DI­LEM­MA­ER

Kon­tro­ver­si­el­le VM-slut­run­der i Rusland og Qa­tar. Hård kri­tik af de nye præ­si­den­ter i FIFA og UEFA for at re­ge­re og hand­le på især Ruslands frem for fod­bold­spil­lets veg­ne. Og så en dra­ma­tisk kon­flikt med kvin­delands­holds­spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen hjem

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTERVIEW: JESPER MØLLER - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

IMi­cha­el Laud­rup Lo­un­ge i DBU’s ho­ved­kvar­ter i Brønd­by er land­stræ­ner Åge Hareide i færd med at for­tæl­le om en lands­hold­strup, hvor der igen er lagt op til en høj­re­be­net ba­ck i ven­stre si­de, og hvor formstær­ke Ni­ck­las Bendt­ner får gen­valg, mens sid­ste sæ­sons te­e­na­ge-sen­sa­tion Kas­per Dol­berg i før­ste om­gang er re­ser­ve før kam­pe­ne i Par­ken og på Avi­va Sta­di­um. Den to­åri­ge for­læn­gel­se af Åge Ha­rei­des kon­trakt, som Hareide al­le­re­de i marts sag­de skul­le lø­be ind­til 2020, væk­ker ik­ke no­gen stør­re op­sigt, hel­ler ik­ke hos ho­ved­per­so­nen selv, der går me­re op i sit eget og Ir­lands lands­hold end det, der lig­ner et for­søg fra DBU på at sæt­te en po­si­tiv to­ne.

Sep­tem­ber og ok­to­ber hav­de el­lers ho­ve­d­in­gre­di­en­sen for fred og frem­gang i DBU – et A-lands­hold med po­si­ti­ve re­sul­ta­ter og ad­gan­gen til to play­off-kam­pe mod Ir­land, no­get der lå langt væk i be­gyn­del­sen af året.

Men de go­de re­sul­ta­ter blev over­skyg­get af en dra­ma­tisk kon­flikt med spil­ler­ne på kvin­delands­hol­det og Spil­ler­for­e­nin­gen, en kon­flikt der fo­re­lø­big kul­mi­ne­re­de med en af­lys- ning af en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Sve­ri­ge og end­nu en mid­ler­ti­dig af­ta­le før en kamp mod Kro­a­tien, hvor­ef­ter for­hand­lin­ger­ne nu kan fort­sæt­te og straf­fen fra UEFA af­ven­tes.

DBU-for­mand Jes­per Møl­ler er en af mand af man­ge ord, og sid­den­de i et mø­de­lo­ka­le få skridt fra lands­holds­ud­ta­gel­sen si­ger Møl­ler, han hjer­tens ger­ne vil­le for­tæl­le om og for­hol­de sig til for­hand­lin­ger­ne og kon­flik­ten med spil­ler­ne.

Det gjor­de Jes­per Møl­ler i 2014 og 2015, da man i sid­ste øje­blik før en test­kamp mod USA fik en af­ta­le på plads med Spil­ler­for­e­nin­gen, som så si­den faldt fra hin­an­den i vold­gifts­ret- ten i 2016, hvor Spil­ler­for­e­nin­gen på de fle­ste punk­ter fik med­hold i sin tolk­ning af af­ta­len, der ko­ste­de DBU fle­re mil­li­o­ner kro­ner oven i den for­ven­te­de ud­gift.

Men den­ne gang har bå­de Jes­per Møl­ler og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Bret­tonMey­er, til man­ge fod­bol­din­ter­es­se­re­des sto­re un­dren, væ­ret tav­se, og det kom­mer ik­ke til at æn­dre sig, før af­ta­len er på plads.

”Der er ik­ke no­get, jeg hel­le­re vil­le end at kom­men­te­re på tin­ge­ne. Meng jeg har den ud­for­dring, at når vi har ned­sat en for­hand­lings­grup­pe, og der er ind­gå­et en delaf­ta­le, der blandt an­det går på, vi ik­ke ud­ta­ler os, så

kan jeg ik­ke si­ge no­get. Alt hvad jeg si­ger, det bli­ver vendt og dre­jet. Sid­ste gang vi for­hand­le­de, var det en helt an­den fest­fo­re­stil­ling, vil no­gen si­ge. Den­ne gang får jeg skæl­dud for det, jeg ik­ke si­ger, hvor jeg tid­li­ge­re har få­et skæl­dud for det, jeg si­ger,” si­ger Jes­per Møl­ler.

Så du vil ik­ke ta­le om, hvad det be­ty­der for DBU og dansk fod­bold at få en af­ta­le, el­ler hvad du ved om for­hand­lin­ger­ne?

”Jeg vil ik­ke kom­men­te­re, hvad jeg bli­ver ori­en­te­ret om, om hvad der bli­ver for­hand­let om, el­ler be­gyn­de at spe­ku­le­re i frem­ti­di­ge for­hand­lin­ger. Det vil jeg ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt. Vi har det in­de i delaf­ta­len, hvor det står, vi ik­ke må på­vir­ke for­hand­lin­ger­ne. LO og DIF var in­de over. Jeg skal nok kom­men­te­re på for­lø­bet, men ik­ke før, at det er ov­re. Det har jeg lo­vet.”

Det vir­ker til, at rig­tig man­ge fod­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re ik­ke for­står, at I ik­ke vil si­ge no­get. Er det ik­ke et pro­blem for jer?

”Så­dan er det jo nog­le gan­ge, når der er den­ne ty­pe for­hand­lin­ger. Pro­ble­met er, at når alt bli­ver vendt og dre­jet, og brugt i for­hand­lin­ger­ne, er man nødt til at hol­de sin mund. Desvær­re. Så må man ta­ge stry­ge­ne. Jeg får stryg, hvis jeg si­ger no­get, og hvis jeg ik­ke gør. Jeg har lo­vet ik­ke at si­ge no­get, og jeg har det rig­tig godt med at over­hol­de ind­gå­e­de af­ta­ler.”

Du må da væ­re fri­stet til det med al­le de ud­mel­din­ger og me­nin­ger om sa­gen? ”Ja­men jeg kan jo ik­ke si­ge no­get. Selv­føl­ge­lig er jeg fri­stet, det er man al­tid. Men nog­le gan­ge skal man til­si­de­sæt­te no­get i en god sags tje­ne­ste, og det er det her,” si­ger Jes­per Møl­ler.

”Men jeg var i Kro­a­tien for at se kam­pen. Det er ik­ke for­di, jeg går og put­ter mig. Jeg var glad for at væ­re med i Kro­a­tien, og jeg var su­perg­lad for sej­ren.”

UEFA’S MAND FRA SLOVENIEN

Job­bet som DBU-for­mand kræ­ver al­si­dig­hed.

