TIPSBLADET DOWN UN­DER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TIM CAHILL -

Si­den Tim Ca­hills hi­sto­ri­ske mål mod Ja­pan ved VM i 2006 har Au­stra­li­en etab­le­ret sig som fod­bold­na­tion. Sam­ti­dig har lan­dets nye A-Le­ague skabt stor frem­gang for fod­bol­dens po­pu­la­ri­tet og i de se­ne­ste år og­så lok­ket fle­re dan­ske spil­le­re til. Mor­ten Glin­vad har va­e­ret på be­søg på den an­den si­de af jor­den og har i en ar­ti­kel­se­rie be­ret­tet om den an­der­le­des fod­bold­kul­tur Down Un­der og om dan­sker­ne i Au­stra­li­en. Ar­tik­ler­ne om The Soc­ce­roos, Tho­mas Kri­sten­sen, Jes­per Ol­sen og Tho­mas Sø­ren­sen blev bragt i Tipsbladet 8. sep­tem­ber, 29. sep­tem­ber, 6. ok­to­ber og 27. ok­to­ber. Det­te er den sid­ste ar­ti­kel i se­ri­en.

Fo­to: Gu­sta­vo Ama­dor/Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.