BRØND­BY SLÅR SIL­KE­BORG MED RENT BUR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

LØR­DAG KL. 13.30

Li­ver­pool - Man­che­ster Uni­ted, X

3,40 @ NORDICBET

Pre­mi­er Le­ague ven­der til­ba­ge med et brag, når Li­ver­pool i lør­da­gens tid­li­ge kamp ta­ger imod ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Uni­ted. Alt kan ske, og det er egent­lig og­så det over­ord­ne­de ar­gu­ment for at an­be­fa­le spil på X’et, som alt an­det li­ge er det bedst be­tal­te ud­fald på kam­pen.

José Mourin­ho hav­de Li­ver­pool som en slags ynd­lings­mod­stan­der i Chel­sea-ti­den, hvor den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger vandt 8 af 12 ind­byr­des op­gør i Pre­mi­er Le­ague i lø­bet de to pe­ri­o­der hos Lon­don-hol­det. Mourin­hos pra­e­sta­tio­ner fra Chel­se­a­ti­den får dog sta­ti­stisk mod­va­egt fra Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Kl­opp. Iføl­ge SkySports er han nem­lig den top­ma­na­ger i ver­den, der har gjort det bedst mod Mourin­ho med tre sej­re, to uaf­gjor­te og blot et en­kelt ne­der­lag i al­le tur­ne­rin­ger.

Nu kan sta­ti­stik som be­kendt bru­ges til me­get og mis­bru­ges til me­re, men sik­kert er det i hvert fald, at vi står med et me­get li­ge op­gør på pa­pi­ret. Ga­ester­ne vir­ker en tand skar­pe­re li­ge nu med Ro­me­lo Lukaku som of­fen­siv en­mands­ha­er, mens Li­ver­pool har for­del af en elek­trisk hjem­me­ba­ne.

Beg­ge sid­ste sa­e­sons op­gør mel­lem hol­de­ne end­te uaf­gjort, og det var og­så re­sul­ta­tet i Eu­ro­pa Le­ague-kam­pen før det. I en kamp, hvor alt kan ske, tror vi på det fjer­de X på stri­be til od­ds 3,40.

LØR­DAG KL. 16.00

Tottenham – Bour­ne­mouth, C. Erik­sen sco­rer

2,85 @ NORDICBET

Chri­sti­an Erik­sen fort­sat­te den vil­de sti­me i land­skampspau­sen, så den kre­a­ti­ve of­fen­siv­spil­ler nu er op­pe på seks land­skam­pe i tra­ek med scor­in­ger. Det gi­ver selv­til­lid før lør­da­gens kamp mod Bour­ne­mouth, der ik­ke lig­ner en uover­kom­me­lig op­ga­ve for Tottenham.

Spurs har i sto­re tra­ek star­tet sa­e­so­nen som ven­tet med en høst på 14 po­int ef­ter de før­ste syv kam­pe, mens Bour­ne­mouth lig­ger i bun­den af ta­bel­len med ba­re fi­re po­int, som al­le er hen­tet på hjem­me­ba­ne.

Før land­skampspau­sen score­de Chri­sti­an Erik­sen mod West Ham og blev der­med den mest scoren­de dan­sker no­gen­sin­de i Pre­mi­er Le­ague, hvor den 25-åri­ge kre­a­tør har net­tet 33 gan­ge.

I den­ne sa­e­son har Erik­sen veks­let 10 skud in­den for ram­men til to scor­in­ger, hvil­ket stem­mer fint med hans over­ord­ne­de sta­ti­stik i Pre­mi­er Le­ague-ti­den, hvor 145 af­slut­nin­ger på mål er ble­vet til de re­kord­hø­je 33 scor­in­ger.

Tottenham har vun­det tre af fi­re ind­byr­des kam­pe i Pre­mi­er Le­ague med en målsco­re på 12-1. Vi tror på end­nu en kom­forta­bel sejr til Spurs lør­dag, hvor en selv­til­lids­fuld Chri­sti­an Erik­sen har al­le mu­lig­he­der for at kom­me på må­l­tav­len.

LØR­DAG KL. 18.30

Wol­ves - Aston Vil­la, Beg­ge hold sco­rer

2,00 @ BWIN

Det er to hold i god form, der mø­des på Mo­li­neux, når Wol­ves ta­ger imod Aston Vil­la. Hjem­me­hol­det har vun­det tre af de sid­ste fi­re kam­pe, mens Vil­la gjor­de rent bord med fi­re sej­re i streg op til land­skampspau­sen.

Og­så scor­ings­ma­es­sigt ser de to hold so­li­de ud. Wol­ves har sco­ret mindst et mål i 9 af 11 kam­pe den­ne sa­e­son, og de or­an­ge har end­nu ik­ke for­ladt eget gra­es uden at kom­me på må­l­tav­len.