Den sto­re kon­flikt med kvin­delands­hol­det og Spil­ler­for­e­nin­gen skal lø­ses og helst ik­ke bli­ve til et end­nu stør­re pro­blem i 2018, hvor af­ta­len med her­re­lands­hol­det ud­lø­ber ef­ter VM i Rusland og med for­del kan væ­re for­læn­get for­in­den, især hvis lands­hol­det klem­mer sig for­bi Ir­land i play­of­fen og kom­mer med.

En stor, po­ten­ti­el in­tern re­form kan ven­te i for­å­ret, hvor man li­ge nu un­der­sø­ger mu­lig­he­den for at skæ­re mar­kant i an­tal­let af plad­ser i DBU’s be­sty­rel­se, en ny stra­te­gi for fod­bold i Dan­mark er og­så un­der ud­vik­ling, og de to kva­li­fi­ka­tions­kam­pe kom­mer bå­de til at spil­le en stor rol­le for DBU’s selv­for­stå­el­se og rol­le så­vel som de øko­no­mi­ske mu­lig­he­der, der føl­ger med mini­mum 70 mil­li­o­ner kro­ner i eks- tra ind­tægt for at sen­de lands­hol­det til slut­run­den i Rusland.

Og så må man ik­ke un­der­vur­de­re, hvad det in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de fyl­der.

”Hvis vi om­sæt­ter for 150 mil­li­o­ner kro­ner om året i DBU, er det vel de 100 mil­li­o­ner kro­ner, der kom­mer fra den in­ter­na­tio­na­le del,” for­tæl­ler Jes­per Møl­ler med hen­vis­ning til tvind­tæg­ter og over­førs­ler fra FIFA og UEFA i mil­li­onklas­sen.

Jes­per Møl­ler og hans skan­di­na­vi­ske kol­le­ger var ak­ti­ve, da UEFA sid­ste ef­ter­år valg­te slo­ven­ske Alek­s­an­der Ce­fe­rin som præ­si­dent.

I ju­ni 2016 støt­te­de skan­di­na­ver­ne Ce­fe­rins kan­di­da­tur på et tids­punkt, hvor den mid­ler­ti­di­ge af­lø­ser for Mi­chel Plat­i­ni, span­ske Án­gel María Vil­lar, vir­ke­de til at ha­ve op­bak­ning fra især de sto­re lan­de i Eu­ro­pa til at bli­ve per­ma­nent UEFA-præ­si­dent fra sep­tem­ber 2016.

En uges tid ef­ter den skan­di­na­vi­ske er­klæ­ring ryk­ke­de Rusland og en stor blok af øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de og ud­tryk­te de­res ufor­be­hold­ne støt­te til Ce­fe­rin, og da slo­ve­ne­ren i sep­tem­ber må­ned blev valgt som UEFA-præ­si­dent med stem­mer­ne 42-13 over hol­land­ske Mi­cha­el van Praag, blev det set som en sejr for Rusland og Øst­eu­ro­pa så­vel som den nyvalg­te FIFA-præ­si­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no, der i fe­bru­ar 2016 var ble­vet FIFA-præ­si­dent med støt­te fra blandt an­dre de ind­fly­del­ses­ri­ge rus­se­re.

Rus­se­re, der har et VM 2018 at be­skyt­te mod hi­sto­ri­er om, hvor­dan lan­det til­ba­ge i 2010 fik VM-slut­run­den, og som pt kæm­per mod ude­luk­kel­se fra vin­ter-OL i Sydkorea om tre må­ne­der i for­bin­del­se med en gi­gan­tisk sag om stats­sty­ret do­ping op til og un­der vin­ter-OL i So­tji i 2014, en sag der og­så har for­bin­del­ser til en læn­ge­re ræk­ke unavn­giv­ne spil­le­re i rus­sisk fod­bold.

Lidt over et år se­ne­re har Ce­fe­rin mar­ke­ret sig som kri­ti­ker af sto­re trans­fer­sum­mer og af de stør­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­bers do­mi­nans, rul­let Na­tions Le­ague ud med ef­fekt fra ef­ter- året 2018 men UEFA-præ­si­den­ten ses og­så som en for­sva­rer af det rus­si­ske VM i 2018, blandt an­det som for­mand for den FIFA-ko­mité, der over­vå­ger rus­ser­nes VM-for­be­re­del­ser.

Ce­fe­rin har haft et bed­re år end præ­si­den­tri­va­len Án­gel María Vil­lar, der tid­li­ge­re i år blev fængs­let i en stør­re kor­rup­tions­sag om­kring gen­val­get som præ­si­dent i det span­ske fod­bold­for­bund. Men er Jes­per Møl­ler til­freds med det, han har set fra slo­ven­ske Ce­fe­rin?

”Han har væ­ret rig­tig god til at ba­lan­ce­re syd, nord, øst og vest. Vi var lidt be­kym­re­de for, om vi i Nord­ve­st­eu­ro­pa blev sat uden­for ind­fly­del­se, men det har ik­ke væ­ret til­fæl­det. Min sven­ske kol­le­ga Karl-Erik Nils­son fik et frem­ra­gen­de valg til ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­en og er ble­vet ” first vi­ce­presi­dent”. Han har et stærkt sam­ar­bej­de med Alek­s­an­der. Han har nog­le stær­ke hold­nin­ger, ek­sem­pel­vis til den kom­pe­ti­ti­ve ba­lan­ce [mel­lem sto­re og min­dre klub­ber og liga­er i Eu­ro­pa]. Når vi kom­mer til Bra­tisla­va-kon­gres­sen i sep­tem­ber 2018, kom­mer der nye for­slag om net­op det,” si­ger Jes­per Møl­ler.

Hvor­dan vil du ka­rak­te­ri­se­re ham i sam­men­lig­ning med Plat­i­ni?

”Det er en an­den stil. Og jeg kan fak­tisk go­de li­de den nye stil. Han er me­get kort­fat­tet. Det kan man li­de el­ler la­de væ­re, men han si­ger sin me­ning. Han har et me­get stærkt fun­da­ment, for­di han fik et godt valg. Det har ty­de­ligt præ­get or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi er slet ik­ke i tvivl om, hvor vi er på vej hen. Han føl­ger sit ma­ni­fest til nær­mest punkt og prik­ke.”

Hvad har han kon­kret gjort, som var vig­tigt for DBU?

”Op mod sel­ve val­get af Ce­fe­rin var jeg be­kym­ret for de små na­tio­ners adgang til tur­ne­rin­ger som Cham­pions Le­ague. Der har Ce­fe­rin for­må­et at la­ve en vig­tig af­ta­le med EPFL [den eu­ro­pæ­i­ske liga­or­ga­ni­sa­tion med blandt an­dre Di­vi­sions­for­e­nin­gen som med­lem], så de får LarsChri­ster Ols­son i UEFA’s ek­se­ku­tiv­ko­mi­te, mens ECA [Eu­ro­pe­an Club As­so­ci­a­tion, de eu­ro­pæ­i­ske top­klub­bers or­ga­ni­sa­tion] har få­et to plad­ser. Det be­ty­der, at tin­ge­ne bli­ver dis­ku­te­ret til mø­de­r­ne og i fæl­les­skab, så man for­sø­ger at kom­me i sam­me ret­ning. Vo­res be­kym­ring over ad­gan­gen til Cham­pions Le­ague be­tød, vi i Dan­mark ven­te­de me­get læn­ge på at mel­de ud, hvem vi stem­te på. Jeg skul­le fø­le mig sik­ker på, hvad han vil­le. Og det har han le­vet op til. På et mø­de i Athen umid­del­bart før kon­gres­sen sag­de jeg til ham, at af­ta­len om­kring de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger var af­gø­ren­de for Dan­mark. Som jeg op­le­ver det, blev der fun­det en løs­ning til klub­ber­nes til­freds­hed.”

