ZECAS STO­RE UGE

STORT IN­TER­VIEW MED DBU’S FOR­MAND / ER DET KL­OP­PS SKYLD? / HAREIDE OG O’NEILL / DE­BUT: VM-OPTAKT MED URUGUAY / CHAM­PIONS LE­AGUE-POWERRANKING / SU­PER­LIGA POWERRANKING / CARL­SENS CORNER / SPILTIPS / RE­SUL­TA­TER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FORSIDE - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Der er ik­ke rig­tigt tid til at slap­pe af for FCK-pro­fi­len Zeca. Det har væ­ret en hek­tisk ef­ter­år­sæ­son, og det fort­sæt­ter det med at væ­re. Ef­ter godt en uge med ryg­ter og spe­ku­la­tio­ner blev den græ­ske lands­holds­spil­ler købt fri hos Pa­nat­hin­ai­kos i trans­fer­vin­du­ets sid­ste da­ge, og da han an­kom til Kø­ben­havn ef­ter at ha­ve spil­let VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, blev han ka­stet di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen i Par­ken mod FC Midtjyl­land, et hæs­blæ­sen­de 4-3op­gør hvor nyind­kø­bet score­de og blev kå­ret til Man of the Match. Zeca skul­le væn­ne sig til et nyt hold, en ny klub, en ny by og et nyt land sam­ti­dig med, at han har væ­ret ramt af små­ska­der og syg­dom, og når han har væ­ret klar, har han straks skul­let ind­ta­ge en vig­tig rol­le på FCK-midt­ba­nen iført trø­je num­mer 10.

Og det stop­per ik­ke li­ge fo­re­lø­big. Ef­ter de­ad­li­ne på det­te blad spil­le­de de dan­ske me­stre tors­dag en vig­tig Eu­ro­pa Le­ague-kamp mod Zlin, søn­dag er der der­by mod Brønd­by i Par­ken, og der­ef­ter rej­ser Zeca mod en træ­nings­sam­ling med det græ­ske lands­hold in­den VM-play­of­f­kam­pe­ne mod Kro­a­tien. Det er hek­tisk, og det er man­ge vig­ti­ge kam­pe på kort tid, men det pas­ser Zeca rig­tigt godt.

”Det er det bed­ste for en fod­bold­spil­ler. Fod­bold­spil­le­re vil ha­ve kam­pe med me­get an­svar, sto­re kam­pe mod dyg­ti­ge mod­stan­de­re. Jeg vil­le øn­ske, al­le uger var så­dan her,” si­ger Zeca, hvis for­mel for at hånd­te­re de sto­re op­gør er sim­pel:

”Vi skal ba­re re­sti­tu­e­re. Vi har al­le in­for­ma­tio­ner­ne om de an­dre klub­ber, for træ­ner­ne har for­be­redt al­ting og for­tæl­ler os alt, vi skal vi­de. Alt, vi skal gø­re, er at ar­bej­de og hvi­le, så vi er i form til kam­pe­ne.”

AT LE­VE ET DER­BY

Søn­dag mid­dag går det løs i Par­ken. For 81. gang mø­des FC Kø­ben­havn og Brønd­by i en Su­per­liga-kamp, men det bli­ver Zecas før­ste mø­de med et der­by, som han har hørt me­get om, men som han ser frem til at prø­ve på egen krop.

”Jeg har hørt, det er den stør­ste kamp i Dan­mark. Jeg glæ­der mig til at spil­le der­by­et, og jeg hå­ber, vi kan vin­de og brin­ge glæ­de til vo­res fans og vo­res hold; al­le der føl­ger os. Jeg er me­get spændt på at spil­le kam­pen.”

”Det er de to stør­ste klub­ber, og sup­p­por­ter­ne går amok og støt­ter hol­det. Spil­ler­ne er spænd­te og ser frem til at vin­de kam­pen. Jeg ved, et der­by al­tid er svært, og jeg ved ik­ke, hvem der vin­der, men nu vil jeg ger­ne op­le­ve der­by­et, og for­hå­bent­lig vin­der vi,” si­ger Zeca, der be­vidst har und­ladt at se bil­le­der og vi­deo fra tid­li­ge­re kam­pe mod Brønd­by.

