1177

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ons­dag den 1. novem­ber lag­de en FCK-til­ha­en­ger en sta­ti­stik op på Twit­ter om fa­vo­rit­klub­bens im­po­ne­ren­de se­rie uden Su­per­liga-ne­der­lag hjem­me i Par­ken. Den dag var det nem­lig 1174 da­ge si­den, at FCK sidst hav­de tabt en liga­kamp på hjem­me­ba­ne, og der­med var se­ri­en nu pra­e­cis dob­belt så lang som den hid­ti­di­ge re­kord­hol­der fra FC Midtjyl­land, der tid­li­ge­re hav­de va­e­ret ube­sej­ret på hjem­me­ba­ne i 587 da­ge i tra­ek – og som i øv­rigt og­så var den klub, der se­ne­st hav­de vun­det en Su­per­liga-kamp i Par­ken, nem­lig med 2-1 den 15. au­gust 2014.

Si­den da hav­de FCK spil­let 56 kam­pe på hjem­me­ba­nen med 45 sej­re og 11 uaf­gjor­te til føl­ge, men det hav­de dog va­e­ret ta­et på ne­der­lag i star­ten af den­ne sa­e­son, da bå­de AaB og Ho­bro hav­de im­po­ne­ret i uaf­gjor­te kam­pe, og søn­dag den 5. novem­ber slut­te­de den lan­ge sti­me så, da Brønd­by vandt 1-0 på mål af Chri­sti­an Nør­gaard, som man kan la­e­se me­re om an­det­steds på dis­se sider.

Der­med stop­pe­de han he­le 4796 da­ge uden en Brønd­by-sejr i Par­ken, hvil­ket fyld­te rig­tig me­get i ef­ter­snak­ken, men det er va­erd at no­te­re, at ne­der­la­get alt­så og­så var hi­sto­risk for FC Kø­ben­havn, der ef­ter 56 kam­pe og 1177 da­ge som ube­sej­ret i liga­sam­men­ha­eng på hjem­me­ba­nen måt­te for­la­de Par­ken som ta­be­re.

Og hvad be­ty­der det så for selv­til­li­den og for­nem­mel­sen af usår­lig­hed? Det får man at se den 26. novem­ber, når Lyngby kom­mer på be­søg som det før­ste hold ef­ter en hi­sto­risk kamp i Par­ken. (pynd­ten)

AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 8. NOVEM­BER 1984

• Tipsbladet hav­de va­e­ret til gal­la­fest hos Fran­ce Foot­ball og Adi­das i Pa­ris, hvor al­le Eu­ro­pas top­sco­re­re blev ha­ed­ret, og hvor Pre­ben Elkja­er blev kå­ret til EM’s na­est­bed­ste spil­ler. I repor­ta­gen blev det frem­ha­e­vet, at der til froko­sten var ca­napéer, rø­get laks og champag­ne fra Möet & Chan­don, år­gang 1979, og at va­e­rel­ser­ne på Ho­tel Con­cor­de La Fay­et­te ko­ste­de 1100 franc. ”Hvad den su­pe­re­le­gan­te prosti­tu­e­re­de, der om nat­ten til­bød sig i den lyd­lø­se ele­va­tor, skul­le ha­ve for si­ne ydel­ser, får stå hen i det uvis­se. Men hun skal na­ev­nes for at gi­ve ind­tryk af bå­de ste­det og sti­len om­kring det­te år­li­ge fod­bold- og re­k­la­mes­how, der før­ste gang så da­gens lys i 1968. Det har al­drig va­e­ret en be­gi­ven­hed for fat­ti­grø­ve, men 16 år se­ne­re vir­ker de eks­klu­si­ve om­gi­vel­ser i hvert fald som en skarp kon­trast til de for­bav­sen­de man­ge tig­ge­re, man i dag mø­der i de pa­ri­si­ske ga­der,” skrev Tipsbladet.

• Tipsbladet gen­nem­gik far/søn-re­la­tio­ner­ne i dansk fod­bold. Blandt an­det tra­e­ne­de Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen i OB sin 23-åri­ge søn Tom­my. ”Un­der tra­e­nin­gen ma­er­ker jeg in­gen for­skel, men når det ga­el­der hol­dud­ta­gel­se, sy­nes jeg nok, jeg kan for­nem­me, at jeg er fars søn. Jeg fø­ler, at jeg helst skal va­e­re lidt bed­re end de an­dre for at kom­me på. Men ok, det sy­nes jeg for så vidt er i or­den, for jeg kan godt se, at det er et pro­blem for min far. Hel­le­re det end det mod­sat­te i hvert fald, og alt i alt sy­nes jeg, at jeg får en fair be­hand­ling,” sag­de Tom­my Møl­ler.

• Der hav­de va­e­ret til­sku­er­pro­ble­mer til en kamp mel­lem Sout­hamp­ton og Chel­sea, hvor 26 Chel­sea-fans var ble­vet ar­re­ste­ret og yder­li­ge­re 29 smidt ud af sta­dion, og der­for hav­de Saints-le­del­sen truf­fet en be­slut­ning: Al­drig me­re vil­le man luk­ke Chel­sea-sup­por­te­re ind på The Dell. ”Chel­seas sup­por­te­re kan no­to­risk ik­ke op­fø­re sig or­dent­ligt, de­res sprog og ma­ne­rer er ri­ge­ligt, men når det går over i ha­er­va­erk, som det gjor­de hos os, så må vi rå­be vagt i ge­va­er. Vi vil ik­ke se dem hos os la­en­ge­re, frem­over kom­mer kun Sout­hamp­tons eg­ne til­ha­en­ge­re ind, når Chel­sea spil­ler, det skal vi nok sør­ge for at sty­re!” sag­de ma­na­ger Lawrie McMe­ne­my. (Stan)

FCK-spil­ler­ne for­lod for før­ste gang i me­re end tre år Par­ken som ta­be­re i søn­dags. Fo­to: Lars Poul­sen/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.