FORNEMT EU­RO­PÆ­ISK CO­ME­BA­CK AF DEN LIL­LE FARAO

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE - TEKST: THO­MAS PYNDT

Han var man­den, der skul­le red­de AC Milan, men da han ham­re­de en flug­ter ind bag Thi­baut Cour­tois tirs­dag af­ten, var der gå­et fem år, si­den Step­han El Shaa­rawy se­ne­st kom på tav­len i Cham­pions Le­ague-re­gi. Og nu sco­rer han må­le­ne for Ro­ma.

For fem år si­den skrev Step­han El Shaa­rawy sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, da han blev den yng­ste Cham­pions Le­ague-målsco­rer i AC Milans hi­sto­rie med sin scor­ing mod Ze­nit, der var med til at sik­re gæ­ster­ne en 3-2 sejr i Sankt Pe­ters­borg. På det tids­punkt var han sta­dig godt tre uger fra at for­la­de te­e­na­ge-åre­ne, og med sit fø­de­år 92 på ryg­gen blev AC Milan-til­hæn­ger­ne kon­stant min­det om, hvor hel­di­ge de var med, at så ung en spil­ler hav­de løf­tet en el­lers hårdt ramt klub.

Zla­tan Ibra­him­ovic og Thi­a­go Silva var nem­lig ble­vet solgt til PSG i som­me­rens trans­fer­vin­due, mens ru­ti­ne­re­de spil­le­re som Ales­san­dro Nes­ta, Fi­lip­po In­zag­hi, Gi­an­luca Zam­brot­ta, Gen­na­ro Gat­tu­so og Cla­ren­ce Se­edorf og­så hav­de for­ladt klub­ben, så op­ti­mis­men var i den grad be­her­sket på San Siro, ind­til den hur­ti­ge drib­ler med den hø­je mo­hawk på kan­ten plud­se­lig fol­de­de sig ud og stort set ale­ne fast­holdt Milan-mand­ska­bet blandt de bed­ste i Serie A.

Si­den score­de han og­så på ude­ba­ne mod An­der­le­cht, og AC Milan kom vi­de­re til 1/8-fi­na­ler­ne, hvor ”den lil­le farao” (så­le­des kal­det på grund af sin egyp­ti­ske far) lag­de op til det ene mål i 2-0 sej­ren over Bar­ce­lo­na. Og selv om det blev 0-4 på Camp Nou og der­med exit fra Eu­ro­pa, så spi­re­de hå­bet med fæ­no­me­net på kan­ten. El Shaa­rawy blev ud­råbt til at væ­re blandt de stør­ste ta­len­ter i ver­den og den ny­li­ge fem-åri­ge kon­trakt fra som­me­ren 2012 blev da og­så for­læn­get med et år me­re for at vi­se mu­li­ge bej­le­re, at en trans­fer ik­ke kun­ne kom­me på ta­le.

Alt var alt­så lagt klart til en stor kar­ri­e­re i fod­bold­ga­le Mila­no, og på den må­de bur­de der ik­ke væ­re no­get mær­ke­ligt i, at El Shaa­rawy, nu med knap så højt hår men sta­dig med num­mer 92 på ryg­gen, im­po­ne­re­de i Eu­ro­pa på en tirs­dag af­ten, da han med et brag af en flug­ter gav Chel­sea pro­ble­mer i Ita­li­en ef­ter kun 38 se­kun­ders spil. Men det var fak­tisk en gan­ske sær­lig scor­ing, for den nu 25-åri­ge El Shaa­rawy hav­de ik­ke sco­ret i Cham­pions Le­ague si­den må­let i An­der­le­cht fem år tid­li­ge­re, og han fejre­de scor­in­gen i Ro­mas far­ver og ik­ke i AC Milans stri­ber.

For det blev ik­ke som Ros­so­ne­ri- fol­ket hav­de hå­bet på ef­ter den sen­sa­tio­nel­le 12/13-sæ­son, hvor de­res un­ge helt blev top­sco­rer med 19 mål i al­le tur­ne­rin­ger og var et na­tur­ligt valg til at pry­de for­si­den af den ita­li­en­ske ud­ga­ve af FIFA14­spil­let sam­men med Lio­nel Mes­si. Step­han El Shaa­rawy løb nem­lig ind i ska­de på ska­de, så da han den 6. novem­ber 2014 score­de mod Tor­i­no i Serie A faldt han til grønsvæ­ren i tå­rer, for det var hans før­ste liga­mål i 622 da­ge.