”Jeg vil hel­le­re le­ve der­by­et først, for det tror jeg er bed­re. Så har man me­re fo­kus. Når det er ens før­ste der­by, er alt nyt, og det gi­ver en ek­stra mo­ti­va­tion.”

”Fak­tisk har jeg ik­ke set me­get til Brønd­by. Jeg har ik­ke en­gang dansk tv. Jeg fo­ku­se­rer me­re på vo­res eget ar­bej­de. Jeg vil for­bed­re hol­det, og jeg vil for­bed­re mig selv. Det er vig­ti­ge­re end vo­res mod­stan­de­re,” si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren før det, der kan bli­ve hans sjet­te Su­per­liga-kamp for FCK.

Det er og­så den hidtil vig­tig­ste. FC Kø­ben­havn lig­ger num­mer fem, og der er syv po­int op til FC Nord­s­jæl­land og FC Midtjyl­land. He­le ot­te op til Brønd­by på før­ste­plad­sen.

”Vi skal vin­de for at kom­me tæt­te­re på dem. Hvis de vin­der over os, kom­mer de 11 po­int for­an, og det må ik­ke ske. Det er me­get vig­tigt for os at kom­me i gang med at vin­de igen, for den se­ne­ste kamp [ 1-1 i Hor­sens] var et dår­ligt re­sul­tat for os. En sejr i der­by­et kan æn­dre psy­ko­lo­gi­en og hjæl­pe os i de næ­ste kam­pe. Vin­der vi der­by­et, og der kun er fem po­int mel­lem os med man­ge kam­pe end­nu, er det, som vi ger­ne vil ha­ve det,” si­ger Zeca.

Midt­ba­ne­spil­le­ren kom til Kø­ben­havn med et godt cv, og han blev lidt af en pu­bli­kums­fa­vo­rit al­le­re­de i sin de­but, hvor han ud­over et mål mar­ke­re­de sig med mas­ser af løb og bol­dero­brin­ger. I den for­gang­ne uge sag­de Stå­le Sol­bak­ken til Ca­nal 9, at hans num­mer 10 vil do­mi­ne­re Su­per­liga­en i de kom­men­de sæ­so­ner, men ho­ved­per­so­nen selv hå­ber at spil­le bed­re, end han hidtil har gjort.

”Jeg vil ger­ne la­ve fle­re op­læg og sco­re fle­re mål, men li­ge nu vil jeg ger­ne ba­re spil­le bed­re og fø­le mig bed­re til­pas i kam­pe­ne. Det er vig­tigst, for op­pe for­an har vi fan­ta­sti­ske spil­le­re, der kan af­gø­re kam­pe­ne. Så jeg vil ba­re gø­re mit ar­bej­de og la­ve de rig­ti­ge af­le­ve­rin­ger, ero­bre bol­de og læg­ge en mas­se ener­gi i kam­pe­ne.”

”Jeg er al­drig til­freds med mi­ne præ­sta­tio­ner. Jeg ved, at jeg kan gø­re det bed­re. Jeg spil­ler ik­ke, som jeg har gjort tid­li­ge­re. Alt er sta­dig nyt for mig, og det var et stort skif­te ef­ter så man­ge år. Jeg prø­ver at gø­re det så hur­tigt som mu­ligt og ven­de til­ba­ge til at præ­ste­re, for det var der­for, jeg skif­te­de her­til – for at præ­ste­re, for at vi­se mig selv frem, for at hjæl­pe hol­det og for at vin­de tit­ler.”

Den sid­ste grund er en af år­sa­ger­ne til, at kam­pen mod Brønd­by er så vig­tig for Zeca. Han er 29 år gam­mel, men han har kun vun­det ét tro­fæ i kar­ri­e­ren, den græ­ske po­kal­ti­tel for tre år si­den. Det skal der gø­res no­get ved.