Aston Vil­la er gå­et må­l­lø­se fra ba­nen tre gan­ge i sa­e­so­nen, men det er ik­ke sket i en ude­kamp si­den den før­ste af slagsen mod top­hol­det Car­diff.

Beg­ge hold har sco­ret mål i fi­re af de sid­ste fem ind­byr­des op­gør på Mo­li­neux, og med tan­ke på beg­ge holds so­li­de form går vi imod mar­keds­vur­de­rin­gen med et spil på, at in­gen af de to hold for­la­der gra­es­set uden at ha­ve sco­ret mål.

SØN­DAG KL. 12.00

AC Hor­sens - Ho­bro IK, 1

2,50 @ BWIN

Der var ik­ke brug for et land­skamps­af­bra­ek i Hor­sens, hvor de gu­le hel­te gen­fandt for­men med to sej­re op til pau­sen. Kon­tak­ten til me­dal­je­plad­ser­ne er der­med re­e­tab­le­ret, selv om tra­e­ner Bo Hen­rik­sen nok vil va­re sig for at ta­le højt om am­bi­tio­ner i den ret­ning.

Hos Ho­bro vir­ke­de land­skampspau­sen me­re til­tra­engt ef­ter tre sej­rs­lø­se kam­pe på stri­be. Nå ja, må­ske med und­ta­gel­se li­ge af Pål Kir­ke­vold, som sik­kert ger­ne hav­de red­det hur­tigt vi­de­re på den bøl­ge, der nu er op­pe på re­kord­hø­je ot­te liga­scor­in­ger i tra­ek.

Pål el­ler ej så er Ho­bro et mid­del­må­digt hold på ude­ba­ne, hvor det fo­re­lø­big kun er ble­vet til en en­kelt sejr i fem for­søg. AC Hor­sens har end­nu til go­de at ta­be på hjem­me­ba­ne, hvor fem kam­pe har ka­stet tre sej­re og to uaf­gjor­te af sig.

Der er ta­le om en for­holds­vis li­ge du­el, men til od­ds 2,50 sat­ser vi på det formsta­er­ke hjem­me­hold, der end­nu ik­ke har tabt på eget gra­es i den­ne sa­e­son.

SØN­DAG KL. 13.30

Hei­den­heim - Holste­in Ki­el, Over 2,5 mål

1,94 @ UNIBET

Det er top mod bund fra den ty­ske 2. Bun­des­liga, når 16.-plad­sen fra Hei­den­heim ta­ger imod 2.-plad­sen fra Holste­in Keil søn­dag mid­dag.

Men selv om de to hold alt­så har hjem­me i hver sin en­de af ta­bel­len, har de ind til vi­de­re haft en ting til fa­el­les i form af mål. Der er i gen­nem­snit ble­vet sco­ret 3,2 mål i Hei­den­heims hjem­me­kam­pe, og fi­re af fem af dis­se er endt med over 2,5 mål.

For Holste­in Ki­el ga­el­der, at samt­li­ge ude­kam­pe i den­ne sa­e­son har in­de­holdt over 2,5 mål. Og Stor­ke­ne kan frem­vi­se et vold­somt gen­nem­snit på 4,25 mål pr. ude­kamp.

Det er en mu­lig­hed at spil­le på, beg­ge hold sco­rer til od­ds 1,73 hos Unibet, men med tan­ke på at Holste­in Ki­el har vun­det to af de sid­ste tre sej­re med 3-0 går vi ef­ter det hø­je­re od­ds på over 2,5 mål, som og­så gi­ver ge­vinst ved en kom­forta­bel ude­sejr.

Mar­ke­det tror på en må­l­fat­tig kamp på Voith-Are­na, og det ud­nyt­ter vi til at hen­te od­ds 1,94 på, net­ma­sker­ne mindst blaf­rer tre gan­ge.

SØN­DAG KL. 14.00

AaB - FC Hels­in­gør, Beg­ge hold sco­rer

1,92 @ UNIBET

FC Midtjyl­land øde­lag­de AaB’s højt be­sung­ne sti­me på ni ube­sej­re­de kam­pe med 4-1-sej­re før land­skampspau­sen, så nu hand­ler det for nord­jy­der­ne om at byg­ge op igen på fle­re må­der. Pau­sen

har gi­vet mu­lig­he­der for at få fle­re af de ska­de­de pro­fi­ler til­ba­ge i spil, og i skri­ven­de stund er det end­nu uvist, hvor­dan ch­eftra­e­ner Mor­ten Wieg­horst vil blan­de kor­te­ne.