Han er ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve en luk­ket stil? ”Han har en an­den stil. Plat­i­ni var me­get bredt fav­nen­de og sag­de en mas­se ting, uden at væ­re præ­cis. Det er Ce­fe­rin helt an­der­le­des. Han er kort­fat­tet, og han ta­ler i kor­te sæt­nin­ger, hvor han si­ger en mas­se. Man skal ik­ke ta­ge fejl af, at han er ad­vo­kat. Man­ge over­ser, at han er me­get stærk og in­ter­es­se­ret i men­ne­ske­ret­tig­he­der og good gover­nan­ce. Det er det, han har la­vet som ad­vo­kat.”

Det er jo et ad­vo­kat­fir­ma med man­ge år på ba­gen, han har ar­bej­det for i Slovenien. Og de skal ha­ve haft en del rus­si­ske kli­en­ter gen­nem ti­den... ”Han hav­de en sag med en ro­ma-fa­mi­lie, der blev for­vist fra en lands­by. Jeg me­ner, at han før­te de­res sag, og den slags er ik­ke nød­ven­dig­vis po­pu­lært. Men han er ik­ke ban­ge for det. Jeg må­ler ham på det, han si­ger i sam­ta­ler med mig, og når vi ta­ler om Qa­tar og Rusland, er hans kort­fat­te­de og kon­tan­te hold­ning, at er der no­get om det, så må vi skri­ve om det, få det bor­det og hånd­te­re det. Det har han in­gen pro­ble­mer med.”

Men er det ik­ke nemt at si­ge, man har nog­le reg­ler, hvis det er selek­tivt, hvor­når de bli­ver hånd­hæ­vet?

”Det op­le­ver jeg fak­tisk ik­ke. Vi kan æn­dre på reg­ler­ne på kon­gres- el­ler ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­ni­veau, og jeg op­le­ver, at sa­ger bli­ver prø-

vet, hvis der er ur­e­gel­mæs­sig­he­der. Der er in­gen pro­ble­mer med at ita­le­sæt­te det. Om en må­ned har vi mø­de i de nor­di­ske lan­de, og der føl­ger vi lø­ben­de op på si­tu­a­tio­nen i Rusland og Qa­tar. Der var ar­tik­ler om nord­kore­an­ske ar­bej­de i Rusland, og det skrev vi et brev om til FIFA, hvor vi spurg­te, om der var no­get om det, og at vi var be­kym­re­de. Det fik vi så svar på, som vi lag­de ud of­fent­ligt. Vi re­a­ge­rer på det, vi hø­rer, an­det kan vi ik­ke gø­re,”

Snak­ken om den rus­si­ske for­bin­del­se er ik­ke for­stum­met. Det så ud til, at I i Skan­di­navi­ens for­bund støt­te­de Ce­fe­rin al­le­re­de i be­gyn­del­sen af ju­ni 2016, kort før rus­ser­ne og he­le de­res blok fra Øst­eu­ro­pa stil­le­de sig bag ham?

”Det er for­di, I spe­ku­le­rer i det. I ven­der og dre­jer, hvad der fo­re­går, og I må ger­ne væ­re kri­ti­ske. Jeg op­le­ver slet ik­ke det her med de rus­si­ske kon­tak­ter. De har én stem­me ud af 55 i Eu­ro­pa. Jeg op­le­ver ik­ke, Rusland træk­ker i trå­de til mø­der og af­stem­nin­ger, for det har de slet ik­ke stem­mer nok til. Jeg op­le­ve­de da og­så for ny­lig, at en højt­stå­en­de rus­sisk per­son røg ud [Vi­ta­ly Mut­ko, nu­væ­ren­de vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster i Rusland og tid­li­ge­re sport­s­mi­ni­ster]. Det be­kræf­ter da, at det uaf­hæn­gi­ge di­sci­pli­nær­sy­stem i FIFA fun­ge­rer.”

ETIK OG IN­FAN­TI­NO

Jes­per Møl­ler er jurist, og net­op et tro­vær­digt, juri­disk sy­stem i fod­bold er en vig­tig del af for­kla­ring på at DBU-for­man­den er op­ti­mist på in­ter­na­tio­nal fod­bolds veg­ne.

Si­den Rusland og Qa­tar i de­cem­ber 2010 fik til­delt VM-slut­run­der­ne 2018 og 2022 ef­ter en hek­tisk, kon­tro­ver­si­el valg­kamp, har det po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske sy­stem om­kring FIFA væ­ret præ­get af kor­rup­tions­sa­ger og an­hol­del­ser.

Det kul­mi­ne­re­de i 2015, da Sepp Blat­ter og Mi­chel Plat­i­ni blev ude­luk­ket fra fod­bold og de­res po­ster som præ­si­den­ter i FIFA og UEFA, for­di Blat­ter i for­å­ret 2011 hav­de be­talt Plat­i­ni et stør­re mil­li­onbe­løb i dan­ske kro­ner, hvil­ket var før, Plat­i­ni be­stem­te sig for ik­ke at stil­le op til præ­si­dentval­get i FIFA i ju­ni 2011.

I fe­bru­ar 2016 blev den hid­ti­di­ge ge­ne­ral­se­kre­tær i UEFA Gi­an­ni In­fan­ti­no valgt som FIFA-præ­si­dent, ef­ter han var ble­vet op­stil­let af de eu­ro­pæ­i­ske lan­de som af­lø­ser for In­fan­ti­nos ka­ran­tæ­ne­ram­te boss Mi­chel Plat­i­ni.

Gi­an­ni In­fan­ti­no lag­de blandt an­det vægt på, at de uaf­hæn­gi­ge, juri­di­ske in­stan­ser i FIFA skul­le styr­kes som mid­del på vej­en til et sun­de­re FIFA.

Men den schweizisk/ita­li­en­ske FIFA-præ­si­dent kom hur­tigt selv i sø­ge­ly­set i FIFA’s eti­ske ko­mité ef­ter læk af op­lys­nin­ger om In­fan­ti­nos brug af pri­vat­fly og per­son­li­ge ud­gif­ter, præ­si­den­ten fik FIFA til at be­ta­le for.

