherwood var ik­ke ban­ge for at bru­ge de un­ge spil­le­re, som han kend­te så godt, og selv om hans hal­ve år i spid­sen for Tottenham ik­ke var fyldt med gl­or­va­er­di­ge re­sul­ta­ter, men me­re bli­ver hu­sket for ma­na­ge­rens dy­ne­vest og fri­ske be­ma­er­k­nin­ger, så er han sta­dig man­den, der gav Har­ry Kane den chan­ce, han hav­de mang­let i Tottenham.

”Jeg var ret hel­dig. Tim Sherwood spil­le­de mig nem­lig først og frem­mest fast i Pre­mi­er Le­ague. Jeg kend­te ham fra U-hol­de­ne, og vi hav­de det rig­tig godt sam­men. Han ka­ste­de mig ud i det, hvor an­dre ma­na­ge­re må­ske ik­ke vil­le ha­ve gjort det, og må­ske er det det, som un­ge an­gri­be­re på vej frem har brug for,” som Kane selv har sagt om den tid til net­ma­ga­si­net Sport.

Iføl­ge Sherwood var Tottenham el­lers klar til at sa­el­ge an­gri­be­ren og i ste­det in­ve­ste­re sig ud af kri­sen på top­pen, hvor det hav­de vist sig, at Ro­ber­to Sol­da­do var bedst til at spar­ke straf­fes­park.

”Jeg er glad for, at jeg ik­ke lod mig lok­ke til at sa­el­ge ham i ja­nu­ar, for så var han må­ske ik­ke ble­vet den stjer­ne, som han er for Tottenham. Jeg vil­le al­drig ha­ve til­ladt, at han blev solgt, så la­en­ge jeg var der. Det er lat­ter­ligt, at man la­der spil­le­re af egen avl rej­se vi­de­re.”

”Det er for­kert, at klub­ber bli­ver ved med at spil­de pen­ge på nye spil­le­re, som man ik­ke er sik­ker på kan fal­de til. De skul­le sto­le på de folk, der ken­der fod­bol­den i klub­ben in­de­fra, og ik­ke lyt­te til stem­mer ude­fra, der ba­re vil sa­el­ge en spil­ler.”

”Hvis de hav­de købt no­gen sid­ste ja­nu­ar med et ef­ter­navn, der slut­te­de på et ”i” el­ler et ”o” vil­le til­ha­en­ger­ne hav­de va­e­ret be­gej­stre­de, men jeg er ik­ke sik­ker på, at han kun­ne ha­ve gi­vet dem det sam­me som Har­ry Kane,” sag­de Sherwood sa­e­so­nen ef­ter, da han var ble­vet ma­na­ger i Aston Vil­la.

For han holdt kun et halvt år, før han blev af­løst af Sout­hamp­tons Mauri­cio Po­chet­ti­no, der og­så hav­de et ry for at sat­se på og ud­vik­le un­ge spil­le­re.

Så Kane fik nyt rygnum­mer og gik fra num­mer 37 til num­mer 18, Jür­gen Kl­in­s­manns gam­le num­mer, hvil­ket nu og­så skyld­tes ham, der hav­de haft trøj­en se­ne­st.

”Da Defoe rej­ste, sag­de han til mig, at jeg skul­le sør­ge for at få num­mer 18, for den trø­je var der mål i,” som Kane for­tal­te til Sport om en af­skeds­ga­ve fra en ru­ti­ne­ret an­gri­ber, der tog til Tor­on­to i Ca­na­da.

I star­ten måt­te Kane dog nø­jes med Eu­ro­pa Le­ague, men her score­de han så me­get, at Po­chet­ti­no og­så sat­se­de me­re og me­re på ham i liga­en, og ef­ter et ind­hop og et mat­chvin­der­mål sent mod Aston Vil­la så han sig al­drig til­ba­ge igen. Så til­ha­en­ger­ne aen­dre­de lidt i san­gen til Ro­ber­to Sol­da­do (De­an Mar­tins Vo­la­re fra ”He ca­me from sun­ny Spain – to play at Whi­te Hart La­ne” til ”He ca­me from sun­ny Spain – to train with Har­ry Kane”) og hav­de sam­ti­dig en ny klar til den lo­ka­le kna­egt, der hav­de stå­et på la­eg­ter­ne sam­men med dem, men nu score­de mål i bun­ke­vis for­an dem. Den var sim­pel, men den var sand, og som Kane selv sag­de til FourFourTwo, så har han ta­get sig selv i et nyn­ne den på vej ud til bi­len ef­ter en hjem­me­kamp.

”He’s one of our own – he’s on of our oooo-wn – Har­ry Kane – he’s one of our own.”

Men der var og­så grund til at syn­ge for an­gri­be­ren, der score­de to i en me­ri­te­ren­de 5-3 sejr over Chel­sea nytårs­dag 2015, og en må­ned se­ne­re sa­en­ke­de Ar­se­nal med to mål på Whi­te Hart La­ne. Det blev til 20 mål i 28 kam­pe fra start ef­ter sej­rs­må­let mod Aston Vil­la, mens han og­så fik de­but på lands­hol­det og score­de i sin før­ste kamp i marts 2015 mod Li­tau­en.

