STILFÆRDIG STYRMAND I KROATISK STORMVEJR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

For at få for­stå hvor ka­o­tisk si­tu­a­tio­nen egent­lig var for en lil­le må­neds tid si­den, er det værd li­ge at rid­se nog­le ho­ved­punk­ter op. For det før­ste er det kro­a­ti­ske lands­hold al­tid un­der pres, for nok er stjer­ner­ne sto­re, men for­vent­nin­ger­ne er end­nu stør­re, for de nye har end­nu ik­ke kun­net præ­ste­re, som den un­ge na­tions før­ste lands­hold gjor­de det med spe­ci­elt bron­ze­me­dal­jer­ne ved VM i 1998.

For det an­det var hol­dets ru­ti­ne­re­de an­fø­rer Da­rio Sr­na ik­ke i spil, for han vil­le bru­ge al­le si­ne kræf­ter på at for­sva­re sig ef­ter en po­si­tiv do­ping­test.

For det tred­je var en el­lers su­veræn VM-kva­li­fi­ka­tion plud­se­lig gå­et helt galt ef­ter et sent ne­der­lag på Island før som­mer­pau­sen, et tilsva­ren­de i Tyr­ki­et ef­ter og en­de­lig en be­skæm­men­de 1-1 hjem­me mod Fin­land.

For det fjer­de gik den nye an­fø­rer Luka Mod­ric ud med hård kri­tik af si­tu­a­tio­nen og tak­tik­ken ef­ter sin land­skamp num­mer 100, der med de 1-1 hav­de gi­vet Kro­a­tien al­vor­li­ge pro­ble­mer, for før­ste­plad­sen var nu tabt til Island, og Ukrai­ne kun­ne med en sejr i den ind­byr­des kamp på hjem­me­ba­ne og­så gå for­bi og sen­de de kro­a­ti­ske stjer­ner helt ud i VM-kul­den.

Ti­den var knap, og det kro­a­ti­ske for­bund re­a­ge­re­de hur­tigt med en fy­ring af land­stræ­ner An­te Ca­cic da­gen ef­ter bla­ma­gen mod Fin­land, mens den gan­ske ukend­te Zlatko Dalic blev valgt som den bed­ste af fi­re kan­di­da­ter i ti­de til, at den tid­li­ge­re as­si­stent på det kro­a­ti­ske U/21lands­hold kun­ne mø­de sit nye hold i luft­hav­nen i Za­greb før af­gang mod Ki­jev og skæb­ne­kam­pen to da­ge se­ne­re. Og selv om kon­trak­ten i før­ste om­gang kun var på én kamp, var den 50-åri­ge Dalic ik­ke be­kym­ret:

”Jeg er klar til den fo­re­stå­en­de ud­for­dring, og jeg er be­vidst om den van­ske­li­ge si­tu­a­tion og den dår­li­ge stem­ning, der er om­kring lands­hol­det. Men jeg vil ik­ke kig­ge bag­ud. Jeg fo­ku­se­rer fuld­stæn­dig på kam­pen mod Ukrai­ne (…) Kva­li­te­ten er til ste­de, den skal ba­re væk­kes og ak­ti­ve­res. Jeg er sik­ker på, at vi kan få suc­ces,” sag­de den nye land­stræ­ner med en for­tid som ak­tiv midt­ba­ne­mand mest i Var­teks og si­den som træ­ner i først en ræk­ke kro­a­ti­ske klub­ber og se­ne­st i klub­ber i Sau­diAra­bi­en og Abu Dha­bi-klub­ben Al Ain, som han i 2016 før­te til en tabt fi­na­le i den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague, men som han og­så blev fy­ret af i ja­nu­ar 2017.

Han bli­ver be­skre­vet som en ro­lig og til­ba­ge­læ­net træ­ner med en of­fen­siv indstil­ling, og det var åben­bart vej­en frem for Kro­a­tien, der vandt den van­ske­li­ge ude­kamp i Ukrai­ne med 2-0, og der­med trods alt fik en VM-chan­ce me­re som top­se­e­det i play­off-kam­pe­ne.

Det var nu ik­ke slut med Dalic’ pro­ble­mer af den grund. For det før­ste vil­le Kro­a­tien me­get ger­ne und­gå Græken­land som mod­stan­der på grund af det an­streng­te for­hold mel­lem for­skel­li­ge fan­grup­pe­rin­ger, hvil­ket som be­kendt ik­ke lyk­ke­des og har med­ført, at beg­ge kam­pe ef­ter af­ta­le mel­lem de to for­bund nu spil­les uden plads til ude­ba­ne­tilsku­e­re.

For det an­det fik han godt nok for­læn­get sin kon­trakt med de to play­off-kam­pe, men sam­ti­dig kun­ne Ga­zzet­ta del­lo Sport for­tæl­le, at det kro­a­ti­ske fod­bold­for­bund hav­de ta­get kon­takt til Car­lo An­ce­lot­ti om en tids­be­græn­set stil­ling som VM-træ­ner for Kro­a­tien, hvis Græken­land blev over­vun­det.

Men Dalic har sta­dig be­va­ret ro­en og har des­u­den få­et hjælp af den tid­li­ge­re lands­holds­an­gri­ber Ivi­ca Olic som as­si­stent.

”Jeg tæn­ker ik­ke på An­ce­lot­ti, kun på Græken­land og på at gå vi­de­re til Rusland. Jeg vil ik­ke mi­ste min kon­cen­tra­tion på an­dre ting. Jeg er li­geg­lad, og jeg vil bli­ve ved med at væ­re li­geg­lad.”

”Vi vil spil­le, som vi gjor­de i 2. halv­leg i Ki­jev. Vi skal væ­re me­re of­fen­si­ve og ha­ve me­re kva­li­tet i det fremad­ret­te­de spil. (…) Vi skal an­gri­be det græ­ske for­svar, og vi skal vir­ke­lig for­be­re­de os men­talt, så vi kan be­va­re vo­res fat­ning på ba­nen,” sag­de Zlatko Dalic, da han udt­og trup­pen til de to af­gø­ren­de kam­pe mod Græken­land.

Og det er selv­føl­ge­lig med sto­re nav­ne som Real Madrids Luka Mod­ric, Bar­ce­lo­nas Ivan Raki­tic, In­ters Ivan Pe­ri­sic, Ju­ven­tus’ Ma­rio Mandzukic og man­ge an­dre, men selv om stjer­ner­ne er på plads, og den nye land­stræ­ner har skabt en smu­le ro i stormvej­ret om det kro­a­ti­ske lands­hold, er der ik­ke tvivl om, at der er lagt op til et par højin­ten­se play­of­f­kam­pe, først tors­dag af­ten på Mak­si­mir i Za­greb og der­ef­ter på Olym­pi­akos’ hjem­me­ba­ne i Piræus.

Men selv om Zlatko Dalic kan stå som den sto­re red­nings­mand søn­dag af­ten i Athen, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at han og­så får for­nø­jel­sen af at fø­re Kro­a­tien til VM, men det for­hol­der han og for­bun­det sig alt­så først til, når kam­pe­ne mod Græken­land er spil­let. (pynd­ten)

Fo­to: Efrem Lukat­sky/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.