I 2017 for­lød det igen, i det nor­ske ma­ga­sin Jo­si­mar, at Gi­an­ni In­fan­ti­no var i sø­ge­ly­set i FIFA’s eti­ske ko­mité.

Den­ne gang var det på grund af ind­blan­ding i val­get af præ­si­dent i det afri­kan­ske kon­ti­nen­tal­for­bund CAF, hvor Ah­mad Ah­mad fra Ma­da­ga­skar vandt val­get over Is­sa Hay­a­tou fra Ca­mero­un, der i 29 år stod i spid­sen for CAF og hav­de tre må­ne­der som vi­kar på FIFA-præ­si­dent­po­sten i ef­ter­å­ret 2015, da Sepp Blat­ter blev spar­ket ud.

I maj blev Cor­nel Bor­bély, for­mand for den ef­ter­for­sken­de del af FIFA’s eti­ske ko­mité, så ud­skif­tet sam­men med Hans-Jo­a­chim Eck­ert, for­mand for den døm­men­de del, og Mi­gu­el Ma­du­ro, der i ot­te må­ne­der hav­de stå­et i spid­sen for FIFA’s gover­nan­ce com­mit­tee.

Det ske­te på FIFA’s kon­gres i Ba­hrain og blev ved­ta­get af med­lem­slan­de­ne på for­slag fra top­pen i or­ga­ni­sa­tio­nen.

”Det la­der til, at FIFA’s øver­ste le­del­se har lagt stør­re vægt på de­res eg­ne in­ter­es­ser og po­li­ti­ske in­ter­es­ser end på FIFA’s lang­sig­te­de in­ter­es­ser. De brin­ger FIFA’s in­te­gri­tet, og der­med og­så spil­lets frem­tid, i fa­re,” sag­de Cor­nel Bor­bély og Hans-Jo­a­chim Eck­ert i en fæl­les pres­se­med­del­el­se.

Men det var Mi­gu­el Ma­du­ro fra gover­nan­ce com­mit­tee, der si­den sat­te Gi­an­ni In­fan­ti­nos og FIFA’s top un­der pres.

Ryg­ter­ne gik i da­ge­ne om­kring kon­gres­sen i Ba­hrain.

Fle­re af Ma­du­ros kol­le­ger i ko­mi­te­en, her­un­der en tid­li­ge­re dom­mer ved den in­ter­na­tio­na­le krigs­dom­stol og en ju­ra-pro­fes­sor fra et ame­ri­kansk uni­ver­si­tet, sag­de i maj op i pro­test over Ma­du­ros fy­ring og ’upas­sen­de ind­blan­ding’, og som vid­ne i en bri­tisk par­la­ments­hø­ring i sep­tem­ber for­tal­te Mi­gu­el Ma­du­ro så, at hans exit skyld­tes, at gover­nan­ce com­mit­tee i marts hav­de ude­luk­ket Ruslands ek­stremt magt­ful­de po­li­ti­ker Vi­ta­ly Mut­ko fra at stil­le op til FIFA Co­un­cil.

Iføl­ge Ma­du­ro for­tal­te Gi­an­ni In­fan­ti­no, at han var be­kym­ret for kon­se­kven­ser­ne for VM i Rusland, hvis Vi­ta­ly Mut­ko ik­ke fik lov at stil­le op, og iføl­ge Ma­du­ro sag­de In­fan­ti­no, at den sto­re do­ping-sag i Rusland ik­ke vil­le ram­me Mut­ko, og at IOC ik­ke vil­le blan­de sig.

Der­ef­ter fik Ma­du­ro be­søg af FIFA’s ge­ne­ral­se­kre­tær Fat­ma Sa­mou­ra.

”Hun sag­de, at vi var nødt til at fin­de en løs­ning, hvor Hr. Mut­ko blev op­stil­lings­be­ret­ti­get. El­lers vil­le præ­si­dent­ska­bet kom­me i spil. VM vil­le bli­ve en ka­ta­stro­fe, ef­ter hen­des me­ning, og der­for vil­le Hr. In­fan­ti­nos præ­si­dent­post og­så kom­me i fa­re,” sag­de Mi­gu­el Ma­du­ro i par­la­ments­hø­rin­gen i Lon­don i sep­tem­ber.

”Der er en kul­tur i FIFA, der er ek­stremt re­si­stent over­for ek­ster­nt op­syn, gen­nem­sig­tig­hed og an­svar­lig­hed,” lød det fra den tid­li­ge­re po­rtu­gi­si­ske mi­ni­ster.

FIFA af­vi­ste Mi­gu­el Ma­du­ros ud­sagn om uti­dig ind­blan­ding fra Gi­an­ni In­fan­ti­no og Fat­ma Sa­mou­ra, og det hen­hol­der Jes­per Møl­ler sig til.

”Den hi­sto­rie blev straks til­ba­ge­vist. Det er på­stand mod på­stand. Jeg skal hol­de mig til fakta, og der kan jeg kon­sta­te­re, at Mut­ko ik­ke be­stod tjek­ket. Der­for må jeg gå ud fra, at uaf­hæn­gig­he­den har fun­ge­ret. Men selv­føl­ge­lig hol­der vi øje med, hvad der sker,” si­ger Jes­per Møl­ler.

”Var ind­de­lin­gen af mag­ten i lov­gi­ven­de, udø­ven­de og døm­men­de ik­ke ble­vet gen­nem­ført til­ba­ge i ti­den, tror jeg hel­ler ik­ke, vi hav­de få­et to nye præ­si­den­ter i FIFA og UEFA.

Di­sci­pli­nær­sy­ste­met ude­luk­ke­de en præ­si­dent, der li­ge var ble­vet gen­valgt i FIFA. Han hav­de en de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet, før de her ur­e­gel­mæs­sig­he­der blev på­vist. At Blat­ter og Plat­i­ni måt­te gå af på grund af den ur­e­gel­mæs­si­ge be­ta­ling i 2011 vi­ser for mig, at det uaf­hæn­gi­ge di­sci­pli­nær­sy­stem fun­ge­rer,” si­ger Jes­per Møl­ler.

Kun­ne man ik­ke og­så se det som po­li­ti­ske al­li­an­cer, der faldt i takt med, at po­li­ti­styr­ker og statsankla­ge­re ån­de­de FIFA i nak­ken? ”Så­dan op­le­ver jeg det ik­ke. Jeg me­ner, det er di­sci­pli­nær­sy­ste­met, der af­sted­kom­mer det. Så kan I si­ge, at det ik­ke hav­de no­get med det at gø­re, og det gør I så. De al­li­an­cer kan ik­ke på­vir­ke et uaf­hæn­gigt di­sci­pli­nær­sy­stem. Det er min på­stand.”

Du bak­ke­de op om ud­skift­nin­ger­ne på kon­gres­sen i Ba­hrain. Hvor­for?

