CHRI­STI­AN NØR­GAARD DEN HI­STO­RI­SKE MÅLSCO­RER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Li­ve i Par­ken be­ma­er­ke­de man det ik­ke, men på tv-bil­le­der­ne var 24.446 men­ne­skers kol­lek­ti­ve ind­tra­ek af vej­ret og det der­af føl­gen­de tav­se rum, der kun va­re­de et split­se­kund, gan­ske ty­de­ligt. Midt i stil­he­den op­fan­ge­de mi­kro­fo­nen bag mål nem­lig klart det ”klong” der lød, da Chri­sti­an Nør­gaard ram­te ind i si­den af må­let, hvor­ef­ter FC Kø­ben­havns hjem­me­ba­ne eks­plo­de­re­de i et ly­d­in­fer­no ne­de fra ga­e­ste-en­den.

For grun­den til den kor­te tavs­hed, ly­den af en benskin­ne mod en jern­sti­ver og det ef­ter­føl­gen­de ju­bel­brøl var, at Brønd­bys de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand hav­de sne­get sig bag om en uop­ma­er­k­som Wil­li­am Kvist og der­for kom først på Bes­ar Ha­li­mis fi­ne fris­park­sind­la­eg, der var højt nok til at ry­ge over klum­pen af spil­le­re midt for mål for så at dyk­ke ned i rum­met li­ge for­an stol­pen. Og her ka­ste­de Nør­gaard sig frem og ho­ved­stød­te en hi­sto­risk scor­ing i net­tet.

Det vidste Brønd­by-spil­ler­ne og til­ha­en­ger­ne selv­føl­ge­lig ik­ke på det tids­punkt, for der var sta­dig mini­mum 48 spil­le­mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen mod FCK, men de for­nem­me­de nu al­li­ge­vel, at den før­ste ude­sejr i liga­re­gi over ae­r­ke­ri­va­len si­den den 19. sep­tem­ber 2004 var in­den for mu­lig­he­dens ram­mer.

For FCK var pres­se­de før pau­sen, og selv om de hav­de de stør­ste mu­lig­he­der, vir­ke­de hver­ken Pi­eros So­ti­riou el­ler An­dri­ja Pav­lovic sa­er­ligt far­li­ge, mens Brønd­bys cen­tra­le for­svar stod sta­er­kt, og re­sten af spil­ler­ne pres­se­de højt ef­ter ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­gers op­skrift.

Og så spil­le­de Brønd­by og­så med det mod, som ty­ske­ren ger­ne vil ha­ve, for ek­sem­pel i op­tak­ten til scor­in­gen hvor Be­ne­dikt Röck­er var pres­set af en sva­er til­ba­ge­af­le­ve­ring og mod­stan­de­re på bold­j­agt, men ik­ke ba­re ban­ke­de bol­den ud på ned­re C. Han fik den i ste­det sendt fremad, hvor Jo­han Lars­son ik­ke fik den un­der kon­trol, hvor Si­mon Ti­bbling og Car­los Zeca hel­ler ik­ke fik over­ta­get, og hvor Pi­er­re Bengts­son til sidst la­ve­de det fris­park på Ha­li­mi, som sidst­na­evn­te send­te ind til Chri­sti­an Nør­gaard.

Ef­ter scor­in­gen kun­ne man se den 23-åri­ge Brønd­by-mand ban­ke sig selv på bry­stet og klublog­o­et et par gan­ge i tra­ek, mens eu­fori­en ly­ste ud af øj­ne­ne på ham, og han var og­så sta­dig me­get glad, da han ef­ter endt kamp uden fle­re scor­in­ger og en per­son­lig Fe­ner­ba­h­ce-hyl­dest fra Brønd­by-til­ha­en­ger­ne bag mål mød­te pres­sen i mixed zo­ne.

”Der er vir­ke­lig noget klubka­er­lig­hed og klub­fø­lel­se i den her klub... Ja, jeg vil­le øn­ske, at jeg hav­de sco­ret ne­de i den an­den en­de, så jeg kun­ne ha­ve fejret det med til­ha­en­ger­ne, men så blev det til en ka­er­lig hil­sen ne­de fra det an­det mål,” sag­de mat­chvin­de­ren om mar­ke­rin­gen på log­o­et.

”Fan­se­ne har tør­stet ef­ter den her sejr i rig­tig lang tid, så det var fan­ta­stisk, at vi kun­ne gi­ve dem og os selv den sejr. Man har kun­net se det i øj­ne­ne på dem, hvor skuf­fe­de de har va­e­ret i lang tid, når vi har spil­let he­r­in­de. Der er me­get få stør­re gla­e­der end at stå og kig­ge på, hvor gla­de de så ud,” sag­de Chri­sti­an Nør­gaard, der hav­de sva­ert ved at be­skri­ve fø­lel­sen over at ha­ve sco­ret det før­ste Brønd­by-sej­rs­mål i Par­ken i me­re end 13 år.

”Det er van­vit­tigt. Det fø­les ube­skri­ve­ligt, som om man slet ik­ke er til ste­de i nu­et. Man er al­le mu­li­ge an­dre ste­der. Det fly­ver rundt. Det er sva­ert for mig at for­kla­re. Jeg får gå­se­hud, når jeg står og kig­ger på må­let ef­ter­føl­gen­de,” sag­de midt­ba­ne­man­den om en sejr, der vir­ke­de me­get be­tyd­nings­fuld.

For med den er Brønd­by nu 11 po­int for­an FC Kø­ben­havn, der vir­ker tabt i kam­pen om mester­ska­bet med og­så FC Midtjyl­land og FC Nord­s­ja­el­land langt for­an de for­sva­ren­de me­stre, men det fik nu ik­ke Chri­sti­an Nør­gaard til at bru­ge sto­re ord om magtskif­ter.

”Man vil­le ly­ve for sig selv, hvis man ik­ke sag­de, at vi var bed­re end FCK li­ge nu. Vi er 11 po­int for­an, og ta­bel­len ly­ver ik­ke, men vi ved og­så, hvor hur­tigt det kan aen­dre sig i fod­bold.”

”Det kra­e­ver et me­re do­mi­ne­ren­de run over en la­en­ge­re pe­ri­o­de, før vi kan snak­ke om et magtskif­te. Der skal me­re til end to sej­re over FCK i tra­ek, før vi snak­ker om det. De har vun­det, jeg ved ik­ke hvor man­ge tit­ler i man­ge sa­e­so­ner, og vi vandt sidst po­kal­tit­len i 2008, så det er lang tid si­den, at vi har vun­det noget.”

”Det har va­e­ret hårdt at se FCK va­e­re så langt for­an Brønd­by, som de har va­e­ret i man­ge år, og at vi li­ge nu står et bed­re sted, end de gør, det fø­les rig­tig godt. Vi har skul­let kig­ge op på dem i lang tid,” sag­de Chri­sti­an Nør­gaard, man­den bag det hi­sto­ri­ske sej­rs­mål i Par­ken. (pynd­ten)

Kim Mat­t­häi Leland/ Gon­za­les Pho­to/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.