Det sam­me kan si­ges om Chri­sti­an Løn­strup i FC Hels­in­gør, som gik til land­skampspau­se med rø­de kin­der ef­ter en 1-5-lus­sing fra AGF. Op­ryk­ker­ne er der­med op­pe på fi­re ne­der­lag på stri­be, og ef­ter en kulsort sep­tem­ber har op­ryk­ker­ne haft godt af at la­de bat­te­ri­er­ne op på ny, mens ver­dens lands­hold har spil­let kam­pe.

Med und­ta­gel­se af 0-0-kam­pen mod AGF er der fal­det mål i beg­ge en­der i samt­li­ge af AaB’s hjem­me­kam­pe i den­ne sa­e­son. FC Hels­in­gør har end­nu ik­ke holdt må­let rent på ude­ba­ne, men til gen­ga­eld har op­ryk­ker­ne sco­ret mål i fi­re af seks kam­pe på frem­med gra­es.

Det hand­ler om at gen­fin­de ae­ren og kom­me til­ba­ge på spo­ret for beg­ge hold søn­dag i Aal­borg, og med oven­stå­en­de in men­te tror vi på, det kom­mer til at ske med hja­elp fra mål til beg­ge hold.

SØN­DAG KL. 14.30

Brigh­ton - Ever­ton, X

3,20 @ BWIN

Der skal ef­ter­hån­den gra­ves dybt i lom­mer­ne hos dem, der end­nu måt­te ha­en­ge på Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet, som nu er nå til den 8. run­de.

Her skal Ever­ton en tur til Brigh­ton, som – i lig­hed med de blå fra Li­ver­pool – blot har spil­let en en­kelt kamp uaf­gjort i den­ne sa­e­son. Beg­ge hold har og­så en høst på syv po­int til fa­el­les, og mens det nok var ven­tet for op­ryk­ker­ne, så kan det ik­ke be­teg­nes som an­det end en skuf­fel­se for Ever­ton, der stod no­te­ret for dob­belt så man­ge po­int ved den­ne tid på sa­e­so­nen sid­ste år.

Nu­vel, Ever­tons pro­gram har va­e­ret hårdt, og The Tof­fe­es har al­le­re­de kryd­set klin­ger med fi­re af de seks hold, der slut­te­de over dem i sid­ste sa­e­son. Det fjer­ner dog ik­ke pres­set fra skul­dre­ne af Ro­nald Ko­e­man, der og­så har set Ever­ton le­ve­re to skuf­fen­de pra­e­sta­tio­ner i Eu­ro­pa Le­agu­es Grup­pe E.

Kra­vet før den­ne kamp er uden tvivl po­int, og selv om de i Ever­ton-kred­se nok vil drøm­me om tre af slagsen, så kryd­ser vi fin­gre for et en­kelt på veg­ne af Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet, som står til­ba­ge med et un­der­skud på 555 kr., hvis kam­pen fin­der en vin­der, mens et X vil sen­de til­ba­ge­be­ta­lings­pro­cen­ten (ROI) op på 55 pro­cent.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 320 kr. Sam­let ind­skud: 660 kr.

Sam­let ge­vinst: 105 kr.

Sal­do: -555 kr.

SØN­DAG KL. 16.00

Brønd­by IF – Sil­ke­borg IF, IF vin­der til nul

2,35 @ BWIN

Brønd­by har hen­tet 16 af 18 mu­li­ge po­int på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son, hvor kun AaB med den kom­pak­te 5-3-2-for­ma­tion hav­de suc­ces med at ero­bre po­int i sep­tem­bers 0-0-kamp. Net­op nul­ler­ne har der va­e­ret man­ge af, for med und­ta­gel­se af den van­vit­ti­ge 5-3-sejr over Lyng­by har Brønd­by ik­ke luk­ket mål ind i en ene­ste hjem­me­kamp.

Over­sat til sta­ti­stik­s­prog be­ty­der det, at Brønd­by har vun­det til nul i fi­re af seks hjem­me­kam­pe hidtil i den­ne sa­e­son, og søn­dag ef­ter­mid­dag ser mu­lig­he­der­ne for en fem­te må­l­løs skalp ud til at va­e­re go­de.

Sil­ke­borg er nem­lig in­gen fryg­tind­g­y­den­de mod­stan­der på ude­ba­ne, hvor hol­det blot har vun­det et en­kelt po­int og kan frem­vi­se målscoren 3-12.

Hvis vi og­så skal over­sa­et­te den sta­ti­stik har Sil­ke­borg alt­så tabt tre af seks kam­pe på ude­ba­ne til nul, og det har va­e­ret til AC Hor­sens, FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn, der som be­kendt ud­gør en del af top­pen i liga­en sam­men med net­op Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.