”Eck­ert og Bor­bély, og det kø­rer helt til­ba­ge til Garcia-rap­por­ten [Garcia-rap­por­ten var FIFA’s eti­ske ko­mités egen ef­ter­forsk­ning af snyd ved ud­de­lin­gen af VM 2018 og 2022], de lod tin­ge­ne fort­sæt­te alt for læn­ge, selv­om ad­var­sels­lam­per­ne blin­ke­de. Jeg var ret af­kla­ret om­kring, at dem, der sad i de her sy­ste­mer, som den eti­ske ko­mité, hav­de snor­k­so­vet i ti­men og skul­le ud­skif­tes. Det blev de så. Det blev så koblet til en an­den te­o­ri. Men så­dan så jeg det ik­ke. Da Garcia-rap­por­ten skul­le of­fent­lig­gø­res, vil­le Eck­ert jo ik­ke of­fent­lig­gø­re den. Jeg kan ik­ke for­stå, man ik­ke of­fent­lig­gør den slags rap­por­ter, og det skal ha­ve kon- t

se­kven­ser. Den­gang vil­le kri­ti­ker­ne ha­ve ham ud, men da tin­ge­ne så faldt til ro og plud­se­lig hang sam­men med det an­det der, så skul­le han bli­ve. Så­dan hæn­ger det ik­ke sam­men i min bog.”

”Præ­si­den­ten [Sepp Blat­ter] og ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren [Jérô­me Valcke], der ud­pe­ge­de Eck­ert og Bor­be­ly, er rø­get ud på grund af ur­e­gel­mæs­sig­he­der. Så er det da klart, det og­så er sundt at skif­te de per­so­ner. Jeg har si­den 2014 sagt, at skal man æn­dre kul­tu­ren i FIFA, og det har der væ­ret brug for i FIFA, så skal man og­så æn­dre per­so­ner­ne. Skif­ter man ik­ke, på de­mo­kra­tisk vis, ud af per­so­ner­ne fra den tid­li­ge­re pe­ri­o­de, sker der ik­ke no­gen kul­turæn­dring. Og så­dan en kul­turæn­dring ta­ger åre­vis. Æn­drer man kun i top­pen men ik­ke ne­de i sy­ste­met, æn­drer tin­ge­ne sig ik­ke. Er det så uret­fær­digt over­for de per­so­ner, der har sid­det der? Må­ske. Men der tje­ner ud­skift­nin­ger­ne det over­ord­ne­de for­mål med at æn­dre kul­tu­ren.”

Det vir­ker på­fal­den­de, at Gi­an­ni In­fan­ti­no ud­skif­ter folk, der hav­de ham i kik­ker­ten i ind­til fle­re sa­ger...

”Det er op til kon­gres­sen. Der indstil­les til det, og så stem­mer vi om det. Jeg var enig i, de skul­le ud­skif­tes for kul­tur­for­an­drin­gen. Så det støt­te­de jeg på kon­gres­sen. Det kan FIFA’s præ­si­dent ik­ke gø­re, han kan ik­ke skif­te ud i den eti­ske ko­mité.”

Ma­ga­si­net Jo­si­mar har skre­vet, at der var en sag un­der­vejs i det eti­ske sy­stem mod Gi­an­ni In­fan­ti­no for at blan­de sig i val­get i CAF. Det er da på­fal­den­de, at der der­ef­ter skul­le skif­tes ud.

”Jeg har ik­ke en jor­disk chan­ce for at føl­ge med i, hvad der sker i Afri­ka. Det er rig­tig godt, I føl­ger med og hol­der øje. Det gør, at der er stort fo­kus på, tin­ge­ne fo­re­går or­dent­ligt. Men om der er sket det ene og det an­det har jeg in­gen chan­ce for at vur­de­re.”

Er du ik­ke be­kym­ret for, at I li­ge­som i til­fæl­det med Alek­s­an­der Ce­fe­rins valg til UEFA­præ­si­dent kom­mer til at gå nog­le an­dres ær­in­de ved at bak­ke op om dis­se be­slut­nin­ger?

”Selv­føl­ge­lig er jeg be­kym­ret for det, FIFA har væ­ret igen­nem. Selv­føl­ge­lig bli­ver jeg be­kym­ret. Jeg vur­de­rer det, jeg hø­rer og læ­ser, men jeg skal for­hol­de mig til fakta. Og til at der er et uaf­hæn­gigt di­sci­pli­nær­sy­stem. Er der fo­re­gå­et ur­e­gel­mæs­sig­he­der, så skal du ik­ke væ­re i tvivl om, at jeg me­ner, de skal sank­tio­ne­res. Så er jeg fuld­stæn­dig li­geg­lad med, om det er præ­si­den­ten el­ler an­dre. Kon­sta­te­rer de uaf­hæn­gi­ge in­stan­ser, no­get ur­e­gel­mæs­sigt er fo­re­gå­et, sank­tio­ne­rer de det. Det kan jeg do­ku­men­te­re, for det er sket.”

RUSLANDS VM

Gi­an­ni In­fan­ti­no har støt­te fra Nord- og Sy­da­me­ri­ka og en ræk­ke an­dre lan­de uden for Eu­ro­pa. Ty­sker­ne og ita­li­e­ner­ne var vig­ti­ge al­li­e­re­de for Alek­s­an­der Ce­fe­rin i Eu­ro­pa med en tysk am­bi­tion om EM i 2024 og en Cham­pions Le­ague-re­form, der fra som­me­ren 2018 gi­ver Serie A fi­re di­rek­te Cham­pions Le­agu­e­plad­ser i ste­det for to og en kva­li­fi­ka­tions­plads.

Og så er der Rusland.

Rus­ser­ne duk­ker op igen og igen i fod­bold­po­li­tik, og det hæn­ger ik­ke mindst sam­men med VM-slut­run­den til næ­ste som­mer.

Da FIFA’s da­væ­ren­de ef­ter­for­sker Mi­cha­el Garcia un­der­søg­te til­de­lin­gen af VM 2018 og 2022, sprang rus­ser­ne i øj­ne­ne ved kun i be­græn­set om­fang at sam­ar­bej­de med ef­ter­forsk­nin­gen, og ved at hæv­de, at com­pu­te­ren fra VM-ko­mitéen var de­stru­e­ret og de gam­le email-kon­ti util­gæn­ge­li­ge, da man ik­ke kun­ne få lo­gin og pas­sword ud­le­ve­ret fra den ame­ri­kan­ske mail-ud­by­der.

Tid­li­ge­re i 2017 dukkede der en sag op om brug af nord­kore­an­ske ar­bej­de­re på sta­dionbyg­ge­ri­et i Sankt Pe­ters­borg med en til­spid­set po­li­tisk si­tu­a­tion mel­lem Rusland og en ræk­ke lan­de i Eu­ro­pa og de­res sto­re mi­li­tæ­re part­ner i NA­TO, USA, som bagtæp­pe.

Den sto­re rus­si­ske do­ping-skan­da­le før, un­der og ef­ter OL i So­chi i 2014 har og­så for­gre­nin­ger til rus­sisk fod­bold, da en ræk­ke af de ano­ny­mi­se­re­de nav­ne i McLa­ren-rap­por­ten, der do­ku­men­te­rer det stats­sty­re­de do­ping­pro­gram i Rusland, er fod­bold­spil­le­re.