”Hvis det ik­ke var vig­tigt for mig, hav­de jeg ik­ke valgt Kø­ben­havn. Jeg ved, at Kø­ben­havn er et hold, der vin­der tit­ler. Desvær­re har jeg kun vun­det én ti­tel på seks år i Pa­nat­hin­ai­kos. For­hå­bent­lig kan jeg gø­re det bed­re her og må­ske vin­de me­re end seks tit­ler på seks år,” si­ger spil­le­ren, der til gen­gæld har an­det end po­ka­ler med fra Athen – for ek­sem­pel er­fa­ring i at spil­le et der­by.

DERBYDEBUT MED MÅL

Zecas kar­ri­e­re tog fart, da han i 2010 for­lod den lil­le Lis­sa­bon-klub Ca­sa Pia og skif­te­de til Vitória Setú­bal i den bed­ste ræk­ke. Ef­ter ba­re ét år for­lod han Setú­bal, da po­rtu­gi­se­ren Jesu­al­do Fer­reira hen­te­de ham til Pa­nat­hin­ai­kos i Græken­land.

Nyind­kø­bet blev straks fast man i Athen, og han til­tvang sig et straf­fes­park i sin de­but. Men no­gen stor målsco­rer har han al­drig væ­ret, så der gik tre må­ne­der, in­den han før­ste gang kom på tav­len. Til gen­gæld valg­te han den rig­ti­ge kamp at gø­re det i.

19. novem­ber 2011 var 23-åri­ge Zeca som van­ligt i star­top­stil­lin­gen, da Pa­nat­hin­ai­kos på ude­ba­ne mød­te ar­vefjen­der­ne fra Olym­pi­akos. Og ef­ter 16 mi­nut­ter drib­le­de det tid­li­ge­re Ar­se­nal-ta­lent Qu­in­cy Owusu-Abeyie ind i fel­tet, hvor og­så Zeca kom sprin­ten­de, og han kom fri af Olof Mel­l­berg og re­sten af for­sva­ret og score­de til 1-0. Ser man høj­de­punk­ter­ne fra kam­pen, er det be­mær­kel­ses­vær­digt, at der plud­se­lig bli­ver me­get stil­le på Olym­pi­akos-hjem­me­ba­nen Ge­or­gios Ka­ra­iskakis.

”Det var vildt. På det tids­punkt var det høj­de­punk­tet i min kar­ri­e­re. Jeg spil­le­de mit før­ste der­by, og jeg score­de mit før­ste mål for Pa­nat­hin­ai­kos. Jeg hav­de væ­ret me­get nervøs. Jeg vidste, at jeg var i star­top­stil­lin­gen, og det var på de­res sta­dion. Der var man­ge fø­lel­ser, og det var et sær­ligt øje­blik. Re­sul­ta­tet var ik­ke godt, for det slut­te­de 1-1, men det var en fan­ta­stisk kamp.”

”Når man sco­rer, er det som at ka­ste koldt vand på til­sku­er­ne. Al­ting fry­ser i nog­le se­kun­der. Det er fedt, når ens hold sco­rer, og man kan hø­re, at al­le er stil­le. De kan in­tet stil­le op på det tids­punkt. Det er en god fø­lel­se,” si­ger Zeca om sin før­ste kamp mod Olym­pi­akos.

Si­den mød­te han ri­va­ler­ne yder­li­ge­re 10 gan­ge i det, der er Græken­lands stør­ste der­by. ”De evi­ge fjen­ders der­by” kal­des op­gø­ret, hvis hi­sto­rie er ind­hyl­let i røg og damp fra ro­mer- lys og ra­ket­ter. Fan­se­ne af de to klub­ber ha­der hin­an­den, og of­te gi­ver det vol­de­li­ge sam­men­stød. I 2007 om­kom en fan før en vol­ley­bal­lkamp mel­lem de to klub­bers kvin­de­hold.

Zeca brød sig ik­ke om vol­den og vil­le øn­ske, at det var en kamp, som bør­ne­fa­mi­li­er vil­le væ­re tryg­ge ved at ta­ge til. Til gen­gæld nød han stem­nin­gen, når de to stor­klub­ber stød­te sam­men, og det star­te­de al­le­re­de i bus­sen på vej til sta­dion.

