UNDERTIPPEDE NORDIRERE MOD UHEL­DI­GE SCHWEIZERE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Nor­dir­land-Schweiz er ik­ke en land­skamp­s­kon­stel­la­tion, man hyp­pigt ser. Fak­tisk er de to lands­hold kun mød­tes fi­re gan­ge tid­li­ge­re, se­ne­st i en ven­skabs­kamp til­ba­ge i 2004, der end­te 0-0, og mest min­de­vær­digt i kva­li­fi­ka­tio­nen til VM-slut­run­den i Eng­land i 1966, hvor Nor­dir­land vandt 1-0 hjem­me og tab­te 1-2 ude i en kamp, der sta­dig bli­ver hu­sket på de kan­ter på grund af et flot mål af den den­gang kun 18-åri­ge Ge­or­ge Best.

Så­dan en stjer­ne har Nor­dir­land ik­ke læn­ge­re at træk­ke på, men til gen­gæld rå­der land­stræ­ner Mi­cha­el O’Neill over et stærkt kol­lek­tiv, der for­ri­ge som­mer for før­ste gang si­den VM i 1986 var en del af en slut­run­de med del­ta­gel­sen ved EM i Frank­rig, og nu har byg­get vi­de­re på suc­ce­sen med en fin VM-kva­li­fi­ka­tion og pla­ce­rin­ger for­an bå­de Tjek­ki­et og Nor­ge i grup­pen, der blev vun­det af Tys­kland. Og da Fer­nan­do Hi­er­ro trak Schweiz ud af bow­len som mod­stan­der i de to play­off-kam­pe om en plads ved VM i Rusland, var det så tæt på det op­ti­ma­le, som nor­di­rer­ne kun­ne ha­ve hå­bet på.

For selv om Schweiz fak­tisk lå højst af de fi­re top­se­e­de­de lands­hold, ser land­stræ­ne­ren det som en op­ga­ve, der kan lø­ses.

”Det er en god lod­træk­ning. Den er ik­ke nem, men det er sta­dig en tve­kamp, som vi kan vin­de. Vi vidste he­le ti­den, at play­of­f­kam­pe­ne vil­le væ­re vo­res mu­li­ge vej til Rusland. Vi står godt, og med den før­ste kamp i Bel­fast skal vi te­ste, hvor schweizer­ne står hen­ne rent men­talt.”

”Det er for­kert at kal­de det en gun­stig lod­træk­ning, men på for­hånd hav­de vi helt klart ta­get den. Schweiz er et rig­tig godt hold, men de har ik­ke det hi­sto­ri­ske ry som en eu­ro­pæ­isk svær­væg­ter som Ita­li­en, og de har hel­ler ik­ke de in­di­vi­du­a­li­ster i ver­dens­klas­se, som Kro­a­tien har.”

”Alt i alt er vi godt til­fred­se, men vi skal spil­le op til vo­res al­ler­bed­ste. Det er to kam­pe, der er en enorm præ­mie på spil, og vi skal sør­ge for, at vi vil vin­de den me­re end dem,” sag­de Mi­cha­el O’Neill ef­ter lod­træk­nin­gen.

Her be­mær­ke­de han og­så, at han var godt til­freds med at skul­le mø­de Schweiz al­le­re­de tors­dag af­ten, for man­ge af de­res spil­le­re vil væ­re i kamp søn­dag, før de kan sam­les man­dag og rej­se til Bel­fast, så de­res for­be­re­del­ses­tid vil væ­re kort. Mod­sat har Nor­dir­lands stør­ste pro­fi­ler, West Bromwich-trio­en Jon­ny Evans, Ga­reth McAu­ley og Chris Brunt samt Sout­hamp­tons Ste­ven Da­vis, al­le væ­ret i kamp al­le­re­de lør­dag.

Des­u­den er Schweiz og­så ramt af en fi­ber­ska­de til Udi­ne­se-man­den Va­lon Be­hra­mi, der gør ham tvivl­s­om til play­off-kam­pe­ne, men selv om man hå­ber på en VM-op­le­vel­se i Bel­fast og om­egn, er der hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, at Schweiz er fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re fra de to kam­pe.

Ved EM i Frank­rig im­po­ne­re­de de ik­ke spe­ci­elt, men de gik dog ube­sej­re­de igen­nem slut­run­den (1-0 over Al­ba­ni­en, 1-1 mod Ru­mæ­ni­en, 0-0 mod Frank­rig og 1-1 i 1/8-fi­na­len mod Po­len, som blev tabt på straf­fes­park), mens Nor­dir­land godt nok nå­e­de li­ge så langt, men tab­te tre af de­res fi­re kam­pe (1-0 til Po­len, 1-0 til Tys­kland og 1-0 til Wa­les i 1/8-fi­na­len, som de nå­e­de til ved at be­sej­re Ukrai­ne med 2-0 i grup­pe­spil­let).

Og fak­tisk må man si­ge, at schweizer­ne har væ­ret de­ci­de­re­de uhel­di­ge med ik­ke al­le­re­de at væ­re klar til VM-slut­run­den nu, for de hen­te­de 27 po­int ud af 30 mu­li­ge i de­res kva­li­fi­ka­tions­grup­pe og vandt de ni før­ste kam­pe. Men de tab­te den sid­ste med 0-2 i Lis­sa­bon, og det var nok til, at eu­ro­pa­me­stre­ne gik for­bi, mens Schweiz nu skal åb­ne play­off-run­den i Bel­fast, hvor Nor­dir­land i fi­re år kun har tabt én af de se­ne­ste 11 be­ty­den­de kam­pe og sjæl­dent luk­ker mål ind.

Alt det be­kym­re­de nu ik­ke Gra­nit Xha­ka, der re­a­ge­re­de så­le­des på lod­træk­nin­gen:

”Det er en rig­tig god lod­træk­ning for os. En vild mod­stan­der. Vil­de fans. Hvad me­re kan man øn­ske sig? Og det er be­stemt mu­ligt for os at kla­re den,” sag­de Ar­se­nal­man­den til den schweizi­ske avis Bli­ck. (pynd­ten)

Fo­to: Je­an-Chri­stop­he Bott/ Ritzau Fo­to

Gra­nit Xha­ka glæ­der sig til tve­kam­pe­ne mod Nor­dir­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.