TIL ROM VIA MO­NA­CO

Det blev dog ik­ke bed­re med ska­der­ne, og i som­me­ren 2015 be­stem­te AC Milan sig for, at ta­len­tet må­ske hav­de brug for luft­for­an­dring, så han blev le­jet ud til AS Mo­na­co og spil­le­de en del i det før­ste hal­ve år, ind­til han ram­te 24 kam­pe. Så var det slut, for med en kamp me­re vil­le Mo­na­co for­plig­ti­ge sig til at kø­be ita­li­e­ne­ren, og det var de ik­ke klar til.

I ste­det kom han til AS Ro­ma på en ny le­je­af­ta­le, og her be­gynd­te for­ti­dens ta­lent at blom­stre igen. Han score­de ot­te mål i lø­bet af for­å­ret, og så køb­te Ro­ma ham fri af den klub, han skul­le ha­ve væ­ret le­der for.

Sid­ste sæ­son score­de han igen ot­te mål i Serie A og sup­ple­re­de med et par styk­ker i Eu­ro­pa Le­ague og den ita­li­en­ske po­kal­tur­ne­ring, og den­ne om­gang teg­ner end­nu bed­re, for nu er der for al­vor ble­vet plads til, at El Shaa­rawy kan fol­de ta­len­tet ud igen, ef­ter Mo­ha­med Sa­lah blev solgt til Li­ver­pool i som­mer.

Al­le­re­de i we­e­ken­den gjor­de han op­mærk­som på sig selv, da han sik­re­de Ro­ma en 1-0 sejr over Bo­log­na med et brag af en flug­ter med det fo­re­truk­ne ven­stre­ben, og tirs­dag af­ten var det så høj­re­be­net, der skaf­fe­de hjem­me­hol­det en hur­tig fø­ring mod Chel­sea, som El Shaa­rawy end­da ud­byg­ge­de, da den tid­li­ge­re Ro­ma-for­sva­rer An­to­nio Rü­di­ger lod en til­ba­ge­læg­ning lø­be. For det hav­de den hur­ti­ge kant lu­ret, så han nå­e­de frem til at prik­ke bol­den for­bi Thi­baut Cour­tois, mens El Shaa­rawys gam­le land­stræ­ner An­to­nio Con­te, der sjæl­dent brug­te ta­len­tet, selv om han kom i gang igen, så fru­stre­ret til fra si­de­linj­en.

Ef­ter pau­sen score­de Ro­mas an­den kant Die­go Per­rot­ti, så det end­te med et be­skæm­men­de 0-3 ne­der­lag til Chel­sea i Rom og en stor tri­umf for den genop­stand­ne farao.

”Så­dan en af­ten vil man hu­ske re­sten af ens liv. Ens før­ste Cham­pions Le­agu­e­kamp med to scor­in­ger er ik­ke no­get, der sker hver dag,” sag­de El Shaa­rawy til Me­di­a­set Pre­mi­um ef­ter Ro­ma var strø­get til tops i den el­lers svæ­re Cham­pions Le­ague-grup­pe med Chel­sea og ef­ter­hån­den no­get kuld­sej­le­de At­le­ti­co Madrid.

”Vi kom­mer til at hol­de godt fast på den her sejr. Folk var en smu­le skep­ti­ske før sæ­so­nen, men vi tog til Lon­don og le­ve­re­de en stærk ind­sats [ 3-3], og det sam­me i Baku [ 2-1 over Qa­ra­bag].”

”Men det har da helt sik­kert væ­ret en spe­ci­el uge. Først var det min fød­sels­dag, og så score­de jeg og­så mod Bolg­na, så det har væ­ret en in­tens uge fuld af fø­lel­ser. Jeg er vir­ke­lig lyk­ke­lig,” sag­de Step­han El Shaa­rawy ef­ter sit co­me­ba­ck på scor­ing­s­tav­ler­ne i Cham­pions Le­ague. (pynd­ten)

Step­han El Shaa­rawy fejrer end­nu en hi­sto­risk af­ten for ham selv i Cham­pions Le­ague, for han hav­de al­drig før sco­ret to mål i sam­me kamp i den sto­re eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring. Fo­to: An­drew Me­di­chini/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.