FOR­SIG­TIG OP­TI­MIS­ME I BRØND­BY

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ZECA: FC KØBENHAVN-BRØNDBY -

Da Brønd­by-Ran­ders blev fløjtet af med en 3-1-sejr til hjem­me­hol­det man­dag af­ten, kom det ret hur­tigt til at hand­le om FC Kø­ben­havn. Så­dan er det som re­gel i de to kø­ben­hav­n­er­klub­ber, når der­by­et ven­ter in­den for den kom­men­de uge. Så da Brønd­by-spil­ler­ne ef­ter kam­pen lod sig hyl­de for­an Sydsi­den, sang fan­se­ne den om dren­ge­ne fra Ves­teg­nen, der ha­der FCK, og den om trøj­en med FC-blod, som man sover med om nat­ten. Men den­ne gang blev der­byklas­si­ker­ne sup­ple­ret med en sang, fan­se­ne ik­ke har sun­get ret me­get det se­ne­ste år­ti: Den om, at de lig­ger num­mer ét.

For med sej­ren over Ran­ders over­tog Brønd­by før­ste­plad­sen fra FC Midtjyl­land, og som om det ik­ke er nok, er der ble­vet slå­et et hul på ot­te po­int ned til FC Kø­ben­havn. Så der­for er der hos fø­rer­hol­det for­sig­tig tro på, at man for før­ste gang si­den 2004 kan vin­de en Su­per­liga-kamp mod FCK i Par­ken, men ik­ke me­re end det – net­op for­di det er så læn­ge si­den, det er sket.

”Vi glæ­der os sygt me­get, og vi kom­mer med me­re selv­til­lid, end vi har haft før. Vi har vel hel­ler ik­ke stå­et bed­re. Men vi kan ik­ke væ­re for kæk­ke ba­re for­di, vi lig­ger num­mer ét. Vi har ik­ke vun­det de­r­in­de i 13 år, så at si­ge, at vi ba­re skal vin­de i Par­ken, vil­le væ­re respekt­løst,” si­ger Chri­sti­an Nør­gaard.

”Vi har vun­det fem i træk, så der er in­gen grund til ik­ke at ha­ve selv­til­lid og tro på det, vi gør, men vi ved og­så, at der­by­et er en helt an­der­le­des kamp. Det er en spe­ci­el kamp for al­le – fans, beg­ge hold og klub­ber­ne som hel­hed,” si­ger Jo­han Lars­son.

De ot­te po­int ned til Kø­ben­havn fo­ku­se­rer han ik­ke på li­ge nu.

”Vi prø­ver at gå vo­res egen vej, og det har vi gjort, si­den vi fik vo­res co­ach. Hvis vi gør det rig­tigt, ved vi, at vi kan få ut­ro­ligt me­get suc­ces, som man­ge an­dre ik­ke kan. Det vil vi ger­ne bli­ve ved med, og det ke­de­li­ge svar er, at vi ta­ger én kamp ad gan­gen og prø­ver at ta­ge tre po­int hver gang. Det er for tid­ligt at kig­ge på ta­bel­len.”

Brønd­bys Bes­ar Ha­li­mi har sco­ret til 3-1 mod Ran­ders. I bag­grun­den jub­ler Chri­sti­an Nør­gaard og Jo­han Lars­son. Fo­to: Lars Poul­sen/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.