HOR­SENS ER ET FOR­BIL­LE­DE FOR DE FAT­TI­GE KLUB­BER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

AC Hor­sens har på man­ge må­der det, AGF ger­ne vil ha­ve men igen ik­ke ser ud til at få: Et Su­per­liga-hold, der er enormt svært at ned­kæm­pe, som slår til på chan­cer­ne, når det gæl­der, og som er et æg­te kol­lek­tiv. Læg der­til, at AC Hor­sens gør det på en tred­je­del af år­hu­si­a­ner­nes bud­get, og at Bo Hen­rik­sen og klub­ben har gjort det med en trup, hvor man har skif­tet et helt hold ud i lø­bet af som­me­ren.

AC Hor­sens får re­gel­mæs­sigt kri­tik for at væ­re ham­ren­de uin­spi­re­ren­de at se på som til­sku­er og tv-se­er, men hvis jeg ar­bej­de­de i en pro­fes­sio­nel fod­bold­klub med få res­sour­cer, og for den sags skyld en del fle­re, vil­le jeg ta­ge et grun­digt kig på Bo Hen­rik­sens hold og se, om ik­ke jeg kun­ne læ­re no­get. For suc­ce­sen er langt fra til­fæl­dig.

I som­me­rens trans­fer­vin­due blev AC Hor­sens’ mand­skab yn­gre, og det blev mar­kant fy­sisk stær­ke­re og hø­je­re.

Mod FC Kø­ben­havn gik AC Hor­sens’ spil­le­re li­ge til kan­ten af fod­bold­loven, for­fulg­te en­hver løs bold, og­så dem de gul­blu­se­de ik­ke kun­ne nå, og stres­se­de FC Kø­ben­havn så me­get, at Benja­min Ver­bic selvan­tænd­te og fik et tå­be­ligt rødt kort, mens mester­hol­det hver­ken før el­ler ef­ter kor­tet sad på kam­pen.

Og så har AC Hor­sens et hold, der iføl­ge sta­ti­stik­bu­reau­et Op­ta vin­der 20 pro­cent fle­re du­el­ler end det næst­stær­ke­ste hold i luf­ten i Su­per­liga­en, FC Midtjyl­land, hvil­ket og­så af­spej­ler sig i AC Hor­sens’ kon­stan­te trus­sel på of­fen­si­ve død­bol­de.

Med et af Su­per­liga­ens mind­ste bud­get­ter har Bo Hen­rik­sen skabt et hold, der fy­sisk og i luft­spil­let ved død­bol­de er i Su­per­liga­ens top 3 – for ik­ke at si­ge top 1 – og som kom­mer til at hø­ste end­nu fle­re po­int på for få mid­ler at ha­ve sam­let spil­le­re med kom­pe­ten­cer, der over­strå­ler kon­kur­ren­ter­nes.

Er det ik­ke er in­tel­li­gent og nytæn­ken­de?

Jeg ta­ler ik­ke for, de 13 Su­per­liga-kon­kur­ren­ter ko­pi­e­rer Hor­sens’ mo­del. Men i for­føl­gel­sen af at ska­be en unik iden­ti­tet og kon­kur­ren­ce­for­del er AC Hor­sens, sam­men med FC Nord­s­jæl­land, den­ne sæ­sons fo­re­lø­bi­ge vin­der. Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.