”Dan­mark slår Ei­re!”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Per Høy­er Han­sen var ik­ke i tvivl. I den tred­je kamp i kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i Me­xi­co skul­le det dan­ske lands­hold mø­de Ir­land, og den kamp spå­e­de Tips­bla­dets skri­bent, at EM-se­mi­fi­na­li­ster­ne vil­le vin­de. ”Dan­mark slår Ei­re! Det­te ud­sagn skal ik­ke af­spej­le no­gen opbla­est na­tio­nal sel­vover­vur­de­ring før VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mel­lem Dan­mark og Ir­ske Re­pu­blik på ons­dag klok­ken 19 i Kø­ben­havn. Det til­stra­e­ber blot at va­e­re en no­gen­lun­de nøg­tern prog­no­se ba­se­ret på i høj grad ob­jek­ti­ve kends­ger­nin­ger før op­gø­ret i Idra­etspar­ken,” ind­led­te Per Høy­er sin ar­ti­kel.

Ar­gu­men­ter­ne var gan­ske kla­re. Ir­land hav­de i 11. for­søg al­drig kva­li­fi­ce­ret sig til en slut­run­de, og på ude­ba­ne var det småt med sej­re. Kun tre ta­el­len­de sej­re var det ble­vet til, mod Cy­pern før VM 1982 og mod Luxem­bourg og Dan­mark i 1950’er­ne.

Men Dan­mark var ik­ke en mi­ni­put som den­gang – og det skul­le Sepp

Pionteks mand­skab for­hol­de sig til.

”Dan­mark er ik­ke la­en­ge­re en me­re el­ler min­dre li­ge­gyl­dig fod­bold­na­tion i bun­den af den eu­ro­pa­ei­ske mel­lem­klas­se. Det dan­ske lands­hold må an­no

1984 ran­ge­res som et af Eu­ro­pas al­ler­bed­ste, og det mo­ti­ve­rer ik­ke ba­re mod­stan­der­ne, som man så hos schweizer­ne, der fejre­de sej­ren over Dan­mark, som var det ver­dens­me­stre­ne fra Ita­li­en, de hav­de be­sej­ret i en af­gø­ren­de kamp.”

”Det får og­så pu­bli­kum til at stil­le krav, og i en VM-kamp mod Ei­re er kra­vet som mod en na­e­sten hvilken som helst an­den op­po­nent i Kø­ben­havn: Dansk sejr. Fod­bold­fol­ket her­til­lands er ble­vet kra­e­sent og la­der sig ik­ke til­freds­stil­le af uaf­gjort mod an­den­rangs mod­stan­de­re.”

Per Høy­er for­ma­ne­de, at lands­hol­det ik­ke måt­te la­de irer­ne sen­de for man­ge ind­la­eg ind i fel­tet, og hå­be­de, at Frank Ar­ne­sens til­ste­de­va­e­rel­se vil­le va­e­re gavn­ligt for kre­a­ti­vi­te­ten. Og han var op­ti­mi­stist, da han af­slut­te­de sin ar­ti­kel.

”Dan­mark kom­mer nok i høj grad til at sty­re kam­pen ud fra egen of­fen­siv, for­di der spil­les i Idra­etspar­ken, hvor irer­ne nok vil va­e­re til­fred­se med et en­kelt po­int. Men et hold skal og­så kun­ne vin­de de kam­pe, hvor det selv er nødt til at ta­ge ini­ti­a­ti­vet. Det bør bli­ve dansk sejr og end­nu to VM-po­ints at var­me sig ved i en kold vin­ter.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.