Sa­ger om do­ping og nord­kore­an­ske sla­ve­ar­bej­de­re hu­er på in­gen må­de Jes­per Møl­ler, og for­lø­bet om­kring ud­de­lin­gen af to VM-slut­run­der på sam­me tid til­ba­ge i de­cem­ber 2010 må al­drig gen­ta­ges. Men ef­ter DBU-for­man­dens me­ning har de to kon­tro­ver­si­el­le slut­run­der og­så væ­ret med til at sæt­te gang i det, Jes­per Møl­ler be­teg­ner som grund­læg­gen­de og vig­ti­ge de­mo­kra­ti­ske re­for­mer i FIFA.

”Jeg er nødt til at se po­si­tivt på det her. Og for­lø­bet om­kring Rusland og Qa­ta­rs VM-slut­run­der har skabt fun­da­men­tet for, at vi på sigt får et bed­re FIFA. Det af­sted­kom op­de­lin­gen i lov­gi­ven­de, udø­ven­de og døm­men­de magt, og af­sted­kom fjer­nel­sen af to præ­si­den­ter. Og så er til­de­lin­gen af VM flyt­tet fra FIFA Co­un­cil, som ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­en hed­der i dag, og til kon­gres­sen. Vi får at se, om det er en for­del el­ler ulem­pe, men det er da den hø­je­ste grad af de­mo­kra­ti. Jeg får mu­lig­hed for at væ­re til at be­stem­me til­de­lin­gen. Min skep­sis er så, hvor­dan det kom­mer til at fo­re­gå med 211 lan­de, selv­om man­ge syn­tes, det var no­get svi­ne­ri, den­gang det kun var de 24 med­lem­mer i ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­en, der stem­te,” si­ger Jes­per Møl­ler.

Er du i dag glad for, at de to næ­ste VM-slut­run­der lig­ger i Rusland og Qa­tar?

”Jeg har ta­get de slut­run­der til ef­ter­ret­ning. Der er ta­get en de­mo­kra­tisk be­slut­ning af det or­gan, der hav­de kom­pe­ten­cen til det. Rusland og Qa­tar er valgt. Er der fo­re­gå­et ur­e­gel­mæs­sig­he­der, bli­ver de straf­fet el­ler får fra­ta­get VM. Er der ik­ke det, spil­ler vi for at kva­li­fi­ce­re os og va­re­ta­ge dan­ske in­ter­es­ser. Alt an­det er mi­ne sub­jek­ti­ve me­nin­ger og ik­ke in­ter­es­sant. Jeg kan kon­sta­te­re, at to præ­si­den­ter er rø­get, og det er fak­tum, man ik­ke kan gen­dri­ve.”

Hvor me­get er der sket i sa­gen om de nord­kore­an­ske ar­bej­de­re i Sankt Pe­ters­borg? Alek­s­an­der Ce­fe­rin er for­mand for den FIFA-ko­mité, der føl­ger Ruslands for­be­re­del­ser, og jeg har ik­ke set ham ha­ve travlt med at kom­men­te­re sa­gen.

”Jeg sid­der i den sam­me ko­mité i FIFA, hvor han er for­mand. Nu har jeg op­le­vet to ko­mité­mø­der. Det er ik­ke på et stort mø­de, det fo­re­går, det er i FIFA’s ad­mi­ni­stra­tion. Da vi send­te bre­vet om nord­kore­an­ske ar­bej­de­re på sta­dion i Sankt Pe­ters­borg, hav­de FIFA’s ad­mi­ni­stra­tion al­le­re­de væ­ret i gang i må­neds­vis og hav­de på­talt det for vær­ter­ne.”

Er I i ko­mitéen til­fred­se med de rus­si­ske for­be­re­del­ser?

”Vi er jo ik­ke til­fred­se, hvis man bru­ger tvangs­ar­bej­de. Det bli­ver på­talt og skal æn­dres. Rusland og Qa­tar er ble­vet til­delt VM. Skal der la­ves om på det, er det ik­ke en kon­gres­be­slut­ning men i det eti­ske sy­stem. Der skal der fin­des en ur­e­gel­mæs­sig­hed, som kan fø­res til­ba­ge til den be­slut­ning. Det tror jeg ik­ke, man kan. Det tro­e­de jeg må­ske en over­gang om­kring Garcia-rap­por­ten, da den skul­le væ­re fær­dig. Det vi­ste der sig, at der ik­ke var. Mit bed­ste bud er, at VM spil­les der, i hvert fald i Rusland, og sik­kert og­så i Qa­tar. Fremad­ret­tet skal vi ska­be en kul­tur, og her har jeg ros til pres­sen for at sæt­te fo­kus på pro­ble­mer­ne, for det at ha­ve et kon­ti­nu­er­ligt pres fra me­di­er­ne gør vo­res ar­bej­de let­te­re.”

Apro­pos Garcia-rap­por­ten. Der var for­kla­rin­gen på den be­græn­se­de rus­si­ske del­ta­gel­se i ef­ter­forsk­nin­gen, at den rus­si­ske VM-ko­mités com­pu­te­re var ble­vet de­stru­e­ret, og at man ik­ke kun­ne få hjælp fra Goog­le i USA til at gen­dan­ne de Gmail-kon­ti, man hav­de brugt til at kom­mu­ni­ke­re. Kan du for­stå, hvis rig­tig man­ge fod­bold­fans og me­di­er fin­der det ut­ro­vær­digt?

”Jeg kan sag­tens se, at det ser mær­ke­ligt ud, og jeg for­står de te­o­ri­er, der spin­nes ud af dem. Men jeg er nødt til at for­hol­de mig til fakta. FIFA skal væ­re bed­re til det her. Det vil ik­ke gå i dag. Med det fo­kus, der er i dag, vil­le vi re­a­ge­re på det.”

Hvor­dan for­hol­der I jer til den do­pings­kan­da­le, fle­re rus­si­ske whi­st­le­blowe­re og Ri­chard McLa­ren har truk­ket frem i ly­set om stats­sty­ret do­ping af rus­si­ske sport­s­stjer­ner før, un­der og ef­ter vin­ter-OL i So­chi i 2014?

”Vi læg­ger os tæt op af Ni­els Ny­gaard i DIF og Mor­ten Møl­holm i for­hold til den rap­port og det ar­bej­de, der fo­re­går i IOC. Det lig­ger fo­re­lø­big i vo­res na­tio­na­le olym­pi­ske or­ga­ni­sa­tion. Er der brug for sank­tio­ner i fod­bold­sam­men­hæng, har vi et sy­stem til det. Jeg er nødt til at af­ven­te, hvad der sker in­ter­na­tio­nalt, og hvad An­ti Do­ping Dan­mark [ADD] i så fald si­ger. Vi har nult­o­le­ran­ce over do­ping, mat­ch­fixing og kor­rup­tion, og der­for ar­bej­der vi og­så med ADD.”

