El Die­go som land­stræ­ner

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Selv tro­e­de Die­go Ma­ra­do­na, at det var en jo­ke. ”Jeg tro­e­de, det var et el­ler an­det skjult ka­me­rapro­gram,” ud­tal­te han til de ar­gen­tin­ske me­di­er. Men den var god nok: Die­go Ma­ra­do­na var ble­vet an­sat som ny træ­ner for det lands­hold, som han 22 år for­in­den hav­de gjort til ver­dens­me­ster i Me­xi­co. Men hans lands­mænd var ik­ke over­be­vist om, at det var en god ide. I en af­stem­ning hos avi­sen Clarín men­te 74 pro­cent, at El Die­go var et dår­ligt valgt, hos La Na­ción kald­te

73 pro­cent det for ”uhel­digt.” Avi­sens che­fre­dak­tør Da­ni­el Arcuc­ci var og­så skep­tisk.

”Mod­stan­den mod Ma­ra­do­na ba­se­rer sig ho­ved­sa­ge­ligt på, at man nu får leg­en­den at se på bæn­ken, der er som en elek­trisk stol, hvor al­le fejl ud­stil­les, så­vel men­ne­ske­li­ge som tak­ti­ske. Ma­ra­do­nas ide om nu og­så at stå i spid­sen for lands­hol­det ved VM i Syd­afri­ka i 2010 sy­nes vo­vet og ri­si­ka­bel. Die­go ri­si­ke­rer at sæt­te myten om Ma­ra­do­na over styr,” men­te re­dak­tø­ren.

Og­så hans kol­le­ga på Tipsbladet, Tho­mas Færch Kvist, un­dre­de sig.

”Det vir­ker de­ci­de­ret ube­ga­vet. Die­go Ma­ra­do­na mang­ler bå­de træ­ne­rer­fa­ring og men­ne­ske­ligt for­mat til at bæ­re et af sport­s­ver­de­nens mest kræ­ven­de jobs. Den le­gen­da­ri­ske 10’er har si­den sin pen­sio­ne­ring få­et en pi­n­ag­tig kar­ri­e­re som tabloid­kon­ge og me­di­evrag med nær­døds­op­le­vel­ser, stof­mis­brug og skan­da­ler som si­ne fa­ste føl­ge­s­ven­de. Det er næp­pe den slags kva­li­fi­ka­tio­ner, der teg­ner den mo­der­ne top­le­der. Det er ik­ke ba­re ufor­stå­e­ligt. Det er bizart.”

Selv af­vi­ste Ma­ra­do­na al kri­tik. Han pe­ge­de på, at han hav­de stor er­fa­ring som spil­ler, og han vil­le få trup­pen til at ar­bej­de i lan­dets in­ter­es­se.

”Jeg vil ta­le med hver en­kelt spil­ler an­sigt til an­sigt og sik­re mig, at de fø­ler stolt­hed over at bæ­re lands­hold­strøj­en. Pen­ge kan al­drig er­stat­te ære. Ar­gen­ti­nas spil­le­re skal igen fø­le sig værds­at,” sag­de Die­go Ma­ra­do­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.