”Man stop­per in­gen ste­der. Ved hvert tra­fik­lys kø­rer po­li­ti­et for­an, og på ga­der­ne står folk med flag fra klub­ben. De rå­ber til en, og nog­le fans kø­rer op på si­den på mo­tor­cyk­ler for at støt­te os he­le vej­en til sta­dion. Folk går amok og la­ver at­mos­fæ­re på sta­dion. Der er kun fans fra hjem­me­hol­det. Fo­re­stil dig Par­ken fyldt med fans fra Kø­ben­havn, der rå­ber i 90 mi­nut­ter. Det er rig­tigt godt. Okay, når vi spil­ler på ude­ba­ne, er stem­nin­gen vendt om, men at­mos­fæ­ren er sta­dig god, og det er en hård kamp.”

”Al­le du­el­ler på ba­nen er som den sid­ste. Al­le spil­le­re er op­hid­se­de og har man­ge du­el­ler; kæm­per med hin­an­den. Det er som krig – på en god må­de. Jeg kan godt li­de det. Jeg kan godt li­de, når man har folk imod sig, og til­sku­er­ne rå­ber,” si­ger ta­ck­le­ren Zeca.

De op­le­vel­ser har han nu ta­get med sig til Kø­ben­havn, men end­nu ved han ik­ke, hvad det får at be­tyd­ning, når han for før­ste gang skal spil­le mod Brønd­by. t

t

”Det er en ny klub og et nyt der­by. Jeg glæ­der mig me­get, men jeg sy­nes ik­ke, man kan sam­men­lig­ne de to der­by­er, for de er for­skel­li­ge. Jeg kan må­ske sam­men­lig­ne dem bag­ef­ter, men li­ge nu ved jeg ik­ke, hvad der ven­ter – og det er en god ting,” si­ger Zeca, der dog for­ven­ter, at hans er­fa­ring be­ty­der, at han ik­ke vil væ­re li­ge så nervøs, som han var som 23-årig før det før­ste mø­de med Olym­pi­akos.

”Men må­ske bli­ver jeg me­re nervøs og spændt end i de se­ne­ste kam­pe, for det er en stor kamp. Nervøs på en god må­de. Jeg vil væ­re fo­ku­se­ret på kam­pen.”

”JEG EL­SKER DEM, OG JEG TROR OG­SÅ, DE EL­SKER MIG”

Og umid­del­bart ef­ter der­by­et i Par­ken kan Zeca så be­gyn­de at tæn­ke på lands­hol­det. Tors­dag den 9. novem­ber mø­des Kro­a­tien og Græken­land i Za­greb med re­tur­kamp i Athen tre da­ge se­ne­re. Der er VM-bil­let­ter på spil.

”Vi skal mø­de et af de bed­ste hold i ver­den. Det ved vi, og vi ved, at det bli­ver van­ske­ligt, men vi har en chan­ce. Uan­set om folk si­ger, at vi har 10 el­ler 20 pro­cents chan­ce for at gå vi­de­re, vil vi kæm­pe for det, for vi gi­ver ik­ke op, og vi spil­ler ik­ke kam­pe­ne for at ta­be. Vi vil vin­de,” si­ger Zeca, der er er op­ti­mist før kam­pe­ne.

”Selv­føl­ge­lig. Hvis jeg ik­ke var op­ti­mi­stisk, vil­le jeg ik­ke gå ind på ba­nen. Så vil­le jeg si­ge, at jeg ik­ke vil­le spil­le. Selv hvis vi har 0,002 pro­cent chan­ce for at vin­de kam­pen, vil jeg ta­ge de 0,002 med al min styr­ke og kæm­pe for dem.”

Græken­land slut­te­de som to­er i den eu­ro­pæ­i­ske VM-kva­li­fi­ka­tions grup­pe H. Bel­gi­en var num­mer ét med ni po­int me­re, og det er nemt at se, hvor de po­int kom fra. Beg­ge lands­hold luk­ke­de kun seks mål ind un­der­vejs, men mens bel­gi­er­ne score­de 43 gan­ge, blev det til 17 græ­ske mål – og det i en pul­je med Gi­bral­tar. Zeca ud­pe­ger da og­så ar­bej­det bag­ud som styr­ken.