Men hvor­dan ly­der stats­sty­ret do­ping i et land, der om ot­te må­ne­der er VM-vært, i dine ører?

”Hver gang, jeg hø­rer om do­ping el­ler mat­ch­fixing, bry­der jeg mig ik­ke om det. Det er trus­ler mod vo­res sport, som vi la­ver kampag­ner mod.”

Og i McLa­ren-rap­por­ten op­træ­der der man­ge ano­ny­mi­se­re­de fod­bold­spil­le­re fra rus­sisk fod­bold?

”Hvis no­gen har brugt do­ping, har jeg en for­vent­ning om, det bli­ver sank­tio­ne­ret. Vi kan på­ta­le det, men så hel­ler ik­ke så me­get me­re.”

Er I tryg­ge ved at sen­de Dan­mark til et VM med Rusland som vært?

”Med den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi har med ADD og DIF, læg­ger vi os tæt op ad dem. Jeg har selv­føl­ge­lig dis­ku­te­ret det her med Ni­els Ny­gaard, og jeg ved, der ar­bej­des på det her. Vi kom­mer ik­ke til at boy­kot­te no­gen VM-slut­run­de, med min­dre den dan­ske re­ge­ring si­ger, at vi skal.”

Er det her en god sag for en VM-vært? ”Do­ping er al­drig en god sag, det er mat­ch­fixing hel­ler ik­ke. Jeg op­le­ver ik­ke no­gen, der ik­ke ta­ger af­stand fra do­ping. Så må vi sank­tio­ne­re, når til­fæl­de­ne op­står. Det her sy­nes jeg og­så, du skal spør­ge rus­ser­ne om.”

QA­TA­RS VM

Mens Rusland gea­rer op til VM om ot­te må­ne­der, er Qa­tar og­så i fuld gang med for­be­re­del­ser­ne.

Si­den den lil­le Golf-stat fik til­delt slut­run­den, har den mødt hård kri­tik for gæ­ste­ar­bej­de­res for­hold un­der Ka­fa­la-sy­ste­met, der kraf­tigt be­græn­ser uden­land­ske gæ­ste­ar­bej­de­res ret­tig­he­der i Qa­tar.

Se­ne­st har en al­li­an­ce an­ført af na­bo­sta­ter­ne De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Sau­di Ara­bi­en for­søgt at bru­ge VM-slut­run­den i 2022 til at læg­ge po­li­tisk pres på Qa­tar, der til al­li­an­cens sto­re util­freds­hed hol­der sig po­li­tisk neut­ral i Mel­le­mø­sten og der­for har for­bin­del­ser til blandt an­dre Sau­di Ara­bi­ens re­gio­na­le ær­kefjen­de Iran.

Og så er der gen­tag­ne an­kla­ger om, at Qa­tar i sin tid køb­te sig til stem­mer­ne og der­med VM-slut­run­den i en stor­stilet valg­kampag­ne fra 2008 til 2010, som ik­ke mindst avi­sen Sun­day Ti­mes do­ku­men­te­re­de i en lang ræk­ke ar­tik­ler om­kring val­get af VM-vær­ter i 2010 og igen før VM i 2014, hvor Sun­day Ti­mes via mil­li­o­ner af læk­ke­de emails – de så­kald­te FIFA Fi­les - på­vi­ste det, der lig­ne­de sy­ste­ma­tisk be­stik­kel­se af en lang ræk­ke af FIFA’s før­en­de fod­bold­po­li­ti­ke­re.

Da­gen ef­ter Sun­day Ti­mes bre­a­ke­de nyhe­den om FIFA Fi­les, luk­ke­de den sær­li­ge ef­ter­for­sker i FIFA’s eti­ske ko­mité Mi­cha­el Garcia ef­ter­forsk­nin­gen af snyd i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af VM 2018 og 2022, selv­om Sun­day Ti­mes og avi­sens jour­na­li­ster fra ud­red­nin­gen af FIFA Fi­les til­bød Garcia at nær­læ­se de­res ma­te­ri­a­le.

I det ma­te­ri­a­le frem­gik det, at præ­si­den­ten for Asi­ens kon­ti­nen­tal­for­bund, Qa­ta­rs mest magt­ful­de fod­bold­po­li­ti­ker Mo­ham­med Bin Ham­mam, sy­ste­ma­tisk hav­de be­stuk­ket fod­bold­le­de­re i he­le ver­den via kon­ti i især Bin Ham­mams sto­re en­tre­pre­nør­fir­ma, og at Qa­tar på stats­plan des­u­den hav­de ind­gå­et en ræk­ke for­ret­nings­af­ta­ler i mil­li­ard­klas­sen, især om gas [Qa­tar er ver­dens tred­je­stør­ste na­tur­gas-pro­du­cent ef­ter Rusland og Iran], til­sy­ne­la­den­de for at på­vir­ke stats­le­de­re i lan­de med med­lem­mer i FIFA’s ek­se­ku­tiv­ko­mité.

Mo­ham­med Bin Ham­mam hav­de an­gi­ve­ligt ope­re­ret uden Qa­ta­rs VM-ko­mités vi­den­de ud over i en­kel­te, be­la­sten­de til­fæl­de do­ku­men­te­ret af Sun­day Ti­mes og i bo­gen ”The Ug­ly Ga­me”, skre­vet af Sun­day Ti­mes-jour­na­li­ster­ne bag af­slø­rin­ger­ne i FIFA Fi­les.

I bo­gen be­skri­ves det, hvor­dan Mo­ham­med Bin Ham­mam tvin­ges af Sepp Blat­ter og no­gen hjem­me i Qa­tar til at træk­ke sig som kan­di­dat til præ­si­dentval­get i FIFA i ju­ni 2011 48 ti­mer før val­get, til­sy­ne­la­den­de mod at Sepp Blat­ter og FIFA fre­der Qa­ta­rs VM-slut­run­de i 2022 fra yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser.

Iføl­ge Sun­day Ti­mes lig­ner det i høj grad, at Mo­ham­med Bin Ham­mam blev tvun­get til at træk­ke sig imod, at Sepp Blat­ter og FIFA fre­de­de Qa­ta­rs VM-slut­run­de, blandt an­det i FIFA’s eti­ske sy­stem og i Garcia-rap­por­ten. Er det ik­ke at pro­blem for dig, at I for­sø­ger at byg­ge oven på et juri­disk sy­stem i FIFA, der til­sy­ne­la­den­de har med­vir­ket til så­dan­ne po­li­ti­ske stu­de­hand­ler?