Det sto­re gen­nem­brud ud­mat­te­de dog den sta­dig kun 21-åri­ge an­gri­ber, så selv om han glad stil­le­de op til U/21-EM i Tjek­ki­et, var der ik­ke me­re ben­zin på tan­ken, så Eng­land blev slå­et ud ef­ter grup­pe­spil­let, uden at Kane kom på må­l­tav­len. Og da den nye sa­e­son be­gynd­te med seks kam­pe i streg uden mål af an­gri­be­ren, der nu hav­de få­et num­mer 10 på ryg­gen ef­ter Em­ma­nu­el Ade­bay­or hav­de for­ladt klub­ben, kom der en ny sang fra la­eg­ter­ne.

”One sea­son won­der, you’re just a one sea­son won­der,” lød det fra mod­stan­der­ne, men ik­ke ret la­en­ge, og nu er det i ste­det ble­vet Tottenham-til­ha­en­ger­nes iro­ni­ske hyl­dest til Har­ry Kane, der blev top­sco­rer i Pre­mi­er Le­ague i bå­de 2016 og 2017 og des­u­den og­så er ble­vet første­an­gri­ber på det en­gel­ske lands­hold uden at skul­le spar­ke hjør­ne­s­park, som Roy Hod­g­son fik ham til un­der EM i Frank­rig. I ste­det af­gjor­de han de to sid­ste kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Slove­ni­en og Li­tau­en, så ok­to­ber er be­gyndt godt ef­ter en van­vit­tig sep­tem­ber.

Nu ven­ter VM i Rusland, mens han kan se til­ba­ge på to sa­e­so­ner med en Tot­ten­ham­plads i top tre samt ak­tu­elt den an­den sa­e­son i Cham­pions Le­ague i tra­ek. Det er alt sam­men me­get bed­re, end det var, men der mang­ler sta­dig nog­le klub­tro­fa­e­er på Ka­nes re­kord­li­ste. En tabt Liga Cup-fi­na­le til Chel­sea i 2015, en tabt se­mi­fi­na­le i FA Cup­pen til sam­me i 2017 og to op­løb i top­pen af Pre­mi­er Le­ague har an­gri­be­ren få­et ud af at ha­ve sco­ret 94 mål i 139 kam­pe for Tottenham over de se­ne­ste tre sa­e­so­ner.

Og selv om han sta­dig kun er 23 år gam­mel, selv om han spil­ler for sin fa­vo­rit­klub og har kon­trakt til som­me­ren 2022, selv om han le­ver stil­le og ro­ligt uden sto­re es­ka­pa­der men i ste­det ny­der hver­da­gen med sin ka­e­re­ste fra sko­le­ti­den og par­rets ny­fød­te dat­ter, med golf på ba­nen og NFL på tv, så er spørgs­må­let, om am­bi­tio­ner­ne kan dri­ve ham vi­de­re, hvis ik­ke der kom­mer tit­ler på kon­to­en. Driv­kraf­ten til at nå sto­re ting har han al­le­re­de vist ved at kla­re sprin­get fra Tot­ten­hams re­ser­ver til top­sco­rer­tit­ler, mens han le­ve­rer målsnit på ni­veau med Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do, og han la­eg­ger hel­ler ik­ke skjul på, at han har sto­re am­bi­tio­ner om at bli­ve blandt de al­ler­bed­ste i ver­den.

Så hvad nu, hvis Tottenham ik­ke får ta­get det sid­ste skridt op til tit­ler­ne? Be­ty­der det så, at Har­ry Kane ta­ger skrid­tet va­ek fra Lon­don?

ET SPØRGS­MÅL OM TIT­LER

Det er der i hvert fald man­ge, der me­ner.

”Hvis han bli­ver ved med at spil­le så­dan, må Tottenham va­e­re sta­er­ke for at hol­de fast i ham,” sag­de West Ham-an­fø­rer Mark Nob­le ef­ter 2-3 ne­der­la­get til Spurs i sep­tem­ber, mens Thier­ry Hen­ry ef­ter sid­ste sa­e­son bredt no­te­re­de om Tot­ten­hams dyg­ti­ge spil­le­re, at:

”Hvis klub­ben ik­ke har no­get at vi­se frem om et par år el­ler tre, så kan det va­e­re en stor grund til at lyt­te til klub­ber som Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na, den slags klub­ber der vil va­e­re in­ter­es­se­re­de. De kan må­ske tje­ne me­re [i Tottenham], men hvis man kan vin­de tit­ler, hvor­for skul­le de så bli­ve? Hvis Tottenham vil t

Ef­ter tre må­l­lø­se liga­kam­pe i au­gust kom Har­ry Kane i gang igen i sep­tem­ber, blandt an­det med to mål mod Ever­ton på Goo­di­son Park. Fo­to: Da­ve Howarth/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.