”Vi er stær­ke men­talt, og vi er stær­ke de­fen­sivt. Vi ken­der vo­res kva­li­te­ter, og vi ved, hvad vi kan. Vi ved, hvad vi vil, og vi er så go­de de­fen­sivt, at det gi­ver os en stærk men­ta­li­tet. Al­le mod­stan­de­re ved, at de får svært ved at sco­re imod os.”

Det var i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, at Zeca fik sin de­but for det græ­ske lands­hold. Han er født i Lis­sa­bon, og hans far er po­rtu­gi­ser, mens hans mor som to-årig kom til Portu­gal fra São Tomé og Prín­cipe, en ø-stat vest for Ga­bon. I 2011 fik han en en­kelt U/23-land­skamp for sit fø­de­land Portu­gal, men ef­ter at ha­ve bo­et fem år i Græken­land fik han mu­lig­hed for at skif­te na­tio­na­li­tet og re­præ­sen­te­re et land, han med ti­den var kom­met til at hol­de af.

”Det er mit land. Jeg bo­e­de der i seks år, men det føl­tes som 29. Jeg lær­te, hvor­dan man kan el­ske en klub; jeg lær­te, hvor­dan man kan el­ske et land. Græker­ne har gi­vet mig alt, og jeg vil ger­ne gi­ve dem no­get til­ba­ge. Jeg el­sker dem, og jeg tror og­så, de el­sker mig. Det var ik­ke et svært valg.”

”Jeg blev født i Portu­gal og min fa­mi­lie er po­rtu­gi­sisk, ja, men man kan fø­le et bånd til et nyt land, når man læ­rer at el­ske fol­ket og lan­det. Ens hjem er der, hvor ens hjer­te fø­ler sig lyk­ke­ligt. Mit hjer­te smer­ter for beg­ge lan­de, når de li­der, og fyl­des med glæ­de, når det går godt. Det er ba­re kær­lig­hed, det er ba­re respekt,” si­ger Zeca, der fø­ler sig godt til­pas blandt græker­ne.

”De er ven­li­ge, og jeg kan godt li­de må­den, de kla­rer de­res pro­ble­mer. De kæm­per med al­le de­res pro­ble­mer, til de ik­ke har fle­re kræf­ter. Så­dan er jeg og­så. Jeg har al­tid væ­ret en figh­ter. Jeg fø­ler mig som en af dem.”

I en al­der af 29 har han spil­let seks land­skam­pe. Han hør­te al­drig me­re fra det po­rtu­gi­si­ske for­bund ef­ter den en­li­ge U/23-land­skamp og trak først den græ­ske trø­je over ho­ve­d­et i marts må­ned i år. Men nu ven­ter der må­ske et VM for­u­de.

”Uan­set om man er 22, 29 el­ler 36 er det vig­tigt at spil­le et VM. Det er en tur­ne­ring, al­le spil­le­re vil del­ta­ge i. Man vil hel­le­re spil­le VM end Cham­pions Le­ague. For mig bli­ver det mit livs sto­re op­le­vel­se, og jeg hå­ber, jeg kan få lov til det.”

Om Græken­land kom­mer til VM, ved vi om halvan­den uge. Til den tid har Zeca og­så prø­vet et kø­ben­havnsk der­by for før­ste gang. Mål­sæt­nin­gen for det trav­le pro­gram er klart:

”Jeg vil ba­re vin­de de kam­pe. Det er li­ge me­get, om det er 1-0 el­ler 2-1. Jeg vil ba­re over­stå kam­pe­ne og ta­ge hjem og kun­ne si­ge ”vi vandt, vi vandt, vi gik vi­de­re til VM.”” +

Zeca i kamp mod Na­cer Chad­li i Græken­land-Bel­gi­en i sep­tem­ber. Gæ­ster­ne vandt 2-1, men FCK-spil­le­ren la­ve­de sit før­ste land­skamps­mål. Fo­to: Yor­gos Ka­ra­ha­lis/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.