”Ud­for­drin­gen her er, at jeg ik­ke ved, om hver en sten er vendt i for­hold til til­de­lin­gen af VM til Rusland og Qa­tar. Jeg var dybt skep­tisk, da vi dis­ku­te­re­de of­fent­lig­gø­rel­sen af Garcia-rap­por­ten, der skul­le lig­ge til grund for en sank­tion el­ler mu­lig fra­ta­gel­se af VM [en of­fent­lig­gø­rel­se, som blev ud­sat mod Mi­cha­el Garci­as vil­je og om­gå­en­de fik Garcia til at træk­ke sig fra po­sten i FIFA]. Men jeg er nødt til at tro et uaf­hæn­gigt sank­tions­sy­stem, der trods alt har fjer­net to præ­si­den­ter. Hvis der kun­ne fø­res be­vis for, at ur­e­gel­mæs­sig­he­der, der er fo­re­gå­et i nog­le sam­men­hæn­ge, hav­de ind­fly­del­se på til­de­lin­gen af VM til Rusland og Qa­tar, så er jeg nødt til at tro på, at den eti­ske ko­mité hav­de sank­tio­ne­ret det. Man skal kun­ne på­vi­se, at ur­e­gel­mæs­sig­he­der­ne har på­vir­ket til­de­lin­gen af VM til Qa­tar.”

Er det ik­ke dybt be­kym­ren­de for dig, at det kun­ne se ud til, at Sepp Blat­ter hav­de held til at på­vir­ke en pro­ces i den eti­ske ko­mité som del af en stør­re po­li­tisk af­ta­le?

”Stem­te Sepp Blat­ter for Qa­tar? Det er han ci­te­ret for, han ik­ke gjor­de, det var Plat­i­ni. Hvad hvis Blat­ter og hans folk hav­de fun­det no­get på Qa­tar, mens Blat­ter var præ­si­dent? Jeg ved det ik­ke.”

Men det lig­ner jo i den grad, at Blat­ter net­op fre­de­de Qa­ta­rs VM af hen­syn til sig selv? ”Hvis FBI, CIA og schweizer­ne, der har adgang til do­ku­men­ter­ne og fo­re­tog an­hol­del­ser­ne [i 2015], hvis de hav­de fun­det en år­sags­sam­men­hæng, var det kom­met frem nu. Jeg kan ik­ke ga­ran­te­re det el­ler væ­re sik­ker, men jeg tror, det var kom­met frem.”

Er I i DBU og Skan­di­navi­en ik­ke nervø­se for, at I med je­res fo­kus på good gover­nan­ce, åben­hed og de­mo­kra­ti kom­mer til at fun­ge­re som den go­de samvit­tig­hed, mens man i Rusland, Qa­tar og sto­re de­le af re­sten af ver­den fø­rer fod­bold­po­li­tik på præ­cis sam­me må­de, som den­gang Rusland og Qa­tar fik VM?

”Vi er ik­ke ban­ge for no­get. Vi ta­ler om de ting, vi ser og op­le­ver. Og det får vi ik­ke al­tid ros for in­ter­nt, skul­le jeg hil­se at si­ge. Terje [Svend­sen, for­mand for Nor­ges fod­bold­for­bund] og jeg har ik­ke søgt valg til no­get. Det gør, vi har en an­den til­gang til tin­ge­ne. Når jeg ser no­get, der ik­ke er i or­den, re­a­ge­rer jeg på det. Så er jeg ik­ke ban­ge for, om jeg bli­ver brugt til no­get. Jeg er nødt til at si­ge min me­ning. Det har jeg det ok med.”

Men I ri­si­ke­rer jo at bli­ve brugt po­li­tisk, uan­set om I vil det el­ler ej?

”Skul­le jeg så hol­de min mund? Det har du jo li­ge skældt mig ud for i en an­den sam­men­hæng. I den her sag vil jeg hel­le­re si­ge no­get end tie stil­le. Til­ba­ge i ti­den har sy­ste­mer­ne haft en ten­dens til at luk­ke sig om sig selv, og stil­tien­de ac­cep­te­ret tin­ge­ne. Det går ik­ke ef­ter det, man har væ­ret igen­nem. Hvis jeg ser no­get uret­fær­digt, re­a­ge­rer jeg på det. Hvor er vi el­lers hen­ne?” +

DBU-for­mand Jes­per Møl­ler og for­bun­det har net­op ind­ført nye agen­treg­ler i Dan­mark.

”Vi me­ner, vi i Dan­mark har gjort det, vi kan på na­tio­nalt plan. Nu får jeg en plat­form i UEFA, hvor jeg kan si­ge til juri­ster­ne, at vi skal ha­ve kig­get på agen­treg­ler­ne in­ter­na­tio­nalt. Der vil jeg sten­sik­kert bli­ve spurgt om, hvad vi selv har gjort, og nu kan jeg pe­ge på nog­le ek­semp­ler på, at vi har skær­pet reg­ler­ne,” si­ger Jes­per Møl­ler. Fo­to: Mi­ri­am Dals­gaard/Pol­fo­to

Alek­s­an­dee Ce­fe­rins Fo­to: Lau­rent Gil­li­eron/Pol­fo­to

Fo­to: Tha­nas­sis Stavrakis/AP

FIFA-præ­si­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no gi­ver Chi­les midt­ba­ne­spil­ler Ar­tu­ro Vi­dal en sølv­me­dal­je ef­ter fi­na­len i som­me­rens Con­fe­de­ra­tions Cup i Rusland. Iføl­ge fle­re tid­li­ge­re folk i FIFA’s di­sci­pli­nær­sy­stem for­søg­te In­fan­ti­no og FIFA-ge­ne­ral­se­kre­tær Fat­ma Sa­mou­ra at på­vir­ke FIFA’s uaf­hæn­gi­ge kon­trol­pro­ce­du­rer, så Ruslands magt­ful­de fod­bold­boss Vi­ta­ly Mut­ko kun­ne få lov at stil­le op til FIFA Co­un­cil trods Mut­kos og Ruslands al­vor­li­ge sag om do­ping, der fandt sted i Mut­kos tid som sport­s­mi­ni­ster i Rusland.

Fo­to: Lars Poul­sen/Pol­fo­to

Fo­to: Ser­gei Kar­puk­hin/Ritzau Fo­to

Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin (i mid­ten, for­re­st) flan­ke­ret af da­væ­ren­de sport­s­min­si­ter og nu­væ­ren­de vi­ce­præ­si­dent Vi­ta­lij Mut­ko (til ven­stre i bil­le­det) og en smi­len­de FIFA-præ­si­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no. Rusland spil­ler en ho­ved­rol­le i in­ter­na­tio­nal sport­spo­li­tik, her­un­der i FIFA.

Fo­to: Shir­ley Ba­ha­dur/Ritzau

Mo­ham­med Bin Ham­mam var en ho­ved­fi­gur i fod­bold i Qa­tar, og han stod iføl­ge Sun­day Ti­mes som præ­si­dent for Asi­ens kon­fø­de­ra­tion i høj grad bag det over­ra­sken­de valg af Qa­tar som VM-vært med om­fat­ten­de be­ta­ling af be­stik­kel­se til højt­stå­en­de po­li­ti­ke­re i FIFA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.