SU­PER­LIGA­EN HAR EN STOR AKTIE I A-LANDS­HOL­DET; ER DET GODT EL­LER SKIDT?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Kas­per Sch­mei­chel var i Eng­land og Portu­gal med sin far. Jan­nik Vester­gaard og An­dreas Chri­sten­sen blev kapret fra ung­doms­af­de­lin­gen i Brønd­by. Chri­sti­an Erik­sen, Las­se Schö­ne og Vik­tor Fi­s­cher kom til Hol­land som te­e­na­ge­re. Og te­e­na­ge­ren Ni­ck­las Bendt­ner valg­te Ar­se­nal ud af et va­eld af in­ter­es­se­re­de klub­ber. Det er syv spil­le­re, der ik­ke har op­t­rå­dt på et se­ni­o­r­hold i Dan­mark.

Re­sten af Dan­marks 23-mands trup til lør­da­gens og tirs­da­gens kam­pe mod Ir­land har spil­let i Su­per­liga­en.

Det er gan­ske vist kun tre af de 16 mand med Su­per­liga-er­fa­ring, der i dag har ar­bej­de i Dan­marks bed­ste ra­ek­ke, men af­tryk­ket fra dansk klub­fod­bold er til at få øje på.

Hos Ir­land er bil­le­det det mod­sat­te. Her er det syv af 23 spil­le­re, der har spil­let i den ir­ske liga, samt Eu­nan O’Ka­ne, der be­gynd­te i Nor­dir­land. Re­sten af spil­ler­ne er be­gyndt i en­gelsk fod­bold. De bed­ste dan­ske spil­le­re ta­ger of­te fra lan­det tid­ligt. Erik­sen og Bendt­ner er i den ka­te­go­ri, Sch­mei­chel har al­drig spil­let i Dan­mark, Fi­s­cher bur­de va­e­re i sam­me ka­te­go­ri, og An­dreas Chri­sten­sen er på vej til at gø­re det umu­li­ge, som er at få et gen­nem­brud i Chel­sea ef­ter et skif­te som 16-årig. Men hvad så med re­sten? De­bat­ten om Su­per­liga­en ra­ser sta­dig. Er den til for ta­len­t­ud­vik­ling til de dan­ske lands­hold og sta­bi­le, sun­de Su­per­liga-hold, der kan sa­el­ge spil­le­re dyrt til ud­lan­det? El­ler er den en sta­erk eu­ro­pa­ei­sk liga i sig selv, der til­tra­ek­ker dy­re uden­land­ske spil­le­re for at stil­le så sta­er­ke hold som over­ho­ve­det mu­ligt her og nu? Og er det så godt el­ler skidt, de bed­ste te­e­na­ge­re ta­ger fra Dan­mark tid­ligt?

Erik­sen, Sch­mei­chel og må­ske Bendt­ner og Chri­sten­sen star­ter in­de mod Ir­land, men re­sten af op­til­lin­gen har en for­tid i Su­per­liga­en, så Ir­land-kam­pe­ne bli­ver en må­ling af, om et dansk lands­hold med et be­ty­de­lig Su­per­liga-af­tryk kan kva­li­fi­ce­re Dan­mark til den før­ste slut­run­de i seks år.

At kun tre mand pt spil­ler i Su­per­liga­en forta­el­ler så og­så, at man, som land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de var in­de på i Po­li­ti­ken tid­li­ge­re på ugen, er nødt til at kom­me til ud­lan­det, hvis man skal bli­ve dyg­tig nok til at spil­le en vig­tig rol­le på det dan­ske lands­hold.

Men folk som An­dreas Cor­ne­li­us, Pio­ne Si­sto og Si­mon Kja­er kan va­e­re dem, der sen­der Dan­mark til VM. Det ty­der på, at ud­vik­lin­gen af dan­ske spil­le­re slet ik­ke er så rin­ge end­da i ung­doms­af­de­lin­ger­ne i Dan­mark. Ja, ta­enk hvad det kun­ne bli­ve til, hvis re­k­rut­te­rin­gen af uden­land­ske spil­le­re til Su­per­liga­en blev me­re kva­li­fi­ce­ret, end den har va­e­ret tid­li­ge­re. Så kun­ne Su­per­liga­en, med en kniv­spids held, pra­le af bå­de at va­e­re ta­len­t­ud­vik­ler og igen na­er­me sig sub­top­pen i Eu­ro­pa, og der­med og­så gø­re de dan­ske spil­le­re me­re ro­bu­ste. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/blogs.

Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tipsbladet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.