AGF HAR ME­RE BRUG FOR OM­TAN­KE END VÆL­TE­DE HA­VE­STO­LE OG EFTERTACKLINGER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Når man ta­ber fod­bold­kam­pe, og gør det tit og of­te, er det na­tur­ligt at gri­be til fight og sam­men­hold. ”Det ef­ter­la­der en mas­se spørgs­måls­tegn. Hav­de vi tabt 0-4 og væ­ret mag­tes­lø­se og kun­ne ik­ke ha­ve gjort no­get ved må­le­ne, så er det, hvad det er, men i sto­re de­le af de­res an­greb bli­ver vi sim­pelt­hen split­tet ad. De kom­mer sej­r­rigt ud af det uden en skram­me på sig, og det er ik­ke godt nok. Man må ik­ke gå fra ba­nen og ha­ve tabt 0-4 uden mini­mum at ha­ve sma­sket én ned og ha­ve truk­ket et gult kort el­ler ba­re ha­ve vist en el­ler an­den form for mands­mod,” sag­de AGF’s Mar­tin Spel­mann, ef­ter AGF i for­ri­ge run­de tab­te 0-4 i Par­ken.

Run­den in­den hav­de Di­no Mi­ka­novic på­dra­get sig en hi­sto­risk ud­vis­ning i pau­sen af hjem­me­kam­pen mod Lyng­by, ef­ter han først hav­de fil­met sig til et gult kort og der­ef­ter slog til nog­le ha­ve­sto­le.

I sid­ste run­de skul­le AGF så for­hol­de sig til tvivls­om­me straf­fes­parks-ken­del­ser i et 1-4 ne­der­lag til FC Nord­s­jæl­land, hvor ch­eftræ­ner David Ni­el­sen skal ha­ve kre­dit for at ha­ve bedt al­le to­ne dom­mer­snak­ken ned og i ste­det er­ken­de, at AGF ba­re ik­ke spil­ler godt nok for ti­den.

Nu ven­ter søn­dagskam­pen 40 km mod nord mod kri­se­ram­te Ran­ders FC, og lur mig, om ik­ke figh­ter- og krigs-re­to­rik­ken får en ny tur i møl­len i de næ­ste 48 ti­mer.

Ef­ter at AGF har få­et 33 gu­le (flest i Su­per­liga­en) og to rø­de kort i de før­ste 14 run­der er det må­ske ik­ke tæn­din­gen og pro­te­ster over dom­me­ren og mod­spil­le­re, der mang­ler.

AGF’s dy­be fru­stra­tion over ken­del­ser­ne i man­ge af kam­pe­ne er for­stå­e­lig, men må­ske var det og­så på sin plads med no­get om­tan­ke?

Man kun­ne be­gyn­de med at be­hol­de den de­fen­si­ve kon­cen­tra­tion, når kun Hels­in­gør og Lyng­by har ind­kas­se­ret fle­re mål i sæ­so­nen, og er det tæn­ding og fight, der skal for­lø­se en trup med fle­re tek­nisk an­lag­te spil­le­re med an­læg for bold­be­sid­del­se, end man hav­de i sid­ste sæ­son?

Der er in­tet hel­te­mo­digt i at bli­ve smidt ud, ej hel­ler at su­ge gu­le kort til sig, når det til­sy­ne­la­den­de ik­ke gi­ver en bed­re po­int­høst.

AGF for­mår ik­ke at ky­se mod­stan­der­ne, som AC Hor­sens kan.

Må­ske an­dre me­to­der kun­ne fun­ge­re mod Ran­ders FC og Sil­ke­borg IF, der har vist sig som alt an­det end dir­ke­fri mod klo­ge­re mod­stan­de­re?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.