I KAMP FOR DAN­MARK SOM 55-ÅRIG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JOHN SIVEBAEK -

Ijuli fik Jo­hn Sivebaek co­me­ba­ck i den rø­de trø­je. Godt nok var det ik­ke of­fi­ci­el­le land­skam­pe, men sam­men med blandt an­dre Stig Tøf­ting, Martin Jør­gen­sen og Chris Sø­ren­sen var vej­len­se­ren en del af det dan­ske hold, der delt­og i in­den­dør­s­tur­ne­rin­gen Star Sixes i O2 Are­na i Lon­don. Den stjer­nes­pa­ek­ke­de tur­ne­ring fik mas­ser af op­ma­er­k­som­hed på et tids­punkt, hvor al­le tur­ne­rin­ger­ne lå stil­le, og dan­sker­ne nå­e­de he­le vej­en til fi­na­len – og­så selv om de ik­ke helt vidste, hvad de var gå­et ind til.

For Jo­hn Sivebaek star­te­de det ved Dansk Fod­bold Award i Hor­sens i marts. Han faldt i snak med Frits Ahl­strøm, som led­te ef­ter spil­le­re til ”noget hyg­ge­in­den­dørs i Lon­don”. Han vidste, at Sivebaek sta­dig spil­le­de old boys-fod­bold i Vej­le, så var det ik­ke noget, han hav­de lyst til at del­ta­ge i? Sivebaek men­te selv, at han nok var for gam­mel, men Ahl­strøm in­si­ste­re­de.

”Så for at gø­re Frits en tje­ne­ste sag­de jeg, at jeg ger­ne vil­le med. Da vi så kom ta­et på, fandt vi plud­se­lig ud af, at det var en hel tur­ne­ring – hvad var nu det for noget? Og så fik vi pro­gram­met, og vi fik at se, hvem der skul­le med,” forta­el­ler Jo­hn Sivebaek om en tur­ne­ring, der blandt an­det hav­de del­ta­gel­se af Ri­val­do, Ste­ven Ger­rard, Mi­cha­el Bal­la­ck, Ales­san­dro Del Pi­ero, Car­les Puy­ol og man­ge an­dre. Den dan­ske ve­te­ran var med si­ne 55 år tur­ne­rin­gens ae­ld­ste (Ni­ge­ri­as ke­e­per Pe­ter Ruf­fai var 53), og nog­le af de an­dre spil­le­re var me­re end 20 år yn­gre.

”Jeg sad og kig­ge­de på de nav­ne og ta­enk­te, at der da var et el­ler an­det, jeg var gå­et helt galt i by­en med, for kun­ne jeg va­e­re med til det? Jeg snak­ke­de med min ko­ne om at mel­de af­bud, men det syn­tes hun ik­ke, for det vil­le da va­e­re en ud­for­dring, og det kun­ne da va­e­re sjovt. Det end­te så og­så med at bli­ve. Det var en su­per­fed op­le­vel­se.”

Dan­sker­ne hyg­ge­de sig med de an­dre spil­le­re, og når der ik­ke var kamp, kun­ne de ta­ge ind til Lon­don og op­le­ve by­en. Men når de gik på ba­nen, spil­le­de de for at vin­de.

”Man ta­en­ker, det skal va­e­re lidt sjovt, men når man kom­mer i så­dan et mil­jø, og man først er in­de på ba­nen, er det ik­ke sjovt. Så vil man vin­de. Når vi spil­le­de, var der tem­pe­ra­ment og vin­der­men­ta­li­tet. Det sy­nes jeg er fedt.”

”De fle­ste på vo­res hold hav­de spil­let in­den­dørs og vidste, det hand­le­de me­get om tak­tik. Jeg tror, det over­ra­ske­de man­ge fra star­ten, at vi stod godt pla­ce­ret og prø­ve­de at for­de­le kra­ef­ter­ne. De an­dre hold tro­e­de, man ba­re kun­ne klø på, men det kan man alt­så ik­ke. Selv om det kun var 20 mi­nut­ter, var det hårdt, for­di man er kon­cen­tre­ret he­le ti­den, og det er en for­holds­vis lil­le ba­ne.”

Og selv om det ba­re et uof­fi­ci­elt in­den­dørs­sta­ev­ne, var det stort igen at va­e­re i kamp for Dan­mark.

”Ja, det be­ty­der alt. Fø­lel­sen af at re­pra­e­sen­te­re sit land ude i ver­den er ka­em­pe­stor, og det har al­tid be­ty­det me­get for mig. Det er og­så der­for, jeg har det rig­tigt sva­ert med de kon­flik­ter, der er me­get snak om i øje­blik­ket. I min ver­den er det en ae­re at spil­le for et lands­hold, uan­set om det er et kvin­de- el­ler et her­re­lands­hold. Det kan ik­ke va­e­re øko­no­mi, reg­ler el­ler pa­ra­graf­fer, der af­gør, om man kan det el­ler ej.”

Skul­le der kom­me fle­re lands­holds­kon­flik­ter og -strej­ker, er Star Sixes-dren­ge­ne klar til at tra­ek­ke den rø­de trø­je over ho­ve­d­et igen.

”Det er vi pa­rat til. Det kan jeg si­ge dig,” gri­ner Sivebaek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.